Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Andrzej Duda w Lublinie

Posted by Dzieckonmp w dniu 31 marca 2015


Mimo deszczu lublinianie  przyszli na spotkanie z Andrzejem Dudą. Brawo Lublin.

 

Komentarzy 10 do “Andrzej Duda w Lublinie”

 1. bobi said

  Obejrzałem i jak ruskie serwery nie będą ,,liczyć ” to wygra.Oby tak się stało bo na tego prostaka Gajowego łagodnie mówiąc nie mogę już patrzeć.

  • Dzieckonmp said

   Putin urządzi światu apokalipsę. Zamordowanie Prezydenta Kaczyńskiego we współpracy z WSI z FSB to pikuś w stosunku do tego co planują zrobić.
   Rosyjski ekspert mówi o detonacji bomby atomowej na USA

   http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosyjski-ekspert-mowi-o-detonacji-bomby-atomowej-na-usa/dh4725

   • halina said

    Stają dwaj goliaci przeciwko sobie .
    Sytuacja sie napina coraz bardziej .
    Tak jak przypuszczałam ,
    że gdy Putin będzie przypierany do muru ,
    to pierwszy wykona manewr aby zniszczyć konkurenta .

    No i pojawiają sie przebłyski że to może nastąpić .

    Nie podejrzewam żeby chcieli wykorzystać ten wulkan i ten uskok , bo to nie daje im 100 gwarancji że może zaistniec to co chcieliby osiągnąć , by USA była rozbrojona militarnie .

    Podejrzewam że moga wystrzelić rakiety w miejsca strategiczne militarnie , i zniszczyć je
    .Tak by zniszczyć potencjał wroga .
    Podobnie jak zrobili to Japończycy w czasie II wojny światowej , niszcząc lotnictwo USA ……. A tym samym robiąc problem największego kalibru .

    Bo gdy będzie wykasowana militarnie USA ,
    to Rosja poradzi sobie już łatwiej z Unią Eurooejską i spowoduje szturm jak w przepowiedniach było mówione ,,,,,, by pożreć ile sie da i kogo sie da .

    No różnie może sie zdarzyć .

    Czas antychrysta jest bliski .
    Bo było powiedziane że antychryst będzie zadawał cierpienie i ból wielki , każdemu kto nie będzie chciał do niego należeć i jego woli sie podporządkować .

    Następuje realizacja planów antychrysta ,
    by wszystkich zniewolic podstępem i kłamstwem ,
    by przemocą i brutalnością mieć wpływ na kształt rzeczywistości .
    By ubezwłasnowolnić ile sie da i jak sie da .
    By budować wspólnote wyzysku przemocy terroru pasożytnictwa pychy egoizmu kłamstwa podstępu sparaliżowaną cierpieniem i niemocą .
    By do posłuszeństwa zmuszać przez zadawanie cierpienia .

    A Jezus Chrystus Król
    chce budować rzeczywistośc opartą na tym
    że każdy daje z siebie to co ma w sobie najlepszego
    na rzecz dobra wspólnego .
    Gdzie miłośc prawda sprawiedliwośc poszanowanie jest na porządku dziennym .
    Gdzie ten kto chce mieć więcej
    musi miłością i pomocą otoczyć więcej
    tyle ile może otoczyć miłoscią swego serca może mieć na własnośc .
    Bo Jezus Chrystus Król chce zbudować Królestwo Miłości gdzie panuje radośc szczęście zadowolenie spełnienie sie .
    Gdzie Władca daje z siebie na rzecz szczęścia i radości podopiecznych . I każdy członek tej wspólnoty kieruje sie tymi zasadami względem współbraci .W myśl zasady ,,,, im więcej dasz z siebie miłosci i dobra dla dobra wspólnego , to tym więcej otrzymasz pod opiekę .

    Jakże różne są sposoby budowy nowej rzeczywistości wśród świata .

    Z kim człowiek zechce współpracować ???
    Czas pokaże ……

    Ja wiem jedno ,,,,,
    chce budować Królestwo Miłości wraz z Jezusem Chrystusem Królem , i dawać ile sie da i jak sie da dla dobra wspólnego narodu rodziny świata . Przyczyniać sie do tego by Bóg w Trójcy św mógł zbudować wśród świata to co pragnie aby zbudowanym było ……

 2. Nn said

  Czas Iranu do wejścia w posiadanie materiału rozszczepialnego potrzebnego do produkcji bomb atomowych nie będzie liczony w latach, jak było powiedziane na początku (negocjacji), ale według naszych obliczeń zostanie zredukowany do mniej niż roku, a może i dużo mniej

  Benjamin Netanjahu

  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/netanjahu-ostrzega-iran-bedzie-mial-bombe-w-mniej-niz-rok,529371.html

 3. Nn said

  Ryzyko użycia broni atomowej szybko rośnie

  Dzię­ki mię­dzy in­ny­mi wy­sił­kom Ne­tan­ja­hu Iran zwra­ca na sie­bie uwagę świa­ta. Nie­ste­ty sto­su­nek do po­zo­sta­łych pro­gra­mów bu­do­wy broni nu­kle­ar­nej jest na­ce­cho­wa­ny sa­mo­za­do­wo­le­niem i lek­ce­wa­że­niem.

  Po za­koń­cze­niu zim­nej wojny świat kur­czo­wo uchwy­cił się tezy, że nu­kle­ar­na za­gła­da już nam nie grozi. Kiedy Ba­rack Obama w 2009 roku opo­wie­dział się w Pra­dze za uwol­nie­niem świa­ta od broni nu­kle­ar­nej, po­trak­to­wa­no go nie jako pa­cy­fi­stę, tylko męża stanu. Dziś ta am­bi­cja wy­da­je się fan­ta­zją. Choć świat nadal uspo­ka­ja się myślą, że wza­jem­ne znisz­cze­nie jest nie­praw­do­po­dob­ne, to ry­zy­ko, że ktoś gdzieś użyje broni ato­mo­wej, szyb­ko ro­śnie.

  Wszyst­kie mo­car­stwa nu­kle­ar­ne prze­zna­cza­ją szczo­dre wy­dat­ki na uno­wo­cze­śnie­nie swo­ich ar­se­na­łów ją­dro­wych. Bu­dżet obron­ny Rosji wzrósł od 2007 roku o ponad 50 proc. i cała jedna trze­cia jest prze­zna­cza­na na broń ato­mo­wą: to dwu­krot­nie więk­szy od­se­tek niż na przy­kład we Fran­cji. Chiny, które przez długi czas były nu­kle­ar­na płot­ką, wzbo­ga­ca­ją swój ar­se­nał i in­ten­syw­nie in­we­stu­ją w okrę­ty pod­wod­ne oraz mo­bil­ne ba­te­rie ra­kie­to­we.

  Premier Izraela Benjamin Netanjahu w płomiennym przemówieniu do amerykańskiego Kongresu
  Foto: Reuters
  Premier Izraela Benjamin Netanjahu w płomiennym przemówieniu do amerykańskiego Kongresu
  Podziel sięPrzypnij na Pinterest
  Pa­ki­stan gro­ma­dzi dzie­siąt­ki ła­dun­ków tak­tycz­nej broni nu­kle­ar­nej, by zre­kom­pen­so­wać swoją niż­szość wobec Indii w sfe­rze sił kon­wen­cjo­nal­nych. Sądzi się, że Korea Pół­noc­na jest w sta­nie co roku dodać do swo­ich około dzie­się­ciu gło­wic ją­dro­wych ko­lej­ną, a po­nad­to pra­cu­je nad ra­kie­ta­mi, które by­ły­by w sta­nie do­się­gnąć za­chod­nie­go wy­brze­ża Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Nawet lau­re­at Na­gro­dy Nobla w Bia­łym Domu po­pro­sił Kon­gres o pra­wie 350 mld do­la­rów na re­ali­za­cję 10-let­nie­go pro­gra­mu mo­der­ni­za­cji ame­ry­kań­skie­go ar­se­na­łu.

  Nowi gra­cze po­sia­da­ją­cy bar­dziej wszech­stron­ną broń prze­obra­zi­li dok­try­nę nu­kle­ar­ną w zga­dy­wan­kę. Nawet pod­czas zim­nej wojny, mimo całej teo­rii gier i umie­jęt­no­ści my­śle­nia, Zwią­zek Ra­dziec­ki i Stany Zjed­no­czo­ne czę­sto błęd­nie od­czy­ty­wa­ły swoje in­ten­cje. Indie i Pa­ki­stan, ma­ją­ce nie­wie­le do­świad­cze­nia i mało kon­tak­tów, w razie kry­zy­su nie dys­po­nu­ją do­słow­nie żad­ny­mi wska­zów­ka­mi, jeśli nie li­czyć wza­jem­ne­go braku za­ufa­nia i pa­ra­noi. Gdyby do­szło do roz­prze­strze­nie­nia się broni na Bli­skim Wscho­dzie i do grona państw nu­kle­ar­nych obok Izra­ela do­łą­czy­ły­by Iran, a na­stęp­nie Ara­bia Sau­dyj­ska i być może Egipt, każdy z tych kra­jów mu­siał­by za­pa­no­wać nad prze­pra­wia­ją­cą o za­wrót głowy czte­ro­stron­ną kon­fron­ta­cją.

  Wszystkim usuwa się grunt pod nogami

  Ale naj­gor­sza jest nie­sta­bil­ność. Przez znacz­ną część zim­nej wojny dwa su­per­mo­car­stwa, chcąc unik­nąć Ar­ma­ge­do­nu, prze­ja­wia­ły wolę ak­cep­to­wa­nia sta­tus quo. Dziś wszyst­kim usuwa się grunt pod no­ga­mi.

  http://wiadomosci.onet.pl/prasa/atomowa-zmora/5ljh56

 4. Nn said

  25.01.2012, 13:50 – MARYJA PANNA: KNUTA JEST WOJNA ATOMOWA Z UDZIAŁEM IRANU

  Moje dziecko, wiele się teraz dzieje na świecie, gdy armia szatana nadal sieje wszędzie spustoszenie.
  Próbują przejąć kontrolę nad wszystkimi instytucjami finansowymi, aby mogli wyrządzić straszliwą zbrodnię na moich dzieciach.
  Nikczemna grupa napędzana żądzą władzy próbuje również rozpętać wojnę atomową w Iranie.
  Ty, moje dziecko, musisz się modlić, aby Bóg Ojciec w swoim wielkim Miłosierdziu otworzył ich serca, by te rzeczy się nie wydarzyły.
  Nigdy nie traćcie wiary, dzieci, gdyż wasze modlitwy działają.
  Wielkie zło, w tym aborcja, eutanazja, prostytucja i wyuzdanie seksualne zaczynają teraz słabnąć na świecie.
  Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, moim Najświętszym Różańcem w grupach wszędzie, jeśli to możliwe.
  Szatan szybko traci swoją moc, gdy moja pięta zaczyna miażdżyć głowę węża.
  Nie potrwa długo, gdy mój Syn przybędzie na Ziemię.
  Lecz najpierw da wam ostatnią szansę do nawrócenia.
  Potem szybko przygotuje świat na Swoje Powtórne Przyjście.
  Czas jest już bliski.
  Modlitwa jest bronią, dzieci, trzymającą armię szatana z dala od ostatecznego prześladowania, jakie planuje przeciwko ludzkości.
  Pamiętajcie, że mój Ojciec Przedwieczny przez Swoją miłość i współczucie będzie chronił was wszystkich, którzy w Niego wierzycie.
  Módlcie się, módlcie się, módlcie się za zbawienie tych, którzy nadal nie będą Mu posłuszni i zaprzeczą prawdzie istnienia mojego umiłowanego Syna.
  Czas nadszedł. Otwórzcie swoje serca na Boże Miłosierdzie mojego Syna.
  Niebo zacznie się zmieniać, a wtedy wszyscy zobaczą ten wielki cud, który się przed nimi odsłoni.
  Bądźcie gotowi.
  Przygotujcie wasze domy i módlcie się moim świętym różańcem przy każdej okazji, aby rozluźnić uścisk złego ducha.

  Wasza ukochana Matka
  Matka Zbawienia

 5. Józef Piotr said

  Co my tu mamy i używamy:
  -*) Onet
  -*) TVN 24
  -*) Natanjahu
  Sam śmietnik propagandy antypolskiej. Jak nie fałszerze to bandyta z rękami umazanymi krwią ludności cywilne Gazy i jastrząb wojny

 6. Mariusz said

  Andrzej Duda wszędzie występuje publicznie bardzo odważnie mówiąc rzeczy niewygodne dla kłamców,
  złodziei, etc. Czy doczeka zwycięstwa, a jeśli tak to jak długa będzie jego kadencja?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: