Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Antychryst według proroctwa Sołowiowa

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 września 2014

Temat ten zajął moją wyobraźnię dzięki temu, że kard. Giacomo Biffi, który w tym roku głosił rekolekcje wielkopostne w Watykanie, nawiązał – na marginesie nauk – do zastanawiającego proroctwa Włodzimierza Sołowiowa, rosyjskiego pisarza zmarłego w 1900 roku. Emerytowany arcybiskup Bolonii przypomniał, że w proroczej wizji Sołowiowa szatan „przedstawi się jako pacyfista, ekologista i ekumenista. Ma zwołać sobór ekumeniczny i będzie dążył do ugody ze wszystkimi chrześcijańskimi wyznaniami, zgadzając się na ustępstwa wobec każdego z nich. Ogół chrześcijan pójdzie za nim, z wyjątkiem małych grup katolików, prawosławnych i protestantów”.

Komentując naukę rosyjskiego filozofa, kard. Biffi w zwięzłej syntezie przypomniał, co jest problemem naszych czasów. Powiedział mianowicie, że dzisiejszemu chrześcijaństwu (i szczególnie Kościołowi) grozi zredukowanie religii do systemu „wartości”. Tymczasem w centrum życia chrześcijańskiego stoi osobowe spotkanie z Jezusem Chrystusem. Kardynał przytoczył zdanie Sołowiowa, który powiedział: „Przyjdą dni, w których chrześcijanie będą kuszeni, aby przełożyć wydarzenie zbawcze na czystą serię wartości”. W opisie Sołowiowa małe grupki chrześcijan, odrzucające tego rodzaju pokusę, odpowiedzą szatanowi: „Ty nam oferujesz wszystko, z wyjątkiem tego, co nas interesuje: Jezusa Chrystusa”. Kardynał podkreślił, że nauka Sołowiowa jest upomnieniem dla ludzi naszej epoki, w której „obserwuje się ryzyko chrześcijaństwa biorącego w nawias Chrystusa z Jego Krzyżem i Zmartwychwstaniem”.
Jest to niebezpieczeństwo zagrażające chrześcijanom, „ponieważ Syna Bożego nie można przełożyć na serię dobrych pomysłów odpowiadających panującej mentalności tego świata”. Chrześcijanie, którzy pójdą za tą pokusą, będą z zachwytem przyjmowani w transmisjach telewizyjnych i na salonach. Ale to wiąże się z wyrzeczeniem się Chrystusa. Kardynał nie omieszkał wyjaśnić, że to, co powiedział, nie oznacza potępienia „wartości” jako takich; są – twierdził – „wartości absolutne, takie jak dobro, prawda i piękno. Kto je przyjmuje i kocha, ten kocha także Chrystusa, nawet jeśli o tym nie wie, ponieważ to On jest Prawdą, Dobrem i Pięknem”. Istnieje jednak świat wartości względnych, których nie wolno absolutyzować, ponieważ to prowadzi do bałwochwalstwa i otwiera drogę do odrzucenia zbawienia. Kardynał ostrzegł, że jeżeli ktoś żyje duchem świata (na przykład dialog ze wszystkimi za wszelką cenę) może oderwać się od Chrystusa i znaleźć się „w stronnictwie antychrysta”.

„Badajcie duchy”

Sposób widzenia świata i chrześcijaństwa prezentowany przez księdza kardynała jest zgodny z tym, co pisze św. Jan Ewangelista w Pierwszym Liście: „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch antychrysta” (1 J 4, 1-3). W ogóle pisma św. Jana Ewangelisty jasno ukazują sytuację człowieka (i ludzkości) w obliczu zbawczego dzieła dokonanego w osobie Jezusa Chrystusa.
Temat antychrysta zajmował watykańskiego rekolekcjonistę już wcześniej i pewne rozważania w tej kwestii kard. Biffi zawarł w tomie wydanym w 2005 r., zatytułowanym „Pinocchio, Peppone, l’Anticristo e altre divagazioni”, o czym pisze Sandro Magister na swojej stronie internetowej. W postaci antychrysta opisanej przez Sołowiowa kard. Biffi widzi de facto symbol religijności pełnej zamętu, jaki obserwujemy w naszych czasach. Na tej samej stronie internetowej (www.chiesa.espresso) dzieli się swoimi uwagami sam kard. Biffi, podkreślając szczególne cechy „osobowości” antychrysta portretowanego przez Sołowiowa. Otóż – jest to „spirytualista, asceta, uczony, filantrop”. Można powiedzieć – same cnoty. Nadto – według Sołowiowa – antychryst wsławił się jako znakomity egzegeta. Obszerne dzieło z zakresu krytyki biblijnej zdobyło mu tytuł doktora honoris causa na uniwersytecie w Tubingen. Interesujące, że to dzieło biblijne miało nosić tytuł: „Otwarta droga do powszechnego pokoju i dobrobytu”. Miała się w nim znajdować szeroka i głęboka synteza wszystkich nauk i metod – od empirii do mistyki i synteza wszelkich ideałów humanistycznych. Budziło pewien niepokój to, że w całym obszernym dziele biblijnym (!) ani razu nie pojawiło się imię Chrystusa. Obrońcy mówili: „przecież całe dzieło jest tak głęboko przeniknięte duchem chrześcijańskim, że niczego więcej nie trzeba. Przecież autor nie ujawnia wobec Chrystusa jakiejś wrogości z zasady”.
W całej filozofii antychrysta na temat Chrystusa są trzy rzeczy, których nie może on zaakceptować. Pierwsza to stanowisko Jezusa wobec moralności: „Chrystus swoim moralizmem podzielił ludzi według kryterium dobra i zła, a ja ich jednoczę dobrodziejstwami, które są konieczne zarówno dobrym, jak i złym” (Kiedyś przypadkiem słyszałem katechezę pewnego pobożnego rabina, który dowodził, że Chrystus „dzieli”, natomiast dopiero Abraham „łączy” wszystkich ludzi. Biedny rabin…). Po drugie, antychryst nie zgadza się na jedyność Chrystusa w kontekście dzieła zbawienia. Antychryst uważa, że Chrystus jest tylko jednym z wielu; owszem, twierdzi: „On był moim poprzednikiem, ponieważ ja tylko jestem doskonałym zbawicielem, jako że oczyszczam jego orędzie z tego wszystkiego, co jest nie do przyjęcia dla dzisiejszego człowieka” (Wspomnijmy, nawiasem mówiąc, jakie sprzeciwy niektórych „teologów” wywołało ogłoszenie przez Kongregację Nauki Wiary Deklaracji „Dominus Iesus” – właśnie „o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła”). Po trzecie, rzeczą absolutnie nie do przyjęcia przez antychrysta jest to, że Pan Jezus wciąż żyje i nie dał się na zawsze zamknąć w grobie (To może być powodem – znowu nawiasem mówiąc – dlaczego niektórzy „uczeni” usiłowali rozdmuchać całkowicie absurdalną „informację” o znalezieniu grobu Jezusa i jego „śmiertelnych szczątków”. To dowodzi, jak rozpaczliwych metod chwyta się wróg Chrystusa).

„Nowe (?) chrześcijaństwo”

Filozofia (teologia?) antychrysta prowadzi w pewien sposób do stworzenia czegoś w rodzaju „nowego chrześcijaństwa”, zaprojektowanego między innymi przez Lwa Tołstoja. Jest to chrześcijaństwo zredukowane do ascetyzmu i sentymentalnego humanizmu, niezawierające – żywotnego przecież – odniesienia do osoby Chrystusa. Przykazania, do których Tołstoj sprowadza Kazanie na Górze, „pochodzą oczywiście od Chrystusa, ale dla ich ważności nie jest konieczne aktualne istnienie żyjącego Syna Bożego”. Jest to – według Sołowiowa – przykład przetłumaczenia Ewangelii na „system wartości”. Krytykę aktualnej sytuacji w chrześcijaństwie, zwłaszcza w Kościele po Soborze Watykańskim II, podjęli także poważni myśliciele, których idee referuje znany nam już Sandro Magister pod datą 7 lutego 2005 roku. Są to: Romano Amerio, filozof, autor dzieła pt. „Iota unum. Studio delle variazioni della Chiesa Cattolica nel XX secolo” (1985). Drugie dzieło, kontynuujące temat, ma tytuł: „Stat Veritas. Seguito a ‚Iota unum'” (1997). W obu pracach Romano Amerio odnosi się krytycznie do takich zjawisk, jak przeakcentowanie „miłości” ze szkodą dla Prawdy lub pewne „zranienie” wiary w Trójcę Przenajświętszą. Drugim autorem przytoczonym przez dziennikarza jest Divo Barsotti, mistyk. Wydał on wiele prac, w których m.in. poddał krytyce styl pracy Soboru Watykańskiego II, który według niego był bardziej „teologiczny” niż „doktrynalny”. Biskupi obecni na Soborze powinni powiedzieć, co należy przyjąć jako przedmiot wiary, a co odrzucić; jednak tak się nie stało. Innym myślicielem przytoczonym przez dziennikarza jest Inos Biffi (nie mylić z kardynałem), teolog, interesujący się wiarą w aspekcie prawdy. Wydał pracę pt. „Verit? cristiane nella nebbia della fede” (2005). Krytycznie ocenia zjawisko przeniesienia punktu ciężkości z przyjęcia prawdy wiary na uprawianie ideologii dialogu, „aggiornamento” i ekumenizmu. Twierdzi, że „ta ideologia zatruła po części wszystkich, nawet nauczycieli wiary, u których takie słowa jak ‚dialog’ i ‚aggiornamento’ powtarzają się z męczącą monotonią, powiązane ‚obsesyjnie’ ze słownictwem ‚solidarności’, ‚przyjęcia’, ‚pokoju’, ‚promocji człowieka’, ‚opowiedzenia się za tymi ostatnimi’, ‚prośby o przebaczenie przeszłych win Kościoła’, ‚ekumenizmu’ i w końcu ‚utopii’. Pomija się natomiast rolę łaski, sakramentów, temat ostatecznego celu człowieka, to jest miłującej kontemplacji Trójcy Świętej, prawdę o piekle i niebie, grzech, a przede wszystkim misterium Chrystusa, w którym każdy człowiek został przeznaczony do wieczności”. Biffi krytykuje też płytki ekumenizm, a także nieprzemyślane odwoływanie się do „jednego Boga” w celu pojednania religii „monoteistycznych”. Jednak z pojęcia „jednego Boga” nie wynika jeszcze, kto jest tym Bogiem. Bo „jedynym Bogiem jest tylko ‚Bóg Jezusa Chrystusa’: Ojciec, Syn i Duch Święty, co dla muzułmanów oznacza bluźnierstwo”.

Tropić ślady „Trojańskiego konia”

W podobny sposób, jak pamiętamy, krytykował pewne odchylenia od prawdziwej nauki Kościoła słynny filozof niemiecki Dietrich von Hildebrand. Znane są u nas jego książki na ten temat: „Koń trojański w Państwie Bożym” i „Winnica spustoszona”. Sporo krytyki poświęca ten filozof zafałszowaniu podstawowych pojęć antropologicznych i chrystologicznych, na których opiera się etyka katolicka, tak wytrwale broniona przez Karola Wojtyłę (Jana Pawła II). Powinno się też wydobyć na światło zapomnianą książkę ks. Michała Poradowskiego pt. „Kościół od wewnątrz zagrożony”, w której autor krytykuje rzeczowo tendencje do zainfekowania teologii przez marksizm i samego chrześcijaństwa przez sekularystyczne wizje zbawienia. Pewne zjawiska dotyczące historii Soboru ocenia krytycznie również wybitny specjalista, przewodniczący Papieskiej Komisji Nauk Historycznych Walter Brandmueller („Avvenire”, 29 listopada 2005 r.). Twierdzi, że Sobór Watykański II, w odróżnieniu od poprzednich, nie wydał żadnego orzeczenia definitywnego w kwestii wiary, lecz chciał jedynie w sposób pozytywny przybliżyć światu Ewangelię. Jan XXIII uważał, że ten styl nauczania odpowiada wymogom dzisiejszego czasu. Jest to piękne, ale Sobór wsławiłby się bardziej, gdyby w ślad za poprzednimi Papieżami odważył się wyraźnie potępić komunizm. Konstytucje posiadają charakter doktrynalny, jednak bez ścisłych norm wiążących. Kanonista Klaus Moersdorf twierdzi, że Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae” nie zawiera treści normatywnych. Jest to – jak uważa Brandmueller – całkowita nowość w dziejach Soborów (tamże). Na temat pominięcia wyraźnego potępienia komunizmu przez Sobór Watykański II ostrzej niż Brandmueller wypowiada się Antonio Socci (Libero, 11 października 2006 r.).
Wielu uważało, że rezygnacja z akcentów ściśle dyscyplinarnych i normatywnych zachęci społeczeństwo do zaakceptowania łagodnie podanej nauki Kościoła. Tymczasem stało się przeciwnie. Było to widoczne szczególnie w zakresie nauki moralnej dotyczącej powołania małżeństwa i rodziny. Brak jasnych i zdecydowanych rozstrzygnięć (których domagało się bardzo wielu ojców soborowych) stał się pretekstem do zastosowania w interpretacji Soboru kryteriów subiektywistycznych, relatywistycznych i pluralistycznych. Rezygnacja z mocnego autorytetu w głoszeniu Ewangelii przez Kościół zaowocowała pojawieniem się zjawiska samozwańczych autorytetów, wraz z niezależnym od obiektywnej prawdy „autorytetem” prywatnego sumienia. Niedługo po Soborze wybuchła potężna opozycja ekspertów, teologów, mediów, a nawet całych grup Episkopatu w pewnych krajach przeciwko nauce Kościoła ogłoszonej przez Pawła VI w encyklice „Humanae vitae” (1968). Nadzieje na chętne przyjęcie nauki Ewangelii w duchu dialogu spaliły na panewce. Natomiast błędy polegające na dostosowaniu nauki Kościoła do „mentalności tego świata” wzmacniały się i mnożyły. Każdy widzi, że rozwija się materializm praktyczny, hedonizm, konsumpcjonizm, laicyzm, sekularyzm, ateizm, który z powrotem przyjmuje formę walczącą i agresywną. Dzieje się to w tych krajach, w których – pod pozorem demokracji – zadomowiły się hasła wolności sumienia, tolerancji i liberalizmu. Pod osłoną praw państwowych i międzynarodowych (różne konwencje „praw człowieka”) panoszy się działalność różnych grup i organizacji zwalczających chrześcijaństwo jawnie i cynicznie, wszędzie tam, gdzie kościoły i gminy chrześcijańskie cieszyły się dotąd ochroną prawa konstytucyjnego. Nie wolno mówić źle o homoseksualistach, ateistach, żydach, mahometanach, ale wolno niszczyć, poniżać i profanować chrześcijaństwo i święte znaki religii. Szczególnie w Ameryce dzieje się to w imię obrony świętej zasady „rozdziału państwa od Kościoła” (zob. Tim Bueler, Liberale Pushing Anti-christian Hate Crimes Bill, http://www.MichNews.com, 22 marca 2007; także Gregory Koukl, The Myth of Moral Neutrality, Townhall 16 marca 2007). W tych wszystkich prądach widać jak na dłoni dążenie do realizacji programu oddzielenia człowieka od Boga. Chrześcijaństwo powstało w wyniku zjednoczenia Boga z naturą ludzką. Teraz obserwujemy w naszej kulturze prąd przeciwny, który może pochodzić tylko od antychrysta: w imię autonomii człowieka oderwać go od wszelkiego związku z Bogiem Jezusa Chrystusa. Niech wierzy we wszystkie „wartości”, które chce, ale niech nie szuka zjednoczenia z Chrystusem.

Europa „klubem wartości”

W tym na przykład duchu przemawiał wybitny mason włoski, mistrz „Wielkiego Wschodu” Gustavo Raffi z okazji europejskiego szczytu w Neapolu. Twierdził, że sens korzeni chrześcijańskich polega na tym, że chrześcijaństwo wprowadziło kulturę humanistyczną i ugruntowało zasadę laickości państwa oraz broni prymatu prawa we współżyciu społecznym. Za tą tezą idzie też prof. Silnio Ferrari, uważając, że „Europa jest laicka, ponieważ jest chrześcijańska” (blog w Espressonline, 28 listopada 2003 r.). Nie dziwi nas zatem wypowiedź Angeli Merkel, która w swoim uroczystym wystąpieniu powiedziała, że „Europa nie jest klubem chrześcijan (…) Europa jest klubem wartości podstawowych, opierają się one w swej istocie na tym, co my nazywamy chrześcijańskim wizerunkiem człowieka”. Jest to wyraźne odrzucenie istoty chrześcijaństwa na rzecz zakodowanego w świadomości pani Merkel „chrześcijańskiego wizerunku człowieka”. Jest to zredukowanie prawdy religii do subiektywnego i relatywnego obrazu etosu. Ten „wizerunek chrześcijańskiego człowieka” został już w Europie tak głęboko zdeformowany, że nie można się w nim dopatrzyć rysów Chrystusowych objawiających prawdę obrazu Bożego. Pani Merkel kultywuje „wizerunek człowieka”, ale odrzuca wizerunek Boga widoczny na Obliczu Jezusa Chrystusa. Poza tym nazwanie Europy „klubem”, zwłaszcza w kontekście twierdzenia odrzucającego chrześcijańską tożsamość Europy, jest czymś upokarzającym. My nie prosiliśmy się, by nas przyjęto do „klubu”, w którym zobowiązujemy się do respektowania reguł ustalonych przez jego biurokrację. My jesteśmy narodem, który należy do rodziny europejskich narodów wraz z całą jej historią i tożsamością, która po II wojnie światowej miała być odnowiona i przywrócona do pierwotnej prawdy.
Subiektywnie rozumiany wizerunek człowieka chrześcijańskiego może być bardzo różnie ukształtowany. Przykładem takiej oryginalnej interpretacji może być niedawne wydarzenie, jakie miało miejsce w Papui Nowej Gwinei (Agencja Fox, 20 marca 2007). Pewien tamtejszy chrześcijanin wpadł na pomysł, że najwyższą wartość ma człowiek. Zwłaszcza człowiek rodzaju żeńskiego. Tę wartość posiada szczególnie z tego powodu, że można tego człowieka (kobietę) zjeść. Żeby zdobyć wyższy poziom motywacji dla uprawiania tego rodzaju „wartości”, ów mieszkaniec, nazwiskiem Steven Tari (lat 35), umyślił sobie, że jest kolejnym wcieleniem Chrystusa, dokładniej „Czarnym Jezusem”. Wędrując więc po wyspie, gromadził uczniów, aż bezstronni mieszkańcy zauważyli, że składanie ofiar z kobiet i picie ich krwi jakoś nie zgadza się z ich „światem wartości”, jaki sobie utworzyli w dużej mierze dzięki pracy misjonarzy katolickich na tamtym terenie. Postanowili więc tego osobnika schwytać i oddać policji. Grozi mu kara śmierci. Nie wiem, jak pani Merkel czułaby się w jego towarzystwie…
Szatan nie jest wrogiem wartości; owszem może być ich genialnym kreatorem i inspirować wzruszającą filozofię tłumaczącą ich genezę i urzekające ich piękno. Nie potrafi tylko jednego: oddać w pokorze hołdu Barankowi, który uniżył samego Siebie i „stał się posłuszny aż do śmierci”. Dlatego też jedyną drogą uwolnienia się od wpływu antychrysta nie jest dyskusja czy dialog, lecz pokorne pełnienie woli Ojca wyrażonej w Przykazaniach. Europie i Polsce nie jest potrzebny „klub wartości”, lecz Chrystus. Dlatego jeszcze raz wzywam: oddajmy Polskę we władanie Chrystusa.

ks. prof. Jerzy Bajda


Źródło: Nasz Dziennik

Komentarzy 66 to “Antychryst według proroctwa Sołowiowa”

 1. pio0 said

  Wtorek, wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, 16 września 2014

  (Łk 7,11-17)
  Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2014/

  • pio0 said

   Inicjatywa Boga

   Jedynie Bóg potrafi prawdziwie ocierać łzy człowieka, jak przypomina nam Księga Apokalipsy: „On otrze z ich oczu każdą łzę i nie będzie już śmierci ani bólu”(Ap 21,4). Bóg ociera nasze łzy bólu i cierpienia w sposób bardzo konkretny: Jezus widzi kobietę, współczuje jej, rozmawia z nią, podchodzi do mar, dotyka ich, zatrzymuje pochód śmierci, słowem mocy przywraca młodzieńca do życia. Dobrą nowiną jest to, że owa kobieta nic nie mów, niczego nie pragnie, o nic nie prosi Jezusa. To On z własnej inicjatywy czyni dla niej cud życia! Może nie doświadczamy Bożego pocieszenia, bo uciekamy od własnego bólu?

   Modlitwa

   Jezu, także dziś do mnie mówisz: „Nie płacz!”. Pragnę opowiedzieć Ci o tym , co jest przyczyną mojego cierpienia i łez. Amen.

 2. pio0 said

  Zostaliśmy stworzeni do radości i szczęścia, starajmy się żyć szczęśliwie. -św. Leonard Murialdo

 3. pio0 said

  Już się powoli przedstawia się masoństwo jako niby nic złego.

  http://www.interia.tv/wideo-kim-sa-wspolczesni-masoni,vId,1562247,vAId,125489,vSort,5,vTime,1#iwa_item=1&iwa_img=1&iwa_hash=25129&iwa_block=videos

  • pio0 said

   Jednocześnie 26 listopada 1983 – w przeddzień ogłoszenia nowego kodeksu – ukazała się deklaracja Kongregacji Nauki Wiary (którą podówczas kierował kardynał Joseph Ratzinger), która jasno stwierdziła, że wszystkie formy ruchu masońskiego zaliczają się do kategorii „stowarzyszeń działających przeciw Kościołowi” i w związku z tym:

   „Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej”.

   W czasie audiencji udzielonej kardynałowi Ratzingerowi Jan Paweł II zatwierdził tę deklarację i nakazał jej opublikowanie. Obowiązuje ona do dzisiaj. W praktyce oznacza to, że katolicy nie mogą być wolnomularzami bez ryzyka poważnego konfliktu sumienia.

   • halina said

    No ale c\złowiek jest w sytuacji wyboru , maże wybrac to co jest dobre dla ducha albo to co jest dobre dla ciała . Jest dylemat , co wybrać wiernośc nauce Chrystusowej , czy czerpać z korzyści materialnych , nasycać sie srebrnikami Judaszowymi . .
    No i tę próbe przegrywa dusza człowieka , bo zawsze rozum wybiera sprawy świata ziemskiego , a sprawy serca i ducha pozostawia na boku , wrzuca w kat sprawy ducha i robi wszystko aby uciszyć sumienie .
    W zwiąsku z tym mamy tak jak mamy . Dostał pozwolenie szatan od tych zachyśnietych egoizmem i pycha , przyzwolenie na zbudowanie wśród świata piekła . No i podstęp i zniewolenie rośnie .
    Psełdo władcy uwłaszczaja sie według wskazań szatana na tym co Chrystusa króla jest z woli Boga Ojca Stworzyciela , na podstawie wyborów i przez podstęp i matactwo rujnują cały ład i porządek który budowali przez wieki wyznawcy Chrystusa .
    Jest pytanie teraz ilu wytrwa w nauce Chrystusa Króla i na pierwszym miejscu postawi sprawy ducha , a na drugim sprawy ciała i wciąż będzie mówiło szatanowi NIE .Walcząc modlitwą i wiernościa oraz okazywaniem miłosci Bogu .
    Najważniejsze jest to że jeszcze sa takowi . Bo gdyby nie było , to walka wyszłaby na świat ziemski i dokonane byłoby wielkie zniszczenia . A tak to cała ta walka zakończy sie w swiecie duchowym. I z swiata duchowego popłynie pomoc i łaska do tych którzy wierności Chrystusowi dochowują by wiedzieli znali rozumieli co maja czynic aby budować Królestwo Boze w wymiarze materii w którym jest wszystko dosłownie i dokładnie tak jak zyczy sobie tego Bóg Wszechmogacy w Trójcy św .
    A ci którzy w dalszym ciagu będą przeszkadzać Bogu w realizacji Jego planów na polecenie szatana , dostana po łapach . Przekonają sie czym własciwie jest ich władza wobec żywiołów które będą uzyte dla wszcząsu i iświadomienia sobie czym własciwie jest ich w ładza … Cóż poczną gdy ujrzą potegę Boga ??? Będą jak te małe mrówki , które nic nie mogą i nic nie potrafią .
    Niechaj pełni sie wola Twoja Boze Wszechmogacy w Trójcy św . Wiem że nie masz innego wyjścia jak tylko wprowadzic świat w osłupienie .
    Wszystko co idzie z Twojej Ręki przyjmuję bo wiem że to jest po to by mogło być wszystko dobrze prawidłowo zgodnie z życzeniem Boże Twoim .

  • anzelmik said

   W Warszawie wiszą plakaty ze znaczkiem masonerii (oko trójkąt) i wielkimi literami napis Masoneria pro publico bono…
   To jakaś wystawa o masonerii – oni już się z tym nie kryją…

 4. jamek said

  Matka Zbawienia: Antychryst obejmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony

  Orędzia Ostrzeżenia – niedziela, 7 września 2014, godz. 19.30

  Moje drogie dzieci, bądźcie czujne na znaki czasu, gdy antychryst zajmie swoje miejsce w Kościele mojego Syna na ziemi, tak iż będzie to dla was wyraźnie widoczne.

  Ani przez jeden moment nie wierzcie w to, że antychryst wkroczy do Kościoła mojego Syna i przejmie go przemocą, używając siły. Inspirowany i kierowany osobiście przez samego oszusta, obejmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony.

  Wszystkie poprawki w kościelnych mszałach wkrótce zostaną ujawnione, a podany ku temu powód będzie taki, że odzwierciedlają one nowoczesny świat i dlatego musi to zostać uwzględnione, aby nie odstawać od innych konfesji i religii. Gdy tylko Prawdziwe Słowo Boże i Nauczanie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną zmienione, to staną się one jałowe, bo nie będą one oddawać Prawdy, która została dana światu przez mojego Syna.

  Początkowo antychryst stanie się popularny z powodu swoich kwalifikacji w zakresie polityki. Następnie skieruje on swoją uwagę na rozmaite religie, ale głównym punktem jego zainteresowania będzie chrześcijaństwo. Chrystus bowiem jest jego największym wrogiem i przedmiotem jego nienawiści, i dlatego jego ostatecznym celem będzie zniszczenie Kościoła mojego Syna. Kościół będzie demontowany na różne sposoby, zanim to on, antychryst, zostanie poproszony, aby się zaangażować. Będzie on należał do podejmujących decyzje w ramach planu, aby zapoczątkować jedną światową religię. Wszystkie te zmiany — po tym, gdy Kościół już publicznie wezwie do zjednoczenia się wszystkich religii — będą miały miejsce, zanim antychryst zajmie swoje miejsce na Tronie mojego Syna na ziemi. Potem ścieżka będzie już oczyszczona na przyjęcie bestii, aby bez przeszkód wkroczyła do Kościoła mojego Syna, gdzie zostanie jej przyznane honorowe miejsce. Wreszcie zostanie ogłoszone, że antychryst zostanie przywódcą jednego światowego porządku i odbędzie się paradna koronacja. To wydarzenie oglądane będzie na całym świecie, obecni będą politycy, dygnitarze i sławni celebryci, a kiedy korona zostanie włożona na jego głowę, będzie tak, jak gdyby ostatni gwóźdź przeszył ciało Mojego Syna. Tego dnia Kościół Katolicki zostanie zbezczeszczony, a wielu biskupów i księży ucieknie, ponieważ od owej pory zrozumieją, że przepowiedziane proroctwa sprawdzają się na ich oczach.

  Począwszy od tego dnia, kiedy to Tron Boga zostanie sprezentowany antychrystowi, będzie on się objawiał poprzez znaki, które przekonają ludzi o jego świętości. Antychryst — powiedzą — będzie nosił znaki stygmatów i będzie on postrzegany jako ten, który leczy chorych oraz śmiertelnie chorych. Będzie się mu przypisywać wielkie cuda, a z czasem przekona on wielu, że jest on Jezusem Chrystusem oraz że to wyniesienie go na szczyt tego fałszywego kościoła jest znakiem Powtórnego Przyjścia. I podczas gdy świeccy mogą być odpowiedzialni za założenie komórek Reszty Kościoła — tego, co pozostało z Kościoła ustanowionego przez mojego Syna na ziemi — to ci, którzy od tego czasu poprowadzą Kościół, będą to kapłani. Duch Święty podtrzyma Prawdziwy Kościół w okresie panowania antychrysta i ani on, ani żaden z wrogów mojego Syna nigdy Go nie przemogą.

  Prawda nigdy nie umrze. Słowo Boże, mimo że zostało sprofanowane, nigdy nie umrze. Kościół nigdy nie może umrzeć, chociaż może być wyrzucony na dzikie pustkowie. Nawet w swojej najgorszej godzinie pozostanie On przy życiu i bez względu na to, jak bardzo Kościół mojego Syna jest atakowany, Bóg nigdy nie zezwoli, aby został On zniszczony.

  Podczas tych nadchodzących dni nie może dojść do tego, abyście się skłonili do przyjęcia takiego oszustwa. Będziecie mamieni przez antychrysta, a wrogowie Kościoła mojego Syna udzielą mu poparcia. Zostanie on powitany przez fałszywych przywódców w Kościele i będzie się o nim głośno mówiło z powodu jego charytatywnych dzieł na całym świecie. W wielu krajach zostaną mu przyznane wielkie zaszczyty, a ludzie będą w swoich domach wkładać jego zdjęcia w oprawki. On, antychryst, będzie uwielbiany bardziej niż Bóg, ale to Bożą Ręką zostanie on wtrącony do czeluści razem z tymi, którzy skradli dusze Bożych dzieci, uczestnicząc w próbie zniszczenia Kościoła mojego Syna.

  Wasza Umiłowana Matka

  Matka Zbawienia

  http://ostrzezenie.net/wordpress/

  • Wiktoria said

   Powstaje tylko pytanie: Kiedy wystapi syn szatana, ile to moze zajac czasu wraz z demontazem Kosciola. Jak dlugo to potrwa i czy nie rozciagnie sie na lata, bo wielu nie wytrzyma terroru antychrysta.

   • jamek said

    Wielki Ucisk ma się zakończyć w maju 2016 jak wynika z tych Orędzi

    • Radosław said

     Jeszcze się nie zaczął, a już się ma zakończyć. Antychryst będzie rządził 3,5 roku a do maja 2016 roku zostało niecałe 2 lata…

   • Okto said

    Swoją drogę zastanawiałem się dlaczego Antychryst tak nienawidzi Jezusa?. Skoro dla wielu ludzi Jezus jest nikim, to dlaczego dla Antychrysta jest on numerem pierwszym do tego, aby zetrzeć po nim wszelki ślad na świecie!!!! No i z tego powodu zastosować terror wobec chrześcijan…Przecież jeśli Jezus jest nieszkodliwy to dlaczego ta nowa przyszła władza NWO, tak go nienawidzi…logiczne wydaję się, że jeśli coś nie istnieje lub jest mało szkodliwe, to nie skupia tyle nienawiści na sobie…Już to samo daje do myślenia, że jest tu coś nie tak…..no bo jeśli uważam, że drzewa są nieszkodliwe, to nie wycinam ich aby zetrzeć po nich ślad…

    • Gosia 3 said

     Na Ziemi króluje Zło, jest go znacznie więcej niż dobra. I Antychrystowi wydaje się że jest Panem Ziemii i dlatego toczyć będzie walkę aby zniszczyć do końca dobro na naszej planecie. Zabijać jeszcze resztki ludzi wierzących i ich gnębić na różne sposoby. Wydaje mu się że gdy wygra tę walkę to pokona Jezusa i sam stanie się królem Ziemi. Dlatego oni tak zawzięcie nie chcą ogłosić Chrystusa królem Ziemi. Mówią,że Jezus jest Królem Nieba a to nie prawda bo jest on Królem zarówno Nieba i Ziemii. I z tym Antychryst nie może sie pogodzić, za to tak nie na widzi Jezusa.
     Okto lubiłam czytać Twoje spostrzeżenia ale teraz przyznam że mnie zaskoczyłeś, to tak jakbyś zadał pytanie : ” A kto stworzył Boga” Radzę Ci mniej gdybaj a więcej módl się do Ducha Św. i to co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara Twa”

    • Okto said

     Miło mi słyszeć, że ktoś lubił moje spostrzeżenia :-)…i że ktoś się o mnie troszczy…może masz rację…ale powiem ci szczerze lubię wiedzę…a orędzia Ostrzeżenie trochę mi tak ją otworzyły..i tak sobie nieraz głośno myślę….

     Pozdrawiam.

    • Gosia 3 said

     Ja także Cię pozdrawiam. Napisałeś :” powiem Ci szczerze lubię wiedzę” a orędzia Ostrzeżenie trochę mi tak ją otworzyły” a powinno brzmieć tak : Wierzę że to Bóg w Trójcy Świętej mówi w tych orędziach ( bo wydaje mi się że wiele razy to wypowiadałeś) i ta moja wiara w ogromnym ( nie trochę) otworzyła mi oczy i poszerzyła horyzonty wiedzy na rzeczywistość która nas otacza. Gdy tak to będziesz pojmował że to łaska Boga daje Ci to świetne rozpoznanie sytuacji dziejowej to Twoje wpisy przekrojowe będą jeszcze lepsze i przybliżysz nimi wiele osób do Jezusa poprzez swoją nieświadomą Ewangelizację. Tego Tobie i sobie życzę. Wierz mi nie chcę się przemądrzać ale ja to tak rozumiem i chętnie będę czytać Twoje ciekawe opracowania. Wkładasz w nie dużo pracy ale nie zapominaj o modlitwach. To najważniejsze . Z Panem Bogiem i Maryją.

  • Chritophor said

   …gdy antychryst zajmie swoje miejsce w Kościele mojego Syna na ziemi…,Ani przez jeden moment nie wierzcie w to, że antychryst wkroczy do Kościoła mojego Syna i przejmie go przemocą, używając siły. Inspirowany i kierowany osobiście przez samego oszusta, obejmie tę pozycję.. !! Wszystko w czasie PRZYSZŁYM ! To znaczy że papież Franciszek , który JEST teraz — NIE jest tym fałszywym !!! Biedni ,którzy tak bardzo byli pewni że to PF właśnie jest „antychrystem” Z Bogiem i módlmy się mocno za Franciszka aby groźby isis nie zostały spełnione, bo wówczas na pewno mielibyśmy spełnioną III Tajemnicę Fatimską !!!

   • DAWID said

    …nie bede sie wysilał i szukał orędzia MBM potwierdzajacego że Franciszek to Fałszywy Prorok znajdz sobie sam bo widac ubogi jestes w tym temacie

   • Vesper said

    Chritophor, jakoś nie przypominam sobie żeby ktokolwiek na blogu przypisywał Papieżowi Franciszkowi akurat rolę Antychrysta… „Po owocach ich poznacie”- wystarczy obserwować co dzieje się dookoła i samemu w milczeniu oceniać sytuację.

   • szafirek said

    Dla mnie Papiezem jest Benedykt XVI.Koniec kropka.
    A człowiek który mówi do osobnika który jest załozycielem neokatechumenatu w której to wspólnocie w łapach macają ciało Chrystusa i tańcują wokół ołtarza (jesli przypadkowy stół mozna nazwać wogóle ołtarzem),że wspaniale że zrobił bałagan w Kosciele nie jest dla mnie papiezem, jest agentem w Kościele. Papież Benedykt XVI jak tylko zapowiedział że ma sie przyjrzeć tej wspólnocie to zaraz po tym musiał ustapić miejsca.
    http://www.fronda.pl/a/br-marcin-radomski-dla-frondapl-co-laczy-sw-franciszka-z-asyzu-papieza-franciszka-i-kiko,33152.html „Jakiego wspaniałego bałaganu dokonałeś w Kościele! Musisz nadal to kontynuować. ” Mi osobiscie te słowa wystarczają by nie ufać PF.

    • Klara said

     Papież Franciszek nie jest fałszywym prorokiem!!!!!Przestańcie wypisywać brednie. Nie można kochać Chrystusa odrzucając Jego zastępcę na Ziemi.

    • szafirek said

     A kim jest osoba ,która popiera BAŁAGAN w Kościele?

    • Okto said

     PRAWDZIWYM PAPIEŻEM JEST DO ŚMIERCI BENEDYKT XVI, A OBECNY „PAPIEŻ”, CZYLI FRANCISZEK JEST FAŁSZYWYM PROROKIEM I NIC I NIKT TEGO NIE ZMIENI, BO ZAPOWIADANE PROROCTWA MUSZĄ SIĘ WYPEŁNIĆ, GDYŻ ONE POCHODZĄ OD PRAWDY, CZYLI JEZUSA I JEGO MATKI.

     W sposób jednoznaczny i nie ulegający najmniejszej wątpliwości mówią o tym orędzia od Marii Miłosierdzia Bożego oraz przekazy od Conchiglii.

     Ja tylko mam jedno pytanie do zwolenników obecnego „papieża”: co powiecie kiedy zostanie zniesiona Eucharystia w tej formie jakiej istnieje w dotychczasowej Liturgii? Co powiecie kiedy nastąpi Jedna Światowa Religia pod przewodnictwem fałszywego proroka, czyli Franciszka, aż do przejęcia go przez Antychrysta?.

     Czy też będziecie się znów głupio tłumaczyć….

    • młody said

     @Okto a skąd wiesz że za papieża Franciszka zostanie zniesiona Eucharystia?Niepodoba mi sie styl rzadzenia obecnego papieża ale to jest głowa Koscioła czy to sie komuś podoba czy nie.Nikt nie daje wam prawa by zle mówić o papieżu nawet gdyby okaazał sie zły.Bóg go będzie sądził i tylko On a nie wszystko wiedzacy „eą”.

    • Gosia 3 said

     ” Jakiego wspaniałego bałaganu dokonałeś w Kościele, musisz dalej to kontynuować „. Czy bałagan może być wspaniały. Nigdy nie będzie określeniem pozytywnym. Przecież Jezus zawsze wypowiada się jednoznacznie. To znaczy ,że Kiko ma jednoznaczną aprobatę przez Papieża aby dalej odciągać ludzi od Ołtarza czyli od Najświętszego Sakramentu a ucztować z nimi na zwykłym ” przypadkowym stole” . Przecież Jezus łamiąc chleb rozdawał go do rąk Apostołom ( wyświęconym sługom) a nie świeckim. Czyli proste Kapłanowi można dotykać Ciała Chrystusa ale nam nie przystoi dotykać świętości.

    • Okto said

     Młody (i inni którzy jak ty podobnie myślą) nie odbierz moich słów źle ,i że tym bardziej, że JA niby jestem wszechwiedzący, bo ODPOWIEM CI SŁOWAMI SAMEGO JEZUSA I JEGO MATKI, ABY TOBIE I INNYM ZOSTAŁA UKAZANA PRAWDA!!! Ale słowa, których użyję będą pochodzić z orędzia Ostrzeżenie Marii od Miłosierdzia Bożego oraz przekazów pochodzących od Conchiglii.

     ZAPAMIĘTAJ!!!! JA CI ODPOWIEM SŁOWAMI SAMEGO BOGA, JEZUSA CHRYSTUSA I JEGO MATKI, ŻADNYMI SWOIMI SŁOWAMI!!!!

     ZASTANÓW SIĘ!!! JEŚLI IM ZAPRZECZYSZ TO TAK JAKBYŚ ZAPRZECZYŁ SAMEMU BOGU!!! DOBRZE WIESZ, JAK I JA, ŻE BÓG-JEZUS JEST PRAWDĄ I ŻE ON NIKGDY NIE KŁAMIE!!! A ZATEM KAŻDE SŁOWO BOGA JEST PRAWDZIWE!!!

     Bardzo mądre słowa Młody napisałeś: Nikt nie daje wam prawa by zle mówić o papieżu nawet gdyby okaazał sie zły.Bóg go będzie sądził i tylko On a nie wszystko wiedzacy „eą” Również uważam, że od sądzenia jest jedynie Trójjedyny Bóg i nikt więcej.. ” Powiem ci szczerze, że mi jest bardzo daleko, ale to bardzo daleko, aby sądzić tu kogokolwiek i przyznam ci rację (jak i innym), że używanie obraźliwych epitetów w stronę obecnego „papieża” (czy kogokolwiek) jest niestosowne i poniżające i z moich ust ich nie usłyszysz, bo tego nie nauczyły mnie żadne orędzia i przekazy z nieba!!!! Wreszcie, nie jestem wszystko wiedzący „eą” i nawet nie ważyłby się do tej grupy ludzi sam zaliczać!!!! Ponieważ zgadzamy się w jednym, że jedynie Jezus – Bóg jest od sądzenia ludzi i kogokolwiek, nawet papieża!!! to pozwolę ci odpowiedzieć słowami SAMEGO BOGA – JEZUSA CHRYSTUSA I JEGO MATKI – na temat fałszywego proroka!!!

     Najświętsza Maria Panna: Nikczemny plan wewnątrz Watykanu w celu zniszczenia Kościoła Katolickiego Orędzie nr 318 z serii Ostrzeżenie Otrzymano środa, 18 styczeń 2012, godz. 9.50

     (…) Zła sekta spiskuje przeciwko Papieżowi Benedyktowi XVI w obrębie jego własnych korytarzy. [czyli mowa jest o tym, że wrogowie prawdziwego papieża spiskowali, żeby usunąć go ze stanowiska Piotra] (…) Są oni odpowiedzialni za przeinaczenie Prawdy nauk Mojego Syna. Tak mało wiadomo jest o nich i ich podłych dziełach.[czy nie widzisz jak nauka Jezusa jest teraz przeinaczana!!! za czasów obecnego „papieża”] (…) Módlcie się, aby nie przepędzili Papieża [Benedykta XVI]. Módlcie się, żeby fałszywy prorok nie zajął miejsca Ojca Świętego[a kto teraz zajął miejsce po Benedykcie XVI, Franciszek, prawda?], aby móc rozprzestrzeniać kłamstwa.(…) [a zatem słowa Matki Boga mówią, że Franciszek rozsiewa kłamstwa!!!]Knują zastąpienie Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI, przez dyktatora kłamstw.[bardzo ostre słowa Matki Boga, prawda?– dyktatora kłamstw!!!] Utworzy on nowy kościół [czyli Jedną Światową Religię] w przymierzu z antychrystem i jego grupą, w celu oszukania świata.(…)

     Wnioski:

     Odpowiedz sobie na to jedno pytanie: dlaczego usunięto Benedykta XVI? Odpowiedź jest prosta: po to aby został wprowadzony fałszywy prorok – dyktator kłamstw – zapamiętaj to nie są moje słowa, lecz Matki Boskiej !!!! – którego celem jest oszukanie ludzi w celu powołania JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII!!! Ma on również wprowadzić Antychrysta do Kościoła Katolickiego, aby w ten sposób podkreślić jego rolę w świecie zjednoczenia świata – NWO i religii.
     Link: http://www.prisonplanet.pl/kultura/papiez_franciszek_i,p180530631

     Inne orędzie, zwróć uwagę na datę, czyli rok przed tym faktem:

     Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie Orędzie nr 343 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 11.02.2012, godz.11.30

     (…) Pozostali światowi przywódcy zostaną wkrótce zabici i Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie. Moja córko, w zeszłym roku mówiłem o spisku w korytarzach Watykanu. Plan zniszczenia Mojego Świętego Wikariusza został opracowany w tajemnicy 17 marca 2011 roku i dojdzie do skutku, gdyż zostało to przepowiedziane. [zwróć uwagę jak grupa masońska – sekta szatana – w kościele spiskowała długo przeciw prawdziwemu papieżowi!!!!] Rozprzestrzeniajcie teraz Moje Święte Słowo w każdym zakątku świata i organizujcie, aby drukowane wersje Moich Orędzi szerzone były w tak wielu krajach, jak to możliwe. [czyli jesteśmy zobowiązani do tego aby przekazywać PRAWDĘ jak to tylko możliwe…] (…)

     Wnioski

     Czy naprawdę wierzysz w to, że to wszystko zostało wyreżyserowane przez tę wizjonerkę? Bo ja jakbym był na miejscu grupy Antychrysta – zrobiłbym wszystko, aby do tego nie doszło, tzn. do zapowiadanego podówczas proroctwa o usunięciu papieża Benedykta XVI, aby zdyskredytować te orędzia!!!!

     Kolejne orędzie:

     Najświętsza Maria Panna: Przybliżył się dla Mnie czas, aby zgnieść węża. Orędzie nr 398 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 13.04.2012, godz.17.57

     (…) Dla wierzących w Mojego Syna będzie to czas udręki. Będą ciągnięci w dwóch różnych kierunkach przez Kościół Katolicki. Jedna połowa będzie wierzyć, z obowiązku, w potrzebę podążania za fałszywym prorokiem [Franciszkiem], Papieżem, który nastąpi po Papieżu Benedykcie XVI.[a kto nastąpił po papieżu Benedykcie? Franciszek] On, bestia, przebrany jest jak baranek, ale nie jest od Mojego Ojca, Najwyższego Boga, i oszuka biedne dusze, w tym księży, biskupów i kardynałów.
     Niestety, wiele dusz podąży za jego naukami, które będą obraźliwe dla Mojego Ojca. Inni, napełnieni Duchem Świętym i łaskami rozeznania danymi im ze względu na ich pokorne dusze, będą od razu wiedzieli, że w Kościele w Rzymie siedzi oszust.[a więc tym oszustem jest obecny „papież” Franciszek]. Nowy fałszywy Papież już intryguje, nawet jeszcze przed wstąpieniem na tron Siedziby Piotrowej, aby piętnować Nauki Mojego Syna. [czyli zanim objął swoje stanowisko miał zamiar szkodzić już PRAWDZIWEJ NAUCE CHRYSTUSA!!!! I KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU CO POŚREDNIO POTWIERDZIŁEŚ cytuję ciebie (…) Niepodoba mi sie styl rzadzenia obecnego papieża, ale to jest głowa Koscioła czy to sie komuś podoba czy nie (…) ] Następnie potępi Mnie, Błogosławioną Bożą Matkę, i wyszydzi Moją rolę, jako Współodkupicielki. (…) Uczyniony zostanie każdy wysiłek, zwłaszcza przez jeden wydział w Kościele Katolickim, aby odrzucić Moje przekazy dawane tobie. (…) Wszystko to musi stać się, gdyż jest zawarte w Księdze Mojego Ojca. [czyli proroctwa dane w tej Księdze Prawdy wypełniają się jak sam widzisz…(…)

     Wnioski

     Napisałeś: (…) Niepodoba mi sie styl rzadzenia obecnego papieża, ale to jest głowa Koscioła czy to sie komuś podoba czy nie (…) Mi też się nie podoba styl rządzenia obecnego „papieża”, bo propaguję HERETYCKIE NAUKI!!!!. WRAZ ZE SWOIMI KARDYNAŁAMII I BISKUPAMI!!!, KTÓRZY JAK SAM WIESZ POPIERAJĄ ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE I NEGUJĄ ISTNIENIE PIEKŁA!!!! – A JAK SAM WIESZ PIEKŁO ISTNIEJE BO O TYM MÓWIŁ SAM BÓG – JEZUS, KTÓRY WIELOKROTNIE TO PODKREŚLAŁ W SWOJEJ EWANGELI!!!

     Link: http://www.polskatimes.pl/artykul/806620,papiez-franciszek-i-jego-druzyna-beda-reformowac-kosciol-czy-powiew-zmian-dotrze-do-polski,id,t.html
     http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Papiez-Franciszek-podejmuje-kontrowersyjne-tematy-ws-gejow-aborcji-i-rozwodow,wid,16006803,wiadomosc.html?ticaid=113779&_ticrsn=3
     http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/870988,Fenomen-rewolucja-swiezy-powiew-100-dni-papieza-Franciszka
     http://www.fronda.pl/a/arcybiskup-mysli-ze-pieklo-bedzie-puste,32985.html?page=7&
     https://dzieckonmp.wordpress.com/2013/11/19/kolejny-falszywy-prorok/

     I DLATEGO, ŻE JEST GŁOWĄ KOŚCIOŁA – ZDOBYTĄ OSZUSTWEM – TO JEZUS PRZESTRZEGA, W KSIĘDZE PRAWDY, WSZYSTKICH PRAWDZIWYCH KAPŁANÓW WIERNYCH PRAWDZIWEJ NAUCE JEZUSA CHRYSTUSA ABY NIE ULEGLI HERETYCKIEJ NAUCE OBECNEGO „PAPIEŻA” I ZMIANOM W LITURGII, KTÓRE CZEKA KOŚCIÓŁ KATOLICKI ANI TEZ SZATAŃSKIEMU EKUMENIZMOWI, CZYLI JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII!!!! DLATEGO TEŻ TWOJE SŁOWA SĄ FAŁSZYWE (…) Niepodoba mi sie styl rzadzenia obecnego papieża ale to jest głowa Koscioła czy to sie komuś podoba czy nie. sądził i tylko On BO SUGERUJĄ, ŻE CZY JEGO RZĄDY BĘDĄ FAŁSZYWE – HERETYCKIE, CZY TEŻ NIE TO I TAK NIE MA TO NAJMNIEJSZEGO ZNACZENIA BO I TAK GO BÓG OSĄDZI!!! JEST TO WIELKIM KŁASTWEM GDYŻ JEZUS W KSIĘDZE PRAWDY ZDECYDOWANIE PRZESTRZEGA PRZED TYM, ŻEBY KAŻDY PRAWDZIWY KAPŁAN WIERNY PRAWDZIWEJ NAUCE JEZUSA CHRYSTUSA STARAŁ SIĘ ZACHOWAĆ WIERNOŚĆ TYLKO TEJ NAUCE JEZUSOWI CHRYSTUSOWI!!! JAK I MY JEGO WYZNAWCY!!!! I NIE WOLNO BYĆ OBOJĘTNYM NA FAŁSZ – HERETYCKIE NAUKI – JAKI CHCĘ NAS KARMIĆ FAŁSZYWY PROROKI I JEGO WSPÓLNICY, ŻE KOŚCIÓŁ KATOLICKI I NAUKA JEZUSA CHRYSTUSA MUSZĄ SIĘ ZMIENIĆ, ABY PODLEGAŁY JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII I !!!
     NASZĄ ROLĄ JEST MÓWIENIE PRAWDY POPRZEZ TĘ KSIĘGĘ!!! NA TO CO ROBI OBECNIE FAŁSZYWY PROROK I JEGO WSPÓLNICY ORAZ JEGO NAJWIĘKSZY PRZYSZŁY WSPÓLNIK ANTYCHRYST!!!

     Wreszcie:

     Następny Papież może zostać wybrany przez członków Kościoła Katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem. Czwartek, 12.04.2012, godz.11.27

     (…) Wierzący obawiają się słownych zniewag i złośliwych szyderstw, które musieliby znosić, gdyby otwarcie wypowiadali Moje Święte Słowo. Nawet pobożnym wyznawcom brak odwagi, aby powstać i walczyć przeciw złym przepisom wprowadzonym w ich krajach, które przeczą Słowom Mojego Ojca.Kapłani są zakłopotani obawiając się zbojkotowania, gdy są postrzegani jako stający w obronie Prawdy Mojej Nauki.(…) Kiedy odważni wyświęceni słudzy decydują się powstać i bronić Prawdy Moich Nauk, strasznie cierpią. Są oskarżeni o brak tolerancji, brak współczucia, brak miłości i brak poszanowania praw człowieka.(…) [chwała Bogu, że są tacy jeszcze kapłani] Mój umiłowany Papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym Papieżem na tej ziemi. [zapamiętaj sobie te słowa: ostatnim prawdziwym papieżem tu na ziemi!!! – po nim, czyli po Benedykcie XVI nie może być innego prawdziwego papieża, bo Jezus zaprzeczyłby tym słowom!!!!] (…) Oni [grupa Antychrysta i zła sekta w kościele], Moja córko, wysyłani są dla przygotowania Bożych dzieci na przyjęcie następnego Papieża, który przyjdzie po Moim umiłowanym Wikariuszu, Papieżu Benedykcie. Ten Papież może zostać wybrany przez członków Kościoła Katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem. [jasno jest powiedziane, że obecny papież to fałszywy prorok, jak i inny który by przyszedł po nim!!!!] Jego wyborcy są wilkami w owczej skórze i są członkami tajnej masońskiej i złej grupy kierowanej przez szatana. W ten sposób szatan będzie próbował zniszczyć Mój Kościół. Niestety, ten fałszywy prorok przyciągnie licznych zwolenników. Ci, którzy mu się sprzeciwią, będą prześladowani. Działajcie dzieci, dopóki możecie. Demaskujcie kłamstwa, które zostaną zaprezentowane przez tych, próbujących przekonać was o autentyczności fałszywego proroka. Bądźcie silni. Bądźcie wierni Mnie, waszemu Jezusowi. Nigdy nie wątpcie w Moje Święte Słowo. Księga Objawienia jest prawdziwym Słowem Boga. Ona nie kłamie. Jeszcze nie wszystkie tajemnice w Niej zawarte są wam znane. Ja ujawnię wszystkie poprzez Marię Bożego Miłosierdzia, choć Prawda będzie gwałtownie atakowana i traktowana jako herezja.(…)

     Wnioski:

     Czy to się komukolwiek podoba czy nie ALE PRAWDA I TAK ZWYCIĘŻY!!! Możecie mówić co chcecie ale JEZUS JASNO POWIEDZIAŁ, ŻE PAPIEŻ BENEDYKT XVI JEST OSTATNIM PRAWDZIWYM PAPIEŻEM TU NA ZIEMI – KTOKOLWIEK PO NIM BĘDZIE ZAWSZE ZOSTANIE FAŁSZYWM PROROKIEM!!!! I NASZĄ ROLĄ JEST „DEMASKOWAĆ KŁAMSTWA PRZEZ TYCH PRÓBUJĄCYCH PRZEKONAĆ WAS O AUTENTYCZNOŚCI FAŁSZYWEGO PROROKA”

     I na koniec przekaz Conchiglii z 10 lipca 2013 – 03.00 – Jezus

     Papież Emerytowany jest zawsze Papieżem…
     ale nie jest już podporządkowany silnym Mocom.
     Mocom… które uczyniły wszystko… aby Mu przeszkadzać i ośmieszać Go
     lecz te silne Moce nie obliczyły Mojego ruchu…
     Mojej prośby odłączenia się od Watykanu.
     Chcieli Go zabić… ale nie mogli
     zrealizowaliby proroctwo dane tobie… Conchiglio

     a o tobie chcą milczeć… boją się ciebie.
     Ofiarę twego życia za Benedykta przyjąłem
     i twoje życie zużyję kropla po kropli
     a te krople będą z łez i krwi…
     lecz nie obawiaj się… Conchiglio… będą urodzajne.
     Będąc nadal w Watykanie… choć odłączony od Watykanu…
     będzie mógł sprawować swoją duchową władzę
     prowadząc tych… którzy się do niego zwrócą… aby prosić o ratunek i światło…
     i na to silne Moce nic nie poradzą.
     Silne Moce… co za słowa…
     poprawmy je… « przegrywające moce diabelskie »
     ponieważ Ja Jestem silniejszy od Zła…
     i zdemaskuję jednego po drugim tych wszystkich kłamliwych obłudników
     którzy wczoraj byli w zgodzie z Benedyktem… a dziś go zdradzili…
     tych samych… którzy go fałszywie poważali…
     tylko… aby uzyskać względy i prestiż.

     Lecz wiadomo… człowiek jest zmienny…
     i teraz poważają « tego »… który według nich jest u władzy.
     Jest to władza… która potrwa krótko… ale uczyni wiele szkód.
     Miało to się stać… powiedziałem to.
     Apostołowie to napisali.
     Straszny będzie ten moment.
     Vicarius Filii Dei… (1)
     to jest imię bestii… które wyjawiam tobie… Conchiglio
     każda litera cyfrą rzymską…

     V 5
     I 1
     C 100
     A
     R
     I 1
     V 5
     S

     F
     I 1
     L 50
     I 1

     D 500
     E
     I 1
     ——
     666 : VICARIVS FILII DEI ( WIKARIUSZ SYNA BOŻEGO )

     To on urodził
     to… co zostało poczęte dzięki szatanowi
     i poprzez przeklętą liczbę będzie trzymał w szachu Ludzkość.
     Nie przyjmujcie dla żadnego powodu
     kosztem śmierci fizycznej « znamienia jego imienia ».
     Nie przyjmujcie jego podstępnej doktryny
     która was prowadzi daleko ode Mnie… waszego Jezusa miłości.
     Strzeżcie sakralności Mojego Kościoła…
     strzeżcie Liturgii Mojego Kościoła.
     Darzcie Mnie miłością…
     oddawajcie Mi cześć…
     szanujcie Królewskość Boga…
     szanujcie Prawa Boże.
     Kochajcie Mnie w Krucyfiksie i miejcie nadzieję… ponieważ Zmartwychwstałem.
     Głoście Boskość Maryi
     Matki Bożej i Matki waszej…
     Matki Kościoła i Królowej Wszechświata.
     Nie może istnieć dwóch Papieży w Watykanie
     i ten… kto chce zniszczyć Mój Kościół
     nie może być Moim Wikariuszem… ale wikariuszem szatana…
     a więc z Mojego Domu musi odejść
     ponieważ Tron… który sobie wziął… wziął go przez oszustwo
     i nie ma wartości w Moich Oczach… mimo że pozostaje na papierze.

     Letni nie dostrzegają… ponieważ są letni…
     wszystkich herezji i ograbiania Mojego Kościoła.
     Ja… Jezus… Jestem Bogiem… Jestem Synem Bożym.
     Drugą Osobą Boskiej Trójcy.
     Nie istnieją w Moich Oczach inne religie.
     Anatema.
     Precz wszyscy zdrajcy.
     Precz wszyscy bałwochwalcy.
     Precz.
     Precz.
     Watykan jest bezbożnym Imperium Rzymskim…
     które rozciągnęło się w każdej części Świata.
     Watykan jest legowiskiem szatana na Ziemi.
     Przywołuję do porządku moralnego
     Kapłanów… Biskupów i Kardynałów… którzy Mnie kochają.
     Nie lękajcie się…
     buntujcie się przeciwko nowemu zabijaniu Boga.
     Nie lękajcie się… wykrzykujcie prawdę o Mnie.
     Strzeżcie stada… które jest w rękach « fałszywego pasterza »
     spragnionego chwały świata.
     Nie zważajcie na pozory…
     są one zręcznym przebraniem
     zrealizowanym dla oszukania tłumu…
     i niestety…
     wielu zostało już oszukanych… również wśród wybranych.
     Tłumy wychwalające…
     są owcami… które idą na rzeź.”

     Panie Mój otwórz jak największej rzeszy ludzi oczy na kłamstwa fałszywego proroka i chroń nas przed wielkim oszustwem zaplanowanym przez Antychrysta i mej nas wszystkich w Swoim Miłosierdziu.

 5. małgosia MK said

  JESTEŚ KRÓLEM – Mocni w Duchu.

 6. DAWID said

  Judeochrześcijański „kardynał” Dolan razem z sodomitami

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/judeochrzescijanski-duchowniak-dolan-razem-sodomitami-2014-09

 7. DAWID said

  Kolejne 1000 już kłamstwo banderowców
  Foto „niewidzialnych rosyjskich żołnierzy” którzy zginęli w Noworosji rzekomo Rostów nad Donem

  A teraz zdjęcia z tragedii w Biesłanie:

  http://beslan-terror.narod.ru/foto.html

  —–
  Tak jest codziennie a brednie codziennie puszcza, pisze „nasza” koszerna ściekowizja zależna

 8. DAWID said

  tylko terrorysci z ISIS kasuja dziennie 3 mln $$$$ za odpompywanie ropy z polnocnego Iraku

  http://internetz-zeitung.eu/index.php/2427-is-verdient-mit-pro-westlichen-strukturen-t%C3%A4glich-3-mio-dollar-im-%C3%B6lgesch%C3%A4ft_1410875881

  i tak sie maja zachodnie demokracje sterowane przez sluzby specjalne, raz z terrorystami wspolpracuja, raz przeciw terrorystom zalezy w ktorym kierunku plynie w rurach gaz lub ropa.

 9. DAWID said

  Prawy sektor na dzisiejszej zadymie w Kijowie, tylko skad flaga Polska wsrod nazistow? pozniej dziwia sie wszyscy ze jeden ze znanych bojownikow o wolna Noworosje o pseudonumie „Motorola” ma tak negatywne zdanie o poliakach. od 1:35:00

  Na Ukrainie zakazuje się rosyjskich filmów i seriali

  http://polish.ruvr.ru/news/2014_09_16/Na-Ukrainie-zakazano-9-rosyjskich-filmow-i-seriali-0386/

  Brytyjski dziennikarz, Mark Franchetti, znany dotąd z wielu krytycznych wypowiedzi wobec Rosji, w czasie programu ukraińskiej telewizji opowiedział o tym, czego NAPRAWDĘ był świadkiem i co stwierdził w czasie swojego pobytu na południowym wschodzie Ukrainy. To, co powiedział, po prostu zatkało zgromadzonych w studio.

  Nie tego się spodziewali po dziennikarzu, znanemu dotąd z niechęci do Rosji. Wpadka była tym bardziej bolesna, że prowadzący program przedstawił dziennikarza jako swojego przyjaciela, z którym pracował razem w Iraku i któremu można wierzyć.

  Mark Franchetti spędził trzy tygodnie na południowym wschodzie Ukrainy – jak sam powiedział -w znakomitym batalionie powstańców „Wostok”. Swymi wrażeniami podzielił się z widzami, jednak jego wypowiedź zebranych w studio Ukraińców nie usatysfakcjonowała…

  Na koniec próbowali „udowodnić”, że Franchetti to – jakże by inaczej – rosyjski agent. Problem tylko w tym, że wcześniej przedstawiono go jako rzetelnego dziennikarza…

  Najwyraźniej od dziennikarzy nie oczekuje się rzetelności, tylko jedynej słusznej linii i nieśmiertelnego zwrotu o „rosyjskiej agresji na Ukrainę”. Nieprawdaż, panowie polscy dziennikarze?

  http://sokzzuka11.blog.onet.pl/2014/09/16/przezabawna-propagandowa-wpadka-ukrainskiej-telewizji/

  Szejk wyjaśnia sprawy Ukrainy (napisy PL_
  Dość nietypowe i ciekawe

  Słowiańsk jest terroryzowany przez przestępców i złodziei którzy „chronią mieszkańców”. Ktos im w czasie tym bandziorom na dokładkę ktos ukradł automaty, i to nie do gry – bynajmniej!
  http://www.novorosinform.org/news/id/9072

  Były mer Słowiańska przywiózł pomoc dla DNR
  http://politikus.ru/events/30029-byvshiy-mer-slavyanska-organizoval-gumanitarnyy-gruz-dlya-zhiteley-dnr.html

  ONZ – podaje coraz wyższe liczby zabitych i rannych!
  http://novorus.info/news/vmire/27943-oon-v-konflikte-na-donbasse-rastet-chislo-postradavshih-ot-boevyh-deystviy.html

  Prawy Sektor z Odessy jedzie robić rewolucje w Kijowie!
  http://rusvesna.su/news/1410884920

  Dla władz Cerkwii władze Ukrainy to „sataniści”!
  http://rusvesna.su/news/1410863799
  http://donbass.center/news/1147-ukrainskiy-episkop-proklyal-vlasti-v-kieve.html

  A grzywna dalej jeszcze nie spadła na dno! Dziś 1USD=1,3 Grzywny, 1€=1,5 grzywny
  http://rusvesna.su/economy/1410863622

  Dlatego Ukraina żebrze o kase gdzie się tylko da! Na razie chca oskubac Kanadę!
  http://rusvesna.su/economy/1410863148

  A ceny na drewno idą wciąż rosną!!!!!!!!!!!
  http://www.novorosinform.org/news/id/9068

  Wyliczono że Ukrainie wegla wystarczy do 1-go grudnia
  http://politikus.ru/events/30061-mintrans-dnr-ukraine-hvatit-uglya-maksimum-do-1-dekabrya.html

  Niestety, ceny walut rosna i w Rosji. Osłabienie rubla jest teraz celem polityki USA jako „cena destabilizacji” Ukrainy..
  http://ria.ru/economy/20140916/1024402136.html

  W Wierchonej wniesiono projekt o amnestii / a raczej zwolnieniu z wszelkich kar/ dla żołnierzy Ukrainy którzy dopuszczą się przestępstw wojennych!
  http://novorus.info/news/events/27937-za-lyubye-voennye-prestupleniya-teper-nikakih-posledstviy.html

  Odrzucono wniesienie projektu w mysl którego karano by tych co kradną gaz z rury!
  http://politikus.ru/events/30037-rada-otkazalas-vvodit-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-vorovstvo-gaza.html

  Żołnierzom 93-ciej brygady którzy są okrazeni na lotniskowcu armia DNR dała wczoraj ultimatum. Do 17-stej mieli się poddac. O tym opowiadał jeden człowiek na Ukraina-online z którym połaczył się jeden z okrazonych zołnierzy. Okrażeni nie chcieli się poddać mimo braki sprzętu. Mieli tylko jeden BTR a na nim odwieźli rannych. Po 17-stej milicja DNR przerwała ogień. Do okrazonych przebił się oddział ale bez „techniki”. Potem, według słów tego dzwoniącego żołnierza – „nasi” zaczeli ostrzał moździerzowy a „ruskie tanki” jeździły po pasie startowym. Ostrzał spowodował rozwalenie jednego z budynków terminala. Na koniec rozmówca powiedział że oni tam długo nie wytrzymają, nie chciał powiedziec ilu ich tam jest. Dziś od 16-stej TC nie ma już łaczności z tym zołnierzem
  http://rusvesna.su/news/1410858326

  Kijów domaga się, aby nie wysyłano konwojów humanitarnych do Donbasu
  http://polish.ruvr.ru/news/2014_09_16/Kijow-domaga-sie-aby-nie-wysylano-konwojow-humanitarnych-do-Donbasu-7354/

  • DAWID said

   Wycieczki z Izraela obserwują bombardowania strefy Gazy

   Kilka lat temu Kopacz (już jako minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska) wskazała pewnej 14-letniej ciężarnej dziewczynie z Lublina szpital, w którym może poddać się zabiegowi aborcji. To rozwścieczyło przeciwników aborcji. Stwierdzili, że Kopacz została ekskomunikowana z mocy prawa kanonicznego. Napisali nawet w tej sprawie tysiące listów do zwierzchników kościoła

 10. małgosia MK said

  Żyrinowski do Polaków spuscimy wam łomot
  http://gloria.tv/media/GMGYS1yEmoW

 11. DAWID said

  Rodzice nawet 200 tys. dzieci, korzystając z ulgi w PIT, mogą stracić zasiłek rodzinny – alarmuje „Rzeczpospolita”. Zapowiedziana przez premiera Donalda Tuska poszerzona i powiększona ulga rodzinna podniesie dochód polskich rodzin.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Nowa-ulga-rodzinna-podniesie-dochod-polskich-rodzin-Nawet-200-tys-moze-stracic-zasilek,wid,16889399,wiadomosc.html

 12. DAWID said

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Nie-tylko-Szkocja-chce-niepodleglosci-Czy-granice-Europy-sa-trwale,wid,16889538,wiadomosc.html

  Nie tylko Szkoci chcą niepodległości; domagają się jej m.in. Katalończycy, Baskowie, Sabaudczycy i północne Włochy. Eksperci obserwują te ruchy z niepokojem. Jeśli unia Wielkiej Brytanii i Szkocji się rozpadnie, to czy inne granice w Europie okażą się trwałe?

  zgodnie z mapka globalistow tak

 13. Vesper said

  „Szatan nie jest wrogiem wartości; owszem może być ich genialnym kreatorem i inspirować wzruszającą filozofię tłumaczącą ich genezę i urzekające ich piękno. Nie potrafi tylko jednego: oddać w pokorze hołdu Barankowi, który uniżył samego Siebie i „stał się posłuszny aż do śmierci”. Dlatego też jedyną drogą uwolnienia się od wpływu antychrysta nie jest dyskusja czy dialog, lecz pokorne pełnienie woli Ojca wyrażonej w Przykazaniach.”- w tym właśnie tkwi sedno manipulacji szatana. Jakiś czas temu mój przyjaciel, zdeklarowany ateista, podjął ze mną rozmowę o życiu po śmierci. Stwierdził, że mimo braku wiary nie boi się śmierci, nawet jeśli „okaże się”, że po tamtej stronie czeka jakiś Bóg, który będzie go sądził. Dlaczego? Otóż według niego jest dobrym człowiekiem, nikogo nie krzywdzi, ma SWÓJ system wartości, więc bez problemu dostanie się do nieba, jeśli takowe istnieje. Tak właśnie rozumują ateiści. Uważają się lepszymi od chrześcijan, katolików, bo posiadają humanistycznego ducha empatii i akceptacji dla ludzkich słabości. Żyją swobodnie, nikomu nie wadzą, więc czemu kto mógłby ich skrzywdzić chociażby wrzucając do piekła? Pozostaje tylko pytanie: jak można liczyć na zbawienie nawet tylko w wymiarze ewentualnym, jeśli świadomie porzuca się tego kto jest jedyną drogą do zbawienia-Jezusa? To tak jakby ktoś niezaproszony przyszedł do czyjegoś domu na imprezę i powiedział gospodarzowi: wiesz, nie lubię cię, ale beze mnie ta impreza będzie słaba, w końcu jestem taki fajny, pozwól więc że wejdę do twojego domu i trochę się zabawię…

  • Jestem dzieckiem Boga said

   „Szatan nie jest wrogiem wartości; owszem może być ich genialnym kreatorem i inspirować wzruszającą filozofię tłumaczącą ich genezę i urzekające ich piękno.”
   Nawiązując do tego twierdzenia jak i dzisiejszego tematu :szatan jak chce złowić coś świętego,zakłada na wędkę coś świętego.

 14. Wiktoria said

  Oligarchowie w Rosji stopniowo traca swoj imunitet i stan bezpieczenstwa przy ktorym moga robic co chca. Czzegos takiego 14 lat nie bylo od czasu aresztu Chodorkowskiego. Oskarzony miliarder Ewtuszenkow,ktory zajmuje 9 miejsce w rosyjskim spisie Forbs.

  • Wiktoria said

   Moim najwiekszym pragnieniem jest by modlitwy za Rosje nie ustawaly, za Kosciol Katolicki w Rosji, zwlaszcza na Syberii. By katolikom nie przeszkadzali ateisci, komunisci i fanatycznie nastrojeni prawoslawni. By kaplani-misjonarzy nie bali sie wyjezdzac tam na misje wraz z osobami konsekrowanymi, rowniez wolontariuszy katolicy, by im nie stawiali tame. I wszystko stopniowo by przyszlo do porzadku. By ten kraj byl ewangelizowany, by wszystkie sekty, ktoe ugniezdzily sie tam, stracily swoja moc odzialywania na ten narod. A tak juz czasu prawie nie mamy.

 15. Znakinaniebie said

  8 znaków na niebie które zwiastują koniec czasów:

  Przypadek ?

  • Powiew ze wschodu said

   interesujące…

   • młody said

    Taaa interesujące ale protestanckie a oni są wiarygodni jak ŚJ..I jeszcze ten tekst wielebnego azjaty „powiedzcie Amen.” 🙂

    • Powiew ze wschodu said

     W filmie jest zestawienie pewnych informacji, które można sprawdzić w innych źródła.
     Opisywane fakty pozostają faktami (w tym wypadku astronomiczne) bez względu czy je przetoczył Protestant, Arab czy Chińczyk.
     Przedstawione informacje można sprawdzić, interpretacja to sprawa wtórna.
     Jest przeciwnikiem bezrozumnego przyjmowania informacji nawet z zaufanych źródeł, jak i też odrzucania z uwagi na uprzedzenia.

   • Gosia 3 said

    To że takie zjawiska na Niebie się pojawią z taką częstotliwością to niesamowite i niezaprzeczalne i jeszcze dokładnie wg kalendarza hebrajskiego w znaczące święta żydowskie. Tego nie da się oszukać, Jezus daje nam znaki czasów. Czas jest krótki, nawracajmy się i głośmy Ewangelię.

  • bozena said

   Informacje sa przedstawione bardzo dokladnie i daje to do myslenia. Kiedys interesowalam sie swietami zydowskimi i duzo daje mi do myslenia ta data tego bardzo waznego dla Zydow swieta Sukkot 28.09.2015 …. a nastepnie „Panna obleczona w Slonce”…. a w tym samym czasie „wyprodukowane” papirusy Morza Martwego i pojawienie sie „kosmitow” itp itd byc moze Antychrysta i „zjazd po reszcie apokaliptycznych Biada… „

 16. DAWID said

  Goldman Sachs

  http://janusz.neon24.pl/post/112913,goldman-sachs

 17. DAWID said

  17 IX 1939, napad ZSRR na Polske

  http://yukon.neon24.pl/post/112925,17-ix-1939-napad-zsrr-na-polske

 18. DAWID said

  17.09.2014
  Przedpołudniowy, subiektywny zbiór linków z niewybrednymi komentarzami

  MH17

  Pan Ławrow jak katarynka – ale tak trzeba!!!!
  http://www.nakanune.ru/news/2014/9/17/22369546/

  Ławrow się odezwał i inni też przypominają że czas płynie…
  http://novorus.info/news/rusmir/27987-tragediya-boinga-istina-dolzhna-byt-ustanovlena.html

  Tak zwane „PRZERWANIE OGNIA”

  Przerwanie ognia zakończyło się dwa dni temu!
  http://www.nakanune.ru/news/2014/9/17/22369551/

  Największa strzelanina dochodzi z okolic donieckiego „lotniskowca”
  http://ria.ru/world/20140917/1024440411.html

  NOWOROSJA

  Pomoc humanitarna z Rosji przyjechała też samochodami do Charkowa, gdzie pod okiem Ukraińców przepakowano to do wagonów i teraz pociąg z tą pomocą jest już pod Donieckiem!
  http://ria.ru/world/20140917/1024444855.html

  Artykuł o kasie. Ukraina nie daje pieniędzy na nic, nawet wsztrzymała wypłaty emerytur. Noworosja od kilku tygodni – jak linkowałem – miota się i albo mówią o wprowadzeniu własnej monety albo o tymczasowym przejściu na ruble…
  http://svpressa.ru/economy/article/98308/

  Noworosja rozmawia z Rosja na temat bezpośrednich dostaw gazu na Donbas
  http://www.nakanune.ru/news/2014/9/17/22369548/

  RT – „nie możemy pokazywać wszystkich strasznych rzeczy jakie dzieją się w Noworosji”. Artykuł i film
  http://www.novorosinform.org/news/id/9097

  Rozstrzelany autobus … Zdjęcia, film +18
  http://rusvesna.su/news/1410931948

  Uciekinierka ze Słowiańska: „Wojna nie jest „czyjaś”. W dowolnej chwili ona dotknie każdego”
  http://rusvesna.su/news/1410908965

  KIJÓW i okolice

  „Wierchowna” wczoraj dała specjalny status Donbasowi – ale już kombinują by to odkręcić
  http://www.aif.ua/politic/ukraine/1339713

  Dwa łyki ekonomii (jak upada spory kraj za naszą granicą)
  http://economics.lb.ua/state/2014/03/07/258631_ukraine_predskazali_obval_ekonomiki.html

  Prawy Sektor grozi władzom otwartym buntem
  http://rusvesna.su/news/1410931218

  Analiza: „Poroszenko chce dla Noworosji statusu serbskiej Krainy” – już o tym linkowałem chyba dwa tygodnie temu… Czyli jak było wtedy – Chorwaci pozwolili na status „autonomii” by po 3 latach rozjechać czołgami Krainę i wypędzić kilkaset tysięcy mieszkańców…
  http://www.nakanune.ru/articles/19451/

  Kolejna analiza tematu „przerwania ognia”
  http://www.nakanune.ru/articles/19452/

  Kolejna analiza na temat rehabilitacji banderyzmu
  http://www.nakanune.ru/articles/19453/

  O tym jak informacje z Ukrainy powoli przenikają na zachód
  http://www.nakanune.ru/news/2014/9/17/22369506/

  Ciekawe – jak Google pokazuje kto i gdzie FAKTYCZNIE mówi po rosyjsku i ukraińsku!
  http://www.nakanune.ru/news/2014/9/17/22369531/

  SANKCJE

  Rosja ostrzega: dalsze sankcje doprowadzą do eskalacji sytuacji na Ukrainie!
  http://ria.ru/politics/20140917/1024428249.html

  Dziś na otwarcie giełd rubel lekko się poprawił
  http://ria.ru/economy/20140917/1024436053.html

 19. DAWID said

  Ukraińcy RZĄDZĄ na Rzeszowszczyźnie!!! NIESTETY, ale polscy obywatele lemingi w III RP nie zdaja sobie sprawy z bardzo POWAŻNEGO NIEBESPIECZŃSTWA, że na Podkarpaciu Polski, nieomal w całym województwie Rzeszowskim obecnie RZĄDZĄ polscy obywatele, ale UKRAIŃSKIEJ NARODOWOŚCI potomkowie MORDERCÓW UPA-wców banderowców ukraińskich !

  I tak:
  Wojewodą województwa Podkarpackiego została wyznaczona w 2010r przez żydo-niemca Tuska, polska obywatelka UKRAIŃSKIEJ narodowości banderówka Małgorzata Chomycz-Śmigielska, która UKRAINIZUJE oraz ZWALCZA polskość na rzeszowszczyźnie do dzisiaj.
  To ona inspiruje i zatwierdza do stawianie pomników UPA-com i banderowcom, którzy bezlitośnie mordowali Polaków siekając ich siekierami !

  Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie i na całe województwo Podkarpackie jest nadinspektor też UKRAINIEC – Zdzisław Stopczyk.

  Prezydentem Miasta Przemyśla jest też UKRAINIEC z polskim obywatelstwem Robert Choma – synalek banderowca.

  14 stycznia 2014 komendant wojewódzkiej policji ODWOŁAŁ ze stanowiska komendanta policji w Sanoku, Mirosław Pawełko, który jest POLSKIEJ narodowości, a na jego miejsce powołał UKRAIŃCA – Grzegorza Matyniaka – synalka post-banderowca.

  W Sanoku STAROSTĄ okręgu sanockiego jest post-banderowiec UKRAINIEC Sebastiana Niżnika.

  Obecnie, na całym Podkarpaciu nieomal wszystkie tam centralne urzędy administracji państwowej są OBSKOCZONE przez post-banderowskie karaluchy z polskim obywatelstwem ale NACJONALISTÓW UKRAIŃSKIEJ narodowości.

  Ci UKRAINCY nacjonaliści w tych POLSKICH urzędach usuwają POLAKÓW z urzędów polskiej państwowej administracji, a na ich miejsce zatrudniają UKARINCÓW !!!

  To oni zorganizowali taki kryminalny proceder, że od lutego 2014r do dzisiaj leczyło się na koszt POLSKIEGO PODATNIKA ponad 450 bandytów ukraińców NAZISTÓW rebeliantów z “Prawego Sektora” , pogrobowców UPA-ców, którzy ponieśli obrażenia wskutek przez nich wznieconego BANDYTYZMU na Majdanie w Kijowie w lutym 2014r.

  http://wirtualnapolonia.com/2014/05/06/ukraincy-chca-zasiedlac-przemysl/

 20. DAWID said

  Piotr Tyma prezes Związku Ukraińców – Spadkobierca ukraińskich morderców z UPA i OUN

 21. MariuszInfo said

  Środa, 17 września 2014

  (1 Kor 12,31-13,13)
  Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłobści bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

  (Ps 33,2-5.12.22)
  REFREN:Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

  Sławcie Pana na cytrze,
  grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
  Śpiewajcie Mu pieśń nową,
  pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.

  Bo słowo Pana jest prawe,
  a każde Jego dzieło godne zaufania.
  On miłuje prawo i sprawiedliwość,
  ziemia jest pełna Jego łaski.

  Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
  naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
  Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
  według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

  (J 6,63b.68b)
  Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.

  (Łk 7,31-35)
  Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2014/

 22. DAWID said

  Ostatnie zdjęcie którego zabrakło, coś jak podczas rzezi na Wołyniu, widać to u nich banderowców tradycja przechodząca z pokolenia na pokolenie:

 23. DAWID said

  Wiceprezydent USA Biden w ślad za szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) rzucili się na Ukrainę. Odbył naradę i dał instrukcje samozwańcom. Posadzono go na głównym miejscu jak na posiedzeniu Waszyngtońskiego Komitetu Regionalnego. Trudno wyobrazić sobie większą hańbę dla Ukrainy. We wrześniu
  2012r. minister spraw zagranicznych RP Sikorski, zaprosił 86 członków, właściwie bojowników Prawego Sektora na podstawie wymiany studenckiej. Przybywszy do Warszawy, wbrew oficjalnym planom nie pojechali na Politechnikę Warszawską, ale skierowano ich do obozów treningowych w Legionowie, niedaleko stolicy. I w ciągu dwóch miesięcy przeszli bardzo intensywne szkolenie w dziedzinie dyscypliny w działalności dywersyjno-terrorystycznej.

 24. kooool said

  Islam — podobnie jak judaizm pobiblijny — zna jedynie liturgię słowa, która swój kształt i kierunek otrzymuje od Objawienia zaistniałego historycznie, ale która zgodnie z uniwersalną tendencją tego Objawienia chce mieć znaczenie dla całego świata.
  Papież Benedykt XVI

 25. Aneta said

  Adminie czy możesz podać źródło artykułu ?
  Ostatnio miałam rozmowę z Ks. Proboszczem na temat społecznego królowania Pana Jezusa podczas której Ksiądz Proboszcz zasypał mnie argumentami za bezcelowością Intronizacji ; o indywidualnej odpowiedzialności za życie przed Panem Bogiem tak, jakby nasze czyny w sferze społecznej nie były ważne . Na koniec stwierdził, że śmierć jest wybawieniem – zrozumiałam, że zabieganie aby na ziemi dobrze nam się żyło nie ma sensu . Widzę, że nasza rozmowa nie miała punktów wspólnych więc podsunę Księdzu Proboszczowi artykuł napisany przez autorytet 🙂
  Dziękuję

 26. Klara said

  Piszę odnośnie dyskusji na temat papieża. Rozumiem, że nie każdemu może się podobać styl papieża Franciszka, ale niedopuszczalna jest taka zażarta wrogość wobec Głowy Kościoła. Skąd ta pewność, że orędzia MBM są prawdziwe ? czy nie jest to zlepek słów zaczerpniętych z innych orędzi?Benedykt XVI ustapił z własnej woli, sam tak powiedzial przecież. Papież Franciszek jest nam dany na te trudne czasy i nie ma co do tego wątpliwości. Zreszta sam powiedział, że jego pontyfikat potrwa jeszcze ok. 2, 3 lata. Przez przyjęciem Komunii Św. należałoby się wyspowiadać z tych oszczerstw rzucanych niesłusznie na Zastępcę Chrystusa.

  • Gosia 3 said

   Klaro nikt nie rzuca oszczerstw wobec biskupa Franciszka dlatego ja nie czuję potrzeby spowiedzi z takiego grzechu. To co napisałam to są fakty. Wyobraż sobie ,że moja siostra która jest w neokatechumenacie ponad 20 lat gdy jej powiedziałam jak Franciszek poparł bałagan w Kościele wywołany przez Kiko potwierdziła mi tę jego wypowiedz tylko bałagan zamieniła na ferment. Powiedziała że dobrze jest poruszyć Kościół poprzez ferment. Niezłe pranie mózgu tam stosują aż mi żal tych osób łącznie z siostrą. Nie chce nikogo osądzać ale u Jezusa tak to jest tak, nie to jest nie a bałagan czy tez ferment zawsze znaczy bałagan lub ferment. Kochałam Jana Pawła II , kocham Benedykta XVI za miłość do Najświętszego Sakramentu i głoszone słowo boże potępiające grzech ale biskup Franciszek nie złamał mojego serca niczym po prostu niczym. Krytykuje tylko własny Kościół jakby tam tylko było zło , on nigdy nie powinien tak mówić żle o sługach bożych tylko ogólnie o grzechu który istnieje w każdych warstwach społecznych. Tym niestety mnie nie ujął i gdy zobaczyłam tę piłkę koło Najświętszego Sakramentu to ogarnęła mnie żałość nad Jezusem utajonym w Przenajświętszym Sakramencie. JEZU UFAM TOBIE!!!!!!!

  • Gosia 3 said

   A gdzie jest mój wpis? Jutro już nie będzie aktualne.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: