Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Historyczne spotkanie i Deklaracja Ojca Świętego Franciszka i Cyryla I

Posted by Dzieckonmp w dniu 14 lutego 2016


„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13).

 

 

1. Z woli Boga Ojca, od którego pochodzi wszelki pokój, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przy pomocy Ducha Świętego Pocieszyciela my, Franciszek – papież i Cyryl – patriarcha moskiewski i całej Rusi, spotkaliśmy się dzisiaj w Hawanie. Wyrażamy wdzięczność Bogu uwielbionemu w Trójcy Świętej za to spotkanie, pierwsze w dziejach. Z radością spotkaliśmy się jak bracia w wierze chrześcijańskiej, którzy spotkali się, aby „osobiście porozmawiać” (por. 2 J 12), z serca do serca oraz omówić stosunki wzajemne między Kościołami, palące problemy naszej owczarni i perspektywy rozwoju cywilizacji ludzkiej. 

2. Nasze braterskie spotkanie odbyło się na Kubie, na skrzyżowaniu dróg między Północą a Południem, Zachodem a Wschodem. Z tej wyspy – symbolu nadziei „Nowego Świata” i dramatycznych wydarzeń historii XX wieku – kierujemy nasze słowo do wszystkich narodów Ameryki Łacińskiej i innych kontynentów.
Cieszymy się, że dziś rozwija się tu dynamicznie wiara chrześcijańska. Potężny potencjał religijny Ameryki Łacińskiej, jej wielowiekowe tradycje chrześcijańskie, urzeczywistniające się w życiowym doświadczeniu milionów ludzi, są gwarancją wielkiej przyszłości tego regionu.

3. Spotkawszy się z dala od dawnych sporów „Starego Świata” ze szczególną siłą odczuwamy konieczność wspólnych działań katolików i prawosławnych, wezwanych z łagodnością i bojaźnią Bożą, „do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 Pt 3, 15).

4. Dziękujemy Bogu za te dary, które otrzymaliśmy dzięki przyjściu na świat Jego Syna Jednorodzonego. Podzielamy wspólną Tradycję duchową pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa. Świadkami tej Tradycji są Najświętsza Matka Boża, Maryja Panna i święci, których czcimy. Są wśród nich niezliczeni męczennicy, którzy zaświadczyli wierność Chrystusowi i stali się „nasieniem chrześcijaństwa”.

5. Mimo wspólnej Tradycji pierwszych dziesięciu wieków katolicy i prawosławni od prawie tysiąca lat są pozbawieni jedności w Eucharystii. Dzielą nas rany, zadane w konfliktach odległej i niedawnej przeszłości, dzielą nas też odziedziczone po naszych przodkach różnice w rozumieniu i wyjaśnieniu naszej wiary w Boga, jednego w trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ubolewamy z powodu utraty jedności, będącej następstwem słabości ludzkiej i grzeszności, do której doszło wbrew Arcykapłańskiej Modlitwie Chrystusa Zbawiciela: „Aby byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17, 21).

6. Świadomi rozliczanych przeszkód, jakie należy pokonać, mamy nadzieję, że nasze spotkanie wniesie wkład do sprawy osiągnięcia tej, upragnionej przez Boga jedności, o którą modlił się Chrystus. Niech nasze spotkanie będzie natchnieniem dla chrześcijan całego świata, aby z nową żarliwością przyzywali Pana, modląc się o pełną jedność wszystkich Jego uczniów. Niech w świecie, który oczekuje od nas nie tylko słów, ale także czynów – będzie ona znakiem ufności dla wszystkich ludzi dobrej woli.

7. Zdecydowani dokładać niezbędnych starań, aby przezwyciężać odziedziczone przez nas historycznie rozbieżności, chcemy zespolić swe wysiłki w celu dawania świadectwa o Ewangelii Chrystusowej i o wspólnym dziedzictwie Kościoła pierwszego tysiąclecia, odpowiadając wspólnie na wyzwania współczesnego świata. Prawosławni i katolicy winni nauczyć się dawać uzgodnione świadectwo prawdy w tych dziedzinach, w których jest to możliwe i konieczne. Cywilizacja ludzka weszła w okres epokowych zmian. Sumienie chrześcijańskie i odpowiedzialność duszpasterska nie pozwalają nam na pozostawanie biernymi w obliczu wyzwań, wymagających wspólnej odpowiedzi.

8. Nasze spojrzenie zwraca się przede wszystkim ku tym regionom świata, gdzie chrześcijanie są ofiarami prześladowań. W wielu krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nasi bracia i siostry w Chrystusie są mordowani całymi rodzinami, wsiami i miastami. Ich świątynie są w sposób barbarzyński dewastowane i rozgrabiane, przedmioty święte – profanowane a zabytki – niszczone. W Syrii, Iraku i innych krajach Bliskiego Wschodu z bólem widzimy masową ucieczkę chrześcijan z tej ziemi, na której rozpoczęło się szerzenie naszej wiary i gdzie żyli oni od czasów apostolskich wraz z innymi wspólnotami religijnymi.

9. Wzywamy wspólnotę międzynarodową do natychmiastowych działań w celu zapobieżenia dalszemu wypieraniu chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Podnosząc swój głos w obronie prześladowanych chrześcijan, współczujemy cierpieniom wyznawców innych tradycji religijnych, padających ofiarami wojny domowej, chaosu i przemocy terrorystycznej.

10. W Syrii i Iraku przemoc ta spowodowała tysiące ofiar śmiertelnych, pozostawiając miliony ludzi bez dachu nad głową i środków do życia. Wzywamy społeczność międzynarodową do zespolenia się, aby położyć kres przemocy i terroryzmowi, a zarazem przyczyniać się – na drodze dialogu – do jak najszybszego osiągnięcia pokoju obywatelskiego. Niezbędna jest zakrojona na szeroką skalę pomoc humanitarna dla cierpiącego narodu i dla niezliczonych uchodźców w krajach sąsiednich. Prosimy wszystkich, którzy mogą wpłynąć na losy wszystkich uprowadzonych, w tym metropolitów Aleppo Pawła i Jana Ibrahima, porwanych w kwietniu 2013, aby zrobić wszystko, co można dla jak najszybszego ich uwolnienia.

11. Zanosimy modlitwy do Chrystusa, Zbawiciela świata, o ustanowienie na ziemi Bliskiego Wschodu pokoju, będącego „dziełem sprawiedliwości” (Iz 32, 17), o umocnienie braterskiego współistnienia między znajdującymi się na niej różnymi narodami, Kościołami i religiami, o powrót uchodźców do ich domów, o wyleczenie rannych i o spoczynek dusz niewinnie zabitych.

Zwracamy się do wszystkich stron, które mogą być wciągnięte w konflikty, z gorącym wezwaniem do wykazania dobrej woli i do zasiednięcia do stołu rokowań. Jednocześnie konieczne jest, aby wspólnota międzynarodowa podjęła wszelkie możliwe wysiłki w celu położenia kresu terroryzmowi za pomocą ogólnych, wspólnych i skoordynowanych działań. Wzywamy wszystkie kraje, zaangażowane w walkę z terroryzmem, do odpowiedzialnych i roztropnych działań. Wzywamy wszystkich chrześcijan i wszystkich wierzących w Boga do żarliwej modlitwy do Stwórcy i Opatrznościowego Twórcy świata, aby zachował On swoje stworzenie od zniszczenia i aby nie dopuścił do nowej wojny światowej. Po to, aby pokój był trwały i niezawodny, konieczne są szczególne wysiłki, zmierzające do powrotu do wspólnych, jednoczących nas wartości, opartych na Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.

12. Schylamy głowy przed męstwem tych, którzy za cenę własnego życia świadczą o prawdzie Ewangelii, przedkładając śmierć ponad wyrzeczenie się Chrystusa. Wierzymy, że męczennicy naszych czasów, wywodzący się z różnych Kościołów, ale zjednoczeni wspólnym cierpieniem, są gwarancją jedności chrześcijan. Do was, cierpiących dla Chrystusa, kieruje swoje słowo Jego apostoł: „Umiłowani! … jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały” (1 Pt 4, 12-13).

13. W tych niespokojnych czasach niezbędny jest dialog międzyreligijny. Różnice w rozumieniu prawd religijnych nie powinny przeszkadzać ludziom równych wierzeń żyć w pokoju i zgodzie. W obecnych warunkach przywódcy religijni ponoszą szczególną odpowiedzialność za wychowanie swej owczarni w duchu poszanowania przekonań tych, którzy należą do innych tradycji religijnych. Całkowicie niedopuszczalne są próby usprawiedliwienia zbrodniczych działań za pomocą haseł religijnych. Żadnej zbrodni nie można dokonywać w imię Boga, „Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju” (1 Kor 14,33).

14. Potwierdzając wysoką wartość wolności religijnej, wyrażamy wdzięczność Bogu za bezprecedensowe odrodzenie się wiary chrześcijańskiej, jakie następuje obecnie w Rosji i w wielu krajach Europy Wschodniej, gdzie przez całe dziesięciolecia panowały reżymy ateistyczne. Dziś zrzucono pęta wojującego bezbożnictwa i w wielu miejscach chrześcijanie mogą swobodnie wyznawać swoją wiarę. W ciągu ćwierćwiecza wzniesiono tu dziesiątki tysięcy nowych świątyń, otwarto setki klasztorów i uczelni teologicznych. Wspólnoty chrześcijańskie prowadzą rozległą działalność charytatywną i społeczną, udzielając różnorodnej pomocy potrzebującym. Prawosławni i katolicy nierzadko pracują ramię w ramię. Bronią oni wspólnych podstaw duchowych współżycia ludzkiego, dając świadectwo o wartościach ewangelicznych.

15. Jednocześnie nasze zaniepokojenie budzi sytuacja, występująca w wielu krajach, gdzie chrześcijanie stykają się z ograniczeniem wolności religijnej i prawa do świadczenia o swych przekonaniach i do życia zgodnie z nimi. Widzimy zwłaszcza, że przeobrażanie się niektórych krajów w społeczeństwa zeświecczone, obce wszelkiej pamięci o Bogu i Jego prawdzie, pociąga za sobą poważne zagrożenie wolności religijnej. Jesteśmy zaniepokojeni obecnym ograniczaniem praw chrześcijan, nie mówiąc już o ich dyskryminacji, gdy niektóre siły polityczne, kierując się ideologią świeckości, która często staje się agresywna, dążą do zepchnięcia ich na margines życia społecznego.

16. Proces integracji europejskiej, rozpoczęty po wiekach krwawych konfliktów, wielu przyjęło z nadzieją jako gwarancję pokoju i bezpieczeństwa. Jednocześnie przestrzegamy przed taką integracją, która nie szanuje tożsamości religijnych. Pozostając otwartymi na wkład innych religii do naszej cywilizacji, jesteśmy przekonani, że Europa musi pozostać wierna swoim korzeniom chrześcijańskim. Wzywamy chrześcijan Europy Zachodniej i Wschodniej do zjednoczenia się, aby wspólnie świadczyć o Chrystusie i Ewangelii, aby Europa zachowała swoją duszę ukształtowaną przez dwutysiącletnią tradycję chrześcijańską.

17. Nasze spojrzenie kierujemy do ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, żyjących w warunkach skrajnego ubóstwa, podczas gdy rosną bogactwa materialne ludzkości. Nie możemy pozostawać obojętnymi na los milionów imigrantów i uchodźców, pukających do drzwi krajów bogatych. Nieokiełznana konsumpcja, charakterystyczna dla niektórych krajach najbardziej rozwiniętych, gwałtownie wyczerpuje zasoby naszej planety. Rosnące nierówności w rozdziale dóbr ziemskich zwiększa poczucie niesprawiedliwości narzucanego systemu stosunków międzynarodowych.

18. Kościoły chrześcijańskie są wezwane do obrony wymogów sprawiedliwości, poszanowania tradycji narodów i rzeczywistej solidarności ze wszystkimi cierpiącymi. My, chrześcijanie, nie powinniśmy zapominać, że „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga” (1 Kor 1, 27-29).

19. Rodzina jest naturalnym ośrodkiem życia ludzkiego i społeczeństwa. Jesteśmy zaniepokojeni kryzysem rodziny w wielu krajach. Prawosławni i katolicy, podzielając tę samą koncepcję rodziny, są wezwani do dawania świadectwa, że jest to droga do świętości, o której świadczy wierność małżonków we wzajemnych relacjach, ich otwartość na prokreację i wychowanie dzieci, solidarność między pokoleniami i szacunek dla najsłabszych.

20. Rodzina oparta jest na małżeństwie, będącym swobodnym i prawdziwym aktem miłości mężczyzny i kobiety. To miłość pieczętuje ich więź i uczy ich przyjmować siebie nawzajem jako dar. Małżeństwo jest szkołą miłości i wierności. Ubolewamy, że inne formy współżycia są obecnie stawiane na tym samym poziomie jak ten związek, podczas gdy pojęcie rodzicielstwa jako szczególnego powołania mężczyzny i kobiety w małżeństwie, uświęconym przez tradycję biblijną, zostaje wyparty ze świadomości publicznej.

21. Wzywamy wszystkich do poszanowania niezbywalnego prawa do życia. Miliony dzieci są pozbawione wręcz możliwości przyjścia na świat. Głos dzieci nienarodzonych woła do Boga (por. Rdz 4, 10).
Rozwój tak zwanej eutanazji powoduje, że osoby starsze i niedołężne zaczynają czuć się nadmiernym ciężarem dla swych rodzin i społeczeństwa jako takiego. Jesteśmy również zaniepokojeni rozwojem technik rozrodu wspomaganego medycznie, ponieważ manipulacja ludzkim życiu jest atakiem na podstawy istnienia człowieka, stworzonego na obraz Boga. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest przypomnienie niezmienności chrześcijańskich zasad moralnych, opartych na poszanowaniu godności człowieka powołanego do życia, zgodnie z planem Stwórcy.

22. Pragniemy się dziś zwrócić szczególnie do młodych chrześcijan. Wy, młodzi ludzie macie za zadanie nie ukrywać talentu w ziemi (por. Mt 25, 25), ale wykorzystywać wszystkie umiejętności, jakie dał wam Bóg, aby umocnić w świecie prawdy Chrystusa, by wcielać w swoim życiu ewangeliczne przykazania miłości Boga i bliźniego. Nie lękajcie się iść pod prąd, broniąc prawdy o Bogu, której dzisiejsze normy świeckie często nie odpowiadają.

23. Bóg was kocha i oczekuje od każdego z was, że będziecie Jego uczniami i apostołami. Bądźcie światłością świata, aby ci, którzy was otaczają, widząc wasze dobre uczynki chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (por. Mt 5,14. 16). Wychowujcie wasze dzieci w wierze chrześcijańskiej, przekazujcie im cenną perłę wiary (por. Mt 13, 46), którą otrzymaliście od waszych rodziców i przodków. Pamiętajcie, że „za wielką cenę zostaliście nabyci” (1 Kor 6, 20), kosztem śmierci na krzyżu Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

24. Prawosławni i katolicy są zjednoczeni nie tylko wspólną tradycją pierwszego tysiąclecia Kościoła, lecz także misją głoszenia Ewangelii Chrystusa w dzisiejszym świecie. Misja ta zawiera wzajemny szacunek dla członków wspólnot chrześcijańskich i wyklucza jakąkolwiek formę prozelityzmu.
Nie jesteśmy konkurentami, lecz braćmi i tym pojęciem powinny kierować się wszystkie nasze wzajemne działania oraz działania wobec świata zewnętrznego. Zachęcamy katolików i prawosławnych wszystkich krajów, aby nauczyli się żyć razem w pokoju i miłości, a także by „te same uczucia żywili do siebie” (Rz 15, 5). Nie można się zatem zgodzić na stosowanie nieuczciwych środków w celu zachęcenia do wiernych, aby przeszli z jednego Kościoła do drugiego, zaprzeczając ich wolności religijnej oraz ich tradycji. Jesteśmy powołani, aby wprowadzić w życie przykazanie apostoła Pawła: „poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego” (Rz 15, 20).

25. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się także do pojednania, tam gdzie istnieją napięcia między grekokatolikami a prawosławnymi. Dziś jest jasne, że używana w przeszłości metoda „uniatyzmu”, pojmowanego jako przyłączenie jednej wspólnoty do drugiej, odrywając ją od swego Kościoła, nie jest sposobem pozwalającym na przywrócenie jedności. Jednakże wspólnoty kościelne powstałe w tych okolicznościach historycznych mają prawo do istnienia i podejmowania tego wszystkiego, co jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb duchowych swoich wiernych, starając się jednocześnie żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami. Prawosławni i grekokatolicy potrzebują pojednania oraz znalezienia wzajemnie akceptowalnych form współżycia.

26. Ubolewamy z powodu konfliktu na Ukrainie, który już spowodował spokojnym mieszkańcom wiele ofiar, niezliczone obrażenia i wepchnął społeczeństwo w poważny kryzys gospodarczy i humanitarny. Wzywamy wszystkie strony konfliktu do rozwagi, solidarności społecznej i działań na rzecz budowania pokoju. Wzywamy nasze Kościoły na Ukrainie do podjęcia działać na rzecz zgody społecznej, powstrzymania się od udziału w starciach oraz nie wspieranie dalszego rozwoju konfliktu.

27. Pragniemy, aby schizma między wiernymi prawosławnymi na Ukrainie mogła być przezwyciężona na podstawie obowiązujących norm kanonicznych, aby wszyscy ukraińscy prawosławni żyli w pokoju i zgodzie oraz aby przyczyniły się do tego wspólnoty katolickie w tym kraju, aby coraz bardzie było widać nasze chrześcijańskie braterstwo.

28. We współczesnym świecie, różnorodnym, ale jednak zjednoczonym wspólnym losem, katolicy i prawosławni są wezwani do braterskiej współpracy w głoszeniu Dobrej Nowiny zbawienia, do wspólnego świadczenia godności moralnej i autentycznej wolności osoby, „aby świat uwierzył” (J 17, 21). Ten świat, w którym stopniowo zanikają duchowe filary ludzkiej egzystencji, oczekuje od nas silnego świadectwa chrześcijańskiego we wszystkich dziedzinach życia osobistego i społecznego. Od naszej zdolności do wspólnego dawania świadectwa Ducha prawdy w tych trudnych czasach w dużej mierze zależy przyszłość ludzkości.

29. Niech w tym odważnym świadczeniu prawdy o Bogu i Dobrej Nowiny o zbawieniu, wspiera nas Człowiek-Bóg, Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, który nas duchowo umacnia ze swą niezawodną obietnicą: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12, 32)!
Chrystus jest źródłem radości i nadziei. Wiara w Niego przekształca ludzkie życie, wypełnia je znaczeniem. Mogli się o tym przekonać poprzez swe doświadczenie, wszyscy ci, do których można zastosować słowa apostoła Piotra: „wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali” (1 P 2, 10).

30. Pełni wdzięczności za dar wzajemnego zrozumienia wyrażony podczas naszego spotkania, patrzymy z nadzieją na Najświętszą Matkę Bożą, przyzywając ją słowami tej starożytnej modlitwy: „Pod ochronę Twojego uciekamy się Święta Matko Boga”. Niech Najświętsza Maryja Panna, ze swym wstawiennictwem, zachęca do braterstwa tych, którzy ją czczą, aby byli zjednoczeni w czasie wyznaczonym przez Boga, w pokoju i zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy!

Franciszek

Biskup Rzymu, Papież Kościoła Katolickiego

Cyryl

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi

12 lutego 2016, Hawana (Kuba)

vatican.va

 

Mój komentarz:

Jeśli chodzi o historyczne spotkanie Franciszka i patriarchy Moskwy Cyryla, jak już powiedziałem na tym blogu,  jest to wydarzenie ogromne, niesamowite i jest bezpośrednio związane z Garabandal i proroctwami NMP z Góry  Karmel zwłaszcza z tym jednym:

„Papież pojedzie do Rosji „. 

Następnym krokiem powinna być podróż po raz pierwszy w historii Kościoła papieża do Rosji jak powiedziała to Matka Boża  w Garabandal 50 lat temu. Według mnie dojdzie do tego prawdopodobnie w 2017 roku z okazji stulecia Fatimy. 

Kiedy Papież pojedzie do Rosji, to będzie wtedy czas na wypełnienie się najważniejszych proroctw z Garabandal, prawdopodobnie w ciągu roku od tej podróży, to jest ostrzeżenia i wielkiego cudu który ma wystąpić pośród rosnących pinii w Garabandal,  a  następnie ewentualna kara jeśli świat się nie zmieni .

Kilka słów także o dokumencie podpisanym wczoraj przez Franciszka i Cyryla. Przede wszystkim cieszę się z tego dokumentu a na czerwono zaznaczyłem  co jest dla mnie bardzo ważne w tym dokumencie. Ważne iż niektóre z głównych nauk katolickich są w tym dokumencie wyraźnie potwierdzone (co różnie z tym było podczas tego pontyfikatu ).

Komentarzy 240 do “Historyczne spotkanie i Deklaracja Ojca Świętego Franciszka i Cyryla I”

 1. Wiesia said

  Wyniośli upadną w pokorze, gdy zobaczą swoje ciężkie grzechy, tak jak ukazują się one Moim oczom.
  Niegodziwi ujrzą światło Mojego Boskiego istnienia i będą musieli dokonać wyboru. Zaakceptują Moją miłość i miłosierdzie lub uderzą Mnie w policzek. Tak czy inaczej, wszystkie Boże dzieci zobaczą Moje promienie miłosierdzia i trudno im będzie zignorować ten cud.
  Wzywam was wszystkich do modlitwy, aby Moje Miłosierdzie zostało powitane z radością i przyjęte jak chleb życia przez głodnego człowieka. Bez tego chleba on umrze.
  Są tylko dwie drogi. Podążaj za Mną, waszym Boskim Zbawicielem lub staw czoła ogniu piekielnemu.
  Jestem zawsze miłosierny, ale będzie tak mało czasu po Ostrzeżeniu, aby okazać skruchę.
  Wielu naukowców i tych z armii szatana zostanie wykorzystanych, aby publicznie zaprzeczyć, że ten wielki cud miał miejsce. Módlcie się za nich, aby ten podstęp nie zwiódł oziębłych dusz, które jeszcze raz mogą ulec pokusie odwrócenia się ode Mnie.
  Przygotujcie się dzieci. Pamiętajcie, że ta interwencja z Nieba jest jedynym sposobem, w jaki mogę uratować większość ludzkości.
  Gdybym nie wylał Mojego miłosierdzia nad całym światem, nieliczne dusze mogłyby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi.
  Kocham was wszystkich i przyjmuję z zadowoleniem na łono Mojej miłości i miłosierdzia.
  Nie lękajcie się, wasze dusze zostaną zalane Moim Świętym duchem. To wzmocni w was wierzących waszą miłość do Mnie i wtedy przyłączycie się do Mojej armii, by nawracać tych, którzy potrzebują więcej czasu, aby zwrócić się do Mnie.
  ————–
  Wielkim Aktem Miłosierdzia, jest tylko pierwszym etapem tego, co dalej będzie bardzo trudnym wyzwaniem dla wszystkich Moich Dzieci. Bo zaraz potem zatwardziali grzesznicy i wyznawcy szatana zaprzeczą Mojemu Istnieniu. Ateiści powiedzą, że była to globalna iluzja. Naukowcy szukać będą logicznego wytłumaczenia, choć żadnego nie będzie. Tymczasem Moi uczniowie rozdarci będą na dwoje. Wiele milionów nawróci się, ale będą zdezorientowani kłamstwami szerzonymi przez złą grupę, śmiertelną Organizację Jednego Świata, której celem jest zniszczenie zwykłych ludzi dla własnej korzyści finansowej.

  Dzieci, jeśli wystarczająco wielu ludzi nie będzie mogło pozostać na prawdziwej drodze, to nie będzie możliwe, aby uniknąć skutków Oczyszczenia, gdyż wtedy Bóg Ojciec zainterweniuje, aby powstrzymać grzeszników od zniszczenia Dzieł Jego Stworzenia i Jego Dzieci. Uwolni trzęsienia ziemi w skali nigdy dotąd niedoświadczonej, wulkany w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach, a ziemia zostanie rzucona jak statek na wzburzoną wodę, bez kotwicy trzymającej go w jednym miejscu.

  Proszę, Dzieci, pozwólcie, by Ostrzeżenie uratowało was wszystkich. Przyjmijcie to, że Cud ten pomoże uratować miliony ludzi, którzy w przeciwnym razie byliby zgubieni. Ci, którzy nie chcą zmienić swojego życia, wybiorą dom szatana. Bez modlitwy nie ma dla nich nadziei, gdyż klucze do Nowego Raju utracą na ziemi. Zamiast tego będą płonąć w ogniu piekielnym. Gdyby wiedzieli, dokąd prowadzi ich ta zła ścieżka, czy nie myślicie, że zmieniliby swe postępowanie?

  Dzieci, pomóżcie im, mówiąc im Prawdę.
  Módlcie się, aby uratować ich dusze, jeśli nie zechcą słuchać; bo w takiej sytuacji jest to wszystko, co możecie zrobić.

 2. bit said

  Wszyscy grzesznicy w trakcie i po Ostrzeżeniu doświadczą, jacy byliby, gdyby stracili życie. Ci w grzechu cierpieć będą takie samo palące oczyszczanie, jak dusze w czyśćcu, które oczekują wejścia do Mojego Chwalebnego Królestwa. Ci w grzechu śmiertelnym doświadczać będą głębokiej rozpaczy i ciemności piekielnych ogni. Cierpienie to nie potrwa zbyt długo; następnie ponownie zaznają smaku świata, który czuli przed Ostrzeżeniem. Świat ten będzie jednak zupełnie inny od wcześniejszego. W końcu ich oczy otworzą się na Prawdę o niebie, piekle i czyśćcu. Będą musieli wybrać, którą drogą chcą iść. Moja Córko, mogłabyś sobie wyobrażać, że pójdą drogą do Mojej Boskiej Miłości i Współczucia, ale w wielu przypadkach zatwardziali grzesznicy tak nie postąpią. Będą tak zarażeni pustymi, fałszywymi obietnicami, danymi im przez oszusta, że wrócą do podążania w jego kierunku. Będą walczyć i zmagać się, ale wpływ demonów rozpętanych przez szatana, uwolnionych z głębi piekła, pozwoli wciągnąć ich dusze w jego zły plan globalnej dominacji.
  Efektem tej wojny będzie, że Mój Kościół Katolicki na ziemi zostanie wciągnięty do jednego światowego kościoła, w imię zjednoczenia.
  Ta unifikacja, albo fałszywy pokój, staną się rzeczywistością po tym, jak antychryst sprawi wrażenie wykreowania fałszywego pokoju i tak zwanego końca wojny.

 3. ewela said

  To ja powiem tak. Poczytaj sobie na str. Paruzja.pl. oraz na youtube zobacz fałszywy prorok Franciszek. Poobserwj co przekazuje niezgodnego z biblią. A co jest zmienione nie pochodzi od Boga. Bardziej się wczytaj w słowo Boże,bo niestety Franciszek niezawsze głosi słowa Boze. Wielu ludzi zajmue sie proroctwami,a nasz apiez jest falszywym prorokiem,ktory dopuszcza antykoncepcje,ktory mowi homoseksualistom i ateistom,ze wystarczy iz są dobrzy pójdą do nieba i wiele jest tego. Poszukaj a znajdziesz

 4. Joanka said

  Króluj nam Chryste!
  Co do przesłań Conchigilli to byłbym ostrożna – ja się nimi kiedyś interesowałam i powiem że nie wszystko co jest przez nią mówione jest zgodne z Pismem świętym. Nie interesuję się nimi od ponad 1,5 roku, bo wręcz niektóre rzeczy pisane przez nią są przerażające, to taka moja dygresja, mnie wystarczają orędzia MBM, te od znajomej Pani Gosi oczywiście Żywego Płomienia.
  Czytam tego bloga i wasze wypowiedzi prawie codziennie, więc postanowiłam napisać parę zdań od siebie, chociaż nie mam codziennie czasu włączać się w dyskusję.
  A teraz wam wyślę słowa Franciszka które mnie zaszokowały bardzo, a które dziś dostałam na maila

  I”f you do not feel in need of God’s mercy, if you do not feel you are a sinner, then it’s better not go to Mass, because we go to Mass because we are sinners and we want to receive the forgiveness of Jesus, to participate in His redemption, His forgiveness.”

  „Jeśli nie czujesz, że potrzebujesz Bożego Miłosierdzia, jeśli nie masz poczucia, że jesteś grzesznikiem, wówczas lepiej jest nie iść na Msze, ponieważ chodzimy na Msze ponieważ jesteśmy grzesznikami i chcemy otrzymać przebaczenie od Jezusa, aby współuczestniczyć w Jego odkupienie, Jego przebaczeniu”.
  http://trcthoughts.com/2016/02/pope-francis-snubs-2000-years-of-church-teaching-again/
  To tak żeby było jasne do czego zmierzamy…..
  Raczej nie do tego co mówił kardynał Burke – Eucharystia jest sercem katolicyzmu, jest miłością.
  Sami wiemy jak wielkim umocnieniem jest każda Msza Święta.

  • Gosia 3 said

   Joanko! dziękuję Ci za Twój komentarz. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.!!! a Maryja prowadzi do Chrystusa. 🙂 Pisz częściej.

   • szach42 said

    to trochę tak, jak z modlitwą celnika i faryzeusza. Celnik odszedł usprawiedliwiony a faryzeusz wrócił z niczym . Oczywiście, że lepsza niedoskonała modlitwa niż żadna. Przynajmniej ,przy dobrej woli , mamy szansę na łaskę poznania swej grzeszności i nędzy. Lepiej iść na Mszę św , bo przynajmniej jak uczy Kościół, unikniemy grzechu ciężkiego, jakim by było nieuczestniczenie we Mszy św.niedzielnej. Franciszek często mówi takie kontrowersyjne teksty. Z Bożego dopustu widać, bo ludzie słyszą wtedy i myślą nad tym, dyskutują. Ostatecznie, wiedzie nas to przecież ku dobru . Zwłaszcza, jeśli sobie samym udowadniamy , że Franciszek się myli. Trochę ten tekst kontrowersyjny, jednak nie pozbawiony sensu

 5. pio0 said

  1.Tes 5
  16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie! 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

  Codzienna gonitwa za wieloma sprawami przysłania nam Jezusa. Przesuwa nasz wzrok ku temu co tymczasowe, niedoskonałe. Tymczasem postawa dojrzałego chrześcijanina to wdzięczność. Za życie, wiarę, dobro, relacje z innymi. Uczmy się w tym szczególnym czasie dziękować Bogu za wszystkie dary, których do tej pory nie dostrzegaliśmy.

 6. Darek said

  Turecka artyleria ostrzeliwuje pozycje syryjskich wojsk

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/turecka-artyleria-ostrzeliwuje-pozycje-syryjskich-wojsk

 7. Darek said

  2016-02-09 konferencja ►ks.Piotr Natanek◄
  ►all BAH video◄ ♥ cz.1 ♥ Sakramenty ♥ kapłaństwo ♥ Orędzia Św. Agnieszki 2016-01-19 ♥ Amsterdam źródło:christusvincit-tv.pl (publikowane za zgodą ks. Piotra) ♫☼ 2016 ღ 02 ღ 09

  https://gloria.tv/media/mGbLLSaBMYg

 8. Warto zapoznać się z przesłaniami z Jacarei
  http://www.mensageiradapaz.org/sub-paginas/aviso-milagre-castigo.html
  http://www.mensageiradapaz.org/

 9. bozena2 said

  Jezus
  Święto Ofiarowania Pańskiego
  “ Oto jestem dla ciebie… Conchiglio…
  pozwól Mi mówić do Mojego Piotra poprzez twoją rękę
  korzystając z ciebie… korzystając z ciebie… korzystając z ciebie.
  Piotrze… Piotrze Mój…
  dziś jest ważny dzień dla całego Chrześcijaństwa
  i specjalnie wybrałem ten dzień… aby powiedzieć ci:
  NADSZEDŁ CZAS
  !
  I NIE MOŻNA JUŻ CZEKAĆ
  !
  Nie możesz już czekać!
  Nie mogę już czekać!
  Tak… teraz musisz wyjaśnić…
  i ze Mną przy twoim boku
  obalić całą
  hipokryzję

  która przenika Watykan.
  Powiedziałem Watykan… a nie
  powiedziałem Kościół.
  Dlaczego to
  rozróżnienie?
  Dla jasności.
  Od zawsze mówiłem… zwracając się do Mojego Kościoła… włączając również Watykan
  ale Watykan pokazał i nadal pokazuje na swoich
  szczytach
  że nie jest i nie chce być częścią Kościoła… który do Mnie należy
  i dla którego Maryja jest Matką.
  Watykan jest twierdzą nieprzeniknioną dla wszelkiej ludzkiej kontroli
  i jest wylęgarnią siedmiu
  grzechów głównych i innych niegodziwości.
  Kościołem natomiast Jestem Ja… ze wszystkimi dziećmi..
  . które Mnie kochają
  i które codziennie ofiarują siebie na Mój Wzór… świadcząc o Mnie
  a ich męczeństwo …
  jest prawdziwym
  męczeństwem
  .
  Zatem…
  po wyjaśnieniu… że Kościół i Watykan są dwiema różnymi
  rzeczami… powtarzam:
  Piotrze… nadszedł czas na wyjaśnienie.
  ..ponieważ w
  Kościele
  jest całkowite
  zamieszanie
  z powodu wielu Purpuratów z Watykanu.
  Piotrze… Piotrze… Piotrze…
  ile czci dla tego imienia

  mimo iż prawdziwej..
  .
  ale nieodpowiedniej
  w odniesieniu
  do
  znaczenia.
  Ile dumy u tych… którzy dali « więcej »

  gdzie Ja celowo nie dałem
  .
  W tym dniu chcę wyjaśnić również znaczenie twojego imienia
  ponieważ kocham cię i uczę cię Pokory
  ponieważ kiedy jest się
  pokornym
  przed Bogiem… przed Bogiem
  jest
  się wielkim
  .
  A ludzie?
  Kto ma zrozumieć… zrozumie… pozostali nie będą mogli.
  Piotr jako « kamień

  skała » i dlatego solidna
  i mocna
  ?
  Tak… mocna skała …
  ale « MOCNĄ SKAŁĘ » reprezentuję Ja… który Jestem Kościołem
  .
  Ty… Piotrze… ty… Mój Wikariuszu i
  przedstawicielu na Ziemi.
  ..
  jesteś
  «
  kamieniem
  »…
  kamieniem… który wybrałem… kamieniem… który
  trzymam w rękach z miłością.
  Bądź uważny
  … Piotrze…
  w tym przedstawieniu
  … które
  ci proponuję.
  Ja Jestem
  « DAWIDEM »… ty jesteś « kamieniem » w Moich Rękach
  a Watykan…
  wylęgarnia
  siedmiu
  grzechów głównych i innych niegodziwości

  jest
  « GOLIATEM » do obalenia.
  Jest to konieczne..
  .
  Piotrze Mój! Albo teraz… albo już nie zdążysz!

  Obyś miał odwagę sprawować Świętą Władzę… którą ci dałem
  i odłączyć się od
  Watykanu… jak Ja odłączyłem się od Synagogi.
  « WATYKAN

  SYNAGOGA » taka sama hipokryzja… wszelkiego rodzaju zgnilizna.
  Ludzie w
  białych i bogatych szatach na zewnątrz
  lecz zgnili w sercu i nieuczciwi w
  działaniu

  chciwi bogactwa i władzy
  .
  Piotrze Mój…
  wołam cię… abyś poszedł za Mną tam… dokąd teraz nie chciałbyś pójść
  ponieważ znasz po części wielkie tego cierpienie.
  ale Wolę Bożą należy spełnić…
  ażeby Królestwo Boże zajaśniało w Swojej
  Olśniewającej
  Światłości w
  Pełni Miłości
  .
  Szata… która cię
  przyobleka… jest potężna z Mojej Woli
  zatem dbaj o Szatę i ochraniaj ją… ale pozbaw się wszelkich innych przywilejów
  i odłącz się od dzisiejszych faryzeuszy i uczonych w Piśmie.
  Pokaż światu przez ten akt prawdziwej pokory
  piękno Kościoła Chrystusa Jezusa..
  . którym Ja Jestem
  .
  Nie oglądaj się wstecz… i nie patrz na prawo i na lewo.
  Patrz tylko naprzód…
  ponieważ Ja Jestem przed tobą i poprzedzam cię… aby
  utorować ci drogę
  .
  Bądź uległy… Piotrze…
  spraw… abym Ja mógł rzucić kamień… którym jesteś… przeciwko
  Goliatowi
  ponieważ źle używa wielkiej władzy…
  tej władzy… którą… pomimo pokusy…
  oddaliłem od Siebie i pokonałem
  .
  Piotrze Mój…
  spraw… abym Ja mógł rzucić kamień… którym jesteś… przeciwko Goliatowi

  przeciwko
  Watykanowi
  ponieważ używa bogactwa i wielu przywilejów dla siebie
  a nie dla biednych i głodnych na całym Świecie
  .
  Wszystko wkrótce runie… Piotrze!
  Bądź pewny… że Świat… widząc cię pokornym i biednym… jak opuszczonym…
  przyjmie cię i uwierzy ci… ponieważ
  rozpozna Mnie w tobie
  .
  To jest GODZINA MAGNIFICATU i wielmożni
  zostaną
  złożeni z tronów
  a zostaną wywyższeni pokorni.
  Prawdziwy wierzący w Chrystusa Jezusa… którym Ja Jestem… nie boi się prześladowania
  i nie boi się stracić życie… aby świadczyć o Mnie.
  Prawdziwy wierzący…
  nie milczy dla utrzymania spokojnego życia
  z udawanym i fałszywym pokojem
  między ludźmi…
  to czysta hipokryzja…
  ponieważ Ja nauczyłem mówić Tak Tak…
  Nie Nie.
  Prawdziwy wierzący zgłasza niesprawiedliwości… ma odwagę wykrzykiwać Prawdę Bożą
  ponieważ być naprawdę pokornym znaczy mówić Prawdę i słuchać Boga.
  Piotrze Mój… nie miej wątpliwości co do tych Moich Słów
  które kosztują łzy
  … krew i życie tę
  córkę
  Moją
  Conchiglię
  .
  Rozejrzyj się wokół z głębokim spojrzeniem…
  sam widzisz… że Świat
  jest w nieładzie.
  Stado… lud… który powierzyłem Pasterzom…
  wam z Mojego
  Kościoła
  jest rozproszony… jest zdesperowany… jest biedny…
  jest zniechęcony
  … jest
  bliski głodu
  .
  A kiedy lud jest w takich warunkach
  traci wszelką kontrolę z powodu bólu fizycznego i
  moralne
  go…
  ponieważ
  jest on nie do zniesienia
  .
  Piotrze Mój…
  Świat jest na rozdrożu… o którym mówiłem dawno temu.
  Już jest późno… aby uczynić wszystko
  ale pamiętaj… Piotrze… że nawet tylko jedna Dusza jest dla Mnie cenna.
  Od tego… któremu wiele dałem…
  wiele wymagam i wielka jest twoja odpowiedzialność.

  W tym czasie
  epokowego
  skoku…
  twój Pontyfikat jest najcięższy
  w Historii
  ponieważ naznacza i determinuje zmianę
  która przygotowuje Moje Bliskie
  Przyjście w Chwale z Moją
  Matką
  Maryją
  Matką Bożą i Matką
  Kościoła.
  Odwagi…
  Piotrze Mój…
  Ja Jestem z tobą.
  Ty ufaj Mi.
  Kocham cię i błogosławię ci.
  ..
  Piotrze… kamieniu Mój
  w Imię Ojca
  Matki
  Syna
  i Ducha
  Święte
  go
  .
  Amen. Amen. Amen.

  • Milla said

   Bożena 2,
   Te słowa Jezus przez Conchiglię mówi do Benedykta XVI ?
   Ja to rozumię tak,że ma coś ogłosić światu?
   __________________________________
   „NADSZEDŁ CZAS
   !
   I NIE MOŻNA JUŻ CZEKAĆ
   !
   Nie możesz już czekać!
   Nie mogę już czekać!
   Tak… teraz musisz wyjaśnić…
   i ze Mną przy twoim boku
   obalić całą
   hipokryzję

   która przenika Watykan.”

   • bozena2 said

    Ja rozumiem, że Benedykt XVI odegra jeszcze swoją ważną rolę w rękach Boga, jak Dawid przeciw Goliatowi.
    Wszystko wkrótce runie… Piotrze!
    Bądź pewny… że Świat… widząc cię pokornym i biednym… jak opuszczonym…
    przyjmie cię i uwierzy ci… ponieważ
    rozpozna Mnie w tobie

 10. kris said

  Módlmy się codziennie za naszą Ojczyznę

 11. messenger said

  Orędzie z 13-tego lutego 2016r

  http://torun.vassula.pl/2016/oredzie-z-13-lutego-2016/

 12. Piotr said

  WAŻNE PROROCTWO – OSTRZEZENIE:

  Matka Zbawienia „(…) mnie, ukochaną Matkę Chrystusa, wykorzystają, aby ukryć prawdziwe intencje tych sił, które weszły do Kościoła mojego Syna na Ziemi. Zostanę wykorzystana jako marionetka Kościoła, aby zmylić ludzi co do prawdziwych intencji tej niegodziwej grupy. Aby przekonać dzieci Boże, że pozostają oni wierni prawdziwemu Słowu Bożemu i tradycji Kościoła katolickiego, będą organizować uroczystości,
  utrzymując, że mają one na celu oddawanie mi czci. Wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby zbezcześcić mój wizerunek, przedstawiając światu wielkie oszustwo. Wykorzystają mnie, aby sprofanować Kościół mojego Syna i wszystko zrobią na odwrót, zgodnie z żądaniami złego ducha.

  Wzbudzając wrażenie, że czczą oni Matkę Bożą, wprowadzą wielu katolików w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. To będzie oznaczało, że wszystkie wątpliwości, które normalnie by mieli, będąc
  świadkami dziwnych nowych poprawek do Mszy i Sakramentów, zostaną natychmiast zapomniane. To mi sprawi wielką boleść. Mój wizerunek celowo zostanie wykorzystany, aby obrażać mojego Syna ”

  (17.08.2013, 16:45 – Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca
  schronienia, aby mogły im one zapewnić codzienne sprawowanie Mszy
  i Najświętszej Eucharystii)

 13. krystynka said

  z okazji świętego Walentego

 14. Ania said

  Kochani bardzo Wam Wszystkim dziękuję za wytrawalą modlitwę za małą Weronczkę.Powodem biegunki był gronkowiec złocisty w mleku mamy.Dostala Nutramigrn czyli mleko alergików i wszystko się unormowalo.Jej mama Kasia bardzo Wam Wszystkim dziękuję za wytrawala modlitwę i niech Wam Pan Bóg wszystkim wynagrodzi zwłaszcza dziękuję Krysi Kasi1 i Mariuszowi . Pozdrawiam Was serdecznie Ania.

  • Gosia 3 said

   Aniu! to bardzo radosna dla mnie wiadomość. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki. Właśnie dzisiaj o tą kruszynkę pytałam. Maryi również dziękuję!!!! Oby coraz więcej takich wiadomości.

   • Gosia 3 said

    Zapomniałam podziękować Św Weronice co ocierała twarz Jezusowi. Bo w pierwszym dniu do niej się zwracałam o pomoc. Niech mama małej Weroniki także jej podziękuje jak może . Pozdrawiam Aniu.

    • Ania said

     Gosiu ,ja też serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję za Twoją modlitwę.Mała Wera mimo jednej z najgorszych bakterii i grążącego odwodnienia przetrwała najgorsze ,aż lekarz był zdumiony jak bardzo silny ma organizm, ale my wszyscy wiemy ,że ta siła pochodziła z ufnej modlitwy i wiary że Bóg jej wsłucha.To cud że ta mała z tego wyszła.Kasia jej mama jest trzcicielką Bożego Miłosierdzia i choć przeżyła koszmar nie zwątpiła w jego moc.Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.

   • Bryza said

    Aniu , dla mnie , to jest bardzo radosna wiadomość Chwała Panu Bogu , że została postawiona diagnoza i można było dzieciątko leczyć i to jest cud .Pozdrawiam mamę Weroniki, Kasię i Ciebie Aniu .Szczęść Wam Boże.

  • Kasia1 said

   a dzisiaj na Mszy Św były chrzty i tak przyszła mi na myśl Weronika.Pomyslałam,przecież już musi być zdrowa.I jest.Bogu Chwała.

  • Krystyna said

   🙂 Kochana Aniu, to wspaniala wiadomosc i wielka radosc dla mnie, ze Weroniczka zdrowieje. Serdecznie Cie pozdrawiam i mame Kasie, i Jej coreczke. 😉
   Niech bedzie Bog uwielbiony w Swoim Milosierdziu!
   Blogoslawionej nocy dla Wszystkich Blogowiczow!

  • Dana said

   Jeżeli mama zaraża dziecko gronkowcem to musi zachować szczególną ostrożność , aby znowu nie zarazić córeczki.Gronkowiec jest trudny do wyleczenia i niektóre osoby są nosicielami.

 15. Dana said

 16. Eliza said

  Kolumbia: ciężarne kobiety zarażone wirusem mają prawo do aborcji

  Zika stanowi coraz większe zagrożenie. Fala zarażeń wirusem dotknęła już ponad 30 państw. W ostatnich tygodniach znaczący wzrost zachorowań odnotowano w Kolumbii. Wirusem zaraziło się ponad 5 tys. ciężarnych kobiet. – Z tygodnia na tydzień liczba zarażeń ciężarnych wzrosła o blisko 60 proc. – podaje kolumbijski instytut zdrowia. (W sumie Kolumbii zarejestrowano już ponad 30 tys. przypadków zarażenia wirusem).

  Zarażone kobiety mają prawo do aborcji

  30 proc. zarażonych kobiet w ciąży mieszka w prowincji Norte de Santander, na wschodzie kraju przy granicy z Wenezuelą. W regionie karaibskim Kolumbii, gdzie znajdują się popularne wśród turystów miasta Cartagena i Santa Marta, stwierdzono ponad 12 tys. przypadków wirusa.

  Rząd kolumbijski ogłosił, że ciężarne kobiety, u których potwierdzono obecność wirusa Zika, mają prawo do aborcji. Jednak może być to trudne do wyegzekwowania. W Kolumbii obowiązuje restrykcyjne prawo antyaborcyjne. Kobiety mają problem ze znalezieniem lekarza gotowego przeprowadzić zabieg, nawet gdy spełniają prawne wymogi.

  Władze w Bogocie apelują do kobiet, by ”wstrzymały się z zachodzeniem w ciążę w okresie od sześciu do ośmiu miesięcy”.

  WHO: zagrożenie międzynarodowe

  Naukowcy podejrzewają, że Zika ma związek zarówno z mikrocefalią (małogłowiem) u noworodków, jak i z występowaniem rzadkiego schorzenia znanego jako zespół Guillaina i Barrego. U osób z osłabionym układem odpornościowym może ono wywoływać paraliż, a w skrajnych przypadkach śmierć. Ocenia się, że u kobiet ciężarnych Zika może przedostać się do płodu, wywołać wady wrodzone i doprowadzić do śmierci dziecka. Wciąż nie ma szczepionki przeciwko wirusowi.

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) traktuje Zikę jako” zagrożenie na skalę międzynarodową”. Poprzednio komunikat o takiej treści wydano w 2014 roku w związku z epidemią eboli w Afryce Zachodniej.

  Zika, przenoszony przez komary z rodziny Aedes aegypti, znany jest od 1947 roku, gdy został odkryty w Ugandzie. Jeszcze do zeszłego roku uważano, że wirus nie ma poważnych skutków dla zdrowia.

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19622560,zika-juz-w-30-krajach-coraz-wiecej-chorych-kolumbia-ciezarne.html

  • Tomasz said

   Nieciekawie się dzieje w Kolumbii. Zwłaszcza w świetle znanego filmu „Kolumbia świadectwo dla świata”. Wg niego to kraj niemal święty. Tymczasem co prawda prezydent się zmienił ale jego następca jest z tego samego obozu o słyszymy o dozwolonych aborcjach, o legalizacji małżeństw pederastów, o jakiś świątyniach satanistycznych. Na słabym, emocjonalnym gruncie było to rzekome nawrócenie Kolumbii. A może w filmie przesadzono (autor: Dominik Tarczyński, dziś poseł PiS)

 17. Dana said

  Z listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian

  Czyńcie pokutę

  Patrzmy uważnymi oczyma na krew Chrystusa i poznajmy, jak bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu, skoro wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy.
  Stańmy w obliczu wszystkich wieków ludzkości i zobaczmy, że w każdym pokoleniu Pan udzielał sposobności do pokuty tym, którzy pragnęli się do Niego nawrócić. Głosicielem pokuty był Noe i ci, którzy go posłuchali, zostali uratowani. Jonasz przepowiadał Niniwitom zagładę, oni jednak czyniąc pokutę za grzechy przebłagali Boga swoimi modlitwami i choć byli bardzo daleko od Niego, dostąpili zbawienia.
  O pokucie mówili słudzy Bożej łaski, natchnieni Duchem Świętym. Mówił o niej również pod przysięgą sam Pan wszechrzeczy: „Na moje życie! Ja nie pragnę śmierci grzesznika, lecz jego nawrócenia”. I dodał jeszcze to sławne oświadczenie: „Opamiętajcie się, domu Izraela, od waszej nieprawości. Powiedz synom mojego ludu: Jeśliby grzechy wasze sięgały od ziemi aż do nieba, gdyby były bardziej czerwone niż szkarłat i bardziej czarne niż pokutny wór, a nawrócilibyście się do Mnie całym sercem i powiedzielibyście: «Ojcze», nakłonię ku wam jako ku narodowi świętemu ucha mego”.
  Tak więc chcąc, by Jego umiłowani stali się uczestnikami pokuty, wzmocnił ową wypowiedź aktem swej wszechmocnej woli.
  Dlatego winniśmy się ochoczo poddać tej pełnej chwały i uwielbienia woli. Błagając na klęczkach miłosierdzie Boga i Jego łaskawość, uciekajmy się do Jego zmiłowania i zdajmy się na nie, porzucając próżne uczynki, a także zwady i zawiści, które prowadzą do śmierci.
  Bądźmy zatem, bracia, pokornego ducha, wyrzekając się wszelkiej próżności, pychy, zapamiętania i gniewu. Czyńmy to, co zostało napisane. Mówi bowiem Duch Święty: „Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem, lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi szukając Go i czyniąc Jego prawo i sprawiedliwość”.
  Miejmy szczególnie w pamięci słowa Pana Jezusa, które wypowiedział pouczając o sprawiedliwości i wyrozumiałości. Mówił zaś tak: „Bądźcie miłosierni, a dostąpicie miłosierdzia; przebaczajcie, aby i wam przebaczono; tak jak wy czynicie, i wam będą czynić; jak dajecie, tak i wam będzie dane; jak sądzicie, tak sami będziecie osądzeni; jaką okazujecie łagodność innym, takiej i sami doświadczycie; jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą”.
  Niech te nakazy i polecenia będą dla nas podporą, abyśmy mogli zawsze kroczyć pokornie drogą posłuszeństwa Jego świętym słowom. Mówi bowiem w innym miejscu: „Na kogóż wejrzę, jeśli nie na ubogiego i skruszonego duchem, który drży na moje słowa?”
  Będąc uczestnikami licznych i wspaniałych wydarzeń wracajmy ustawicznie do tego pokoju, który nam został przekazany na samym początku, a mając pilnie utkwiony wzrok w Rodzicu i Stwórcy całego świata, przylgnijmy mocno do Jego łaski oraz wzniosłych i przeobfitych darów pokoju.

  http://jednoczmysie.pl/1-list-klemensa-rzymskiego-do-koryntian/

 18. Piotr said

  Bardzo ważne Orędzie z 13 lutego 2016 (Prawdziwe Życie w Bogu)

  13 lutego 2016

  Daję ci Mój pokój. Czy zapiszesz Moje Słowa?

  Tak, Panie…

  To pokolenie trudno jest ugiąć. Wyniszczeni przez własne grzechy pokładają swą ufność w Szatanie, budując swą nadzieję na nim. Chociaż staję przed wszystkimi, by Mnie ujrzeli, tylko niewielu zwróciło uwagę. Ich przywódcy stali się okrutni i wiele narodów z ich ręki czeka śmierć. Jak bardzo płakałem nad tobą, stworzenie! Nad tobą, którego życie teraz będzie spływało ku śmierci. Wtedy, gdy płomienie niczym języki lizać będą twoich mieszkańców, wybuchając w powietrzu, Ja zapytam to pokolenie: gdzie znajdziesz wytchnienie? I w kim? W Szatanie? W sobie i we własnym ego?

  Nadszedł czas, aby wykonać Moją Sprawiedliwość, albowiem kara dla tego niewiernego pokolenia jest u waszych drzwi. Wypełnię Moje zarządzenia co do joty. Kiedy usłyszycie grzmot, Mój Głos się rozlegnie, hucząc w waszych uszach, rozbrzmiewając po same krańce ziemi. Wtedy wiedzcie, że świat i wszyscy, którzy go zamieszkują, usłyszą Głos Sprawiedliwości: zło przyniesie śmierć wielu narodom… zniszczenie ogarnie każde miasto.

  Czy słyszałeś, że „Anioł Jahwe okrąży miasta i narody” wzywając wszystkich do pokuty? To właśnie będzie się działo w dniach, które mają nadejść.

  Dlatego wy, którzy weszliście na Moje Dziedzińce i uwierzyliście w prawdziwość Moich mów, módlcie się i nie lękajcie się ani się nie bójcie, lecz wy, którzy przez niekończące się lata szydziliście z Moich mów, uderzając swoim językiem Moich proroków, strzeżcie się! Albowiem posługiwaliście się kłamstwami, by usprawiedliwić wasze kłamstwa, prawdziwie zakopaliście Moje Słowa w waszym własnym grobie. Tak, istotnie, przekręcaliście Moje Słowa. Lecz wasze grzechy wykopały przepaść między wami a Mną. A teraz Sprawiedliwość nie będzie wstrzymywana. Mówię wam, gorzkie będą dni, które na was przyjdą, kiedy Ja stanę naprzeciw was… Módlcie się i nie pozwólcie waszym powiekom zamknąć się popadając w sen!

  Oto jak powinniście się modlić:

  „Jahwe, mój Boże, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa,
  usłysz nasze wołanie o miłosierdzie i o pomoc,
  przebacz tym, którzy nie pokładają wiary w Ciebie, mój Boże,
  ani ufności w Twoją moc, by nas ocalić.

  Nie uderzaj nas w naszych dniach,
  wypalając w jednej chwili ziemię.
  Ale w Twoim Ojcowskim Współczuciu
  pożałuj nas i przebacz nam.
  Nie pozwól, by zły jak wodę rozlał naszą krew.
  Przebacz naszą winę, powściągnij swój gniew,
  pamiętając o naszej słabości.

  Powstrzymaj Twych aniołów zniszczenia,
  dając nam jeszcze jedną szansę okazania się
  wartymi Twojej Dobroci.
  Pokładam mą ufność w Tobie. Amen”

  Z jakimż zadowoleniem przyjmę wówczas tę modlitwę. Tę modlitwę, która sprawi, że złagodnieję! Córko, pobłogosławię tych wszystkich, którzy będą się szczerze modlić tą modlitwą. Niech to proroctwo zostanie usłyszane. „Dzień i godzina należą do Mnie, waszego Boga” – tak powiesz tym, którzy będą cię pytać o czas i godzinę Mojej Sprawiedliwości! Miłość cię kocha.

  http://torun.vassula.pl/2016/oredzie-z-13-lutego-2016/

 19. Wiktoria said

  W sumie to wszystko wyglada dobrze, zwlaszcza ochrona zycia nienarodzonych i osob starszych, rownierz o rodzinie. Obybylo przestrzegane. Ale to:”Nie można się zatem zgodzić na stosowanie nieuczciwych środków w celu zachęcenia do wiernych, aby przeszli z jednego Kościoła do drugiego, zaprzeczając ich wolności religijnej oraz ich tradycji. Jesteśmy powołani, aby wprowadzić w życie przykazanie apostoła Pawła: „poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego” (Rz 15, 20). Do katolikow terazniejszych to raczej nie odnosi sie. I jezeli im zabroni sie glosic Ewangelie i prowadzic katechezy w Rosji naprzyklad, pod pretekstem tego punktu, to Kosciol Katolicki nie bedzie mogl rosnac.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: