Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

HOMILIA JANA PAWŁA II w Łagienikach w 2002 r.

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 kwietnia 2014


jezus_bc582ofosc582awi11

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże/ Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może/ Największy przymiocie Boga Wszechmocnego/ Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego (Dzienniczek, 951).

Umiłowani Bracia i Siostry! Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi wielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu ufam Tobie!

To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi ludzkich serc, pełnych cierpienia, niepokoju, zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tu, do łagiewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest „Ojcem miłosierdzia, oraz Bogiem wszelkiej pociechy” (por. 2 Kor 1,3). Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielokroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny.

Za chwilę dokonamy konsekracji tej nowej świątyni poświęconej miłosierdziu Bożemu. Zanim to nastąpi chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Dziękuję szczególnie księdzu kardynałowi Franciszkowi, który tyle troski włożył w to dzieło, dając dowód osobistego nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. Serdeczną myślą obejmuję Siostry Matki Bożej Miłosierdzia i dziękuję im za dzieło rozpowszechniania przesłania, jakie pozostawiła św. siostra Faustyna. Pozdrawiam obecnych tu kardynałów i biskupów z Polski, na czele z Kardynałem Prymasem, jak również biskupów z różnych stron świata. Cieszę się z obecności kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz seminarzystów.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestniczących w tej liturgii, a szczególnie przedstawicieli Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, która administruje jego budową, jak też samych budowniczych z różnych przedsiębiorstw. Wiem, że wielu spośród tu obecnych szczodrze wspierało materialnie tę budowę. Proszę Boga, aby wynagrodził waszą hojność i wasz trud swoim błogosławieństwem.

Bracia i siostry! Kiedy konsekrujemy ten nowy kościół, możemy zadawać sobie pytanie, jakie nurtowało króla Salomona, gdy oddawał Bogu na zamieszkanie świątynię jerozolimską: „Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem” (1 Krl 8,27). Tak, na pierwszy rzut oka wiązanie obecności Boga z pewnym określonym miejscem może się wydawać niestosowne. A jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego „świątynię”, to jednak są czasy i miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. I ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny.

W tym samym duchu wiary przybyłem do Łagiewnik, aby konsekrować tę nową świątynię. Jestem bowiem przekonany, że jest to takie szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaskę swego miłosierdzia. Modlę się, by ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej – źródła miłosierdzia: miejscem modlitwy – wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Modlę się słowami Salomona „O Panie, Boże mój (…) wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. (…) Wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, (…) ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz!” (1 Krl 8, 28-30).

„Nadchodzi (…) godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec” (J 4, 23). Kiedy odczytujemy te słowa Pana Jezusa w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że tu człowiek nie może stanąć inaczej, jak w Duchu i prawdzie. To duch Święty, Pocieszyciel i Duch prawdy wprowadza nas na drogi Bożego miłosierdzia. Przekonując świat „o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16, 8), równocześnie odsłania pełnię zbawienia w Chrystusie. To przekonywanie o grzechu dokonuje się w dwojakim odniesieniu do Krzyża Chrystusa. Z jednej strony Duch Święty pozwala nam przez Krzyż Chrystusa poznać każdy grzech, w pełnej skali zła, jakie w sobie zawiera i kryje. Z drugiej strony, przez Krzyż Chrystusa Duch Święty pozwala nam zobaczyć grzech w świetle mysterium pietatis, czyli miłosiernej, przebaczającej miłości Boga (por. Dominum et vivificantem, 32). Tak oto „przekonywanie o grzechu” staje się równocześnie przekonywaniem o tym, że grzech może być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności umiłowanego dziecka Bożego. Krzyż bowiem „stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem (…). Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka” (Dives in misericordia, 8). Tę prawdę będzie stale przypominał kamień węgielny tej świątyni, który został wzięty z góry Kalwarii – niejako spod Krzyża, na którym Jezus Chrystus pokonał grzech i śmierć.

Gorąco wierzę, że ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać przed Bogiem w Duchu i w prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga – tej miłości, której grzech nie zdoła przezwyciężyć. Tu w ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałać będą pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenia.

„Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego” (Dzienniczek 476). Dla nas i świata całego… Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego dziś w tym sanktuarium, chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotowuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732).

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Boże Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ja na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka,
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz nasza słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Komentarzy 9 do “HOMILIA JANA PAWŁA II w Łagienikach w 2002 r.”

 1. Powiew ze wschodu said

  Kochani!
  W ten szczególny dzień można wyprosić wiele u Pana Zastępów. Prośmy o uwolnienie od demonów naszych braci i sióstr. Jeżeli już ktoś jest w kościele to jest spełniony podstawowy warunek: z wolnej woli chce przynależeć do Boga.
  W Kościele pełnym ludzi odmawiajcie egzorcyzmy (Dostojna Niebios Królowo.., Egz. do sw Michała ), silna modlitwą jest Salve Regina/Witaj Królowo, modlitwy Krucjaty (te związane z ochroną przed szatanem) zwłaszcza 33, 104, Litanie.
  Zobaczycie co będzie się działo.
  Ja tak zrobiłem i byłem zszokowany:
  1. Ludzie w znacznej ilości zaczęli kaszleć , dławić się.
  2. Było nawet głośne warcznie.a nawet wycie!
  Emmerich opisywała jak widziała “mary” (złe duchy) wychodzące z ust ludzi.
  i to Prawda!

  • Powiew ze wschodu said

   Podam bardzo silne modlitwy (po nich najwięcej się działo):
   MODLITWA O STRĄCENIE UPADŁYCH ANIOŁÓW
   Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe życie Pana naszego i Zbawcy. Prosimy Cię, Jezu Chryste wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby Łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo błagamy Cię gorąco poślij Swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby Łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swojej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką moc, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen.

   POTĘŻNA NIEBIOS KRÓLOWO i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

   MODLITWA – EGZORCYZM DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
   Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

   EGZORCYZM PORANNY
   W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

   LITANIA DO IMIENIA JEZUS

   NOWENNA OBRONNA – UZYSKANIE OCHRONY PRZED DUCHOWYMI, UMYSŁOWYMI I FIZYCZNYMI ATAKAMI ZŁA
   *Matka Boża do Jamesa Duffy: (…) nieprzyjaciel chce was zniszczyć. Ja pragnę was umieścić pod Moim Płaszczem i bronić was przed wszystkimi niebezpieczeństwami, które będą wokół was… Módlcie się do waszych Aniołów… i waszego Anioła Stróża by was bronił przez Moje Niepokalane Serce… noście Sakramentalia, utrzymujcie się w stanie łaski… Rozpocznijcie specjalną Nowennę obronną w intencji uzyskania ochrony dla siebie… Nie dopuszczajcie żadnego niepotrzebnego zła w wasze plany obronne. Odnosi się to do ataków duchowych, fizycznych i umysłowych. Ta Nowenna ma się składać z modlitw:
   1X Salve Regina, 7X Modlitw do św. Michała. 9X Chwała Ojcu. 3X Panie, zmiłuj się nad nami.
   Salve Regina (lx)
   Witaj Królowo, Matko Litości, Nadziejo nasza życia słodkości. Witaj Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi, Salve Regina! Nędzne my dzieci Ewy wołamy – do Ciebie Matko z płaczem wzdychamy. Niech nas wspomaga Twoja przyczyna, na tym padole – Salve Regina! O Pośredniczko, rzuć Swe wejrzenie – łaskawie od nas przyjmij westchnienie. Pokaż nam Matko Twojego Syna, w górnej krainie, – Salve Regina.

   MODLITWY DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
   Książę najchwalebniejszy niebiańskiego wojska, św. Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw książętom i władzom, przeciw władzom świata tych ciemności w przestworzach. Przyjdź z pomocą ludziom, których Bóg na obraz podobieństwa swego stworzył i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką. Ciebie jako stróża i patrona czci św. Kościół, Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi, abyś je w najwyższym szczęściu umieścił. Błagaj Boga Pokoju, aby starł szatana pod nogami naszymi, aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Kościołowi. Przekaż nasze prośby przed Oblicze Najwyższego, aby rychło uprzedziło nas Miłosierdzie Boże, i abyś schwytał smoka, starego węża, który jest diabłem i szatanem i związanego rzucił do przepaści, aby nie zwodził dalej ludzi.
   Św. MICHALE ARCHANIELE Wodzu Niebieskich Zastępów, zwycięzco piekielnego smoka, otrzymałeś od Boga siłę i moc przez pokorę zniszczyć pychę potęg ciemności. Prosimy Cię, pomóż nam osiągnąć prawdziwą pokorę serca, niewzruszoną wierność w wypełnianiu Woli Bożej, siłę w cierpieniu i potrzebie. Pozwól nam się ostać na straszliwym Sądzie Bożym. Amen.
   Św. MICHALE ARCHANIELE, chwało Kościoła wojującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece Broń nędznej duszy mojej przeciw szatanom i wszelkim ich pokusom. A przede wszystkim przyjmij mnie do wiekuistej chwały w godzinę śmierci, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen.
   Św. MICHALE ARCHANIELE., przybądź nam z pomocą z Twoimi Świętymi Aniołami. Naucz nas wierzyć w tych ciemnościach. Naucz nas walczyć Twoją pokorą. Naucz nas zwyciężać w milczeniu i posłuszeństwie Bogu. Naucz nas kochać i być wiernymi jak Maryja. Amen.
   Św. MICHALE ARCHANIELE., który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

   AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ (kardynał Stefan Wyszyński)
   Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

   O WYRZECZENIE SIĘ SZATANA, ABY CHRONIĆ TĘ MISJĘ
   Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji. Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec się szatana. Błagamy Cię zmiażdż głowę bestii swoją piętą i usuń wszelkie przeszkody w naszej Misji zbawiania dusz. Amen.
   MODLITWA PROŚBY O UWOLNIENIE
   O Ojcze Niebieski, przez miłość Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, który przez mękę na krzyżu zbawił nas od grzechu, prosimy, zbaw wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, drogi Ojcze Twoim dowodem miłości. Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i uratuj te dusze od wiecznego potępienia. Dzięki Twojemu miłosierdziu pozwól, aby pierwsi weszli do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.
   O POKONANIE ZŁA W WASZYM KRAJU
   O Matko Zbawienia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną. Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas. Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa. Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.
   URATUJ MNIE OD OGNIA PIEKIELNEGO
   Jezu, jestem okropnym grzesznikiem. Przez moje czyny, zadałem rozpaczliwe cierpienie innym. W wyniku czego jestem odrzucony. Nie jestem już nigdzie tolerowany na Ziemi. Uratuj mnie od tej pustyni i uchroń mnie od uścisku zła. Pozwól mi żałować. Przyjmij moją skruchę. Napełnij mnie siłą i pomóż mi podnieść się z dna rozpaczy. Oddaję Ci, drogi Jezu, moją wolną wolę, abyś zrobił ze mną, co zechcesz, bym mógł być ocalony od ognia piekielnego. Amen.
   O UWOLNIENIE TEJ DUSZY Z NIEWOLI
   Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata (mojej siostry), który oddał (która oddała) swoją duszę szatanowi. Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach. Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej zbawienie wieczne. Amen.
   WYBAW MNIE OD ZŁEGO
   Jezu, chroń mnie od mocy szatana. Zabierz mnie do Swojego Serca teraz, kiedy uwalniam się ze wszystkich moich przywiązań do niego i jego nikczemnych dróg. Oddaję moją wolę i przychodzę do Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem. Składam moje życie w Twoje Święte Ręce. Wybaw mnie od złego. Uwolnij mnie i weź mnie do Twojej bezpiecznej przystani schronienia teraz i zawsze. Amen.
   CHROŃ MNIE OD WPŁYWU SZATANA
   Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów. Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa w każdym momencie. Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę. Amen.
   UWOLNIJ MNIE Z WIĘZÓW SZATANA
   O Jezu, jestem zagubiony, jestem zdezorientowany i czuje się jak więzień złapany w sieć, z której nie potrafię się wydostać. Ufam Tobie Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą i uwolnisz mnie z więzów szatana i jego demonów. Pomóż mi, bo się zagubiłem. Potrzebuję Twojej miłości, która da mi siłę, abym uwierzył w Ciebie i zaufał Tobie tak, żebym mógł być uwolniony od tego zła i żeby mi było ukazane światło, bym nareszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście. Amen.
   MODLITWA DO MATKI ZBAWIENIA ZA CIEMNE DUSZE
   O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko wszystkich Łask, Ty, która będziesz uczestniczyć w ratowaniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami. Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być ocalone i przyjęły miłość i miłosierdzie okazane przez Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, by uratować Ludzkość i dać nam szansę wiecznego zbawienia. Amen.

 2. Joanna Dark said

  I o to wlasnie chodzi Adminie , pieknie , dzieki za ten wpis.

 3. Atanazy said

  Byłem tam wtedy.
  Teraz jadę pociągiem i sobie przypominam.

 4. MamOczy said

  Też byłem choć byłem dzieckiem i nie podobało mi się to . Nic nie rozumiałem spałem na ziemi , a jak się obudziłem to pełno ludzi i gorąco było . Podczas mowy papieża spałem to znów budziłem się z gorąca . Jak wielka łaska to była zrozumiałem to dopiero jak Bóg mnie dotknął i pokazał niezgłębione miłosierdzie swoje . Wtedy dopiero zacząłem dziękować za wszystko co mi się wydarzyło w życiu .

 5. bozena2 said

  Kochani, jak słuchałam homilii papieża Franciszka zadawałam sobie pytanie o czym mówi ten człowiek i co chce nam przekazać, na prawdę nie znalazłam ważnej treści, która by umacniała i dotykała sumienie czy ducha. Dla przykładu takie sformułowanie, co ono znaczy? …”Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary…” Są zgorszeniem dla pogan i dla Żydów. Albo jak można uogólniać tych dwóch specyficznych osobowości i różnych dokonań w tak tylko zaprezentowanym kontekście….” Jan XXIII i Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego brata (por. Iz 58, 7), ponieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, pełni parezji [męstwa] Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia..”
  I konkretniejsze wspomnienie o Janie Pawle II jako o papieżu rodziny, aby połączyć tę informacje z zapowiedzią synodu o rodzinie. Albo co ma wspólnego wypowiedź, że „Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. ” Jakiego pierwotnego obrazu, skoro ci papieże realizując ustalenia synodu odchodzili od pierwotnego obrazu kościoła, liturgii, itp. I inne górnolotne, lecz niewiele znaczące pustosłowia: niech nas obaj nauczą….to była jego wielka posługa dla Kościoła…Był papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu…

 6. „Czas łagodny powoli się kończy, a trwać będzie do czasu kanonizacji Jana Pawła II. Po tym czasie czas będzie przyspieszony o połowę, co także przyspieszy wasze wyniszczanie. Po tym czasie rządzący rozpoczną oficjalną walkę z kościołem polskim. Nadchodzi czas, kiedy kościoły wasze będą zamykane jeden po drugim.”

  „Nigdy nie lękajcie się oddania życia za wiarę lub prawdę. Za swoją niezłomność będziecie wynagrodzeni. Czekam jeszcze trochę, aż dokona się kilka wyznaczonych dzieł i spraw, jako jedna z ostatnich dokona się kanonizacja Jana Pawła II. Po tym czasie uwolnię z więzów demony niszczyciele, by szerzyły zamęt i wszelką destrukcję.”

  http://urbietorbi-apocalypse.net/JP2.pl.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: