Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

NORMY DOTYCZACE PROCEDUR W ROZEZNAWANIU DOMNIEMANYCH OBJAWIEN

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 Maj 2012


WatykanAby biskupi mogli określić wiarygodność rzekomych objawień maryjnych, Watykan przetłumaczył i opublikował przepisy proceduralne z 1978 roku, które wcześniej były dostępne tylko w języku łacińskim.

Normy te regulujące sposób postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień” zostały zatwierdzone przez papieża Pawła VI w 1978 roku i dystrybuowane do biskupów świata, ale nigdy nie były oficjalnie opublikowane ani przetłumaczone na języki  nowożytne.

W ciągu ostatnich trzech dekad, nieautoryzowane przekłady ukazały się na całym świecie, według amerykańskiego kardynała William J. Levada, prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Jego uwaga i nowo przetłumaczone normy zostały opublikowane niedawno na stronie internetowej kongregacji [1].

Levada napisał, że ma nadzieję iż te normy „będą przydatne dla teologów i ekspertów w tej dziedzinie żywego doświadczenie Kościoła.”

Ponad 1500 wizji Maryi zostało zgłoszonych na całym świecie w minionym stuleciu, tylko dziewięć przypadków otrzymało zgodę kościelną jako godne wiary.

Określanie o prawdziwości objawienia spada na miejscowego biskupa a Watykan ustala normy, aby ułatwić poprowadzenie procesu.

Ogłoszenie decyzji o prawdziwości danych objawień  nigdy nie jest szybkie, a niektóre przypadki wyjaśniane są setki lat. Wizjonerzy i świadkowie muszą być przesłuchiwani badane są owoce objawień, np. zmiany w życiu, cuda i uzdrowienia.

Zgodnie z normami, miejscowy biskup powinien powołał komisję ekspertów, w tym teologów, kanonistów, psychologów i lekarzy, aby pomóc mu ustalić fakty dotyczące, psychicznego, moralnego i duchowego zdrowia i powagę tego wizjonera jak i przekazywanych wiadomości i czy te wiadomości są wolne od błędów teologicznych i doktrynalnych.

Biskup może dojść do jednego z trzech wniosków: On może określić objawienia za prawdziwe i godne wiary; może powiedzieć, że to nieprawda, co pozostawia otwartą możliwość odwołania lub może powiedzieć, że w tej chwili nie potrafi wydać  werdyktu gdyż potrzebuje więcej wyjaśnień.

W ostatnim scenariuszu, dochodzenie przejmuje konferencja biskupów danego kraju. Jeżeli organ ten nie może dojść do ocenienia objawień, sprawa jest przekazywana  do papieża, który wyznacza delegatów kongregacji doktryny wiary  lub powołuje komisję  do zbadania objawień.

Rzekome objawienia w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie są przykładem sytuacji, w której biskupi tego kraju złożyli wniosek do Kongregacji Nauki Wiary o interwencję.

W tym przypadku kongregacja powołała międzynarodową komisję w 2010 roku w celu zbadania objawień sześciu młodych ludzi, którzy twierdzą że Maryja ukazuje im się codziennie począwszy od 1981 roku.

Objawienia te trwają nadal a  tysiące pielgrzymów przyjeżdżają  do małego miasteczka w każdym miesiącu na spotkanie z  wizjonerami by modlić się.

Papież Benedykt XVI potwierdził, że Kościół nie wymaga od wiernych, by wierzyć w objawienia, nawet te uznane przez Kościół.

W swojej notatce, Levada cytował papieża, mówiąc: „kryterium oceny prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie na Chrystusa”.

Kardynał także przywołał cytat z pism św Jana od Krzyża, który podkreśla, że Bóg powiedział wszystko, co miał do powiedzenia w Jezusie Chrystusie – w Jego jedynym Synu i Słowie.

ŚWIĘTA KONGREGACJA DOKTRYNY WIARY

 

NORMY DOTYCZĄCE PROCEDUR W ROZEZNAWANIU DOMNIEMANYCH OBJAWIEŃ

 

NOTA WSTĘPNA

Pochodzenie i charakter tychże norm

Podczas corocznej Sesji Plenarnej w listopadzie 1974 roku, Ojcowie Świętej Kongregacji przeanalizowali problemy odnoszące się do domniemanych objawień oraz przekazów często z nimi połączonych i doszli do następujących wniosków:

1. Dzisiaj, częściej niż w przeszłości, wiadomości o objawieniach rozprzestrzeniają się szybko pomiędzy wiernymi dzięki środkom przekazu (massmediów). Co więcej, łatwość przemieszczania się z jednego miejsca w drugie sprzyja licznym pielgrzymkom, tak wiec Władza Kościelna powinna szybko rozeznać materie dotyczącej tych kwestii.

2. Z drugiej strony, mentalność nowoczesna oraz potrzeby krytycznych badan naukowych stwarzają tu więcej trudności, jeżeli nawet niemożliwości, by otrzymać z odpowiednia szybkościa orzeczenie, które w przeszłości finalizowało śledztwo w tych sprawach (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate) oraz dawało Ordynariuszom miejsca możliwość autoryzacji czy zakazu kultu czy innych form nabożeństwa wiernych.

Dla powyższych powodów, ażeby ten kult rozpoczęty przez wiernych jako rezultat działań tego rodzaju faktów  mógł zamanifestować się w pełnym połączeniu z Kościołem i dał owoce, które Kościół sam będzie w stanie ocenić później jako prawdziwą naturę faktów, Ojcowie osadzili, ze w tej sprawie procedura ta powinna być jak przedstawiono poniżej.

Kiedy Władza Kościelna informowana jest o domniemanych objawieniach czy wizjach, jej odpowiedzialnością będzie:

a)      po pierwsze, zbadać fakty w odniesieniu do pozytywnych i negatywnych kryteriów (cf. infra, n. I).

b)      następnie, jeżeli przeegzaminowanie rezultatów wskazuje na wynik korzystny, pozwolić na niektóre przejawy kultu publicznego i modlitwy nie ustając monitorować sprawy z całą prudencją (równającą się stwierdzeniu  “na razie nie ma przeszkód”: pro nunc nihil obstare).

c)      ostatecznie, w świetle mijającego czasu i doświadczenia, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa owoców duchowych zrodzonych z nowego kultu, wydać osąd dotyczący autentyczności i nadprzyrodzonego charakteru, jeśli taka potrzeba zachodzi.

I. KRYTERIUM DLA ORZECZENIA, PRZYNAJMNIEJ  PRAWDOPODOBNEGO, CHARAKTERU DOMNIEMANYCH OBJAWIEŃ

 

 

A)Kryteria pozytywne

a)Pewność moralna, albo przynajmniej duże prawdopodobieństwo tego faktu osiągniętego drogą gruntownego śledztwa;

b)Szczególne okoliczności związane z istnieniem i charakterem wydarzenia, tj;

1.Cechy osobiste podmiotu lub podmiotów (głównie równowaga psychiczna, uczciwość i prawość życia, szczerość i stałe posłuszeństwo wobec władzy kościelnej oraz zdolność do powrotu do normalnych warunków życia, wiary, etc.);

2. Co do objawień: prawdziwe teologicznie i duchowo, wolne od błędów doktrynalnych;

3. Zdrowa pobożność oraz obfite i stale owoce duchowe (duch modlitwy, nawrócenia, świadectwo miłości, etc.).

B.Kryterium negatywne:

a)Błąd oczywisty w danym fakcie.

b)Błędy doktrynalne dotyczące samego Boga, czy Najświętszej Maryi Dziewicy, czy któregoś świętego, biorąc pod uwagę, jednakże, możliwość, ze podmiot mógł dodać, nawet nieświadomie, czysto ludzkie elementy czy jakiś błąd porządku naturalnego do autentycznego nadprzyrodzonego objawienia (cf. Saint Ignatius, Exercises, no. 336).

c) Chęć zysku ściśle związana z samym faktem

d) Głęboko niemoralne czyny popełnione przez podmiot czy jego zwolenników podczas gdy rzecz miała miejsce czy w związku z tym faktem.

e) Choroby psychiczne lub psychopatyczne skłonności przedmiotu, które z pewnością miały wpływ na domniemany fakt ponad naturalny, czy psychoza, zbiorowa histeria czy inne rzeczy tego rodzaju.

Należy zauważyć, ze kryteria te, tak pozytywne jak i negatywne mają charakter orientacyjny i nie stanowczy (imperatywny), oraz powinny być stosowane łącznie tj. w pewnej zbieżności ze sobą.

II. INTERWENCJA KOMPETENTNEJ WŁADZY KOŚCIELNEJ

 

1. W razie gdy przy okazji domniemanego faktu nadprzyrodzonego powstaje wśród wiernych w sposób spontaniczny kult czy jakieś nabożeństwo, odpowiednia kompetentna władza kościelna ma poważny obowiązek bezzwłocznie konsultować się i pilnie je monitorować.

2. Kompetentna władza kościelna, jeśli nie ma w tym przeszkód, biorąc pod uwagę powyższe kryteria, może interweniować, aby umożliwić czy promować pewne formy kultu lub pobożności, kiedy wierni legalnie tego zażądają. (tj. w jedności z pasterzami i nie pobudzone przez ducha sekciarskiego. Trzeba jednak zapewnić, ze takie postępowanie nie jest interpretowane jako zatwierdzenie nadprzyrodzonego charakteru danego faktu przez Kościół (cf. Preliminary note c).

3. Ze względu na zadania doktrynalne i duszpasterskie, właściwy organ może interweniować motu proprio i rzeczywiście musi robić to w poważnych okolicznościach, np. by korygować i zapobiegać nadużyciom w sprawowaniu kultu i pobożności, potępiając błędne doktryny, aby uniknąć niebezpieczeństwa fałszywej czy gorszącej mistyki, itp.

4. W wątpliwych przypadkach, które nie zagrażają w żaden sposób dobru Kościoła, właściwa władza kościelna powinna powstrzymać się od jakiegokolwiek wyroku i jakiegokolwiek  bezpośredniego działania. (Ponieważ może się tez zdarzyć, ze po pewnym czasie, fakt ten rzekomo nadprzyrodzony zostanie zapomniany); jednakże należy obserwować Ii pozostać czujnym a w razie potrzeby interweniować szybko i roztropnie.

III WŁAŚCIWE ORGANY INTERWENCYJNE

 

1. Przede wszystkim, obowiązek czujności i interwencji leży w gestii ordynariusza miejsca.

2.Regionalna czy Krajowa Konferencja Biskupów może interweniować:

a) jeśli ordynariusz miejsca po wykonaniu swojego zadania, zwraca się do Konferencji Biskupów w celu bezpieczniejszego rozeznania danej sprawy;

b) jeśli sprawa przekroczyła już poziom narodowy czy regionalny; zawsze musi posiadać zgodę ordynariusza miejsca.

3. Stolica Apostolska może interweniować na prośbę samego Ordynariusza, na prośbę kwalifikowanej grupy wiernych, lub bezpośrednio, z  powodu powszechnej Jurysdykcji Papieża (cf. infra, no. IV).

IV O INTERWENCJI ŚWIĘTEJ  KONGREGACJI NAUKI WIARY

 

1. a) Interwencja Świętej Kongregacji może odbyć się  na zadanie Ordynariusza, po uprzednim przeprowadzeniu swojego zadania, lub przez wykwalifikowaną grupę wiernych. W drugim przypadku należy zwrócić uwagę czy zwracanie się do Świętej Kongregacji nie jest motywowane przyczynami podejrzanymi. (np. w celu skłonienia Ordynariusza dla zmodyfikowania uzasadnionych decyzji by wspierać grupy sekciarskie, etc.).

b) W gestii Świętej Kongregacji leży interwencja motu proprio  w ciężkich przypadkach, szczególnie kiedy sprawa dotyczy większej części Kościoła, ale zawsze po konsultacji z Ordynariuszem miejsca a nawet jeśli sytuacja tego wymaga, Konferencje Biskupów.

2. W gestii Świętej Kongregacji leży ocena i zaakceptowanie sposobu postępowania Ordynariusza miejsca, czy o ile jest to możliwe i odpowiednie zapoczątkować nowy proces danej sprawy, całkowicie odrębny od tej podjętej przez Ordynariusza i prowadzonej przez sama Święta Kongregacje czy tez poprzez specjalnie powołana do tego Komisje.

Zasady te zostaly omowione na Plenarnym Posiedzeniu Swietej Kongregacji i zatwierdzone przez papieza Pawla VI, dnia 24 lutego 1978 roku.

Rzym, pałac Świętej Kongregacji Nauki I Wiary, 25 lutego 1978 roku.

Franjo Card. Šeper – prefekt

+Fr. Jérôme Hamer, o. p. – sekretarz

Przetłumaczone przez Bożenę

Źródło: http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_19780225_norme-apparizioni_en.html

Komentarzy 19 do “NORMY DOTYCZACE PROCEDUR W ROZEZNAWANIU DOMNIEMANYCH OBJAWIEN”

 1. Tadeusz said

  Kapitalnie że jest to przetłumaczone ! Dzięki Adminowi i Bożenie

 2. Tadeusz said

  Kościół ma problem z ks. Natankiem. Tworzy Armię Boga.

  Kościół wciąż ma problem z księdzem Piotrem Natankiem. Kontrowersyjny duchowny, słynący ze swoich kazań publikowanych w internecie, pomimo zakazu hierarchów wciąż przemawia do wiernych. Teraz tworzy Armię Boga, która ma walczyć ze złem – pisze „Super Express”.

  Ksiądz Natanek po serii kontrowersyjnych kazań, które pojawiły się w sieci, miał zakaz zwracania się do wiernych. Duchowny się tym nie przejął i dalej prowadzi swoją działalność w małopolskiej Grzechyni. Co więcej, ostatnio zaczął tworzyć „wojsko” – Armię Boga. Duchowny rekrutuje „rycerzy” i każe im walczyć ze złem. A złem dla niego jest praktycznie wszystko, łącznie z polskim Kościołem i Episkopatem.

  Kardynał Stanisław Dziwisz z coraz większym niepokojem patrzy na poczynania księdza Natanka. Kardynał uważa, że Natanek „bezprawnie podejmuje próby tworzenia własnych struktur”. Natomiast Dariusz Pietrek z Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych uważa, że ruch Natanka zamienia się w sektę.

  http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/kosciol-ma-problem-z-ks-natankiem-tworzy-armie-bog,1,5142655,region-wiadomosc.html

  • młody said

   Kościół Dziwioszowo-Nyczowo-Maichalikowy to jest sekta bo napewno nie Koscioł rzymsko-katolicki Chrystusowy jaki reprezentuje ks.Natanek.Niech judaszowska kuria krakowska i Episkopat zapamiętają sobie to raz na zawsze.

   • Dzieckonmp said

    młody czy nie lepiej jest nie oskarżać ? czy nie lepiej jest milczeć ile się da w tych sprawach? Apeluję do wszystkich o nie atakowanie biskupów gdyż jestesmy w czasie gromadnego ataku na Kościół i Rzym przez ludzi antychrysta. W takim czasie musimy stanowić jedno z papieżem a wszelkie próby atakowania współwyznawców hierarchów daje amunicję dla antychrysta i ludzi z nim związanych. Zauważcie że spełnia się orędzie mówiące o Benedykcie XVI.

    • młody said

     Wiem że katolik nie powinien żle mówić o bliżnim a szczególnie o duchowienstwie bo z tego mogą skorzystac wrogowie Kościoła ale wydaje mi sie ze niektórych złych zachowan hierarchów KRK nie można pozostawić samym sobie.Niech ludzie wiedza co sie dzieje w naszym Kosciele.Nie jest moją intencją podjudzanie kogoś przeciwko Kosciołowi ale jak widze hipokryzję dużej liczby hierarchów to mi sie nóż w kieszeni otwiera.Dlatego nie mogę w niektórych tego typu sprawach milczeć.Takie jest moje zdanie.

    • Dzieckonmp said

     Masz może wiele racji ale czas obecny w jakim się znajdujemy jest niesłychanie trudny dla Papieża i Kościoła katolickiego. Dlatego zwłaszcza teraz musimy umieć i koniecznie starać się wszystko zrobić aby uratować co się da. Burza się rozpoczęła. Czas wymaga od nas niezwykłej wyobraźni i pozytywnego działania.

    • młody said

     Masz rację.

    • atryda said

     Jest nadzieje, że choć jeden z tych co pobłądzili nawróci się i odkupi swą winę przez krew jaką wyleje w obronie swego Boga.

  • Lech Stanisław said

   Ostatnio papież Benedykt XVI powiedział że potrzebny jest dziś Kościół wojujący. Myślę że to dobrze że powstaje taka armia źle że bez aprobaty władz Kościelnych

 3. alba said

  „Należy zauważyć, ze kryteria te, tak pozytywne jak i negatywne mają charakter orientacyjny i nie stanowczy (imperatywny),”

  To zdanie mi podoba się. bo Pana Boga nie można wciskać w jakieś ciasne ludzkie schematy i kryteria jakby był Kimś ograniczonym, następstwem czego są potem posądzenia proroków o szerzenie herezji .”Duch Święty tchnie kędy chce.”

  „Żadnej ludzkiej interpretacji w odniesieniu do 1000 lat nie można wierzyć. Musicie zaufać tylko Słowu Bożemu”.
  MBM 12.04.2012

 4. alba said

  Kazanie ks. Piotra Natanka z 27.05.2012 godz.18.00

  http://www.gloria.tv/?media=294252

 5. Tadeusz said

  I jeszcze tu mocny artykuł o ks. Piotrze i Rycerzach – http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/ksiadz-natanek-buduje-armie-boga-kardyna-dziwisz-ostrzega-jest-niebezpieczny_259206.html

  No gdybym nie słuchał kazań ks. Piotra no może bym w te bzdury uwierzył. A tak widzę same kłamstwa !!

 6. cox said

  Bardzo potrzebny wpis!!!

 7. Dzieckonmp said

  WOJNA ZACZNIE SIĘ W CZERWCU…. JEŚLI…

  Zostałem wywołany do tablicy jak się to mówi gdyż wszedłem w posiadanie wiadomości z tzw “dobrze poinformowanego źródła”.

  Dlatego proszono mnie abym poinformował kogo się da, celem uprzytomnienia tych zagrożeń jako apelu do społeczeństwa o nie danie się sprowokowania a szczególnie do premiera J.Kaczyńskiego by 10 czerwca skupić się jedynie na mszy w kościele.

  Absolutnie wykluczyć marsz pod Belweder !

  Niech p. J.Kaczyński nie słucha zauszników tzw “pistoletów” z PiS, bo w obliczu takich jak wyżej faktów będzie to igranie z ogniem czyli marsz na rzeź…

  ( Musi też sobie zdawać sprawę, iż w jego gronie są tzw krety).

  Bardzo proszę o nagłośnienie tej wiadomości – może ona pozwoli uniknąć prowokacji 10 czerwca.

  Całość tutaj

  http://wzzw.wordpress.com/2012/05/27/wojna-zacznie-sie-w-czerwcu-jesli/

  • młody said

   A niby dlaczego maja zrezygnować z marszu pod pałac prezydencki?Jestesmy u siebie wiec my decydujemy co we własnym kraju robimy.Prowokacji można sie spodziewać tak czy siak bo wszystkie kamery tv z Europy i całego swiata w tym czasie u nas będą.NIECH NAS ŚWIAT ZOBACZY !!!

 8. Annah. said

  Apokalipsa podczas Euro 2012?
  Opublikowano: 26.05.2012 | Kategorie: Polityka, Publicystyka, Społeczeństwo

  Od jakiegoś czasu jednym z moich codziennie wykonywanych „rytuałów” jest czytanie wiadomości, nie tylko tych zamieszczonych na Onecie czy WP, ale też obecnych w różnych komentarzach. Dziś wieczorem natknęłam się na dość ciekawy wpis:
  „Apokalipsa 2012 nadchodzi Nie pytajcie się skąd wiem i jakie jest moje źródło informacji, ponieważ nie mogę tego zdradzić. Wiem tylko jedno i proszę o to aby tą wiadomość wkleić na wszystkich możliwych forach internetowych aby ostrzec jak najwięcej ludzi.

  Na wczorajszym szczycie UE w Brukseli i trwającym szczycie NATO w Chicago w dniach 21-24 maja zapadła decyzja o wprowadzeniu na terenie całego świata Apokalipsy 2012 – stanu wyjątkowego prowadzącego do wprowadzenia Rządu Światowego

  Premier Tusk uciekł z końcowej części spotkanie ponieważ nie mógł znieść tego co usłyszał kilka minut wcześniej.

  A mianowicie z historycznego punktu widzenia Polska zawsze była na początku wszystkiego i tak będzie tym razem. Proces zaczął się kilka dni temu i zapoczątkowany został sztucznym osłabieniem złotego oraz spadkami na naszej giełdzie. Tylko po to,żeby dolar po zakończonej operacji był bardzo silny.Proces rozpocznie się od zamachów bronią biologiczną i masowego rażenia podczas Euro 2012. Strefa kibica w centrum Warszawy to nic innego jak obóz koncentracyjny dużej liczby ludności w celu masowej eksterminacji. Rozegra się III wojna światowa na naszych oczach która będzie odpowiedzią Zachodu i Unii na ataki w Polsce. Będą to tak zwane ataki false flag a winny tych ataków zostanie ogłoszony od razu.

  Dlatego gromadźcie zapasy żywności wodę konserwy ponieważ po tym co się stanie będzie krach gospodarczy i nie będzie dostępna żywność i woda. Wypłaćcie pieniądze z banku i zamieńcie je na dolary lub euro.

  Nie wiadomo jak będzie wyglądać potem sytuacja stad podczas Olimpiady w Londynie ma być pełna gotowość bojowa wojsk i innych służb. Podobno podczas zbliżającego się jubileuszu królowej – ma dojść do jej otrucia po to żeby na tron wstąpił Antychryst ks Karol.

  Wszystko zaczyna się układać w jedną całość – wiecie już czemu wyeliminowano polską elitę w Smoleńsku – po to żeby u władzy był Tusk który się na wszystko zgodzi. Polska ma być poligonem doświadczalnym, stąd zamontowano rakiety rosyjskie w obwodzie kaliningradzkim i pełno rakiet NATO w Czechach.

  Na czas rozgrywek polskie siły zbrojne są osłabione 1/3 polskich myśliwców F16 będzie w tym czasie na ćwiczeniach na Alasce.

  Kupujcie konserwy, wodę, świeczki, latarki, radia na baterie, koce, unikajcie zgromadzeń, zatankujcie samochody do pełna, żeby można było uciekać. W razie zagrożenia kierujcie się w takie miejsca, gdzie można będzie przeżyć 7-10 dni bez pomocy”.

  Poniżej zamieszczony film przedstawia wersję Euro 2012 wg Chińczyków.

  A teraz pytanie: co o tym wszystkim myślicie? Im bliżej mistrzostw, tym pytań coraz więcej. Jestem osobą bardzo sceptyczną, jednak obserwując wydarzenia chyba zdecyduję się kupić i zrobić już teraz zapasy wody, żywność w puszkach, baterie, zapałki… i wyjmuję oszczędności z banku, co zamierzałam uczynić już kilka miesięcy temu. Nie oszukujmy się – system jaki znamy dziś „nie pociągnie” zbyt długo. Jeśli podczas Euro 2012 nic przełomowego się nie wydarzy (typu zamachy itd.), to wcale nie znaczy, że długofalowe kryzysy ekonomiczne, działania zbrojne w Europie chociażby, należy traktować jako fantastykę. I tak, czy siak kiedyś to nastąpi, pytanie – kiedy i z jakim skutkiem, bo w wieczny domniemany „dobrobyt” to ja nie wierzę.

  Akurat sobie myślałam ostatnio o tym, że większe militarne wydarzenia ostatnich wieków miały miejsce w Polsce. Dlaczego kolejnym razem miało by być inaczej? Na szczęście, albo i nie, ktoś pomyślał tak samo jak ja. Tym „ktosiem” jest osoba, która opublikowała cytowany przeze mnie tekst powyżej. Zaciekawiło mnie również zdanie: „Tusk wyszedł w trakcie spotkania, bo nie mógł znieść tego, co słyszy”. Dlaczego więc pan jegomość durak, nie powiedział wcześniej NIE, skoro teraz sobie wychodzi? Co to za premier, którego przerasta rzeczywistość? Już od dawna widać, że sobie nie radzi – albo, bardziej ewidentnie, nie chce sobie radzić.

  Poza tym interesuje mnie fakt dominacji Żydów nad światem – dominacji jednostek jakiegokolwiek pochodzenia, jakichkolwiek więzów krwi. Przecież wydaje się być niemożliwym, że ktoś jakieś 100 lat temu wymyślił sobie plan działań i teraz, bez żadnych większych przeszkód i zmian, wprowadza go w życie. Zwykle bywa tak, że nie lubimy czekać zbyt długo na spełnienie naszego życiowego celu. Jeśli jakiś Żyd wymyślił sobie kilkadziesiąt lat temu dominację jego rasy nad światem, to znaczy, że on sam by tego nie dożył. Chyba, że mówimy o fanatyzmie albo sekciarstwie, gdzie idea jest ponad wszystkim. Jeśli rządzą nami jednostki, to przecież jasne jest że człowiek nie lubi się dzielić. Czy zatem na samej górze nie ma/nie było/nie będzie żadnego konfliktu o ubieganie się o najwyższą pozycję, o tytuł władcy tej planety? Być może mój tekst jest słaby merytorycznie, szczerze, nie dbam o formę. Do rozpoczęcia Euro 2012 zostało niewiele czasu. Nie można chyba pominąć faktu, że USA szykuje się do podbicia Iranu już od kilku ładnych miesięcy i jakoś wybrać się nie może. Ewidentnie potrzebny będzie jakiś szokujący „punkt” w historii. W każdym razie jeszcze raz polecam uzbroić się w cierpliwość, a także w zapasy… bo „nikt nie zna dnia ani godziny”.

  Autor: alyaah
  Nadesłano do „Wolnych Mediów”

 9. Czytelnik said

  http://www.tvnmeteo.pl/informacje/ciekawostki,49/za-chwile-astronomiczne-wydarzenie-wieku-tranzyt-wenus-planeta-na-tle-slonca,46377,1,0.html Czyli tzw. Ostrzeżenie odbędzie się w naszym kraju zbiegnie się wraz ze wschodem Słońca o poranku 6 czerwca. Czyli zostało jeszcze 1,5 tygodnia bo następne takie wydarzenie będzie miało według astrologów miejsce dopiero za 100lat.. Czyli tak jak w niektórych przepowiedniach pisało że euro 2012 w Polsce się nie odbędzie. W końcu będzie można zweryfikować te wszystkie proroctwa czy też orędzia. Na razie jeśli chodzi o orędzia MBM z Irlandii odnośnie papieża zaczynają się sprawdzać http://wiadomosci.wp.pl/kat,1348,title,Wloska-prasa-skandal-w-Watykanie-jakiego-jeszcze-nie-bylo,wid,14520366,wiadomosc.html?ticaid=1e87b&_ticrsn=5 już niedługo zatem będzie musiał uciekać z Rzymu bo jak wiadomo został zdradzony ale te wszystkie wydarzenia nabierają akcji jak w prawdziwym filmie kryminalnym. Kto oglądał na polsacie film anioły i demony ten wie o co chodzi bo tam jest podobny scenariusz odnośnie tych wydarzeń.

  • atryda said

   No i odnośnie trzęsień ziem, teksty o Ostrzeżeniu nie mijają się z prawdą.
   Dzisiaj ponownie Włochy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: