Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Nie bójmy się klękać!

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 lutego 2010


OJCIEC ŚWIĘTY na nowo przypomina i naucza oraz

daje publiczne świadectwo wobec całego Kościoła Św. na czym polega prawdziwa odnowa Kultu Eucharystycznego zgodnie z duchem Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II.

Słowa Ojca Św. Benedykta do Ciebie:

„Proszę wszystkich o odważne i zdecydowane okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii”.

29. 06. 2008r. na rozpoczęcie roku św. Pawła miliony wiernych zasiadających przed telewizorami było świadkami jak na Watykanie Ojciec Św. Benedykt XVI podawał wiernym Komunię Św. na kolanach, bezpośrednio do ust i tylko z rąk kapłana. Nie podawano natomiast Komunii Św. osobom, które chciały ją przyjąć – świętokradzko na rękę. Podobnie było w czasie Święta Bożego Ciała. Papież w ten sposób przywraca dwutysięczną, nieomylną i ponadczasową Świętą Tradycję Kościoła – która jak to powiedział Ojciec Św. Jan Paweł II – na skutek „niedopuszczalnych nadużyć posoborowych odnośnie

Eucharystii” (Ecclesia de Eucharystia) została wypaczona! Na Zachodzie spowodowało to prawie całkowity upadek Kultu Eucharystycznego i ruinę tamtejszego Kościoła. Ponad 90% katolików utraciło tam wiarę w realną i rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Mistrz papieskich ceremonii ks. prałat Guido Marini udzielając w imieniu Ojca Św. Benedykta XVI wywiadu dla L’Osservatore Romano przypomniał z wielką mocą, że przyjmowanie Komunii Św. do ust na klęcząco, z rąk kapłana jest normą ciągle obowiązującą w Kościele. Wg papieskiego ceremoniarza to przyjmowanie Eucharystii do ust i na klęcząco, jaśniej wyraża prawdę o realnej obecności Chrystusa w Sakramencie Ołtarza, pogłębia pobożność i poczucie świętości tajemnicy (por. Idziemy Nr 27, 6. 07. 2008r.). Dlatego Ojciec Św. Benedykt XVI mówi do Ciebie: „Proszę wszystkich o odważne i zdecydowane okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii„. Nie bójmy się klękać! Bądźmy posłuszni Ojcu Św.! W kościele nigdy nie było zgody ze strony Papieży na podawanie Komunii Św. na rękę, w postawie stojącej, w dodatku od szafarzy świeckich! Już Papież Paweł VI zaraz po Vatikanum II w instrukcji Memoriale Domini z dnia 29. 06. 1969 r. potępił te obce Kościołowi obrzędy, pisząc między innymi: „Zbadawszy prawdę Tajemnicy Eucharystycznej, jej moc oraz obecność Chrystusa w niej, idąc za wewnętrznym nakazem zmysłu czci wobec tego Najświętszego Sakramentu, jak też dla pokory, zaprowadzono zwyczaj, że szafarz[kapłan] sam kładzie cząstkę konsekrowanej Hostii na języku przyjmującego Komunię Św. (…) nie tylko dlatego, że opiera się on na przekazanym przez Tradycję od wielu wieków zwyczaju, lecz szczególnie dlatego, że wyraża on szacunek wiernych wobec Eucharystii.

(…) Ponadto przez ten obrzęd, który należy uważać za przekazany przez Tradycję, zabezpieczone jest, że Komunia Św. rozdzielana jest z należną jej czcią, pięknem i godnością, oraz że Postacie Eucharystyczne, w których jest obecny w jedyny sposób substancjalnie i trwale cały i niepodzielny Chrystus, Bóg i Człowiek, ochraniane są przed wszelkim niebezpieczeństwem profanacji. Przy tym zaznacza się, że zmiana sprawy tak znaczącej, opartej na starożytnej i czcigodnej Tradycji, dotyczy nie tylko dyscypliny kościelnej, lecz samej wiary w Eucharystię. Dlatego Stolica Apostolska napomina biskupów, kapłanów i wiernych z całą stanowczością, aby przestrzegali obowiązujące i na nowo potwierdzone prawo, (…) ze względu na wspólne dobro samego Kościoła” (tamże).

Niestety Papież Paweł VI już przed Soborem i wkrótce po nim był świadkiem sprzeniewierzenia się wielu kardynałów, biskupów, kapłanów i teologów, którzy samowolnie jeszcze na jego oczach, w samym Watykanie, wprowadzili Komunię na stojąco i do ręki !!! Stąd zrozumiałe stają się jego słowa wypowiedziane w 1966 r.: „Są dzisiaj w Kościele siły, wśród nich także księża i osoby poświęcone Bogu, które sprawiają mu więcej szkody niż najwięksi wrogowie zewnętrzni. Sam Szatan wtargnął do świątyni Boga”.

Te antybiblijne obrzędy wielokrotnie potępiał Ojciec Św. Jan Paweł II, a w swoim liście o tajemnicy i kulcie Eucharystii Dominicae Cenae pisze: „Komunia Św. na rękę jest godnym ubolewania brakiem czci dla Hostii Eucharystycznej” A potępiając wprowadzanie szafarzy świeckich pisze: „Dotykanie konsekrowanych postaci Hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękoma jest właśnie przywilejem wyświęconych [kapłanów]” (tamże). Papież Jan Paweł II przypomina jednocześnie, że te prawdy ponownie „powiedział” Kościołowi Duch Święty na Soborze Watykańskim II. W ślad za tym 177 Konferencja Episkopatu Polski (10-11 grudnia 1980r.) pod przewodnictwem Wielkiego Prymasa Tysiąclecia Ks. Kard. St. Wyszyńskiego mając na uwadze wskazania Papieża, odnośnie nadużyć posoborowych w liturgii Mszy Św. wydaje zarządzenie: „W diecezjach polskich przyjmuje się Komunię Św. z rąk celebransa [kapłana] do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować w Mszach Św. także dla grup specjalnych”. Również obecny Papież Benedykt XVI, jeszcze jako prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, na polecenie Papieża Jana Pawła II, napominał też biskupów, kapłanów i wiernych: „Być może, zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej skoro jest ona kulturą, która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna, podczas gdy upadniecie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem” (por. Łk 22, 41) (…)

Zwyczaj klękania nie pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury – pochodzi z Biblii i biblijnego spotkania Boga…” (Duch Liturgii, str.164-173). Powoływanie się na ostatni Sobór przy narzucaniu Komunii Św. na stojąco i do ręki nazwał «profanacją Soboru»” (Ks. N. Nasuti „Cud Eucharystyczny w Lanciano”, Ks. Gunter „Szatan istnieje naprawdę”).

Obowiązuje to do dzisiaj i na zawsze. Wielu duchownych wprowadza w błąd wiernych mówiąc, że odmowa przyjęcia Komunii Św. na stojąco jest nieposłuszeństwem Kościołowi. Jest dokładnie odwrotnie. Jeśli mówimy o posłuszeństwie Kościołowi to mamy na myśli wyłącznie posłuszeństwo nieomylnej nauce Papieży i głoszących to samo duchownych. Niektórzy powołują się na Papieży podających Komunię na stojąco i do ręki. Świadczy to o całkowitej nieznajomości doktryny Kościoła, która mówi, że normą postępowania dla pasterzy są dokumenty papieskie regulujące te sprawy, a nie to co czyni papież. Papież dla uniknięcia schizmy i ogólnego zgorszenia czekał aż pasterze dobrowolnie wycofają się samowolnie z wprowadzonych przez siebie błędów i nadużyć. Każdy kto mimo decyzji Ojca Św. Benedykta XVI będzie dalej przyjmował Komunię Św. na stojąco, do ręki i z rąk szafarza świeckiego nie będzie w jedności z Ojcem Św. a sam znajdzie się poza burtą Kościoła.

Módlmy się, aby w naszych sercach wzrastała żywa wiara do Chrystusa Eucharystycznego, aby nie bać się przyjmować Komunię Św. na kolanach, a wieczności będzie za mało, aby podziękować Bogu za łaskę Bożej bojaźni!!!

Jasna Góra 13 lipca 2008r. Praca zbiorowa Zrzeszenia Teologów w Polsce

============================================================

Prymas Peru zakazał w swojej diecezji udzielania Komuni Św.
na rękę

Jak informuje serwis PapaNews, Jan Ludwik kard. Cypriani Thorne,
metropolita Limy i prymas Peru podjął decyzję o wprowadzeniu w swojej
archidiecezji zakazu udzielania Komunii Św. na rękę:

Wasza Eminencjo, czym jest prawdziwa liturgia?

Powiem krótko: Jest obliczem prawdziwej wiary. To nie jest zaledwie
jakiś zewnętrzny  obrzęd  ujęty w formalizm, ale jest to radosna
celebracja Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dlatego taka
ważna jest właściwa i godna celebracja Mszy świętej, wierna kanonom
Kościoła, przede wszystkim przez szacunek dla Pana Jezusa. Cieszę się,
że Ojciec święty Benedykt XVI bezustannie zwraca na to uwagę.

Ostatnimi czasy wzrasta zaniepokojenie nadużyciami liturgicznymi.

Jak Eminencja tłumaczy ten trend?

Utraciliśmy poczucie grzechu, stąd nadużycia również podczas ofiary Mszy
świętej, pojawiają się różne wywrotowe trendy w myśleniu, również w
Kościele, toleruje się i usprawiedliwia kreatywnością różne
kontrowersyjne pomysły i obszerne celebracje liturgiczne. Myślę, że
jakaś część odpowiedzialności za to spada na Kurię Rzymską po Drugim
Soborze Watykańskim, na rozluźnienie w ramach swoistej interpretacji
Soboru. Ta sytuacja wymaga natychmiastowej naprawy, myślę że wertykalny
wymiar Eucharystii jest absolutnie niezbędny, aby wierni zrozumieli ten
wielki dar Chrystusa. Obecnie wierni są często gorszeni różnymi Mszami
przekształconymi w show, podczas których w imię wolności i kreatywności
uprawia się różne odmiany nieprawości.

Pomówmy o sposobach udzielania Komunii Świętej

I znowu, „rozluźnienie zasad” przez wielu kapłanów obniża w oczach wielu
katolików wartość Eucharystii. Osobiście uważam, że najlepsza metoda
udzielania Komunii świętej to udzielanie jej na język.
W mojej
archidiecezji zabroniłem udzielania Komunii na rękę, ponieważ w
przeszłości znajdowaliśmy na posadzkach kościołów wiele konsekrowanych
Hostii lub ich fragmentów.

Serwis Petrus interesuje się także neokatechumenatem – Droga
Neokatechumenalna wzbudza zarówno podziw, jak i podejrzenia

Nie mam wątpliwości, że intencje neokatechumenów są chwalebne i że oni
szczerze, z gorliwością i radością szukają Boga. Myślę, że trzeba z nimi
prowadzić zdrowy dialog, zakorzeniony w prawdzie. Watykan szuka jakiegoś
rozwiązania, które pozwoli zatwierdzić ich statut. Jakkolwiek podczas
celebrowania przez neokatechumenat Mszy świętych zdarzają się rzeczy
ABSOLUTNIE  NIEDOPUSZCZALNE . Przypominam i powtarzam: Liturgia jest czymś
wyjątkowym i musi być przez wszystkich traktowana w ten sam sposób.
Powiem krótko: tolerancja wobec neokatechumenów: tak, ale obowiązkiem
Kościoła jest dbać o szacunek dla Eucharystii.

Tłumaczenie ze strony Kronika Novus Ordo

Reklama

Komentarzy 11 do “Nie bójmy się klękać!”

 1. henryk said

  Niedobrze jak ktoś przeinacza naukę Kościoła.

 2. Józef piotr said

  Zamiast górnolotnych zawiłości modernistychnych i tudzież przekrętnych tłumaczeń o poprawności tego co się zepsuło w wyniku ingerencji w ustanowiomy porządek przez Ojców KRK na Soborze Trydenckim lepiej się do tego przyznać, co nienajlepiej „wychodzi” zkrzywionym MODERNISTOM.
  Czas pokazuje że Kapłani skupieni w Bractwie Kaplańskim Świętego PIUSA X mieli i mają rację.
  Dowodzi tego działanie i nauczanie Papieża Benedykta XVI.
  Dziwi mnie to że nie reagował na to odstępstwo JAN PAWEŁ II , a miał dużo czasu na to i był Kaplanem wykształconym , mądrym . Nierozumiejąc zawiłości Kuri Rzymskiej , przyjmuję na tłumaczenie to że Jego najbliższe otoczenie uniemożliwiało JP II jakikolwiek ruch w tej sprawie.Z przyczyn o których mówil PAWEŁ VI.(swąd..)
  Moje proste postępowanie w tej kwesti a mianowicie PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ na kolanach wynika z przęswiadczenia Że klękam przed BOGIEM ! I nie godzi się mnie małemu robaczkowi czynić to inaczej.

  • Tymoteusz said

   Pytanie czy Janowi Pawłowi II na to pozwolono.
   Pamietajmy , ze w Watykanie tez są księża i kardynałowie, którzy niestety wstapili do masonerii.

 3. Tina said

  Kościół powinien trwać w tradycji. Sobór Watykanski II przyniósł wiele zła, którego tak wielu nie dostrzega:
  -tabernakulum odsunięte na boczne sciany
  -Komunia na stojaco i (o zgrozo!) do ręki
  -chory ekumenizm, który niszczy nasza religię (na za dużo pozwalamy innym wyznaniom)
  -coraz krótsza Msza Św
  -brak czasu na pełną adorację podczas Mszy
  -zespoły „bigbeatowe” w kosciołach, które czynią ze świątyń jarmark lub jakiś festyn
  -krótkie spódniczki i głębokie dekolty u kobiet w kosciele
  -lektorki i szafarki….
  możnaby wymieniać bez końca. Chwała Benedyktowi XVI za to, że zwraca sie ku Mszy Wszechczasów bo to nasz jedyny ratunek. Z przykrościa musze stwierdzić, że obecna sytuacja w Kościele jest spowodowana po części nauczaniem Jana Pawła II. Pozwalając innym religiom na tak wiele, sprawił, że mają teraz one idealną podstawe ku temu, by np budować u nas meczety czy inne niekatolickie świątynie, bo Jan Paweł II sie temu nie sprzeciwił. Kościół katolicki ma nawracać inne religie, a nie przyłączac się do nich. Jest to bardzo wielka różnica. Jestem przerażona tym wszystkim co sie obecnie odbywa w kościołach. Nie dostrzega sie żadnego szacunku do Ciała i Krwi Chrystusa. Księża nie są juz autorytetami, jak byli do tej pory. Teraz sa niekiedy tylko fajnymi kolesiami, z którymi można pogadać…”Zniżają się” do poziomu zwykłych ludzi, a przeciez zostali „wybrani ze świata, a nie są ze świata”. Powinni całkowicie poświęcić sie swojej misji jaka została im zlecona przez Chrystusa a nie gonić za marnościami tego świata. Prawdziwą Mszę Św i wyciszenie znalazłam dopiero w Bractwie Piusa X, które wielu ludzi tak ostro ocenia, a to włąsnie tam jest to wszystko co „zagasło” w dzisiejszym modernistycznym kościele. Ludzie odchodzą z Koscioła, bo nic ich w Nim nie przyciąga. Zespołów muzycznych przecież mogą posłuchać wszędzie. I tak zaczyna sie ignorowanie Kościoła….Trydencka Liturgia przyciąga zaś mistycyzmem, zamyśleniem i spokojem
  A co do Komunii na reke i na stojaco to żeby nie miec najmniejszych wątpliwości jak nalezy Ją przyjmować powinno sięgnąć sie do objawien fatimskich podczas których ukazuje sie trojgu pastuszkom anioł oraz zawieszony w górze kielich z Najświętszym Sakramentem. Anioł pada przed Nim na twarz i w ten sposób go adoruje dając dzieciom i NAM WSZYSTKIM przykład, że TYLKO w ten sposób nalezy przyjmować Ciało Chrystusa. Gdyby co niektórzy więcej czytali to by wiedzieli,że komunia na rękę i na stojaco jest złem, bo skoro aniołowie w ten sposb chwalili Przedwiecznego Boga to czy tym bardziej my nie powinniśmy w ten sposob go uczcić??

 4. komunia św said

  Komunia św na stojąco i na ręce to brak wiary i czci do Najświętszego Sakramentu ,to wymysł diabelski z piekła rodem .Piekło się cieszy z takiej postawy przyjmowania Pana Jezusa a Niebo boleje

 5. Ewa said

  Podczas niedzielnej mszy sw.modle sie o to,aby miec to szczescie i przyjac Komunie Swieta z rak Kaplana.
  Mieszkam w Niemczech i tu szafarze rozdaja na rowni z Kaplanem Najswietszy Sakrament.
  Szafarzami sa rowniez kobiety.
  Jestem jedyna osoba w Kosciele,ktora przykleka…

  • Tymoteusz said

   Jeśli masz odwagę, porozmawiaj z proboszczem parafii, z wikariuszami.Zwróc im delikatnym , ale stanowczym tonem uwage,ze nie powinni tak czynić i ze Benedykt XVI wzywa do przyjmowania Komunii Sw. na klęcząco i do ust. Moze poprzez Twoją osobe i spokojna rozmowę Duch Swięty natchnie tych kapłanów.

   Super,że jestes przykładem dla innych w parafii jak godnie przyjmowac Pana Jezusa.Nawet dla samych księży…

   • Ewa said

    U nas na dwie parafie jest tylko jeden Kaplan,w dodatku przed emerytura.
    Teraz na miesiac sierpien przyjezdza na zastepstwo ksiadz z Polski,
    bo niemiecki Kaplan ma urlop.
    Tutaj reforma Kosciola poszla juz znacznie do przodu.
    Odwagi to mi nie brakuje na rozmowe z Kaplanem.
    Gosci on czesto na Geburtstagach-urodzinach,ale nigdy nie jest podejmowany temat wiary.
    Raczej sa to tematy mile i przyjemne.

  • K.M. OPs said

   Znam ten ból. Nie myśl ,że w Polsce jest lepiej. pewnego razu gdy klęknąłem ( bo zawsze klękam) kapłan minął mnie i zaczął komunikować tych co stoją. Było to u ojców Franciszkanów w Sanoku. Nie martw się Bóg wszystko widzi plewy oddzieli od ziarna…

 6. Tymoteusz said

  Całkowicie się z Wami zgadzam.Polecam ksiązkę ks.Ignacego Charszewskiego pt.”Królestwo szatana”.Ksiązka została wydana za porozumieniem z Janem Pawłem II. Jestem w trakcie czytania- uważam, że powinien ja przeczytac każdy katolik i chrześcijanin.Dla wielu może okazac się kontrowersyjna, bo np. duzo napisano tam o szatanie i jego mechanizmach działania- nota bene to tez jeden z niechlubnych „sukcesów” SW II- w kosciele podczas homilii już prawie w ogóle nie mówi się o szatanie, a coraz mniej ludzi w niego wierzy.To jest jego naprawdę duży sukces.

  Kiedys jeden z kaplanów w parafii w Nowym Jorku zapytał błogosławioną już Matkę Teresę z Kalkuty- co uważa za największy grzech? Odpowiedziała, że Komunię na rękę.

 7. hetman said

  „Każdy kto mimo decyzji Ojca Św. Benedykta XVI będzie dalej przyjmował Komunię Św. na stojąco, do ręki i z rąk szafarza świeckiego nie będzie w jedności z Ojcem Św. a sam znajdzie się poza burtą Kościoła.”

  Te słowa uderzają mnie szczególnie, gdy przypomnę sobie taki oto stan faktyczny:

  Podczas ostatniej pielgrzymki Benedykta XVI do Niemiec, w czasie Mszy św. na stadionie w Berlinie, widziałem obrzydliwą rzecz. Otóż zauważyłem, że tam, wszyscy szafarze oprócz chyba tylko Benedykta XVI udzielali Komunii NA RĘKĘ W POSTAWIE STOJĄCEJ! Tak oto, wierni w obecności Benedykta XVI, bez żadnego zażenowania brali Ciało Pańskie do swoich brudnych łap, po czym jedli jak jakiegoś wafelka. Byłem przerażony!!!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: