Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Maryja Królowa Polski

Posted by Dzieckonmp w dniu 3 Maj 2014


Cześć Matki Bożej w Polsce jest tak stara jak dzieje samego narodu. Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pie­rwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica”. Pełne jednak upo­wszechnienie i unarodowienie kultu Matki Bo­żej przypada na epokę Wazów. Zanim jednak w katedrze lwowskiej padły uroczyste słowa Jana Kazimierza, oddającego koronę polską Maryi, Najświętsza Panna sama ogłosiła się Królową Polski.

Za czasów króla Zygmunta III Wazy żył w Neapolu sławny ze swej świętości jezuita, o. Juliusz Mancinelli. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanej i świętych po­lskich. 14 sierpnia 1608 r. w wigilię Wniebo­wzięcia Najświętszej Maryi Panny, ukazała mu się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. U jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka, O. Juliusz nigdy nie widział Matki Bożej w tak wielkim maje­stacie. Pragnął pozdrowić Ją takim tytułem, jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił. Wtedy Maryja powiedziała: Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie. W krótkim czasie potem, za pozwoleniem swych przełożo­nych, którzy objawienie to zbadali, o. Mancinelii przekazał tę radosną wiadomość ks. Piot­rowi Skardze i jezuitom w Polsce. Oni z kolei donieśli o tym królowi.

O. Juliusz miał już 72 lata, kiedy objawiła mu się Matka Boża, lecz pomimo swego pode­szłego wieku postanowił odwiedzić ten kraj, który Maryja szczególnie umiłowała. Wybrał się więc piechotą do Polski. 8 maja 1610 r. doszedł do Krakowa, gdzie był entuzjastycznie witany przez króla i wszystkie stany. Swoje pierwsze kroki skierował do Katedry Wawelskiej. Tutaj ponownie ukazała mu się Maryja w wielkim majestacie i powiedziała: Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką Tego Narodu, który jest mi bardzo drogi więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz miłosierną.

Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy Krakowa umieścili na wieży kościoła Mariac­kiego koronę. Kiedy w 1655 roku w granice Polski wdarli się Szwedzi, a opuszczony król musiał uciekać poza granice kraju, zrozpaczeni biskupi pisali do papieża: „Zginęliśmy, jeśli Bóg nie zlituje się nad nami”. Wtedy Ojciec Święty Aleksander VII, powołując się na objawienie o. Juliusza Mancinelli odpowiedział: „Nie, Mary­ja was uratuje, to Polski Pani. Jej się poświęć­cie. Jej oficjalnie ofiarujcie. Ją Królową ogłoś­cie, przecież sama tego chciała„. Król Jan Kazimierz, stosując się do rady papieża, 1 kwie­tnia 1656 r. złożył uroczysty ślub, ogłaszając Maryję Królową Polski.

Od tej chwili Matka Boża wzięła losy naszego narodu w Swoje dłonie. Ocaliła Polskę nie tylko od potopu szwedzkiego, lecz wiele razy okazy­wała nam Swoją potęgę i miłosierdzie. Nunc­jusz apostolski Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII powiedział do hetmana Stani­sława Jabłonowskiego: „Szczęśliwe narody, które mają taką historię, jak Polska, szczęśliw­szego od was nie widzę państwa, gdyż wam jedynym zechciała być Królową Maryja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymow­ne; obyście to tylko zrozumieli sami”.

 „Mały Apostoł” – maj – 1993 r. – Pallotyni – Maria Chojnowska

 Zwolna słońce chyliło się ku zachodowi. Na falach mo­rza i Zatoki Neapolitańskiej rozpostarła się olbrzymia smuga światła, rytmicznym ruchem wód idąca w dal ku słońcu. Neapol pa­trzył na morze i śpiewał. Właśnie gasł dzień 15 sierpnia 1617 r. i koń­czyła się uroczystość ku czci Wnie­bowziętej. Dzwony we wszystkich świątyniach już umilkły. Nawet w kościele Gesu Nuovo, należącym do Towarzystwa Jezusowego, za­kończyła się uroczysta procesja wśród dźwięku dzwonów i śpiewu li­tanii do Bogarodzicy.

Po ukończeniu procesji razem z braćmi zakonnymi powrócił do swej celi 80-letni starzec, jezuita, ks. Juliusz Mancinelli. Długoletni misjonarz na Wschodzie, szczegól­nie w Konstantynopolu, wsławiony świętością życia, od lat kilku miesz­kał w Neapolu, oddany modlitwie po całych dniach i nocach. Nie po­mijał jednak i publicznych procesji, które lubił. Dziś wprawdzie czuł się nieco słabszy, a procesja trwała dłużej, ale poszedł na nią.

Dzień Wniebowzięcia przypo­minał starcowi najpierw rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki, któ­rego kochał i starał się naśladować. Wśród cnót świętego „małego Pola­ka”, jak go nazywano, jaśniała niezwykłym blaskiem jego miłość i cześć dla Królowej nieba. Nazywał Ją najmilszą Matką swoją, dla Niej starał się wynajdywać nowe, niezna­ne dotąd tytuły. Tę właśnie cnotę je­go anielskiego życia upodobał sobie szczególnie ks. Juliusz Mancinelli i starał się ją usilnie naśladować. Za­raz po śmierci św. Stanisława po­wziął myśl szerzenia czci Królowej Wniebowziętej. Zwłaszcza spotęgo­wał się w nim ów zamiar po choro­bie, z której niemal cudem podźwignęła go Wniebowzięta.

Przyszła mu teraz do głowy myśl, że jednak tytuł „Królowa Wniebo­wzięta” wyraża bardziej wieczną chwałę Maryi w niebie niż na ziemi. A przecież i ta ostatnia jest wielka! „Dni moje ku zachodowi idą, o Pa­ni, jak te zorze… Daj stojące­mu nad grobem starcowi dorzucić do wieńca Twego różę jedną więcej”… Nagle zdało siępatrzącemu, jakby  jakaś niewidzial­na dłoń wzięła z niebapołowęblasków zachodu, oderwała je od widnokręgu, zlała w jeden obłok, przecudnie świecą­cy i natchnęła ży­ciem. Ks. Mancinelli ujrzał wyraźnie, jak z tego gorejącego obłoku wy­łoniła się słodka Dziewica z Dzieciątkiem na ramionach okry­tych płaszczem purpury. U Jej stóp klęczałpiękny młodzian w aureoli.

– Wniebowzięta! – wyszeptał wzruszony zakonnik i osunął się na kolana. – Tymczasem Wniebowzięta znalazła się przy nim i pochylając się ku klęczącemu, mówiła: – Juliuszu!Za cześć, jaką masz do mnie, Wniebowziętej, ujrzysz mnie za rok w chwale niebios. Tym­czasem nazywaj mnie tu, na ziemi, KRÓLOW? POLSKI. Umiłowałam to królestwo i do wielkich rzeczy je przeznaczyłam, ponieważ szczególnie wielbią mnie jego synowie – i wzrok Jej pełen słodyczy i miłości spoczął na młodzieńcu, który był z Nią. Raz jeszcze zwróciła się do ks. Mancinellego, mówiąc: – Jemu zawdzięczasz łaskę dnia dzisiejszego!

Cisza zapanowała w celi. Radość i szczęście zalewały duszę zakonni­ka. A on tulił się u stóp umiłowanej Królowej Wniebowziętej i okrywał je pocałunkami wdzięczności. ?ka­nie z nadmiaru szczęścia wstrząsnę­ło całą jego istotą, a wargi szeptały w uniesieniu: – Królowo Polski… módl się za nami! – Znikło wi­dzenie. Ale w duszy starca zakonnika dłu­go jeszcze świeciła cudna zorza. W mie­siąc potem kurier z Neapolu przy­wiózł ks. Mikoła­jowi ?ęczyckie­mu w Wilnie list od ks. Mancinel­lego. „Ja rychło odejdę – kończył piszący – ale ufam, że przez ręce Wielebności sprawię, iż po moim zgonie w ser­cach i na ustach polskich mych współbraci żyć będzie w chwale Królowa Polski Wniebo­wzięta”.

 Podstawą tekst ks. Stanisła­wa Maciątka TJ z „Kółka Różańco­wego”, redagowanego przez Sługę Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego, nr 8 (1923), s. 10-12.

O szczególnym miejscu Maryi w naszej narodowej religijności ostatecznie zadecydowało następujące zdarzenie. W roku 1635 książę Albrecht Radziwiłł, Kanclerz Wielki Księstwa Litewskiego ogłosił drukiem książeczkę pt.: „Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu Najświętszej Panny Bogurodzicy Maryjnej.” Treścią jej jest objawienie jakie od Matki Bożej w Neapolu otrzymał włoski jezuita o. Juliusz Mancinelli. Kiedy ukazała mu się Maryja zapytał Ja: pod jakim imieniem jeszcze chciałaby być czczona? A Maryja poleciła mu by ją nazwano „Królową Polski”. Książeczka z wezwaniem Matki Bożej zrobiła na Polakach tak wielkie wrażenie, że już wtedy przed oficjalnym Jej uznaniem za Królową wszyscy w Polsce tym tytułem Ją nazywali.

Z kolei cystersi w Bledzewie wykonali mnóstwo obrazów Matki Bożej z polskim Godłem na Jej piersiach. Jednym z nich jest prezent jaki sprawili siostrom cysterkom z St. Marienstern w roku 1640. W ich klasztornych kronikach jest informacja, że na terenie całej Polski jest dużo tych właśnie bledzewskich kopii. Identyczne kopie są dzisiaj na plebaniach: w pocysterkim Bledzewie i poaugustiańskim Wieluniu, oraz w Kalsku k/Rokitna. W tych obrazach wyrażono akt oddania Polski pod szczególną opiekę Maryi jako Królowej. Bledzewskie kopie, stały się zapowiedzią zwycięstwa nad Szwedami na Jasnej Górze. A l kwietnia 1656 r. we Lwowie, ukląkł król Jan Kazimierz z narodem u stóp Naj­świętszej Dziewicy, by Ją po raz pierwszy publicznie nazwać wobec nieba i ziemi – Królową Polski.

Następnie król Michał Wiśniowiecki  na znak zgody narodowej w Gołębiu k/Puław i Dęblina, w 1671 r. umieścił godło naszej Ojczyzny na bledzewskim oryginale od dawna już cudownym wizerunku Matki Bożej przeniesionym teraz do Rokitna. Konsekwetnie powstają nowe kopie już rokitnińskie podobne do wcześniejszych bledzewskich. Dzisiaj znane są w następujących miejscowościach: Koszuty Małe k/ Słupcy, w ?ęgowie k/Pruszcza Gdańskiego, w Obrzycku k/Szamotuł, w Grodzisku Wlkp., i w najbardziej znanym Licheniu. Poza tym oryginalna kopia ale bez naszego Godła jest w Luszynie k/Żychlina.

Wszystko powyższe zebrał i jeszcze chętnie przyjmie więcej wiadomości na powyższy temat:

ks. Ksawery Wilczyński,

Koszuty Małe 5,

62-400 Słupca,

tel. 063 277 25 35 lub 507 015 885

Reklamy

Komentarzy 106 to “Maryja Królowa Polski”

 1. Dana said

  Maryjo Królowo Polski

  • Dana said

  • Apostoł Różańca said

   Cud uzdrowienia z raka przez nowennę pompejańską!

   http://pompejanska.rosemaria.pl/2014/04/jadwiga-u-mojej-siostry-stwierdzono-nowotwor-pluc/#more-6193

  • KRYSTYNA said

  • KRYSTYNA said

   Adama Doboszyńskiego Modlitwa o Wielką Polskę
   _______________________________________

   Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, Panie Jezu Chryste i Ty, Najświętsza Panno Kalwaryjska z cudownego obrazu, raczcie wejrzeć na szczerość dusz naszych i na czystość dążenia naszego.

   Choć grzeszni i ułomni wielce, pod Twoją Najświętsza Panno, opiekę się uciekamy i Ciebie za Orędowniczkę naszą obieramy.

   Jakoś sama cierpiała pod Krzyżem Syna Twego, Matko Bolejąca, tako wejrzyj na ucisk i utrapienie Ojczyzny Polski naszej.

   Wejrzyj na głód i niedolę milionów, które bez pracy i chleba pozostają.

   Na podeptanie prawa Bożego wejrzyj.

   Na pognębienie wejrzyj najuczciwszych, na zanik sumienia. Wejrzyj jako się panoszą coraz zuchwałej wrogowie Wiary naszej Świętej i Kościoła Bożego. Wejrzyj na braci naszych, którzy za miłość Narodu i Ojczyzny pokutują, zdrowie tracą i mienie, na uciemiężenie godności ludzkiej i wolności. Wejrzyj na tę naszą niedolę i poniewierkę.

   Pod Twoją obronę się chronimy, Panno Najświętsza na Kalwarii cudami słynąca. Tobie wiarę i miłość ślubujemy.

   Klęknij wraz z nami, Królowo Korony Polskiej, u podnóża tronu Syn Twego i poprzyj modły nasze, gdyż oto błagamy o spełnienie marzeń naszych, dla których walczymy i cierpimy.

   O Polskę godziwą – błagamy Cię Panie ! O Polskę sprawiedliwą – błagamy Cię Panie ! O Ojczyznę dla ubogich – błagamy Cię Panie !

   O Polskę dla Polaków – błagamy Cię Panie ! O Polskę katolickiego nabożeństwa – błagamy Cię Panie ! O Polskę!

   CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
   _____________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   „…Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski tron, aby przygotować nasz Naród do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Jezusa Króla Polski…”

  • Powiew Ze Wschodu said

   I TAK SIE SKLADA IZ MAMY ROWNIEZ PIERWSZA SOBOTE MIESIACA

 2. Atanazy said

  Logiczną konsekwencją królowania Maryi jest to, że pretensje do tronu rości sobie Jezus Chrystus. Tylko, że tym razem zatwardziałe serca Polaków nie chcą tej łaski przyjąć i to od około stu lat.
  Jakąś nadzieją jest wzrost pobożności maryjnej, w tym nabożeństwa wynagradzające w pierwsze soboty, bo Maryja zawsze poprzedza swojego Syna.

  • Dana said

   Matka Boża jest Królową Świata i Naszą Królową Polski i Pan Jezus Chrystus jest naszym Królem Polski i Świata Całego.To jest jasne jak słońce.

   • bozena2 said

    …”Ona jest waszą Królową a Ja chcę, aby uznano Moją Godność Królewską….”

    Święto Chrystusa Króla 25.11.2012r. http://www.duchprawdy.com/jerzy_z_podlasia_objawienia.htm

    ..Dlatego chcę, aby uznano Moją Godność Królewską w Polskim Narodzie, a za przykładem Polski w innych państwach i narodach

    Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem z wami i błogosławię was, dotykam waszych serc, aby je przemienić, aby was uświęcić i poprowadzić ku Wiecznej Szczęśliwości. Przybywam do was ze specjalnym orędziem, które kieruję w tym szczególnym dniu jakim jest Święto Chrystusa Króla. Chcę wam powiedzieć o Moim wielkim pragnieniu zakrólowania w ludzkich sercach, aby te serca otworzyły się na Moją wielką Miłość, aby przyjęły te wszystkie łaski, które przygotowałem dla was. Jednak tak wiele ludzkich serc jest całkowicie zamkniętych i nie chce Mnie przyjąć, cierpię z tego powodu, jednak nie ustaję i czynię wszystko, aby te dusze zdobyć, aby je poprowadzić Moimi drogami. Ciągle wzywam tak wiele dusz ludzkich, aby Mi zawierzyły, aby Mi wszystko oddały, aby zapragnęły Mi służyć. Ja chcę królować w każdym ludzkim sercu w całym Polskim Narodzie i na całym świecie. Jednak tak niewiele jest dusz ludzkich, które Mnie przyjmują. Dlatego też, mówię do was, abyście nie ustawali w modlitwie w tym dziele, abyście podjęli trud trwania nieustannego przy Mnie i Mojej Mamie, Ona jest waszą Królową a Ja chcę, aby uznano Moją Godność Królewską.

    Przychodzę do poszczególnych narodów, gdzie panują prawa ustanowione przez człowieka. Najczęściej są to prawa sprzeczne z Moim Prawem. Tak wiele państw i narodów sprzeciwia się Mojej Świętej Ewangelii, Moim Przykazaniom, a Ja pragnę, aby Moje Prawa były respektowane. Dlatego przychodzę do Polskiego Narodu, aby oznajmić całemu światu, że taka jest Moja Wola, abym został uznany Królem Polskiego Narodu, abyście jako Polacy dali przykład innym narodom całego świata, jak należy postępować, aby uratować państwo i naród. Tak wiele już padło słów o wielkim zagrożeniu jakie zbliża się na cały świat. To grzechy ludzkie są przyczyną tej zbliżającej się kary, jednak Ja przychodzę, aby was ocalić. Dlatego chcę, aby uznano Moją Godność Królewską w Polskim Narodzie a za przykładem Polski w innych państwach i narodach. Każde państwo, które przyjmuje Mnie jako swojego Króla otrzymuje wielką łaskę Mojej obecności i Mojego działania z wielką mocą, aby wykorzenić wszelkie zło i poprowadzić ten naród drogą Bożych Przykazań, drogą zaufania do Mnie i ostatecznego zwycięstwa w czasie wielkiego doświadczenia jakie spadnie na calą ludzkość. Ja mam taki plan i chcę, aby ludzie to zrozumieli. Czyż można się sprzeciwić Bogu? Niestety, tak. Wielu ludzi odrzuca Moje Słowa

   • Leszek said

    Dana! To nie jest to samo być Królem/Królową całego świata, a obranym przez stosownych przedstawicieli władz świeckich i kościelnych Królem/Królową konkretnego narodu!

    • Gossja said

     No właśnie….

    • szach said

     przecież tu chodzi nie o to,żeby uczynić P.Jezusa naszym królem, bo On nim jest, ale o to, żebyśmy my-Polacy uznali w nim swojego króla . To całkiem co innego. Pan Jezus jest Królem wszelkiego stworzenia. Ale to nie oznacza,że wszelkie stworzenie uznaje w Nim swego Króla i Pana. Bo jeśli uznaje w Nim Króla swojego, to oddaje Mu należną cześć i stosuje się do przykazań. Śluby Jana Kazimierza świetnie to rozjaśniają. Wystarczy uważnie je przeczytać. Nikt nie chce czynić teraz dopiero Pana Jezusa Królem Polski. Bo On jest nie tylko królem Polski, ale Królem całego świata. Ale chcemy, żeby Polska cała ,uznała w Jezusie Chrystusie swojego Króla ,nie tylko słownie,ale też czynem . To oznacza m.in. dostosowanie porządku prawnego do Ewangelii (np.ochrona życia,pomoc najuboższym, sprawiedliwość społeczna…).To Polacy mają traktować J.Chr. jako swojego króla,Króla Polski

    • Leszek said

     Szachu! Tak myśląc, jak Ty, to niepotrzebny jest Akt Intronizacji (rzecz jasna z odpowiednim uzasadnieniem), czego Pan Jezus domagał się poprzez służebnicę Bożą Rozalię Celakównę (już prawie 80 lat temu) i od tamtego czasu, co rusz/nieustanne się tego domaga (patrz choćby wpis Bożeny 2), a skoro tak tak się dzieje i cierpliwie czeka (ale, ta cierpliwość ma przecież swoją granicę), to najwidoczniej jest myślę dobrze wiesz to niezwykle ważna sprawa, w kontekście też czasów, w którym żyjemy i wydarzeń mających nadejść.
     Twój argument: …Nikt nie chce czynić teraz dopiero Pana Jezusa Królem Polski. Bo On jest nie tylko królem Polski, ale Królem całego świata… jest podobnym tych członków w naszym polskim Episkopacie, którzy głównie na nim opierają swoje negatywne stanowisko, co do Intronizacji Chrystusa Pana na Króla Polski. Ja wierzę, że skutki Intronizacji byłyby podobne do tych skutków pamiętnego wołania Jana Pawła II na Pl. Zamkowym w Warszawie w czerwcu 1979r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” (por. Ps 104,30). Czyż Chrystus nie wie o tym, że jest Królem całego świata, ba Wszechświata, a mimo tego stanowczo przez tyle lat domaga się uznania Siebie jako Króla Polski! Czy to nie jest zastanawiające i dające wiele do myślenia?!

    • bozena2 said

     Tak , nieustannie się domaga o tytuł Króla Polski.
     Pan Jezus do Anny Argasińskiej http://www.duchprawdy.com/intronizacja_czerwiec_2013_anna_argasinska.htm

     PRAGNĘ BYĆ OGŁOSZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ I RZĄD POLSKI CHRYSTUSEM KRÓLEM

    • szach said

     zupełnie błędne rozumowanie. Intronizacja jest potrzebna,bo oznacza,że Polacy obierają sobie za Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Przecież tu nie tylko o sam akt chodzi,ale o spełnienie wszystkich wynikających z Aktu Intronizacji skutków. Dlatego Pan Jezus życzy sobie, aby tego dokonał rząd(władza świecka), episkopat (władza duchowna),świeccy( Naród Polski). Pan Jezus jest Królem ,ale stworzenie w swej wolności, może to Jego panowanie uznać albo odrzucić. Intronizacja P.J.na Króla Polski jest właśnie uznaniem tego panowania nad nami Chrystusa Pana. Powinniśmy Go raczej prosić, aby zechciał przyjąć od nas tytuł Króla Polski. To nie P.Jezusowi jest potrzebny ten tytuł, ale nam-Polakom, jest potrzebny taki Pan i taki Król, jakim jest Jezus Chrystus-Zbawca świata .Myślę,że powinny się w całym kraju odbyć rekolekcje przygotowujące do Intronizacji. Naród powinien być gotowy, a rząd-gdzieś poleci i wszystko się może zmienić :). Dziś jest taki, a jutro całkiem inny może być, co daj Boże. Ale jak na razie, to Polacy idą w kierunku palikotyzacji a nie chrystianizacji. I jeśli Episkopat się nie obudzi na czas, pierwszy zapłaci własną krwią za brak działania w kierunku przeprowadzenia Intronizacji PJKP i za wszystkie układy z mającymi władzę wrogami Boga. Tak ,że z powodu umizgów w kierunku rządzących, stracą przychylność prostego ludu a przychylności wrogów Boga nie zyskają.

  • cox said

   @Atanazy- To jest logiczne dla ciebie, dla mnie, większości blogowiczów, ale niestety nie dla episkopatu.

 3. MariuszInfo said

 4. MariuszInfo said

  • pio0 said

   Dlaczego Matkę Boską Częstochowską nazywamy „Czarną Madonną”?

   Nazywanie Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej „Czarną Madonną” jest wielkim nieporozumieniem. Spopularyzowała tę nazwę autorka piosenki pod tym tytułem Alicja Gołaszewska (jasnogórska organistka). Jest to ikonograficzny fałsz, bo w tym Obrazie nie ma ani jednej czarnej kreski, ten kolor wcale nie występuje! Karnacja twarzy i rąk to kolor brązu (miodu, bursztynu, lub wg ks. prof. J. Pasierba – skórki wiejskiego bochenka chleba). Szaty są koloru ciemno granatowego (Matki Bożej) i karminowego (Dzieciątka). Z drugiej strony – biorąc pod uwagę nasze uczucia – nie powinno się używać tej nazwy, ponieważ jest to pogardliwy „epitet” naszych wrogich sąsiadów. Carscy urzędnicy nazwali Matkę Bożą Jasnogórską „CZARNĄ REWOLUCJONISTKĄ”, która „podburza” Polaków do pielęgnowania idei niepodległościowych.
   Natomiast hitlerowscy naziści nazwali Ją „SCHWARZE MADONNA”, przypominająca Mongołkę, i nakazali usuwać z kościołów Jasnogórski Obraz

   Słowa fałszywe „Madonno, Czarna Madonno” można zamienić na właściwe (na co autorka wyraziła zgodę, przekonana o swoim błędzie), np. „O Matko, najdroższa Matko, jak dobrze Twym dzieckiem być…” (wprowadziłem to w mojej grupie IV Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę).

   USILNIE WIĘC PROSZĘ, NIE PRZEZYWAJMY NASZEJ MATKI I KRÓLOWEJ

   o.Melchior Królik OSPPE

   http://www.katolik.pl/forum/read.php?f=1&i=252660&t=122966

   http://www.traditia.fora.pl/maryja,8/dlaczego-czarna-madonna,10828.html

 5. halina said

  Mateńko Tyś tak naród Polski umiłowała . Ty chcesz aby spełniał pragnienia i oczekiwania Boga . Ty wiedziesz go do Bożego celu . Ty chcesz by ten naród podążał wraz z Tobą na spotkanie z Bogiem w Trójcy św . Ty wiesz że szatan robi wszystko aby odciąć ten naród od Ciebie Królowej , by nie był w stanie podążać drogą która wskazujesz , by nie mógł wypełnić tego co z woli Boga jest jego powołaniem i zadaniem . Ty wiesz z jakimi problemami trudnościami przeciwnościami boryka sie Twój naród .Ty cierpisz patrząc na to wwszystko co dotyczy Twego narodu . To jak ulega pokusom szatana , jak wpada w pułapki szatana , jak dla przyjemnosci ciała podsycanych pokusami szatana pogrąża ducha i wpycha go na drogę zatracenia w piekle . .Ty widzisz jak Twój naród płacze znosi w milczeniu cierpienie ból udreke zadawaną przez szatana , rekami tych co sługami szatana nazwanymi byc mogą , bo cechami szatana sie przyozdobili i w współbraci je wprowadzaja niszcząc ład porządek harmonie jednosc ustanowiona przez Stwórce .Pozbawiaja naród Polski podstępem na polecenie szatana , wszystkiego co własnymi rekami wypracowali , co ich własnoscia od wieków było . Przez zawładniecie podstepne dobrami materialnymi , chca zniewolic ducha . Duch Polskości trwa w narodzie Polskim .Umęczony naród broni swego serca w którym jest miłośc do Boga . Szatan robi wszystko by zadać mu tyle bólu i cierpienia , aby do serca mogła wejśc nienawisc i zepchnąc ten naród z drogi którą wyznaczył Bóg , . . . .Mateńko i Królowo , ja dziecie Twojego ludu Polskiego prosze i błagam padajac na kolana przed Twoim tronem Królowej Polski .Przepraszam za każdą uległość podstepowi i kłamstwu przekletego szatana , za każde potknięcie sie , zaniedbanie , podjecie wadliwych decyzji ..Proszę wybłagaj u Boga Wszechmogącego w Trójcy św pomoc i łaskę dla całego narodu , dzięki której szatan opuści wszystko co Polskie jest . I znikna wszystkie działanie przeszkody pułapki , które podstępem poukładał szatan by zmusic cały naród do uległości do poddania sie , do odrzucenia tego co Boże jest i do Boga prowadzi , a przez to skazać sie na szatańskie zniewoleni . . Naród Polski chce budować Twoje Królestwo takie jakim Ty chcesz by ono było , byś była szczęśliwą Królową że Twoje dzieci daja Bogu w Trójcy św to co jest Mu radoscią i chwałą i wychodzi naprzeciw Jego pragnieniom życzeniom oczekiwaniom . . .Rozmodlony Naród Polski stawia opór szatanowi jak umie jak potrafi . Pielgrzymuje do Twojego Tronu Królowej Polski , oddając w Twoje Ręce dar modlitwy , trud pielgrzymowania , wszystko to co ma wartosc w oczach Boga , łzy bólu , cierpienia smutku rozpaczy , jako dar dla Boga w Trójcy św od Twojego Polskiego narodu , czynionego i znoszonego w pokorze dla chwały i radości Boga .Pragnie by to był jego wkład w rozbicie tego muru który zaistniał po grzechu w raju . Ma nadzieje że przyczyni sie to do powrócenia do łask które utracone zostały na wskutek ingerencji szatana w raju .Mateńko i Królowo przyjmij to wszystko co naród Polski składa u stóp Twoich . Prosze zanieś to przed Tron Boga Wszechmogącego w Trójcy św , jako dar od narodu Polskiego i dowód na to że odrzuca szatana .Ze mimo przeszkód i trudnosci kocha Boga i chce podążać droga wyznaczona przez Chrystusa Króla .Przez tyle wieków szatan robił wszystko by zabic w narodzie miłośc do Boga . Ale ta miłośc wiara ufnośc wciąż trwa . Nie zabił szatan miłosci do Boga w Twoim narodzie Mateńko . Prosze niechaj teraz wszystko co Polskie obejmie działanie Bożej Jasności by każdy wiedział znał sercem rozumiał co ma czynic , co potrzebne jest Bogu do realizacji Jego planów. Prosze by łaska Boża spowodowała to że każde Polskie serce wypełni Duch św , oświeci pouczy nauczy tego co potrzeba żeby Płomień Miłosci Twojego Niepokalanego Serca i Najswietszego Serca Jezusa mógł zapłonac w każdym sercu i by wzrastał do wielkiej siły tak by serce od serca rozpalało sie Miłoscią do Boga . By tym sposobem wzniecał sie pozar swiata Miłoscia do Boga , tą która jest radościa i chwałą dla Boga . .Błagam Ciebie Królowo o pomoc o interwencje w sprawy narodu Polskiego. Proszę wysłuchaj mych próśb i daj ukojenie naszych dusz . Rozpal w nas miłośc do Twojego Syna Jezusa Chrystusa . Kochamy Go jak umiemy , ale wsparte nasze serce Płomieniem miłosci Twojego Serca stanie sie prawidłowo funkcjonującym i prawidłowo zamieniającym Boze życzenia w czyn by mogły stac sie rzeczywistoscią . Prosze wybłagaj nam pomoc i łaske która spowoduje to ze szatan nie bedzie mógł przeszkadzac nam w pracy dla radosci , i chwały Boga .Niechaj szatan w piekle poniesie karę za każdy błąd , za każdy zły czyn myśl pragnienie dążenie człowieka .Naród Polski zadecydował że chce należeć do Boga , obrał Ciebie na Królową , dochowuje wierności nauce Chrystusowej , chce słuzyc Chrystusowi Królowi by wraz z Nim odbudowywać Królestwo Boże na ziemi . Jest ochrzczony , a więc szatan nie powinien mu przeszkadzać , a skoro to czynił z własnej nieprzymuszonej woli , to niechaj wszystką karę poniesie za wszystko , co nie jest tak jak życzy sobie Bóg Wszechmogacy by było . A człowiek niechaj otrzyma pomoc i łaske dla wyjscia z tego w czym podstepem pogrążył go szatan . . Proszę przynieśc Boże Błogosławieństwo i łaskę dla narodu Polskiego , jakiej zechce udzielic , przez Twoje Wstawiennictwo Twojemu narodowi Bóg Wszechmogacy w Trójcy sw .Bądz szczęśliwą Królową wraz z Jezusem Chrystusem Królem . A obraz który przedstawiał będzie sobą naród Polski prowadzony i wypełniony przez ducha św niechaj bedzie miły Bożemu Sercu . Niechaj prowadzony przez Was naród Polski , daje Bogu wszystko to co On chce otrzymac . Niechaj nastanie ta współpraca jaka trwała w raju przed ingerencja szatana .Niechaj znikną wszystkie nastepstwa i konsekwencje ingerencji szatana w sprawy narodu polskiego i swiata całego .Niechaj radoscią i szcześciem dla każdego okaże sie pełnienie woli Boga , zamienianie w czyn jego pragnień zyczeń oczekiwań . .Niechaj Bóg będzie uwielbiony chwała i radościa otoczony przez naród Polski wiernosci Tobie Królowej dochowujący .

 6. KRYSTYNA said

  Śluby Jana Kazimierza 1656
  ________________________

  http://pl.gloria.tv/?media=605243

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !

  • Jantek said

   dlaczego pisze się Sluby Jana Kazimierza przecież to była Intronizacjia

   • KRYSTYNA said

    MOŻE DLATEGO,ŻE KIEDYŚ SŁOWO „INTRONIZACJA „NIE BYŁO ZNANE…

 7. Dana said

  Śluby króla Jana Kazimierza

  1 kwietnia 1656

  Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.

  A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim, nowym a żarliwym pragnieniem poświecenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę.

  Obiecuje wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie i uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało.

  Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić.

  Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał.

  http://www.niedziela.pl/artykul/2518/Sluby-krola-Jana-Kazimierza

  • Dana said

   Również Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie nawiązywał do ślubów Jana Kazimierza w wielu aktach oddania Kościoła i świata Matce Bożej, które nie sposób tutaj wymienić. Podczas koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej 19 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział m.in.: „Z najwyższym wzruszeniem ozdabiam papieskimi koronami ten wizerunek, który był świadkiem ślubów Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1656 r., wizerunek, przed którym Bogarodzica została po raz pierwszy nazwana Królową Korony Polskiej, a naród nasz zobowiązał się do nowego i gorliwego poświęcenia się na służbę swej Najmiłosierniejszej Królowej”.

   • halina said

    Ja rozumię że intronizacja , to ofiarowania insygniów władzy królewskiej . Czy jest gdzieś ukoronowanie Jezusa i Maryji w ten sposób i świadome dobrowolne oddanie sie Ich woli jako Ich podwładni , którzy pracują na rzecz Ich królestwa na ziemi , i są chętni by zamieniac Ich życzenia w czyn aby mogły stać sie rzeczywistością , a przez to pomocnymi być Im w osiąganiu celu wyznaczonego przez Boga Ojca ? …. Jeżeli tak to jest to dowód tamtego pokolenia jaka miał wiare zawierzenie i miłośc do Boga . . . A czym charakteryzuje sie nasze pokolenie ? . . .Czy nie zapisuje historii jako najbardziej krnąbrne pyszne egoistyczne i robiące na przekór Tym którzy nas szczerze kochaja ? . .Jak oceni nas historia ? .Czy wyjdziemy z tego z honorem i godnościa , a może będziemy budzic odraze wśród przyszłych pokoleń tak jak budza w nas żydzi za to że odrzucili i zadali tyle cierpienia Jezusowi . Żydzi nie staneli na wysokości zadania , które na nich spoczywało z woli Boga Ojca . A czy my naród wybrany wobec którego Bóg ma wielkie plany zdamy swój egzamin powołania ? Czy pozostawimy Jezusa na boku i będziemy cierpiec katusze od sługów szatana , tylko dlatego że nie poprosilismy Jezusa Chrystusa Króla o Jego interwencje , w czasie w który decydowały sie losy do kogo bedzie należał człowiek i swiat . ? Mamy wybór , albo Chrystus Król , albo cierpienie i łzy w zniewoleniu przekletego szatana … Jesteśmy tym pokoleniem , które ma szanse przynieśc na ten świat błogosławieństwo Chrystusa Króla , albo przekleństwo przeklętego szatana wprowadzić na ten świat .Czy jesteśmy świadomi tego ? .Czas ucieka , a co my życiem wybieramy i kogo wpuszczamy w wymiar człowieka ?. .Ja robię wszystko co możliwe , by przed szatanem pozamykać wszystkie drzwi i furtki , by nie mogło płynąć jego działanie . A przed Jezusem Chrystusem Królem odmykam wszystkie możliwe drogi . Za to dostaje po łapach dość solidnie , ale wole cierpiec niz pozostawic świat wdziałaniu szatana , i patrzeć jak on sie zneca nad współbraćmi . . Dostałam od Boga dzieci pod opiekę i moim obowiązkiem jest wypracować takie mozliwości , by w tym swiecie dało sie żyć . By zmiennic ta ziemie z łez padołu w kraine szczesliwości prowadzona przez Chrystusa Króla Mateńkę Królowa i Ducha św na chwałe i radośc Boga Ojca . . A Ty w co jesteś zangażowany ? Odpowiedz sobie sercem i podejmij decyzje . Nie może być tak że Bogu świeczkę , a diabłu ogarek . Trzeba wybrać , albo jedno albo drugie , nie ma nic po srodku .Bo każdą Twoją słabośc wykorzysta szatan przeciwko Tobie .Najlepiej odciąc sie całkowicie od szatana i zwalczać w sobie wszystko co mogłoby pochodzic od szatana . i za wszelką cene miescic sie w 10 przykazaniach Bożych i dwóch Miłości podanych przez Chrystusa Króla , bo to prawidła w których bedzie budował Jezus swoje królestwo na ziemi .A szatan nie ma prawa przeszkadzać w tej współpracy z Chrystusem , więc trzeba go zwalczać i dbac o czystośc i szczerośc serca względem Boga .Trzeba chcieć pełnic wolę Boga a nie swoje dążenia podsycane pokusami szatana , które wprowadzaja zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu .

 8. Nn said

  Matka Boża o Janie Pawle II

  Matka Boża poprzez widzących okazywała swoją szczególną troskę i miłość do Ojca Świętego Jana Pawła II.

  Zdarzały się sytuacje kiedy uśmiechała się gdy widziała jego portret. Na naszej stronie są już umieszczone wypowiedzi Jana Pawła II na temat Medziugorja. Chcielibyśmy przedstawić teraz wypowiedzi Matki Bożej na temat papieża. Większość słów Maryi pochodzi z początku objawień, z 1982 r., ale istnieją również orędzia z roku 1994 i 2005. Poniżej przedstawiamy Jej orędzia odnoszące się do Jego Świątobliwości Jana Pawła II.

  W drugim roku objawień w Medziugorju, na podstawie przekazu wizjonerów, 13 maja 1982 r., w rocznicę zamachu na Ojca świętego, Matka Boża powiedziała: „Jego wrogowie próbowali go zabić, ale ja go ochroniłam”. Po zamachu kardynał Sodano przypomniał, iż Jego Świątobliwość był przekonany, że to „Matczyna ręka prowadziła tor kuli”. Istotnie, pocisk wystrzelony przez zawodowca w niewytłumaczalny sposób ominął życiowe organy Ojca Świętego, który powiedział później: „Jedna ręka strzelała inna prowadziła kulę.” 26 czerwca 1982, poprzez wizjonerów, Matka Boża przekazała w orędziu następujące słowa dla Papieża: „Niech będzie uważany za ojca wszystkich ludzi, a nie tylko chrześcijan. Niech niestrudzenie i odważnie głosi orędzie pokoju i miłości wśród ludzi.”

  16 września 1982 r., Matka Boża, poprzez Jelenę Vasilj, która wewnętrznie słyszy Jej głos tj. mentalnie, wyraźnie mówi na temat papieża: „Bóg dał mu pozwolenie na pokonanie szatana”.

  Matka Boża oczekiwała od Jana Pawła II, szerzenia orędzia pokoju, co można przeczytać w orędziu kierowanym także do Jeleny Vasilij, mającej odmienny charyzmat od tych, którzy widzą Matkę Bożą:

  „Pragnę też powierzyć papieżowi to słowo, z którym przybyłam do Medziugorja – Pokój. Niech papież niesie pokój na wszystkie kontynenty świata. Niech swymi słowami oraz swym nauczaniem jednoczy chrześcijan. Niech także to przesłanie, które dzięki modlitwie otrzymał od Boga, zanosi przede wszystkim do ludzi młodych. Bóg będzie wówczas dla niego natchnieniem.”

  I rzeczywiście tak było. Jan Paweł II, głosił orędzie pokoju i miłości, jeżdżąc po całym globie, jednocząc ludzi różnych wyznań religijnych. Papież w szczególny sposób upodobał sobie także ludzi młodych i to właśnie on 31 marca 1985 ustanowił Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Wielokrotne przemówienia Ojca świętego do młodzieży, świadczą o tym, że pokładał on nadzieję w młodym pokoleniu. Z biegiem lat papież coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Powodem jego dolegliwości był także wcześniejszy zamach dokonany prze Ali Agcę. Wielokrotnie trafiał on do polikliniki Gemelii w Rzymie, za sprawą usilnej namowy sekretarza Dziwisza i swojego osobistego lekarza Renato Buzzonettiego. Każdy dzień przynosił mu wiele cierpienia, w którym jednoczył się z Jezusem Chrystusem. Pod sam koniec 1993 r., a także w roku 1994 miały miejsce następujące wydarzenia:

  11 – 12 listopada 1993 – papież przebywał w poliklinice Gemelli (zwichnięty staw barkowy)

  23 stycznia 1994 – papież przewodniczy Światowemu Dniu Modlitwy o Pokój na Bałkanach

  29 kwietnia – 27 maja 1994 – pobyt w poliklinice Gemelli (28 kwietnia papież łamie kość udową)

  25 sierpnia 1994 r. Matka Boża mówi o cierpieniu papieża i o tym, iż modli się o jego wizytę przekazując następujące orędzie:

  „Drogie dzieci! Dziś łączę się z wami w sposób szczególny prosząc o dar obecności mojego umiłowanego Syna w waszej ojczyźnie. Módlcie się dziatki o zdrowie dla mojego najdroższego syna, który cierpi, a którego wybrałam na te czasy. Modlę się i wstawiam u mojego Syna Jezusa Chrystusa, aby urzeczywistniły się marzenia, jakie mieli wasi ojcowie. Módlcie się, dziatki, w szczególny sposób, gdyż szatan jest silny i chce zniszczyć nadzieję w waszych sercach. Błogosławię was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  8 września 1994 – papież modli się o pokój w Sarajewie. W owym dniu miał być z pielgrzymką w obleganym przez Serbów mieście, ale wizyta została odwołana – z powodów bezpieczeństwa. Natomiast kilka dni później 10 – 11 września 1994 – Papież jedzie z pielgrzymką do Chorwacji.

  W święto Bożego Miłosierdzia w sobotę 2 kwietnia 2005 roku papież umiera w Watykanie. W tym samym dniu rankiem 2 kwietnia, ma miejsce objawienie Matki Bożej w Medziugorju, wizjonerce Mirjanie Dragicević – Soldo. Matka Boża ukazuje się jej każdego 2 dnia miesiąca. Wierni zgromadzeni przy wizjonerce podczas objawienia modlą się za Ojca Świętego, wiedząc, że znajduje się on między życiem, a śmiercią. Po objawieniu Mirjana powiedziała, że zadała pytanie Matce Bożej o Papieża, ale Królowa Pokoju nie odpowiedziała. Przekazała natomiast następujące orędzie: „W tym czasie proszę was, abyście odnowili Kościół” Na pytanie Mirjany: „Czy my będziemy do tego zdolni?”, Matka Boża odpowiedziała: „Drogie dzieci, ja będę zawsze z wami. Moi apostołowie, będę zawsze z wami i będę wam pomagała. Najpierw odnówcie samych siebie i wasze rodziny, a wtedy wszystko będzie łatwiejsze.” Wieczorem o godz. 21.37 papież Jan Paweł II oddaje swoją duszę Bogu wypowiadając tuż przed śmiercią słowa: „Pozwólcie odejść mi do domu Ojca”

  Parę godzin po śmierci papieża Ivan Dragičević przebywający w Stanach Zjednoczonych Ameryki, miał swoje codzienne objawienie. Tym razem jednak, podczas objawienia, gdy Iwan przedstawiał prośby Matce Bożej, po Jej lewej stronie ukazał się Ojciec Święty Jan Paweł II. Ivan przekazał, że papież był młody, radosny i śmiał się. Był ubrany na biało i miał na sobie złotą kapę. Matka Boża powiedziała wówczas: „To jest mój syn, on jest ze mną.” Nasz Ojciec święty był drugim człowiekiem, o którym Matka Boża z Medziugorja zapewniła, że jest w niebie. Pierwszym był Ojciec Slavko Brabarić, o którym w dzień po jego śmierci 25 listopada 2000 Matka Boża powiedziała: „Raduję się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz brat Slavko narodził się w niebie i oręduje za wami”

  http://www.medjugorje.org.pl/dzial-informacyjny/aktualnosci/314-matka-boza-o-janie-pawle-ii.html

  • Nn said

   Matka Boża o Św. Janie Pawle II

   • Leszek said

    Nn! Proszę, zobacz przesłaną ode mnie dla Ciebie wiadomość w poz.12 komentarzy w Gł. Wpisie: „Orędzie Matki Bożej przekazane Mirjanie 2 maja 2014r.”. Pozdr.

  • Ligia said

   @Nn dziękuję za te informacje.

 9. Wiktoria said

  Straszne wiadomosci dochodza z Ukrainy, Prawie 50 czlowiek zgineli, z tych, ktorzy nie tolerowali nowa samozwancza wladze, ich zywcem podpalono w Odessie. I jak zawsze Zachod to popiera. Janukowicz jakim by nie byl zlym, nieudanym prezydentem, nie wazyl sie podnies reke na wlasny narod, a ci morduja wlasnych obywateli. Naprawde wszystko zmierza ku wojnie. Wielu z polskich wiadomosci falszuje prawde, wiec moze sami znajdziecie cos niezaleznego.

  • KRYSTYNA said

   NIECH WASZEMU NARODOWI ,

   PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL BŁOGOSŁAWI !!!

   • Wiktoria said

    Krystyno, dzieki, jestem bialorusinka, potrzebujemy blogoslawienstwa owszem, ale wiecej modlitw w obecnym czasie i blogoslawienstwa potrzebuje ukrainski narod.
    Pozdrawiam.

    • KRYSTYNA said

     DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM .

    • bozena2 said

     Pisz, Anno: Sam Bóg dopuszcza zło aby dotknąć ludzkość poprzez cierpienie

     (wtedy najczęściej człowiek nabiera pokory i schodzi ze złej drogi), lub czyniąc zło

     sam człowiek zabija brata, tak jak Kain zabił Abla.

     Potrzeba było tej ofiary, tak jak trzeba było Mojej Ofiary.

     Ja: Jeżeli Ofiara to musi być i kat?

     Jezus: Tak –

     Ja: A w tej tragedii dla Narodu Polskiego?

     Jezus: Jest i kat. Dlatego potrzeba, aby narody w całym świecie padły na kolana przed

     Bogiem, bo w każdym państwie jest Kain i Abel – jest zło i dobro.

     Polskę kocham nade wszystko. Jest mi Izraelem, dlatego Bóg dopuścił

     śmiercionośną rękę Kaina, aby ofiara została przyjęta.

     Mówiłem już do ciebie, że to jest początek “katastrof” (przypis Anny: czytaj uważnie

     orędzia w czwartej części książki, która niebawem się ukaże).

     Mówiłem też, że przyjdą jeszcze inne na cały świat, aby świat się zatrzymał,

     bo pędzi na oślep w samą przepaść lwa.

     Ojciec Mój, z miłości ojcowskiej dopuści następne i jeszcze następne, dopóty

     wasz pędzący świat nie zatrzyma się. Dopiero wtedy zostanie uratowana ta część

     ludzkości, która by poszła na potępienie.

     Cierpliwość MEGO OJCA wyczerpała się. Dzieci, które nie słuchają OJCA

     muszą ponieść karę. Za bardzo i za dużo liczycie na Moje Miłosierdzie, lekceważycie

     MOJE SŁOWO, żyjąc po swojemu – dlatego będziecie cierpieć.

     A to jest początek kar, które wy nazywacie kataklizmami.

     Ja wam mówię: NIC SIĘ NIE DZIEJE BEZ WOLI MOJEGO OJCA, GINĄĆ

     BĘDĄ TE OFIARY, KTÓRE BÓG SOBIE UPATRZYŁ.

     Mówię do was, a i tak nie wielu tym się przejmuje, i nie wielu zawróci z drogi

     potępienia. Człowiek w swej słabości, kruchości jest lękliwy. Bóg o tym wie, ale i

     szatan o tym wie. Dokonuje się walka zła z dobrem.

     Tej bitwy nie wygra naród, który rządzi się swoim a nie Moim prawem.
     http://www.duchprawdy.com/anna_argasinska_17_07_2011_i_10_04_2010.htm

  • Dana said

   Fakt.pl
   Wydarzenia
   Świat
   Krwawe zamieszki w Odessie. Rewolucja na Ukrainie

   W pią­tek Ukra­ina znów spły­nę­ła krwią! W Ode­ssie zgi­nę­ło bli­sko 50 osób. Po­li­cja za­trzy­ma­ła około 130 osób. Mogą oni usły­szeć za­rzu­ty udzia­łu w za­miesz­kach, a nawet mor­der­stwa z pre­me­dy­ta­cją – po­in­for­mo­wał szef miej­sco­wej po­li­cji. Oto zdję­cia do­ku­men­tu­ją­ce wy­da­rze­nia, jakie ro­ze­gra­ły się wczo­raj w Ode­ssie.

  • Dzieckonmp said

   Strzelają do cywili jak do kaczek, zarówno wojsko jak i prawy sektor. Zginęło już około 200 osób. Wprowadzają demokrację karabinami. Drug a Syrię nam tu organizują

   • Ligia said

    Adminie dzięki za te informacje, bo głowa mi pęka od meanstreamowych informacji, chociaż staram się ich unikać, a na Twoich można polegać i są zawsze rzetelne.

  • KRYSTYNA said

  • Powiew ze wschodu said

   Trwają walki o Słowiańsk i Kramatorsk, separatyści chcą negocjować
   http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/trwaja-walki-o-slowiansk-kramatorsk-separatysci-chca-negocjowac

   Pojawiają się doniesienia o dziesiątkach zabitych separatystów. Nie jest też do końca jasne kto właściwie szturmuje Słowiańsk, bo wygląda na to, że oprócz wojsk ukraińskich są tam też najemnicy. Jako dowód przedstawia się rozmowę z jednym z żołnierzy, który nie zna ani słowa po ukraińsku czy rosyjsku, ale za to mówi po angielsku i włosku.

   • cox said

    Może to co teraz powiem wywoła burzę, ale cóż. Nie będę się wypowiadał co do najemników, bo nie znam tej sytuacji, ale armia ukraińska ma prawo, a nawet obowiązek zaprowadzić porządek na swoim terytorium. Przecież jest praktycznie jasne, że to Rosja i jej ,,separatyści” prowokują walki na wschodzie Ukrainy. Co do tragedii w Odessie, to powiem tylko tyle, że mogła to być prowokacja ukraińskiego ,,prawego sektora” lecz równie dobrze mogła to być robota rosyjskich służb specjalnych. Nam pozostaję modlitwa o pokuj na Ukrainie i w Rosji!

    • szach said

     Cox. Zgadzam się. U nas też podobno II w.ś.sprowokowali Polacy ,którzy atakowali radiostację w Gliwicach. Mieli polskie mundury ,tylko mówili po niemiecku. Metoda znana i stosowana od niepamiętnych czasów. Tylko niestety stale skuteczna. My możemy sobie pogdybać, bo prawda jest poza naszym zasięgiem. Pozostaje nam modlitwa i ofiara w intencji Pokoju. Bóg zna Prawdę i rozsądzi sprawiedliwie.

    • Powiew ze wschodu said

     Tylko proszę pamiętać kto podejmuje decyzje o wykorzystaniu armii.
     Czy obecna „władza” na Ukrainie reprezentuje naród Ukraiński?
     Było na tym blogu wystarczająco dużo informacji (admin się postarał aby nakreślić sytuację) aby mieć co do tego wątpliwości.

    • cox said

     @powiew ze wschodu- Ja nie wiem czy obecna władza reprezentuje ukraiński naród, ale wiem, że obcy (opowieści o ,,separatystach” moim zdaniem należy włożyć między bajki) uzbrojeni ludzie nie mogą się samowolnie panoszyć po jakimkolwiek kraju.

    • Powiew ze wschodu said

     1. W kraju ogarniętym chaosem lub wojną domową najemnicy są po obu stronach. W brnięciu po władzę, gdy i tak leje się krew metody się nie liczą.
     2. Nie twierdzę iż film nie jest prowokacją, wojnę mamy również informacyjną.
     Jeden niezaprzeczalny jest fakt. Janukowycz został wybrany w wolnych wyborach przez naród ukraiński i tej władzy naród ukraiński go nie pozbawił, ale właśnie najemnicy.
     @Cox czy naprawdę nie widzisz jaki jest cel i skutek tych wszystkich „kolorowych” rewolucji na świecie w ostatnich kilku latach wybuchających tak „spontanicznie”?
     Ukraina to stosunkowo biedny kraj i niestety będzie jeszcze biedniejszy. Mocodawcy „kolorowej rewolucji” upomną się o zapłatę (częściowo na pewno już to zrobili). A to oznacza jeszcze większy chaos i to dla Polski nie jest na pewno dobre.

    • cox said

     Fakt. Janukowycz został wybrany w wyborach. Ale tak naprawdę nie wiadomo na ile były to wolne wybory (Janukowycz już raz pokazał, że potrafi je fałszować, a po drugie agentura rosyjska działa). Nawet jeśli został on odsunięty od władzy nielegalnie, to nie powinien zwracać się o pomoc w przywróceniu władzy do innego państwa.

    • Powiew ze wschodu said

     Unia Europejska uznała te wybory za demokratyczne.
     Pomarańczowa rewolucja (Juszczenko itp.) odsunęła tylko w czasie rządy Janukowycza.

    • cox said

     Wynik wyborów przed tzw ,,pomarańczową rewolucją” uznał tylko Putin.

    • Powiew ze wschodu said

     Pomaranczowa rewolucja miała miejsce w latach 2004/2005
     Ukraińcy mieli u wladzy „pomaranczawych” Juszczenkę i Tymoszenko. Po tych „osobistościach” wybrali Janukowycza.
     Wiktor Janukowycz jest prezydentem od 2010r.
     Wybory prezydenckie na Ukrainie (z 2010r.) były zgodne ze standardami demokratycznymi, charakteryzowały się wysoką jakością, spełniły większość wymagań i pokazały, że dokonano znaczącego postępu – poinformowali w Kijowie obserwatorzy z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
     oto źródło:
     http://www.rp.pl/artykul/55273,421510.html

     Janukowycz jest legalnie wybranym prezydentem przez naród Ukraiński w wyniku ważnych i legalnych wyborów zgodnych ze standardami demokratycznymi (potwierdzonych przez OBWE).
     Nielegalnie został pozbawiony władzy.

 10. bozena2 said

  Jaka to wielka łaska, że u nas nie polała się krew w czasie przemian. Dużo zarzuca się Wałęsie, ale rewolucyjne nastroje zostały spacyfikowane.

  • szach said

   Wałęsa nie ma tu żadnej zasługi a jedynie JPII i wszystkie modlitwy zanoszone przed Tron Boży przez strajkujących robotników. Wszystkie strajki były nierozłączne z odprawianymi na terenie zakładów Mszami św,spowiedzią i komunią św strajkujących. Kościoły były pełne,na mszach św.za Ojczyznę gromadziły się tłumy ludzi,że palca wcisnąć nie było można (wiem, bo byłam wielokrotnie). Naród szedł z Bogiem, to i Bóg był z Narodem Polskim. A jak ludziom Bóg stał się już niepotrzebny ,modlitwy ustały jak trwoga minęła, to i wszystko zboczyło na złe tory. Bo Bóg zawsze posługuje się poganami,żeby ukarać swe krnąbrne dzieci. Dlatego dopuścił na nas rządy pogan, choć niektórzy z nich w pierwszych ławkach w kościele zasiadają. Ale to nie zmienia faktu,że w sercu swoim są wrogami Boga Żywego.

 11. mentronik said

  Separatyści ze wschodu, którzy ogłosili wojnę z Kijowem ogłosili marsz właśnie na stolicę. „Nie będziemy tylko czekać i się bronić”

  • cox said

   No to mamy wojnę domową!

   • halina said

    Może ktoś pójdzie po rozum do głowy i pomysli , coby tu zrobic by najlepsze wyjście znależ i niedopuścić do wylewu nienawiści krzywdy niesprawiedliwości , by powstrzymać cierpienie narodu . Naród ukraiński jest miedzy młotem a kowadłem …… Żal mi go .Miej go Boże w swojej opiece . .. Bo żyć wśród nienawiści i bezprawia na polu walki między rozgrywającymi kartami , to tragedia . A wojna to czas dla bezprawia , mocniejszy gnębi słabszego dla swojego kaprysu , i sprawiedliwości sie nie boi bo sam ustala co jest dobre a co złe z swojego punktu widzenia , obowiązuje wówczas prawo pięści . . Gdzie zatraciła sie ta dobra i mądra myśl ——Nie czyń drugiemu co Tobie nie miło ….. Oj mężczyźni , mężczyźni do czego macie parcie , wojna to nie walka w piaskownicy , tutaj gina ludzie . ..A niechby sie przywódcy chwycili za łby i walczyli ze soba a naród pozostawili na boku .Jakaż to głupota rządzących że robia poligon na ludziach a sami chowają sie w bunkrach wygód egoizmu pychy . Naród chce prawa do godnego spokojnego życia . A tego rządzący im nie chca zapewnić i to jest bardzo przykre że piekło na zziemi szykuja tym niewinnym ludziom .. . A czy u nas nie ma takich prowodyrów jak Palikotowcy , którzy wciąż robia próby jakby tu wepchnąc naród Polski na droge konfliktu wierzących z ateistami .Czy nie dążą do zniszczenia panujących tutaj zasad wypływajacych z 10 przykazań Bozych ? . . Nasi wrogowie już dawno by nas skończyli i zarzucili jarzmo niewoli , gdyby nie bali sie wiary naszego narodu i zasad z tego wypływajacych i wszystkich przepowiedni odnosnie Polski . Módlmy sie żeby widmo wojny nie przyblizyło sie do nas . . My jako naród nie mamy przyjaciól w swiecie na których moglibyśmy liczyć . My mamy Przyjaciół w Niebie . Nie dajmy sie zepchnąć z drogi któraa nas prowadzą . To droga sukcesu , mimo iż szatan wciska nam że jesteśmy zaściankiem . Nasza droga to droga prawdy i miłości , ta którą wskazał Chrystus swoim życiem . Bądzmy wierni tej nauce , a sukces osiągniemy tak duży jak dostosujemy sie do Bozych wskazań i życzeń .Tak wiele od nas zależy . Piszmy wspaniałą historie narodu Polskiego . Nasi przodkowie zapisali piękne karty , co zapiszemy my …. Mateńko prowadz bysmy zdołali dostosować sie do Bozych pragnień życzeń oczekiwań , byśmy mogli doprowadzic do zaistnienia takiej współpracy z Bogiem jaka była w raju przed ingerencją szatana …Niechaj Duch sw prowadzi oświeca poucza byśmy w drodze nie ustali i nie pobłądzili .Byśmy zdołali osiągnąć Boży cel .Gdy to osiągniemy , zdołamy przynieść Bożą pomoc i łaske kazdemu człowiekowi . A to wielkie osiagnięcie i zaszczyt by móc podac pomocna dłoń kazdemu kto jest w potrzebie ..Większe niż 20 domów w Paryżu , niż 10 firm na zachodzie , niż wór złota i poklask pustych fanów .

 12. Ligia said

  trochę nie na temat, ale ciekawy tekst znalazłam 🙂

  Maria Simma fragment książki „Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi”

  W roku 1954 pewien mężczyzna dopytywał się u mnie o dwóch zmarłych. „Jestem ciekaw, jaką dostanę odpowiedź”, powiedział. „Dlaczego?” Odrzekł, że więcej nic nie powie, wróci tylko po odpowiedź. Był to Rok Maryjny, więc odpowiedź dla niego dostałam szybciej niż zwykle. Już po miesiącu mogłam mu przekazać: „Pani S. jest wybawiona, a pan H. przebywa jeszcze głęboko w czyśćcu”.
  Pokręcił głową. „To się nie zgadza. Pani S. zmarła po zabiegu usunięcia ciąży w szpitalu, jak więc może być wybawiona? Pan H. natomiast przychodził zawsze do kościoła jako pierwszy, wychodził jako ostatni. Czy to możliwe, by pokutował jeszcze w czyśćcu?”.
  „Jest to Rok Maryjny – zaczęłam się zastanawiać – dostaję, więc czasem tak wiele odpowiedzi, że być może coś błędnie zapisałam; zapytam jeszcze raz.” Powtórzyłam moje zapytanie i usłyszałam, że moje notatki były w porządku. Tak faktycznie jest. Przekazałam mężczyźnie tę odpowiedź, ale on nie chciał uwierzyć. Pochodził z tej samej miejscowości, co pani S. i pan H. i połowa wsi była zbulwersowana odpowiedzią dotyczącą tych dwóch osób; ja jednak niczego nie mogłam tu zmienić.
  Zdarzyło się, że trafiła do mnie pewna kobieta również pochodząca z tej miejscowości, która też dobrze znała panią S. i pana H. Ona była przeciwnego zdania: „Tak bardzo oburzano się u nas odpowiedzią, którą Pani nam przekazała. Ale mnie ta właśnie wiadomość utwierdziła w wierze”.
  Powiedziała, że przyszła do mnie specjalnie, by mi o tym opowiedzieć, i kontynuowała: „Znałam panią S., można powiedzieć jak własną siostrę. To prawda, że miała na sumieniu grzechy obyczajowe, ale bardzo jej to ciążyło, zwłaszcza, że te skłonności były w dużej mierze dziedziczne. To prawda, zmarła na skutek aborcji, ale ksiądz, który był u niej przed śmiercią, wyznał, że sam chciałby umierać z taką skruchą jak ona. Umarła pojednana z Bogiem i otrzymała kościelny pogrzeb. Pan H. natomiast rzeczywiście był zawsze pierwszy w kościele i ostatni z niego wychodził, ale za to stale krytykował złośliwie innych ludzi. To, co mnie najbardziej zdenerwowało to fakt, że podczas pogrzebu pani S. nikt nie był tak wzburzony jak on. Chodził i powtarzał w kółko, że dla takich ladacznic nie powinno być miejsca na cmentarzu”.
  Byłam tej kobiecie wdzięczna za jej wizytę i powiedziałam: „Teraz wszystko jest już dla mnie jasne. Pan Bóg nie chce, byśmy osądzali innych. Pan H. potępił tę kobietę, więc Bóg i tak postąpił z nim miłosiernie, że w ogóle dał mu szansę wybawienia, ponieważ potępianie innych to wielkie zagrożenie”.
  Nie wolno nam tego robić. Patrząc z boku można powiedzieć, że dwadzieścia osób popełniło taki sam grzech, ich wina jednak może być różna; istnieje tak wiele motywów i powodów działania, jak choćby wychowanie, dziedziczenie, wiedza, zdrowie, sposób, w jaki byliśmy traktowani, środowisko, w którym żyjemy. Nigdy, więc nie wolno nam osądzać.

 13. Dzieckonmp said

  Pełniący obowiązki szefa MSW Ukrainy Arsen Awakow poinformował, że służby specjalne przeprowadzają operację w Kramatorsku, pomimo oporu zwolenników federalizacji.

  Zgodnie z jego słowami snajperzy, podporządkowujący się kijowskim władzom, zajęli wieżowce i ostrzeliwują stamtąd miasto. Walki toczą się również na ulicach.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_05_03/W-Kramatorsku-tocza-sie-walki-6176/

  • Siergiej said

   Admin wspomnij sobie wcześniejsze publikacje Głosu
   Rosji, oni popierają Rosję więc uważał bym na ich newsy

   • Wiktoria said

    Ja bym uwazala raczej na wasze newsy i wogole zachodnie. Mam tyle przyjaciol na Ukrainie i znajomych, ze nie potrzebni sa mi zadne wiadomosci i tak widac kto kim jest, a zreszta oprawcy tego nie kryja, ze to robia, a Zachod klaska ich za to po glowie. Mozna wiele zarzucic Rosji, nie zaprzeczam, ale w tym koszmarze od samego poczatku jest demonizowana i obwiniana w tym, w czym nie ma winy.

    • Dana said

     Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina, wym. ukrɑˈjinɑ) – państwo unitarne[5], położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego.

     Ukraińska SRR była członkiem założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych i członkiem większości organizacji wyspecjalizowanych ONZ[6]. Obok Białoruskiej SRR i Rosyjskiej FSRR była jedną z trzech republik radzieckich będących podmiotem prawa międzynarodowego.

     Od 1991 roku Ukraina jest suwerennym państwem.

     http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina

    • Dana said

     Ukraina jest dwa razy większa od Polski i ma ponad 45 milionów mieszkańców,a od 23 lat państwo suwerenne.

    • cox said

     Moim zdaniem dla Polski lepej jest, gdy Ukraina będzie normalnym niepodległym państwem nienależącym do żadnej organizacji zachodniej, a nie uzależnionym od Rosji.

  • cox said

   Niech Pan Bóg się zmiłuje nad Ukrainą!

  • 2012 said

   Ukraina 05.03.2014 tworzenie w Kijowie tworzenie Trybunału Wojskowego Obrazów Ludowego Ruchu Wyzwolenia (GB):

 14. 2012 said

  Aż 2500 ofiar lawiny błotnej w Afganistanie
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/az-2500-ofiar-lawiny-blotnej-w-afganistanie

 15. adrian said

  Zobacz pomnik Szatana. Jednak postawią na swoim?

  Sataniści nie mają zamiaru wycofać się z pomysłu ustawienia pomnika Bafometowi (Baphometowi) – jednemu z wcieleń diabła.

  http://www.sfora.pl/swiat/Zobacz-pomnik-Szatana-Jednak-postawia-na-swoim-s67345

  • Tomasz said

   Zgroza to jest że takie i podobne symbole są ukryte w wielu kościołach i innych miejscach poświęconych np. drogach krzyżowych

  • Nn said

   „A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu […]” (Obj 14, 11)

  • Dana said

   Ta figura sugeruje ,że zaczną deprawować małe dzieci, bo dorośli już zostali zepsuci.

  • Dana said

   Co na to Biskupi amerykańscy i sami amerykanie jak oceniają to obrzydlistwo ?

   • halina said

    A było mówione że satanisci nie beda sie kryć , będą jawnie wystepować i dawać dowody że są że działają i że panować chca .Muszą okazać swoja ochydę by mogli otrzymać to na co zasłużyli . .Żal mi tych ludzi , bo są zaslepienie , nie zdaja sobie sprawy z tego w czyich szeregach wystepuja i jakie skutki to przynosi im i współbraciom .

   • Dana said

    MODLITWA
    DO NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

    Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,
    z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za
    grzesznikami całego świata-ratuj ich i uwalniaj od sideł
    szatańskich.Jezu Miłosierny, niech Promień Twej Miłości
    i Miłosierdzia ogarnie ich,aby nie zginęli w grzechu,nie
    pojednawszy się z Tobą i nie wezwawszy imienia Twego.
    Jezu,Ty wszystko możesz,błagamy Ciebie, ratuj nas i ca-
    ły świat przez Miłosierdzie Twoje.Kto na ziemi więcej ko-
    cha nas jak Ty ,Jezu? Więc błagamy za grzesznikami całe-
    go świata, przyjdź im z pomocą.Okazywałeś Miłosierdzie
    przez tyle wieków, okaż i teraz, w te ostatnie czasy.Jezu,
    niech ta wylana krew ich obmyje,ta Krew,która wytrysnę-
    ła z Serca Twego dla nich.Dlatego błagamy Ciebie,o słod-
    ki Jezu,i wołamy tysiąckrotnie-ratuj ich.Wiemy,że Twe
    Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami.Nie
    pozwól ,aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz.Ty
    Jesteś Królem i Panem Nieba i ziemi,okaż Swoją Wszech-
    moc przez Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego.Jezu,
    ufamy Ci i ufać nie przestaniemy.Ofiarę składamy z siebie
    u Twych stóp,jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego,
    zjednoczeni z Twym Miłosierdziem,aby Ci pomagać
    w zbawieniu świata. Amen.

 16. KRYSTYNA said

  Homilia ks. Stanisława Małkowskiego 2.05.2014
  ______________________________________

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  ____________________________________________________

 17. Leszek said

  Adminie Bronisławie! Może odnalazł byś i umieścił we właściwym miejscu mój „zaginiony wpis” dot. Ap 12,1n w poz. 17 w Gł. Wpisie ” Orędzie Matki Bożej przekazane Mirjanie, 2 maja 2014r.”. Dziękuję i serdecznie pozdr.

 18. KRYSTYNA said

  Katolicy chcą przyjmować Komunię do ust. Piszą petycję
  ____________________________________________

  Za pośrednictwem jednej z największych platform internetowych – change.org, można złożyć swój podpis pod petycją skierowaną do Kongregacji Doktryny Wiary. Petycja dotyczy prośby o powszechne przywrócenie obowiązku przyjmowania Komunii Świętej klęcząc do ust. Udzielana miałaby być jedynie przez kapłana.

  „W Kościele katolickim, przeistoczenie jest istotą Wiary i znajduje się powyżej wszystkich doktryn. Sobór Trydencki oświadcza: Ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel powiedział, ze to było Jego prawdziwe ciało, które podaje pod postacią chleba – Kościół Boży zawsze był o tym przekonany. A teraz ten święty Sobór oświadcza ponownie, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w prawdziwe ciało Chrystusa, naszego Pana, a także cała substancja wina przemienia się w Jego krew.” – czytamy na stronie z petycją.

  Pochodzący z Oklahomy w Stanach Zjednoczonych pomysłodawcy petycji do Kongregacji Doktryn Wiary, zwracają uwagę na to, że Pan zasługuje na więcej szacunku, a jest to możliwe jedynie poprzez godne przyjmowanie Komunii Świętej w pozycji klęczącej, bezpośrednio do ust. Podkreślają również, że święta Eucharystia jest jednym z naszych najważniejszych skarbów w Kościele i musi być traktowana z największym szacunkiem i niezwykłą czcią. Należy chronić ją naszym życiem. Krótko mówiąc, powinniśmy uklęknąć i przyjąć Komunię na język, od księdza… to dla Jezusa. – uzasadniają twórcy petycji.

  Prosimy powstrzymać praktykę przyjmowania Ciała i Krwi naszego Pana na rękę od osoby świeckiej. Prosimy o przywrócenie pobożnej praktyki przyjmowania Eucharystii od kapłana, klęcząc – bezpośrednio do ust. – czytamy w petycji.

  Paweł Ozdoba

  Read more: http://www.pch24.pl/katolicy-chca-przyjmowac-komunie-do-ust–pisza-petycje,22616,i.html#ixzz30g8M4YFS

  PROSZĘ PODPISZ PETYCJĘ

  PETYCJA DO KDW Z PROŚBĄ O POWSZECHNE PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW. KLĘCZĄC DO UST
  ________________________________________________________________________________________________________

  http://www.change.org/en-GB/petitions/the-roman-catholic-church-stop-communion-in-the-hand-and-take-it-from-a-priest-not-a-minister?recruiter=91220092&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  _____________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   MOI DRODZY

   JAK NA RAZIE ,BARDZO MAŁO PODPISAŁO SIĘ POD TĄ PETYCJĄ.

   BARDZO WAS PROSZĘ POLECAJCIE JĄ WASZYM RODZINOM , ZNAJOMYM I NA INNYCH BLOGACH…

   NIECH WAS PAN BÓG BŁOGOSŁAWI !

  • Nanker said

   Myślę że warto przypomnieć tę homilię Jana Pawła II w tym wątku, oto ona:

   Homilia Jana Pawła II — do tej pory ukrywana przed ludem wiernym – Eucharystia na klęcząco i do ust
   Wygłoszona w kościele rzymsko-katolickim pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi.

   Rzym, 1 marca 1989

   „Porządkowi obyczajowemu” pochodzącemu od Boga powinniśmy podporządkować całe nasze życie. Jego wola — najświętsza wola — powinna obejmować wszystko. Dotyczy to wewnętrznej harmonii życia. Tak naucza nas Jezus. Nikt nie może służyć dwom panom. Nie można służyć równocześnie Bogu i mamonie. W obecnych czasach ludzkość żyje tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał, nie był Stwórcą i Panem wszechświata, jak również właścicielem wszelkiego bogactwa i skarbów w niebie i na ziemi. Człowiek wierzy, że wszystko zawdzięcza swojej pracy oraz że może wszystkiego zażądać. Jest dumny ze zdolności, którymi obdarzył go Nasz Pan, inaczej nie miałby ich! Jeśli człowiek wybiera innego boga lub innych idoli, to gardzi Bogiem. Może Go nawet nienawidzić, przez co pójdzie do piekła. A co jest przyczyną tego, że człowiek tak łatwo schodzi na złą drogę, traci orientację i gubi się? To brak pokory, gdyż przez to stajemy się bezwstydni i pełni pychy. Ludzie stawiają zbyt wielkie wymagania, bądź mają odwagę liczyć na Miłosierdzie Boga. Droga do Miłosierdzia stoi otworem jedynie wtedy, gdy zwyciężymy nasze ego. Może być ona jedynie darem dla pokornych, którym Pan obdarowuje swoich wiernych, jeśli o to proszą w modlitwie. Bóg chłoszcze tych, których umiłował. Bogobojni, to znaczy ci, którzy, pełni pokory, uznają, że Pan jest Stwórcą wszechświata i ziemi, oddają Mu należną cześć, wezmą na siebie z miłością chłostę i karę. Powinniśmy w przyszłości spodziewać się nowej chłosty, która będzie silniejsza, niż wszelkie dotychczasowe kary. Nikt się przed nią nie uchroni, chyba że z miłością ją na siebie przyjmie. Zostanie wtedy zbawiony jak dobry łotr na krzyżu lub zostanie na zawsze stracony, jeśli się buntuje, tak jak drugi łotr, którego zgubiła pycha i bluźnierstwo. Najgorsze są bluźnierstwa w stosunku do pełnych miłości słów Boga, którymi obdarza naszą biedną ziemię poprzez Matkę i umiłowanego Syna. Dlatego konieczne jest okazanie pokory, gdyż nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym, Kto przed nami stoi! Tak jak w kontaktach międzyludzkich przyjęte są pewne formy uprzejmości, to w stosunku do Boga chcemy o nich zapomnieć? Dlatego ostrzegam ponownie przed wszelkimi formami braku należnego szacunku, jak np. zakazane w moim biskupstwie podawanie Komunii św. na dłoń oraz postawa stojąca podczas wielu części liturgii Mszy Świętej. Prowadzi to do utraty właściwego poczucia doniosłości tego zgromadzenia. To jest nic innego jak śmierć naszego Pana i Zbawcy, któremu wszystko zawdzięczamy. Zamartwiamy się o ludzką ocenę, boimy się, że zostaniemy wyśmiani, boimy się niekorzystnych dla nas skutków naszej oceny przez innych, a nie boimy się Boga? Nie odwołuję tego, co powiedział jeden z moich poprzedników: „dzieje się to na waszą odpowiedzialność. Drodzy biskupi zagranicznych biskupstw, modlę się za was, abyście na czas zrozumieli, że droga, którą obraliście, jest niewłaściwa”. W tym miejscu, moi umiłowani Kapłani, umiłowani Bracia i Siostry, dozwolone jest przyjmowanie komunii na język i w postawie klęczącej. Wszystko, co zostało wprowadzone i jest rozpowszechniane przez obcych, jest niedozwolone. Mówię to jako wasz Biskup!
   Jan Paweł II

 19. pustelnik said

  Jezu ,zanurzamw Twojej Przenajdrozszej Krwi caly rozpoczynajacy sie dzien,ktory jest darem Twojej nieskonczonej milosci .Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego ,wszystkie osoby ,ktore dzis spotkam,o ktorych pomysle czy w jakikolwiek sposob czegokolwiek sie o nich dowiem.Zanurzam moich bliskich i osoby powierzajace sie mojej modlitwie..Zanurzam w Twojej Krwi, Panie ,wszystkie sytuacje,ktore dzis zaistnieja ,wszystkie sprawy ,ktore bede zalatwiac ,rozmowy,ktore bede prowadzic ,prace ,ktore bede wykonywaci moj odpoczynek.Prosze ,aby Twoja Krew przenikala te osoby i sprawy ,przynoszac wedlugTwojej woli uwolnienie ,oczyszczenie,uzdrowienie i uswiecenie.Niech dzis zajasnieje chwala Twojej Krwi i objawi sie jej moc.Przyjmuje wszystko, co mi dzis zeslesz,ku chwale Twojej Krwi ,ku pozytkowi Kosciola swietego i jako zadoscuczynienie za moje grzechy ,skladajac to wszystko do banku Twojej Krwi na konto Maryi.Oddaje siebie samego do pelnej dyspozycji Maryi,zawierzajac Jej moja przyszlosc ,przeszlosc i terazniejszosc ,bez warunkow i bez zastrzezen .Amen.

  • pustelnik said

   Obiecana modlitwa troche spozniona. z modlitw wybranych przez mojego Ojca Duchownego .Z woli Pana Boga idac droga wskazana przez ks Piotra ,przeciez moge nap[isac otrzymalam laski zaznaczam nie ,tylko ja pan Michal,pani Ania ,pani Helusia ……i inni sa to laski na umocnienie w tej bitwie ,ja taki slaby rycerz ,a zostalam tak obdarowana przez Kochanego Boga ,napisze o jednej twarz ks Piotra swiecila ,niesamowity widok twarz ksiedza pokryta srebrem ,twarz w przepieknych kolorach brazu i dotego mieniace sie kolory na policzkach w okregu ,ktory praktycznie nie moze sie zmiescic na policzkach ,Moj Kochany Bog pokazal mi namiastke nieba .Przez cierpienie otrzymujemy laski ,oczyszczamy sie przez co zblizamy sie do Boga .Dlatego zycze ks Piotr duzo cierpienia ,on jest silny wiara ,wiec wszystko wytrzyma ,moze go Najukochanszy Bog obdaruje ,ze na jego widok wszyscy beda sie nawracac ,a moj maz nie bedzie mowil pojechalbym ale tak dlugo…..musze sie wiecej modlic .Tak slaba jestem ,a mam jeden cel nawracac,i wyrywac w ostatniej chwili szatanowi dusze umierajace w grzechu ciezkim, czytam komentarze z prosba o modlitwe….

   • Bozena said

    Kiedy zdajemy sobie sprawe z tego jak slabi I marni jestesmy wtedy Bog zaczyna przez nas dzialac.
    Dziekuje Ci Pustelniku! : )

   • halina said

    Pustelnik —– Czy mam rozumieć że niektóre osoby sposród rycerzy wizą to co przebija sie na zewnątrz przez twarz ks Piotra ? Czyzby przebijało się światło Bożej Jasnosci .? Czy dobrze rozumuje Twoja wypowiedz ? I kiedy to nastepuje na Mszy , czy wogóle w każdy czas . . Gdyby tak było to wielki sukces dla ks Piotra i dla Was Rycerze Chrystusa Króla .Bo Wasze oczy serca odmykaja sie i widzicie to co nie jest dostrzegalne dla oczu ciała . .Muszę przyznać że daleko zaszliscie na drodze powrotu do Chrystusa Króla . Jesteście w pierwszych szeregach i Bóg Wam daje dowody że jesteście na dobrej drodze i że rzeczywiscie istnieje swiat duchowy scisle zjednoczony z swiatem ziemskim , . Tylko że my zamknieci w wymiarze materii mamy przerwany kontakt i musimy opierac sie na wierze , by odbudować to co było zerwane , byśmy zdołali obudzić sie z tego letargu i wrócili do łask do których mamy prawo , tylko przeklety szatan chce nas pozbawic , bo sam utracił . By nasza swiadomośc weszła w wymiar świata duchowego i byśmy swiadomie pracowali dla Nieba , . Mimo iz z piekielną moca przeszkadza nam szatan , podążamy dobra droga , tą która prowadzi do Bożego celu . I cały czas płynie dla nas pomoc i łaska z Nieba , wsparcie i błogosławieństwo .Wypracowujemy coraz wiecej łask pomocy dla naszych współbraci , by wszyscy mieli szanse wydostać sie z tego , w czym pogrązył podstepem i kłamstwem szatan . . .Dzieki wielkie —– Pustelniku —— za świadectwo . Oby liczba tych , którym otwieraja sie oczy serca i ducha była jak największa , by wszyscy żyli w zjednoczeniu świata ziemskiego i duchowego . By szatan nie mógł drogą swata ziemskiego wyprowadzać ducha na manowce , lecz by człowiek zjednoczony sercem duchem i ciałem był na drodze która wypływa z Bożej Prawdy z zachowaniem Przykazań Bozych i nauki Chrystusa Króla , podążał do Bożego celu i by dawał Bogu wszystko to co On chce otrzymać od człowieka zyjącego wsród swiata . .. To jest ta droga o której wciaz mówią odnośnie zadania dla Polski … Polska ma odnaleź Bożą drogę , by wszyscy mogli za nia ruszyc na spotkanie z Panem Bogiem w Trójcy św . .My naród polski rozmodlony podazamy wraz z naszą Królową na spotkanie z Bogiem , badzmy tego swiadomi i otwórzmy nasze serca przed Nią by rozpalała nasze serca miłością do Boga która płonie w Jej Niepokalanym Sercu Byśmy stawali sie żywymi pochodniami płonacymi Mił.ością do Boga Płomieniem nieugaszonym , który wzniecał bedzie pożar swiata Miłością do Boga . Niechaj nastepuje prawidłowa współpraca z Bogiem , niechaj wraca wszystko do stanu który ustanowił Bóg Ojciec umieszczajac człowieka w raju .Niechaj będzie pełniona Wola Boga Ojca tu na ziemi tak jak jest pełniona w Niebie . Niechaj nikt i nic nie przeszkadza człowiekowi w pracy dla radości i chwały Boga , jak nie przeszkadza Aniołowi w Niebie . Niechaj beda usuniete wszystkie zakłucenia zepsucia , które zaistnieły na wskutek ingerencji szatana w raju . Niechaj przestanie istnieć to co na podstepie i kłamstwie zbudowanym jest przez szatana . Niechaj na zawsze będzie oddzielony człowiek i swiat od szatana i oczyszczony z skutków i nastepstw jego ingerencji . .Tego pragnę do tego dąże , o to sie modle , i mam nadzieje ze z Boza pomoca i łaska to osiagne .. Niechaj pełni sie wola Chrystusa Króla , niechaj buduje sie w Jego działaniu nowa prawidłowa rzeczywistosć Jego Królestwo , Królestwo Miłości , które zachwyci Boga Ojca , a człowiekowi niechaj bedzie tu krainą szczęśliwosci .

 20. Powiew ze wschodu said

  Litania do Ducha Świętego o oświecenie narodu polskiego [1849 r.]

  Duchu Święty Boże! wysłuchaj prośby nasze;
  Duchu Święty Boze! Zmiłuj się nad strapionymi i wzywającymi światła twego;
  Duchu Święty Boże! udziel łaski uciekającym się do światła twego.
  Duchu Święty Boże! nie racz pamiętać na winy nasze; ale wejrz na pokorę serc naszych.
  Duchu Święty Boże! przybądź na pomoc, ku powstaniu naszemu z występków;
  Abyśmy się stali godnymi, wznosić prośby do Ciebie; o zwrócenie nam Ojczyzny naszej.
  Do dokładnego poznania zakonu objawionego nam przez Jezusa Chrystusa; Doprowadź nas Duchu Święty!
  Do poznania obowiązków, Ojców Narodu polskiego;
  Do poznania obowiązków naszych względem Ojczyzny i braci;
  Mężów Polski, do skutecznego służenia sprawie narodowéj;
  Matki do poznania obowiązków względem swych dzieci;
  Duchownych do poznania ich obowiązków;
  Nauczycieli do poznania ich obowiązków;
  Do poznania szczególnych obowiązków mężów, którym więcéj rozumu i przenikliwości udzielić raczyłeś;
  Młodzież polską, do poznania obowiązków względem Ojczyzny, Rodziców i Braci;
  Do poznania obowiązków majętnych i ścisłego pobratania się z ludem;
  Lud polski, do poznania jego obowiązów;
  Do służenia Ojczyznie z tego stanowiska, jakie dziś każdy zajmuje;
  Do poznania drogi, po któréj postępując dojdziemy do niepodległości Ojczyzny naszéj;
  Do przeniknienia sideł, na nas przez wrogów zastawionych i onych uniknienia;
  Do poznania i strzeżenia się fałszywych duchownych i nauczycieli;
  O światło, dla powołanych do przewodniczenia sprawie narodowéj i pełnienia innych obowiązków publicznych; Błagamy Cię Duchu Święty!
  O światło, dla Duchownych pracujących nad uprawą serca Ludu polskiego i obznajmieniem go z prawem i wolą twoją;
  O światło; dla Nauczycieli kształcących młodzież polską do posług kraju;
  O światło, dla wszystkich pracujących nad utrwaleniem Ludu naszego w zamiłowaniu narodowości naszéj;
  O światło dla wszystkich pracujących nad dobrem Ojczyzny naszéj;
  O światło, dla dorastającéj młodzieży polskiéj i przewodnictwo w przysposabianiu się jéj, do poslug Ojczyzny;

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; Odpuść grzechy popełnione przez naród nasz;
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; Nad Ojczyzną naszą zmiłuj się Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; Skróć niewolę narodu naszego.

  Duchu Święty Boże; Zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże; Racz wysłuchać prośby naszéj.

  MODLITWA.
  Duchu Święty, racz oświecić umysły nasze, abyśmy poznali obowiązki względem Boga, Ojczyzny i Braci naszych; kierój krokami naszémi w wyborze środków, dopełnienia powinności na nas ciążących. Oświeć nieprzyjaciół, aby poznawszy świętość sprawy naszéj; odstąpili od zbrodni, jakiej się na nas dopuszczają. Przyśpiesz dzień Zmartwychwstania Polski. Amen.

  za: „Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli”, Poznań 1849.

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4459&Itemid=37

 21. Powiew ze wschodu said

  Litania do Jezusa Chrystusa o wytrwałość dla Narodu Polskiego [1849 r.]

  Jezu Chryste! wysłuchaj prośby nasze;
  Jezu Chryste! zmiłuj się nad pokutującymi i wzywającymi łaski twojéj.
  Jezu Chryste! zwróć oczy swe, na uciekających się pod twą opiekę;
  Jezu Chryste! nie racz pamiętać na winy nasze, ale wejrz na pokorę serc naszych.
  Jezu Chryste! dopomóż nam w powstaniu z grzechów;
  Abyśmy się stali godnymi, wznosić prośby nasze do Ciebie; o zwrócenie nam Ojczyzny naszéj.
  Jezu dawco prawa, miłości Boga, Ojczyzny i Braci; Zmiłuj się nad nami.
  Jezu, który dla okazania światu wielkości prawa twego, przyjąłeś za niego cierniową koronę i wstąpiłeś na krzyż;
  Jezu źródło jedynéj prawdy;
  Jezu źródło wytrwałości;
  Jezu dobroci nieskończona;
  Jezu patryarcho męczenników za sprawę wolności;
  Jezu ucieczko pognębionych;
  Jezu skarbie mądrości;
  O wytrwałość, dla wszystkich mężów Polski; Błagamy Cię Jezu Chryste!
  O wytrwałość, dla przewodników sprawy polskiej; Błagamy Cię Jezu Chryste!
  O wytrwałość, dla powołanych do pełnienia obowiązków publicznych; Błagamy Cię Jezu Chryste!
  O wytrwałość dla matek bolejących nad rozlewem krwi ich dzieci;
  O wytrwałość, dla duchownych i nauczycieli
  O wytrwałość, dla młodzieży w dojściu do poznania prawa twego i w przygotowaniu się do dzisiejszych i przyszłych potrzeb kraju;
  O wytrwałość, dla młodzieży w służeniu sprawie Polski;
  O wytrwałość, dla dziewic bolejących nad rozlewem krwi ich braci i oblubieńców;
  O wytrwałość i ulżenie cierpień, prześladowanie w więzieniach cierpiącym, za służenie sprawie polskiéj;
  O wytrwałość i ulżenie cierpień wygnańcom;
  O wytrwałość i ulżenie cierpień wychodzcom;
  O rychły wymiar sprawiedliwości; Błagamy Cię Jezu Chryste!
  O skrócenie mąk na śmierć za sprawę Polski skazanym; Błagamy Cię Jezu Chryste!
  Utrwal nas w zapale służenia sprawie Polski; Błagamy Cię Jezu Chryste!
  Jezu! od tych, których zbawiałeś, wyśmiany; Wzmocnij siły nasze w służeniu Ojczyznie naszéj.
  Jezu! przez niesprawiedliwycb sędziów na śmierć skazany; Wzmocnij siiły nasze itd.
  Jezu! przez możnych i fałszywych faryzeuszów wyśmiany; Wzmocnij siły nasze itd.
  Jezu! jako zbrodniarz ukrzyżowany; Wzmocnij siły nasze w służeniu Ojczyznie naszej.
  Jezu! jako bydlę opluty od tych, których zbawiałeś; Wzmocnij siły nasze itd.
  Jezu! biczowany i cierniem ukoronowany; Wzmocnij siły nasze w służeniu Ojcz. itd.
  Jezu! dla zbawienia ludzkości krwawy pot lejący; Wzmocnij siły nasze itd. .
  Jezu! dla zbawienia ludzkości konający; Wzmocnij siły nasze itd.
  Jezu! źródło nieskończonéj dobroci! spraw abyśmy prawo twoje umiłowali, a wykonaniem jego łaskę twoją sobie zjednali; Wysłuchaj prośby nasze Jezu Chryste.
  Jezu! przyśpiesz panowanie prawa twego w niepodległéj Polsce; Wysłuchaj prośby nasze Jezu Chryste.
  Jezu! zniszcz plany nieprzyjaciół naszych; Wysłuchaj prośby nasze Jezu Chryste.
  Do umiłowania zakonu Twego; Doprowadź nas Jezu Chryste.
  Do rychłego wywalczenia niepodległości Ojczyzny naszéj; Doprowadź nas Je. Chr.
  Do rychłego używania prawa równości, wolności i braterstwa, na łonie niepodległéj Polski; Doprowadź nas Je. Chr.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; Odpuść grzechy popełnione przez Naród nasz.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; Nad Ojczyzną naszą zmiłuj się Panie.
  Branku Boży, który gładzisz grzechy świata; Skróć niewolę narodu naszego.

  Jezu Chryste! Zmiłuj się nad nami.
  Jezu Chryste! Racz wysłuchać prośb naszych.

  MODLITWA.
  Jezu Chryste, który dla zbawienia ludzkości wstąpiłeś na krzyz; spraw aby śmierć Twoja, Apostołów nauki twojéj i Męczenników sprawy polskiéj; nie były straconemi, dla cierpiącéj ludzkości. Udziel wytrwałości Narodowi polskiemu do poniesienia wszystkich ofiar, jakich wyswobodzenie Polski wymagać będzie. Zwróć oczy miłosierdzia twego na Ojczyznę naszli, która za dążność wprowadzenia w wykonanie prawa Twego; rozszarpaną została złością nieprzyjaciół jego, okuta więzami niewoli, męczona i wyśmiana od tych których zbawiała i którym wolność i prawdziwe szczęście przynosiła. Zmiłuj się Panie Jezu Chryste nad Polską, która upadła pod ciężarem intryg złych sąsiadów i ciemnoty nieoświeconych ludów; jak Ty upadłeś pod krzyżem, kiedyś ludzkość zbawiał. Przyspiesz panowanie prawa twego: Wolności, Równości i Braterstwa. Zniszcz usiłowania bluźnierczych faryzeuszy, którzy prześladuią prawo Twoje w imie świętości jego. Amen.

  za: Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli, Poznań 1849

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4453&Itemid=37

 22. Powiew ze wschodu said

  Litania do Boga Ojca, o błogosławieństwo dla sprawy polskiej [1849 r.]

  Boże Ojcze, wysłuchaj prośby nasze;
  Panie, zmiłuj się nad pokutującymi, i wzywającymi łaski twojej.
  Boże Ojcze, zwróć oczy na uciekających się pod twą opiekę;
  Panie, nie racz pamiętać na winy nasze, ale wejrz na pokorę serc naszych.
  Boże Ojcze, pobłogosław oczyszczeniu się naszemu;
  Abyśmy się stali godnymi, wznosić prośby nasze, do Ciebie Panie, o zwrócenie nam Ojczyzny naszej.
  Pobłogosław Panie, naród polski w poznawaniu prawa i woli twojej j Błagamy Cię Boże Ojcze!
  Pobłogosław Panie, mężów Polski, w służeniu sprawie narodowej;
  Pobłogosław Panie, matki polskie w kształceniu dzieci i uprawie ich serc, ku pożytkowi Polski;
  Pobłogosław Panie, usiłowania duchownych pracujących nad uprawą sumienia Polaków i obznajmieniem nas z prawem i wolą twoją;
  Pobłogosław Panie, prace nauczycieli, kształcących młodzież polską, do posług kraju;
  Pobłogosław Panie, wszystkich przykładających się do utrwalenia Ludu polskiego w zamiłowaniu narodowości swojej;
  Pobłogosław Panie, wszystkich pracujących nad dobrem narodu naszego;
  Pobłogosław nas Panie, w poznaniu obowiązków względem Ojczyzny i braci;
  Pobłogosław Panie, dorastających synów Polski w przysposobieniu się do jej posług;
  O rychłe zmartwychwstanie Ojczyzny naszej;
  O Błogosławietlstwo dla przywodzców sprawy Polski;
  O równość i rzetelne braterstwo dla Ludu polskiego;
  O otworzenie wrót więzień, braciom naszym;
  O odpuszczenie wszystkich grzechów, jakich się dopuścili, męczennicy sprawy polskiej;
  O skrucenie mąk cierpiącym za sprawę polską;
  O zwrócenie wygnańców na ziemię ojczystą;
  O sprowadzenie z błędnej drogi uwiedzionych przez wroga braci;
  O zniszczenie planów, wrogów Ojczyzny naszej;
  Pukamy do wrót Ojczyzny naszej; Otwórz nam je Panie!
  Szukamy Ojczyzny naszej; Doprowadź nas do niej Panie!
  Prosiemy Cię o Ojczyznę naszę; Powróć nam ją Panie!
  Do nieba, wszystkich męczenników sprawy polskiej. Racz przyjąć Panie!
  Do nieba, wszystkich poległych za sprawę polską. Racz przyjąć Panie!
  Do Nieba zmarłych na wygnaniu. Racz przyjąć Panie!
  Z głębokości utrapienia naszego. Wzywamy litości twojej Panie!
  Jako gołębica w szponach wilka;
  Jako jagnię w szponach jastrzębia;
  Jako wół w jarzmie upadający;
  Jako matka której od piersi odrywają niemowlę;
  Jako Ojciec, gdy mu wydzierają ostatni kawałek chleba, który niesie zgłodniałym dzieciom;
  Jako niewolnik pod chłostą pana;
  Jako męczennik dręczony torturami;
  Jako niewinny prowadzony na stracenie;

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; Odpuść grzechy popełnione przez naród polski.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; Nad Ojczyzną naszą zmiłuj się.
  Baranku Boiy, który gładzisz grzechy świata; Skróć niewolę narodu naszego.
  Boże Ojcze! Zmiłuj się nad nami.
  Boże Ojcze! Racz wysłuchać prośb dzieci twoich.

  MODLITWA.
  Boże Ojcze, nie odpychaj nas dzieci twoje; od przybytku nieskończonej dobroci twojej: Wysłuchaj prośby nasze. Pobłogosław Ojczyznie naszej i nie dopuść, abyśmy upadli pod gniotącem nas jarzmem niewoli, lub obojętnie znosili urągania i poniewierkę prochów Ojców naszych. Przyśpiesz dzień odrodzenia Ojczyzny naszej, skróć cierpienia narodu polskiego. Co daj Panie! niepomnąc na wielkość win naszych; ale przez męki i śmierć najświętszą syna twego jednorodzonego Jezusa Chrystusa, w imię którego wzywamy sprawiedlliwości i litości twojej Panie. Amen.

  za: Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli, Poznań 1849.

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4409&Itemid=37

 23. Powiew ze wschodu said

  Litania do Jezusa Miłosiernego Króla Polski

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4421&Itemid=37

 24. Powiew ze wschodu said

  Litania do Hetmanki Narodu i Wojska polskiego

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5939&Itemid=37

 25. Powiew ze wschodu said

  Litania do NMP Królowej Polski

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5129&Itemid=37

  Litania do NMP Łaskawej II (Wspomożycielki polskiego ludu)

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4157&Itemid=37

  Litania o zachowanie wiary w Narodzie polskim

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3992&Itemid=37

  Litania niewiast polskich do Matki Boskiej 1850r
  za: Książka do nabożeństw dla Polek ( 1850 r.)

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3947&Itemid=37

  Do NPM litania (C. Norwid)

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3357&Itemid=37

  Litania do Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników

  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1181&Itemid=37

 26. Powiew ze wschodu said

  Włochy – Tornado w Modenie wirowało między biurowcami

  http://losyziemi.pl/wlochy-tornado-w-modenie-wirowalo-miedzy-biurowcami-video

  USA – W Mount St. Helens w Górach Kaskadowych rośnie poziom magmy
  http://losyziemi.pl/usa-w-mount-st-helens-w-gorach-kaskadowych-rosnie-poziom-magmy#more-29288

  USA – Z powodu powodzi sparaliżowane zostały lotniska, kolej i drogi w Nowym Jorku oraz stanie New Jersey, w dwa dni spadło ponad 150 l/mkw

  http://losyziemi.pl/usa-z-powodu-powodzi-sparalizowane-zostaly-lotniska-kolej-i-drogi-w-nowym-jorku-oraz-stanie-new-jersey-w-dwa-dni-spadlo-ponad-150-lmkw

 27. pio0 said

  Jedna dobra matka jest tyle warta co stu nauczycieli -św. Jan XXIII

 28. Powiew ze wschodu said

  MARYJO, JESTEŚ KRÓLOWĄ NAM OD LAT…

  http://pl.gloria.tv/?media=285346

 29. Maryjo, Królowo Polski, wyproś nam Łaskę powszechnego nawrócenia Narodu Polskiego, uwolnienia nas od wpływu szatana i jego demonów, abyśmy mogli przeprowadzić Uroczysty Akt Intronizacji, Twojego Syna a naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. AMEN

  W tej intencji koniecznie odmów chociaż jedną dziesiątkę Różańca Świętego.

  • Grazyna. said

   Niech bedzie Pochwalony Jezus Chrystus – nasz KROL i Maryja zawsze Dziewica – WNIEBOWZIETA KROLOWA POLSKI !

   Masz racje Krzysztofie w swoich wywodach. Czuje sie to gdzies w duszy i pod skórą, ze sprawa Intronizacji dojrzewa coraz bardziej. Nie tylko jedna dziesiatke dzisiaj, ale kazdego dnia np.po Koronce do Bozego Milosierdzia o 15-tej( lub kiedy kto moze ), powinnismy odmawiac w/w intencji, jedną czesc Rozanca Swietego. W koncu stanowimy tu sporą Armie zwolennikow Intronizacji Chrystusa na Krola Polski i Rycerzy Chrystusa Krola, wiec nasza modlitwa moze byc nawet decydujaca o przewadze nad silami zla. MARYJO, KROLOWO POLSKI modl sie za nami ! KROLUJ NAM CHRYSTE !

   KROL ALBO SMIERC.

 30. INTRONIZACJA Chrystusa Króla
  czysto i klarownie, bez domysłów i dogmatów.

  Dla przeciwników i zwolenników przeprowadzenia INTRONIZACJI daję proste czyste i klarowne wyjaśnienie, dlaczego mamy przeprowadzić Uroczysty Akt Intronizacyjny Osoby Jezusa Chrystusa Króla Polski, i aby nie było niedomówień to dodatkowo podkreślam UROCZYSTY i PUBLICZNY AKT.

  Ponieważ Pan Jezus był wyśmiany, znieważony, opluty, umęczony, ubiczowany, ukrzyżowany i męczeńską śmiercią umarł na krzyżu PUBLICZNIE, to my teraz PUBLICZNIE musimy to naprawić.

  Nauczycielski Urząd Kościoła Katolickiego naucza i jest nieomylny, w tej kwestii również, jeśli coś komuś ukradliśmy to musimy oddać, jeśli kogoś fałszywie oskarżyliśmy musimy przeprosić. Mam nadzieję, że wszyscy o tym wiecie.

  Proszę zauważyć, że wtedy PUBLICZNYM przedstawicielem władzy był Piłat, przedstawicielami ówczesnej Świątyni byli Kapłani starotestamentalni powiązani z Sanhedrynem czyli przedstawicielami najwyższej żydowskiej instytucji religijnej i sądowniczej to faryzeusze, przedstawiciele polityczno religijni to saduceusze, oni wszyscy uczeni w piśmie i niedoinformowany, niedouczony podburzony lud wołali, „nie mamy Króla jeno Cezara, NA KRZYŻ”.

  Teraz Uroczystym PUBLICZNYM Aktem Wynagrodzenia, jakim jest właśnie INTRONIZACJA, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego musimy przeprosić – wynagrodzić tak samo PUBLICZNIE, dlatego w tej Uroczystości MUSI BYĆ przedstawiciel Rządu czyli Prezydent i Premier i Ministrowie, przedstawiciele Kościoła czyli Prymas, Kardynałowie, Biskupi, Kapłani i najlepiej cały lud wierny.

  Czy to jest możliwe ?

  Odpowiadam TAK jest to możliwe, chodź dzisiaj wydaje się, że nie. My lud wierny chcemy, największą przeszkodą okazuje się jest naciskany i prześladowany Episkopat, ale Boża Opatrzność nam pomoże, tylko musimy chcieć, modlić się i wszystko robić, aby do tego doszło, a nie kłócić się między sobą i przemawiać o jaką Intronizację chodzi.

  Dlatego teraz MUSIMY wszyscy głośno zawołać, nie mamy innego Króla, jedynie Pan Jezus jest naszym Panem i Królem.

  Pan Jezus nas Kocha i czeka na nasze PUBLICZNE PRZEPROSINY. Myślę, że nikt nie ma już wątpliwości o co idzie wojna. Jedni prowadzą ją świadomie a inni są oszukani – zmanipulowani i walczą sami ze sobą, mówiąc Pan Jezus jest moim Królem i to wystarczy nie musi być żadnej Intronizacji.

  Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.

  • Dana said

   Musimy wołać,że my chcemy Jezusa Chrystusa Króla Polski i ogłosić to oficjalnie poprzez Akt Intronizacji.Mówienie ,że Pan Jezus jest moim Królem jest pierwszym krokiem do Intronizacji .

 31. teresa said

  Ks Natanek w ktoryms kazaniu mowil ze Matka Boza kazala sie nazywac WNIEBOWZETA KROLOWA POLSKI znacz to ze swieto naszej Krolowej powinnismy obchodzic 15 sierpnia a nie w sieto masonkiej konstytucji – mysle ze to sie zmieni wkrotce na razie czcijmy Matke Boza Krolowa Polski w dniu w ktorym mamy pozwolenie poza granicami czcimy Krolowa Polski w pierwsza niedziele po 3 maja w tym roku 4 maja – dzisiaj.

 32. MariuszInfo said

  III Niedziela Wielkanocna, 4 maja 2014

  (Dz 2,14.22-28)
  W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim.

  (Ps 16,1-2.5.7-11)
  REFREN: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia

  Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
  mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
  Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
  to On mój los zabezpiecza.

  Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
  bo serce napomina mnie nawet nocą.
  Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
  On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

  Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
  a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
  bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
  i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

  Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
  pełnię Twojej radości
  i wieczną rozkosz
  po Twojej prawicy.

  (1 P 1,17-21)
  Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

  (por. Łk 24,32)
  Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

  (Łk 24,13-35)
  Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania

  • MariuszInfo said

   „A myśmy się spodziewali…” To ważne, by się spodziewać różnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi, od tak zwanego życia. Ale nadmierne przywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć nam oczy na rzeczywistość. I może zaowocować tym, że Pana Boga uznamy za „jedynego, który nie wie, co się tak naprawdę dzieje”. Wydaje nam się, że to my wiemy najlepiej. Panie Jezu, daj nam moc wiary i odwagę, byśmy przebili się wreszcie przez ciemności naszych oczekiwań i ujrzeli blask Twojego oblicza, blask Twojego zmartwychwstania.

   Przemysław Ciesielski OP, „Oremus” kwiecień 2008, s. 60

   • pio0 said

    Boski Wędrowiec

    Jezus jest i słucha, jest i pyta. Nie tylko przemierza z uczniami jakiś odcinek drogi. Przez swoje pytania przemierza wraz z nimi drogę do prawdy ich serc, która wiedzie przez lęk, zawód, smutek, zagubienie przeżywane wobec Jego męki i śmierci.
    Dojście do własnej, subiektywnej prawdy przygotowuje stopniowo uczniów na przyjęcie Bożej prawdy, obiektywnej i jedynej. Otwiera ich oczy i umysł na Boże działanie. Jednak dopiero moment daru z siebie -Eucharystii -otwiera oczy uczniów. Jest spotkaniem twarzą w twarz ze Zmartwychwstałym.

    Modlitwa

    Dziekuję Ci, Jezu , że stopniowo , coraz bardziej mogę Cię poznawać i rozpoznawać w wędrówce mojego życia. Dziękuję, że Twoje słowo oświeca mój umysł, a Eucharystia karmi moje serce.Amen.

 33. Dana said

  ŻYWA OBECNOŚĆ JEZUSA W KOMUNII ŚW. Na podstawie „Dzienniczka Św. Faustyny Kowalskiej

 34. DAWID said

  Homilia Jana Pawła II — do tej pory ukrywana przed ludem wiernym — Eucharystia na klęcząco i do ust

 35. DAWID said

  Homilia Jana Pawła II — do tej pory ukrywana przed ludem wiernym — Eucharystia na klęcząco i do ust

  Wygłoszona w kościele rzymsko-katolickim pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi.

  Rzym, 1 marca 1989

  „Porządkowi obyczajowemu” pochodzącemu od Boga powinniśmy podporządkować całe nasze życie. Jego wola — najświętsza wola — powinna obejmować wszystko. Dotyczy to wewnętrznej harmonii życia. Tak naucza nas Jezus. Nikt nie może służyć dwom panom. Nie można służyć równocześnie Bogu i mamonie. W obecnych czasach ludzkość żyje tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał, nie był Stwórcą i Panem wszechświata, jak również właścicielem wszelkiego bogactwa i skarbów w niebie i na ziemi. Człowiek wierzy, że wszystko zawdzięcza swojej pracy oraz że może wszystkiego zażądać. Jest dumny ze zdolności, którymi obdarzył go Nasz Pan, inaczej nie miałby ich! Jeśli człowiek wybiera innego boga lub innych idoli, to gardzi Bogiem. Może Go nawet nienawidzić, przez co pójdzie do piekła.

  A co jest przyczyną tego, że człowiek tak łatwo schodzi na złą drogę, traci orientację i gubi się? To brak pokory, gdyż przez to stajemy się bezwstydni i pełni pychy.

  Ludzie stawiają zbyt wielkie wymagania, bądź mają odwagę liczyć na Miłosierdzie Boga. Droga do Miłosierdzia stoi otworem jedynie wtedy, gdy zwyciężymy nasze ego. Może być ona jedynie darem dla pokornych, którym Pan obdarowuje swoich wiernych, jeśli o to proszą w modlitwie. Bóg chłoszcze tych, których umiłował. Bogobojni, to znaczy ci, którzy, pełni pokory, uznają, że Pan jest Stwórcą wszechświata i ziemi, oddają Mu należną cześć, wezmą na siebie z miłością chłostę i karę. Powinniśmy w przyszłości spodziewać się nowej chłosty, która będzie silniejsza, niż wszelkie dotychczasowe kary. Nikt się przed nią nie uchroni, chyba że z miłością ją na siebie przyjmie. Zostanie wtedy zbawiony jak dobry łotr na krzyżu lub zostanie na zawsze stracony, jeśli się buntuje, tak jak drugi łotr, którego zgubiła pycha i bluźnierstwo. Najgorsze są bluźnierstwa w stosunku do pełnych miłości słów Boga, którymi obdarza naszą biedną ziemię poprzez Matkę i umiłowanego Syna.

  Dlatego konieczne jest okazanie pokory, gdyż nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym, Kto przed nami stoi! Tak jak w kontaktach międzyludzkich przyjęte są pewne formy uprzejmości, to w stosunku do Boga chcemy o nich zapomnieć? Dlatego ostrzegam ponownie przed wszelkimi formami braku należnego szacunku, jak np. zakazane w moim biskupstwie podawanie Komunii św. na dłoń oraz postawa stojąca podczas wielu części liturgii Mszy Świętej. Prowadzi to do utraty właściwego poczucia doniosłości tego zgromadzenia. To jest nic innego jak śmierć naszego Pana i Zbawcy, któremu wszystko zawdzięczamy. Zamartwiamy się o ludzką ocenę, boimy się, że zostaniemy wyśmiani, boimy się niekorzystnych dla nas skutków naszej oceny przez innych, a nie boimy się Boga? Nie odwołuję tego, co powiedział jeden z moich poprzedników: „dzieje się to na waszą odpowiedzialność. Drodzy biskupi zagranicznych biskupstw, modlę się za was, abyście na czas zrozumieli, że droga, którą obraliście, jest niewłaściwa”. W tym miejscu, moi umiłowani Kapłani, umiłowani Bracia i Siostry, dozwolone jest przyjmowanie komunii na język i w postawie klęczącej. Wszystko, co zostało wprowadzone i jest rozpowszechniane przez obcych, jest niedozwolone. Mówię to jako wasz Biskup!

  Jan Paweł II

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/05/04/homilia-jana-pawla-ii-ukrywana-przed-ludem-wiernym-eucharystia-na-kleczaco-i-do-ust/

 36. KRYSTYNA said

  Maryja-Królowa wstawia się za nami, aby Polska stała się Królestwem Jej Syna-Króla
  __________________________________________________________________

  http://wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/2014/05/02/maryja-krolowa-wstawia-sie-za-nami-aby-polska-stala-sie-krolestwem-jej-syna-krola/

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: