Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Historyczne spotkanie i Deklaracja Ojca Świętego Franciszka i Cyryla I

Posted by Dzieckonmp w dniu 14 lutego 2016


„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13).

 

 

1. Z woli Boga Ojca, od którego pochodzi wszelki pokój, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przy pomocy Ducha Świętego Pocieszyciela my, Franciszek – papież i Cyryl – patriarcha moskiewski i całej Rusi, spotkaliśmy się dzisiaj w Hawanie. Wyrażamy wdzięczność Bogu uwielbionemu w Trójcy Świętej za to spotkanie, pierwsze w dziejach. Z radością spotkaliśmy się jak bracia w wierze chrześcijańskiej, którzy spotkali się, aby „osobiście porozmawiać” (por. 2 J 12), z serca do serca oraz omówić stosunki wzajemne między Kościołami, palące problemy naszej owczarni i perspektywy rozwoju cywilizacji ludzkiej. 

2. Nasze braterskie spotkanie odbyło się na Kubie, na skrzyżowaniu dróg między Północą a Południem, Zachodem a Wschodem. Z tej wyspy – symbolu nadziei „Nowego Świata” i dramatycznych wydarzeń historii XX wieku – kierujemy nasze słowo do wszystkich narodów Ameryki Łacińskiej i innych kontynentów.
Cieszymy się, że dziś rozwija się tu dynamicznie wiara chrześcijańska. Potężny potencjał religijny Ameryki Łacińskiej, jej wielowiekowe tradycje chrześcijańskie, urzeczywistniające się w życiowym doświadczeniu milionów ludzi, są gwarancją wielkiej przyszłości tego regionu.

3. Spotkawszy się z dala od dawnych sporów „Starego Świata” ze szczególną siłą odczuwamy konieczność wspólnych działań katolików i prawosławnych, wezwanych z łagodnością i bojaźnią Bożą, „do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 Pt 3, 15).

4. Dziękujemy Bogu za te dary, które otrzymaliśmy dzięki przyjściu na świat Jego Syna Jednorodzonego. Podzielamy wspólną Tradycję duchową pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa. Świadkami tej Tradycji są Najświętsza Matka Boża, Maryja Panna i święci, których czcimy. Są wśród nich niezliczeni męczennicy, którzy zaświadczyli wierność Chrystusowi i stali się „nasieniem chrześcijaństwa”.

5. Mimo wspólnej Tradycji pierwszych dziesięciu wieków katolicy i prawosławni od prawie tysiąca lat są pozbawieni jedności w Eucharystii. Dzielą nas rany, zadane w konfliktach odległej i niedawnej przeszłości, dzielą nas też odziedziczone po naszych przodkach różnice w rozumieniu i wyjaśnieniu naszej wiary w Boga, jednego w trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ubolewamy z powodu utraty jedności, będącej następstwem słabości ludzkiej i grzeszności, do której doszło wbrew Arcykapłańskiej Modlitwie Chrystusa Zbawiciela: „Aby byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17, 21).

6. Świadomi rozliczanych przeszkód, jakie należy pokonać, mamy nadzieję, że nasze spotkanie wniesie wkład do sprawy osiągnięcia tej, upragnionej przez Boga jedności, o którą modlił się Chrystus. Niech nasze spotkanie będzie natchnieniem dla chrześcijan całego świata, aby z nową żarliwością przyzywali Pana, modląc się o pełną jedność wszystkich Jego uczniów. Niech w świecie, który oczekuje od nas nie tylko słów, ale także czynów – będzie ona znakiem ufności dla wszystkich ludzi dobrej woli.

7. Zdecydowani dokładać niezbędnych starań, aby przezwyciężać odziedziczone przez nas historycznie rozbieżności, chcemy zespolić swe wysiłki w celu dawania świadectwa o Ewangelii Chrystusowej i o wspólnym dziedzictwie Kościoła pierwszego tysiąclecia, odpowiadając wspólnie na wyzwania współczesnego świata. Prawosławni i katolicy winni nauczyć się dawać uzgodnione świadectwo prawdy w tych dziedzinach, w których jest to możliwe i konieczne. Cywilizacja ludzka weszła w okres epokowych zmian. Sumienie chrześcijańskie i odpowiedzialność duszpasterska nie pozwalają nam na pozostawanie biernymi w obliczu wyzwań, wymagających wspólnej odpowiedzi.

8. Nasze spojrzenie zwraca się przede wszystkim ku tym regionom świata, gdzie chrześcijanie są ofiarami prześladowań. W wielu krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nasi bracia i siostry w Chrystusie są mordowani całymi rodzinami, wsiami i miastami. Ich świątynie są w sposób barbarzyński dewastowane i rozgrabiane, przedmioty święte – profanowane a zabytki – niszczone. W Syrii, Iraku i innych krajach Bliskiego Wschodu z bólem widzimy masową ucieczkę chrześcijan z tej ziemi, na której rozpoczęło się szerzenie naszej wiary i gdzie żyli oni od czasów apostolskich wraz z innymi wspólnotami religijnymi.

9. Wzywamy wspólnotę międzynarodową do natychmiastowych działań w celu zapobieżenia dalszemu wypieraniu chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Podnosząc swój głos w obronie prześladowanych chrześcijan, współczujemy cierpieniom wyznawców innych tradycji religijnych, padających ofiarami wojny domowej, chaosu i przemocy terrorystycznej.

10. W Syrii i Iraku przemoc ta spowodowała tysiące ofiar śmiertelnych, pozostawiając miliony ludzi bez dachu nad głową i środków do życia. Wzywamy społeczność międzynarodową do zespolenia się, aby położyć kres przemocy i terroryzmowi, a zarazem przyczyniać się – na drodze dialogu – do jak najszybszego osiągnięcia pokoju obywatelskiego. Niezbędna jest zakrojona na szeroką skalę pomoc humanitarna dla cierpiącego narodu i dla niezliczonych uchodźców w krajach sąsiednich. Prosimy wszystkich, którzy mogą wpłynąć na losy wszystkich uprowadzonych, w tym metropolitów Aleppo Pawła i Jana Ibrahima, porwanych w kwietniu 2013, aby zrobić wszystko, co można dla jak najszybszego ich uwolnienia.

11. Zanosimy modlitwy do Chrystusa, Zbawiciela świata, o ustanowienie na ziemi Bliskiego Wschodu pokoju, będącego „dziełem sprawiedliwości” (Iz 32, 17), o umocnienie braterskiego współistnienia między znajdującymi się na niej różnymi narodami, Kościołami i religiami, o powrót uchodźców do ich domów, o wyleczenie rannych i o spoczynek dusz niewinnie zabitych.

Zwracamy się do wszystkich stron, które mogą być wciągnięte w konflikty, z gorącym wezwaniem do wykazania dobrej woli i do zasiednięcia do stołu rokowań. Jednocześnie konieczne jest, aby wspólnota międzynarodowa podjęła wszelkie możliwe wysiłki w celu położenia kresu terroryzmowi za pomocą ogólnych, wspólnych i skoordynowanych działań. Wzywamy wszystkie kraje, zaangażowane w walkę z terroryzmem, do odpowiedzialnych i roztropnych działań. Wzywamy wszystkich chrześcijan i wszystkich wierzących w Boga do żarliwej modlitwy do Stwórcy i Opatrznościowego Twórcy świata, aby zachował On swoje stworzenie od zniszczenia i aby nie dopuścił do nowej wojny światowej. Po to, aby pokój był trwały i niezawodny, konieczne są szczególne wysiłki, zmierzające do powrotu do wspólnych, jednoczących nas wartości, opartych na Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.

12. Schylamy głowy przed męstwem tych, którzy za cenę własnego życia świadczą o prawdzie Ewangelii, przedkładając śmierć ponad wyrzeczenie się Chrystusa. Wierzymy, że męczennicy naszych czasów, wywodzący się z różnych Kościołów, ale zjednoczeni wspólnym cierpieniem, są gwarancją jedności chrześcijan. Do was, cierpiących dla Chrystusa, kieruje swoje słowo Jego apostoł: „Umiłowani! … jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały” (1 Pt 4, 12-13).

13. W tych niespokojnych czasach niezbędny jest dialog międzyreligijny. Różnice w rozumieniu prawd religijnych nie powinny przeszkadzać ludziom równych wierzeń żyć w pokoju i zgodzie. W obecnych warunkach przywódcy religijni ponoszą szczególną odpowiedzialność za wychowanie swej owczarni w duchu poszanowania przekonań tych, którzy należą do innych tradycji religijnych. Całkowicie niedopuszczalne są próby usprawiedliwienia zbrodniczych działań za pomocą haseł religijnych. Żadnej zbrodni nie można dokonywać w imię Boga, „Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju” (1 Kor 14,33).

14. Potwierdzając wysoką wartość wolności religijnej, wyrażamy wdzięczność Bogu za bezprecedensowe odrodzenie się wiary chrześcijańskiej, jakie następuje obecnie w Rosji i w wielu krajach Europy Wschodniej, gdzie przez całe dziesięciolecia panowały reżymy ateistyczne. Dziś zrzucono pęta wojującego bezbożnictwa i w wielu miejscach chrześcijanie mogą swobodnie wyznawać swoją wiarę. W ciągu ćwierćwiecza wzniesiono tu dziesiątki tysięcy nowych świątyń, otwarto setki klasztorów i uczelni teologicznych. Wspólnoty chrześcijańskie prowadzą rozległą działalność charytatywną i społeczną, udzielając różnorodnej pomocy potrzebującym. Prawosławni i katolicy nierzadko pracują ramię w ramię. Bronią oni wspólnych podstaw duchowych współżycia ludzkiego, dając świadectwo o wartościach ewangelicznych.

15. Jednocześnie nasze zaniepokojenie budzi sytuacja, występująca w wielu krajach, gdzie chrześcijanie stykają się z ograniczeniem wolności religijnej i prawa do świadczenia o swych przekonaniach i do życia zgodnie z nimi. Widzimy zwłaszcza, że przeobrażanie się niektórych krajów w społeczeństwa zeświecczone, obce wszelkiej pamięci o Bogu i Jego prawdzie, pociąga za sobą poważne zagrożenie wolności religijnej. Jesteśmy zaniepokojeni obecnym ograniczaniem praw chrześcijan, nie mówiąc już o ich dyskryminacji, gdy niektóre siły polityczne, kierując się ideologią świeckości, która często staje się agresywna, dążą do zepchnięcia ich na margines życia społecznego.

16. Proces integracji europejskiej, rozpoczęty po wiekach krwawych konfliktów, wielu przyjęło z nadzieją jako gwarancję pokoju i bezpieczeństwa. Jednocześnie przestrzegamy przed taką integracją, która nie szanuje tożsamości religijnych. Pozostając otwartymi na wkład innych religii do naszej cywilizacji, jesteśmy przekonani, że Europa musi pozostać wierna swoim korzeniom chrześcijańskim. Wzywamy chrześcijan Europy Zachodniej i Wschodniej do zjednoczenia się, aby wspólnie świadczyć o Chrystusie i Ewangelii, aby Europa zachowała swoją duszę ukształtowaną przez dwutysiącletnią tradycję chrześcijańską.

17. Nasze spojrzenie kierujemy do ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, żyjących w warunkach skrajnego ubóstwa, podczas gdy rosną bogactwa materialne ludzkości. Nie możemy pozostawać obojętnymi na los milionów imigrantów i uchodźców, pukających do drzwi krajów bogatych. Nieokiełznana konsumpcja, charakterystyczna dla niektórych krajach najbardziej rozwiniętych, gwałtownie wyczerpuje zasoby naszej planety. Rosnące nierówności w rozdziale dóbr ziemskich zwiększa poczucie niesprawiedliwości narzucanego systemu stosunków międzynarodowych.

18. Kościoły chrześcijańskie są wezwane do obrony wymogów sprawiedliwości, poszanowania tradycji narodów i rzeczywistej solidarności ze wszystkimi cierpiącymi. My, chrześcijanie, nie powinniśmy zapominać, że „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga” (1 Kor 1, 27-29).

19. Rodzina jest naturalnym ośrodkiem życia ludzkiego i społeczeństwa. Jesteśmy zaniepokojeni kryzysem rodziny w wielu krajach. Prawosławni i katolicy, podzielając tę samą koncepcję rodziny, są wezwani do dawania świadectwa, że jest to droga do świętości, o której świadczy wierność małżonków we wzajemnych relacjach, ich otwartość na prokreację i wychowanie dzieci, solidarność między pokoleniami i szacunek dla najsłabszych.

20. Rodzina oparta jest na małżeństwie, będącym swobodnym i prawdziwym aktem miłości mężczyzny i kobiety. To miłość pieczętuje ich więź i uczy ich przyjmować siebie nawzajem jako dar. Małżeństwo jest szkołą miłości i wierności. Ubolewamy, że inne formy współżycia są obecnie stawiane na tym samym poziomie jak ten związek, podczas gdy pojęcie rodzicielstwa jako szczególnego powołania mężczyzny i kobiety w małżeństwie, uświęconym przez tradycję biblijną, zostaje wyparty ze świadomości publicznej.

21. Wzywamy wszystkich do poszanowania niezbywalnego prawa do życia. Miliony dzieci są pozbawione wręcz możliwości przyjścia na świat. Głos dzieci nienarodzonych woła do Boga (por. Rdz 4, 10).
Rozwój tak zwanej eutanazji powoduje, że osoby starsze i niedołężne zaczynają czuć się nadmiernym ciężarem dla swych rodzin i społeczeństwa jako takiego. Jesteśmy również zaniepokojeni rozwojem technik rozrodu wspomaganego medycznie, ponieważ manipulacja ludzkim życiu jest atakiem na podstawy istnienia człowieka, stworzonego na obraz Boga. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest przypomnienie niezmienności chrześcijańskich zasad moralnych, opartych na poszanowaniu godności człowieka powołanego do życia, zgodnie z planem Stwórcy.

22. Pragniemy się dziś zwrócić szczególnie do młodych chrześcijan. Wy, młodzi ludzie macie za zadanie nie ukrywać talentu w ziemi (por. Mt 25, 25), ale wykorzystywać wszystkie umiejętności, jakie dał wam Bóg, aby umocnić w świecie prawdy Chrystusa, by wcielać w swoim życiu ewangeliczne przykazania miłości Boga i bliźniego. Nie lękajcie się iść pod prąd, broniąc prawdy o Bogu, której dzisiejsze normy świeckie często nie odpowiadają.

23. Bóg was kocha i oczekuje od każdego z was, że będziecie Jego uczniami i apostołami. Bądźcie światłością świata, aby ci, którzy was otaczają, widząc wasze dobre uczynki chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (por. Mt 5,14. 16). Wychowujcie wasze dzieci w wierze chrześcijańskiej, przekazujcie im cenną perłę wiary (por. Mt 13, 46), którą otrzymaliście od waszych rodziców i przodków. Pamiętajcie, że „za wielką cenę zostaliście nabyci” (1 Kor 6, 20), kosztem śmierci na krzyżu Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

24. Prawosławni i katolicy są zjednoczeni nie tylko wspólną tradycją pierwszego tysiąclecia Kościoła, lecz także misją głoszenia Ewangelii Chrystusa w dzisiejszym świecie. Misja ta zawiera wzajemny szacunek dla członków wspólnot chrześcijańskich i wyklucza jakąkolwiek formę prozelityzmu.
Nie jesteśmy konkurentami, lecz braćmi i tym pojęciem powinny kierować się wszystkie nasze wzajemne działania oraz działania wobec świata zewnętrznego. Zachęcamy katolików i prawosławnych wszystkich krajów, aby nauczyli się żyć razem w pokoju i miłości, a także by „te same uczucia żywili do siebie” (Rz 15, 5). Nie można się zatem zgodzić na stosowanie nieuczciwych środków w celu zachęcenia do wiernych, aby przeszli z jednego Kościoła do drugiego, zaprzeczając ich wolności religijnej oraz ich tradycji. Jesteśmy powołani, aby wprowadzić w życie przykazanie apostoła Pawła: „poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego” (Rz 15, 20).

25. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się także do pojednania, tam gdzie istnieją napięcia między grekokatolikami a prawosławnymi. Dziś jest jasne, że używana w przeszłości metoda „uniatyzmu”, pojmowanego jako przyłączenie jednej wspólnoty do drugiej, odrywając ją od swego Kościoła, nie jest sposobem pozwalającym na przywrócenie jedności. Jednakże wspólnoty kościelne powstałe w tych okolicznościach historycznych mają prawo do istnienia i podejmowania tego wszystkiego, co jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb duchowych swoich wiernych, starając się jednocześnie żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami. Prawosławni i grekokatolicy potrzebują pojednania oraz znalezienia wzajemnie akceptowalnych form współżycia.

26. Ubolewamy z powodu konfliktu na Ukrainie, który już spowodował spokojnym mieszkańcom wiele ofiar, niezliczone obrażenia i wepchnął społeczeństwo w poważny kryzys gospodarczy i humanitarny. Wzywamy wszystkie strony konfliktu do rozwagi, solidarności społecznej i działań na rzecz budowania pokoju. Wzywamy nasze Kościoły na Ukrainie do podjęcia działać na rzecz zgody społecznej, powstrzymania się od udziału w starciach oraz nie wspieranie dalszego rozwoju konfliktu.

27. Pragniemy, aby schizma między wiernymi prawosławnymi na Ukrainie mogła być przezwyciężona na podstawie obowiązujących norm kanonicznych, aby wszyscy ukraińscy prawosławni żyli w pokoju i zgodzie oraz aby przyczyniły się do tego wspólnoty katolickie w tym kraju, aby coraz bardzie było widać nasze chrześcijańskie braterstwo.

28. We współczesnym świecie, różnorodnym, ale jednak zjednoczonym wspólnym losem, katolicy i prawosławni są wezwani do braterskiej współpracy w głoszeniu Dobrej Nowiny zbawienia, do wspólnego świadczenia godności moralnej i autentycznej wolności osoby, „aby świat uwierzył” (J 17, 21). Ten świat, w którym stopniowo zanikają duchowe filary ludzkiej egzystencji, oczekuje od nas silnego świadectwa chrześcijańskiego we wszystkich dziedzinach życia osobistego i społecznego. Od naszej zdolności do wspólnego dawania świadectwa Ducha prawdy w tych trudnych czasach w dużej mierze zależy przyszłość ludzkości.

29. Niech w tym odważnym świadczeniu prawdy o Bogu i Dobrej Nowiny o zbawieniu, wspiera nas Człowiek-Bóg, Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, który nas duchowo umacnia ze swą niezawodną obietnicą: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12, 32)!
Chrystus jest źródłem radości i nadziei. Wiara w Niego przekształca ludzkie życie, wypełnia je znaczeniem. Mogli się o tym przekonać poprzez swe doświadczenie, wszyscy ci, do których można zastosować słowa apostoła Piotra: „wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali” (1 P 2, 10).

30. Pełni wdzięczności za dar wzajemnego zrozumienia wyrażony podczas naszego spotkania, patrzymy z nadzieją na Najświętszą Matkę Bożą, przyzywając ją słowami tej starożytnej modlitwy: „Pod ochronę Twojego uciekamy się Święta Matko Boga”. Niech Najświętsza Maryja Panna, ze swym wstawiennictwem, zachęca do braterstwa tych, którzy ją czczą, aby byli zjednoczeni w czasie wyznaczonym przez Boga, w pokoju i zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy!

Franciszek

Biskup Rzymu, Papież Kościoła Katolickiego

Cyryl

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi

12 lutego 2016, Hawana (Kuba)

vatican.va

 

Mój komentarz:

Jeśli chodzi o historyczne spotkanie Franciszka i patriarchy Moskwy Cyryla, jak już powiedziałem na tym blogu,  jest to wydarzenie ogromne, niesamowite i jest bezpośrednio związane z Garabandal i proroctwami NMP z Góry  Karmel zwłaszcza z tym jednym:

„Papież pojedzie do Rosji „. 

Następnym krokiem powinna być podróż po raz pierwszy w historii Kościoła papieża do Rosji jak powiedziała to Matka Boża  w Garabandal 50 lat temu. Według mnie dojdzie do tego prawdopodobnie w 2017 roku z okazji stulecia Fatimy. 

Kiedy Papież pojedzie do Rosji, to będzie wtedy czas na wypełnienie się najważniejszych proroctw z Garabandal, prawdopodobnie w ciągu roku od tej podróży, to jest ostrzeżenia i wielkiego cudu który ma wystąpić pośród rosnących pinii w Garabandal,  a  następnie ewentualna kara jeśli świat się nie zmieni .

Kilka słów także o dokumencie podpisanym wczoraj przez Franciszka i Cyryla. Przede wszystkim cieszę się z tego dokumentu a na czerwono zaznaczyłem  co jest dla mnie bardzo ważne w tym dokumencie. Ważne iż niektóre z głównych nauk katolickich są w tym dokumencie wyraźnie potwierdzone (co różnie z tym było podczas tego pontyfikatu ).

Komentarzy 240 do “Historyczne spotkanie i Deklaracja Ojca Świętego Franciszka i Cyryla I”

 1. OSTOJA said

  Mudlmy się by tak się stało.

  • OSTOJA said

   Módlmy się by tak się stało.

  • Józef Piotr said

   A może się stać ?
   Polecam ciekawy artykuł co do możliwej przyszłości na kanwie tego epokowego spotkania;

   Czy rok 2016 przyniesie słowiańską rewolucję?

   Wiele powiedziano o 2016 roku i widzimy że wiele się dzieje. Gdyby ktoś 2 lata temu powiedział że Polska i Polacy będą uwalniać się z Unii, wyśmiano by go, jednak mamy czas zwrotny w dziejach Ziemi i uwalniania się od zniewolenia. To zniewolenie jest widoczne wszędzie w całym systemie, począwszy od nauki, szkoły, religii, pracy, życia na kredytach, wszystko skonstruowane jest tak że obojętnie ile zarobisz zawsze będzie ci można to odebrać i znów staniesz się niewolnikiem systemu.

   Jednak w tym całym absurdzie zapalono zielone światło i tak jak od 2 lat pisze o zmianach na Ziemi, tak ten rok dokładnie pokaże że to zielone światło świeci już w Polsce i wśród cywilizacji Słowian. Na temat cywilizacji Słowian powiedziano wiele, natomiast o zielonym świetle w naszym regionie mówi się ale z niedowierzaniem. Wszyscy chcieliby upadku tego systemu tylko mało kto wierzy, że to możliwe a tym bardziej że to możliwe bez wojen i po wyjściu z Unii. Zielone światło w naszym kraju zostało zapalone i zapowiedziane już dawno. Widzieli je nieżyjący jasnowidzowie którzy mówili o złotej erze która wyjdzie z Polski i terenów Słowian, teraz kiedy realizuje się to na naszych oczach, ludzie bardziej boją się tego w czym będą uczestniczyć zamiast cieszyć się i potęgować wiarę w to że wreszcie czas rewolucji i zmian się zaczął.
   …….dalej na linku:
   http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/czy-rok-2016-przyniesie-slowianska-rewolucje

   • rafael said

    daj Boże, wszyscy jeszcze kilka lat temu zachwycali się Zachodem i Unią Europejską. Był to dobry zamysł, ale od kiedy u steru pojawiły się lewaki, ten twór bardziej przypomina Sodomę i Gomorę. Nasza Ojczyzna – Polska jest jeszcze najbardziej najmniej zepsutym , zlaicyzowanym narodem, ale najbardziej opluwanym, okradanym ekonomicznie krajem. Oby sprawiedliwość nadeszła w końcu na nas Polaków.

    • Adrian said

     USA rozpoczynają chipowanie Włochów – polityczna despotia

     Powszechna implantacja mikrochipów we Włoszech zaczyna się od 2016 roku. Przeciwnicy będą ukarani grzywną i więzieniem. Jak powiedział włoski premier Matteo Renzi, „w ciągu dwóch lat każdy będzie miał pod skórą mikrochip”. To już po zatwierdzeniu projektu ustawy o amerykańskiej bazie i o implantacji mikrochipów pod skórę wszystkim Włochom. Włochy są trzecim krajem, po USA i Szwecji, który dołączył do programu wszczepiania mikrochipów pod skórę.
     Swoją oceną tej przyszłości podzielił się z Pravda.ru dyrektor Instytutu Badań Zaawansowanych im. Schiffersa, profesor brytyjskiej Szkoły Badań Społeczno – Ekonomicznych, Jurij Gromyko.

     „Ogólnie można to ocenić jako formowanie politycznej despotii światowej. Krajem, który jest zdolny do całkowitego kontrolowania danych informatycznych, do realizacji totalnej inwigilacji, są USA. Dlatego, w rzeczywistości, jest to droga prowadząca do orwellowskiego świata. Jak w znanej orwellowskiej utopii formuje się globalna dyktatura finansowa i w jej interesach rozpoczyna się globalna kontrola i nadzór wszystkich obywateli, praktycznie wszystkich krajów.

     Będzie nacisk na inne kraje. To jest przejście do totalnej dyktatury cyfrowej kiedy, praktycznie, każdy obywatel, bez zgody, może być poddany inwigilacji, może być określana jego lokalizacja. Będą wyławiani nieprawomyślni, co do których zaliczają się nie tylko ludzie popełniający jakieś przestępstwa kryminalne ale i ludzie, którzy wyrażają jakieś niestandardowe opinie mogące naruszać porządek społeczny. Oznacza to gwałtowny krok do szczególnej dyktatury i do totalnego, cyfrowego państwa policyjnego” – powiedział dziennikarzowi Pravda.ru Jurij Gromyko.

     Według słów eksperta ważne jest ażeby rozwijały się systemy informatyczne w Rosji, dlatego, że jest to istotne ażeby nie było takiego totalnego dostępu do takich technologii. „Dla nikogo nie jest tajemnicą, że po rewelacjach Snowdena, stało się jasne, że USA prowadziły bezprecedensową kontrolę i kradzież różnych tajemnic, podglądanie, infiltrowanie, inwogilację, w tym telefonów głów państw.

     Jestem przekonany, że trwają prace, pojawiają się specjalne systemy, które pozwalają głuszyć dostęp do sygnałów, pozwalają tworzyć osobne wysepki bezpieczeństwa. To po prostu oznacza, że wchodzimy w nowy wiek „ruchów hiper-partyzanckich” kiedy będą pojawiały się grupy, które mogą stworzyć środki niszczące, w określonych wysepkach cyber-wolności, możliwość dostępu do takich chipów” – powiedział ekspert.

     Nawet jeżeli przemocą zaimplanowano ci mikrochip to będą pojawiały się specjalne środki głuszące, niszczące dostęp do tych mikrochipów, zauważył Gromyko.
     http://wolna-polska.pl/wiadomosci/czipizacja-we-wloszech-2016-02

 2. Wiktoria said

  Mnie nikt i nigdy nie przekona o tym, ze Franciszek dziala w dobrym celu i ma swiete zamiary i intencji, jak by dobrze z pozoru nie wygladaly jego czyny. Wszystko co czyni falszerz jest klamliwe. Dlatego wlasnie skutki odstepstwa w Kosciele, innych kosciolach i swiecie beda katastrofalne, bo ludzie uwierza mu, przenikna sie, beda sie nim zachwycac. Jak latwo mu idzie wszystko, zauwazyli? Czemu to utrudniali podrozy sw. Janowi Pawlowi II, albo przeszkadzali Benedyktowi 16? czy moze oni nie boleli nad tym co sie dzieje w swiecie, a przeciez chrzescjan zawsze zabijali. Z pewnoscia uczynili by tak i teraz gdyby spelniali swoj urzed papieski, Tylko czy to by tak wygladalo mocno…

  • halina said

   Pytasz
   czemu miał problemy Jan Paweł II i Benedykt w dokonaniu tego co dokonał Franciszek ???

   Tamci szli w Imie Boga
   i im z piekielna moca
   na kazdy mozliwy sposób
   przeszkadzał szatan ,
   chcąc przeszkodzic im
   w dokonaniu tego
   co służy jedności i ładowi Bozemu
   wśród świata .
   Bo oni byli narzędziami w Ręku Boga

   A Franciszkowi pomaga ,
   nie przeszkadza mu ,
   bo wie
   że może go jako człowieka
   wykorzystać do swoich podstępnych planów .
   Bo on wie że Franciszek wykona to
   co mu podsunie ,
   bo w Franciszku nie ma tej wiary zrozumienia sercem Bożej Prawdy
   zaufania i miłości
   do Jezusa Zalożyciela kościoła
   jaka mieli poprzednicy .
   I dlatego tak łatwo nim manipuluje .
   A potwierdzają to slowa i czyny
   które są udziałem Franciszka.

   Wszystko co dobre jest ,
   podstępem szatan chce
   przywłaszczyc sobie i
   wepchnąc na niewłaściwą drogę
   by to wszystko jemu służyło .

   Nam pozostaje tylko tyle
   by sie modlić
   i osłabiac tym sposobem zapedy szatana .
   Bo gdy będziemy mu przeszkadzać ,
   to będa miały problemy i trudnosci wszystkie sprawy ,
   które prowadzi szatan pod płaszczykiem pozoru , że to dobre jest .

   To będą wycinać mu numery ci
   z których zrobił narzędzia
   do wprowadzania zniewolenia w swiecie .
   I sprawy bedą obierały odwrotny skutek

   Czas pokaże jak sie sprawy potoczą .
   Czy utrzymają sie na dobrej Bozej drodze ,
   czy będą sciagane w zniewolenie szatańskie .

   Musimy wiedzieć rzecz jedna ,
   że toczy sie bój między Bogiem
   a szatanem o to
   do kogo bedzie należał człowiek i świat .

   I szatan robi wszystko
   by człowiek i swiat był zniewolony podstepem i kłamstwem ,
   by trwał w błedzie i w przewinieniach względem Boga
   tak
   by Boża Sprawiedliwośc wyznaczała mu miejsce to
   które wyznaczyła szatanowi za podążanie tą drogą .

   A Jezus Chrystus Król ,
   Mateńka Maryja Królowa
   i Duch św
   wspomagają człowieka w tej walce ,
   by zwyciężyła wolnośc
   którą daje Bóg Ojciec Stwórca
   i Dzieło tworzenia
   nowej prawidłowej rzeczywistości ,
   która wypływa z współpracy z Stwórcą Wszechrzeczy

   Od wyniku tej walki zależy przyszłośc człowieka i swiata .

   A dokona tego rozstrzygniecia
   Boża Sprawiedliwośc
   przychodząca na ten świat .
   Dokonując uporządkowania sprawiedliwego.
   Dająca każdemu to co uzna za stosowne .

   Oddzielając i usuwając z świata to
   co nie jest otoczone miłością ,
   a włączające do Królestwa Miłości to
   co jest otoczone miłościa .

   Obyśmy wszyscy ,
   każdy człowiek i cały świat
   zostali otoczeni miłością i modlitwą wypływającą z serca człowieka ,
   przez ukierunkowanie wolną wolą i swiadomością
   bysmy wszyscy zostali włączeni w skłąd Królestwa Miłości .
   By Boża Sprawiedliwośc
   wyrzuciła tylko szatana ,
   to co on wprowadził spowodował zbudował ,
   bo to wszystko nie ma nic związanego z miłością ,
   bo wypływa z szatana i piekła
   a tam nie ma miłości .

   Niechaj Boża Sprawiedliwośc dokona Dzieła swojego
   przybywając na ten świat
   i oddzielając to
   co z piekła pochodzi
   od tego co człowieka jest z Woli Boga .

   Niecha Boża Sprawiedliwośc
   udzieli człowiekowi pomocy i łaski ,
   aby człowiek mógł z Boża pomoca
   wyjść z tego w czym pogrązył go szatan .

   Aby mógł wprowadzić wszystkie sprawy na Bożą droge ,
   aby zaczął budować w materii to co Bóg chce aby zbudowanym było ,
   aby dalszy ciąg był już zawsze
   zgodnym z pragnieniem życzeniem oczekiwaniem Boga Wszechmogącego w Trójcy św .

   Oby z Boża pomocą
   wszystkie sprawy obierały kurs
   który Boża Sprawiedliwośc
   uzna za prawidłowy .

   Niechaj wraca wszystko na drogę
   powrotu do tego co było w raju przed ingerencją szatana .

   By mogła nastać radosc i szczęście w Niebie i na Ziemi .

   • tomasz said

    No dobrze Halino,a czy moze zastanawialas sie dlaczego swiéci-ci co mieli juz za zycia poslannictwo do wykonania zadane przez Pana Boga,zawsze mieli podkreslane by nigdy nie robili rewolucji i zawsze napominani byli o zachowaniu pokory i podporzádkowywaniu sie zawsze decyzjom przelozonych-patrz sw.Faustyna,albo Ojciec Pio,kiedy mial zakaz odprawiania mszy…Czy to by aby bylo nie za proste,ze tak latwo jest rozpoznac,ze jak to wynika z twojej wypowiedzi,Franciszek ma byc tym narzédziem szatana…? Czy aby my nie powinnismy raczej zachowywac jednosci Kosciola i zamiast podejzliwie(moze wlasnie za podszeptami szatana,ktory zwodzi i miesza w glowach) patrzec na Franciszka,modlic sie za niego mocno i prosic dla niego o swiatlo Ducha Swietego w jego decyzjach. Czy aby napewno wlasnie to jest podstépem szatana,ze taká podejrzliwosc i wrogosc do Papieza tworzy i w ten sposób jednosc rozbija i zaufanie do Boga,ktory jednak wybral go na nastépcé Piotra…? U Boga nie ma rzeczy niemozliwych jesli kazdá zlá mysl jemu oddamy i zamienimy já na modlitwé blagalná zamiast snuc podejrzenia. Kiedys slyszalem takie stwierdzenie,ze diabel nawet modlitwe wypowie,ale nigdy sie nie podporzádkuje…

    • halina said

     Tomasz ……
     Powiedziałam że Franciszek może być ,
     bo ma słabe zrozumienie sercem Bożej prawdy ,
     bo nie ma takiej wiary ufności i miłości do Boga jak jego poprzednicy
     i jest bardzo duże prawdopodobieństwo że to własnie zostanie wykorzystane przez szatana .

     Nie powiedziałam że sie nie modlę za Franciszka ,
     zawsze co dnia modle sie za Benedykta Franciszka , biskupów kapłanów wszystkich bez wyjątków .
     Bo jestem świadoma tego
     że są najbardziej narażeni
     na ataki szatana .
     Ze owczarnia Chrystusowa nie przetrwa bez nich , bo przez ich ręce idzie pomoc i łaska z Nieba .

     Gdyby w tym czasie nastania antychrysta był papieżem Jan Paweł II , który tak szczerze kochał Boga i tak był blisko Maryji, którą traktował jak swoją Mamę ,
     czy jak byłby papieżem Benedykt strażnik Bożej Prawdy ,
     to nie trzeba by sie czego obawiać ,
     bo oni powiedzieliby NIE podstępom i pokusom szatana .Nie dali by sie wciągnąc w pułapke szatana .

     Ale Franciszek
     swoimi słowami i czynami nie daje powodów do tego by jemu ufać na tyle,
     aby iść według jego wskazań
     i być pewnym,
     że sie znajdzie szczęście i radośc wieczną .

     A czy nie żyjemy w czasach apokalipsy ?
     A czy nie miał przyjśc antychryst ?

     Skoro tak
     to nastał czas że będą dwie drogi ,
     ta którą będzie chciał prowadzic antychryst ,
     i ta którą prowadzi Jezus .

     I tutaj teraz nie można mówic o posłuszeństwie ,
     tylko o tym jaką decyzje podjąc
     by sie utrzymać na drodze
     która wskazuje Jezus Chrystus .

     By przez przypadek
     nie wpaśc w pułapke
     zastawiona przez szatana .
     I nie zostać wprowadzona na drogę wskazaną przez antychrysta .

     Ja nie ślubowałam posłuszeństwa .
     Ja jestem w kosciele dla Jezusa Założyciela kościoła .

     O Pio i s Faustyna to osoby zakonne
     i one składały sluby posłuszeństwa .

     A czy jeżeli nam serce podpowiada
     że teraz tylko wierzyć trzeba nauce Jezusowej
     i trzymac sie 10 przykazań Bożych
     i wsłuchiwać sie w przekazy z Nieba
     bo wpadniemy w pułapke szatana
     .,,,,,
     To czy nie warto by było sie zastanowic nad tym ,
     aby trzymać sie kurczowo tradycji i wiary naszych ojców,a nie reformować tego co przetrwało tyle wieków ,
     po co zmieniac ja tak , by sprawy ducha były spychane na drugi plan ???

     A czy nie wolno mówic prawdy
     na podstawie tego
     czemu dowodzą czyny i słowa tego który przewodzi ?

     Bo droga która wyznacza przewodnik pójdą wszyscy .

     I czy nie należy bacznie obserwować
     i rozmawiać z tymi
     którym drogie jest podążanie Boża droga do Bożego celu
     o mogących nastąpic niebezpieczeństwach ?
     To co należy jak ta owieczka
     iśc na zatracenie
     bo przewodnik stada pogubił kierunki ?

     Czy to my błądzimy trzymając sie Bozej Prawdy , ???
     czy ci którzy rozmywają Bozą Prawdę i spłycają wiarę do minimum czyniąc z niej coś bez świetości miłości szacunku Boga .
     Cos co można interpretować jak sie chce .
     Jak można prowadzić do Boga
     nie używając nigdy odniesienia
     do Założyciela .??

  • Dawid said

   Oczywiście ze tak

  • Basia B said

   Wiktoria,moje myślenie jest podobne do Twego.Poza tym zastanawia mnie to określenie :
   ” do żarliwej modlitwy do Stwórcy i Opatrznościowego Twórcy świata…..”

   „Opatrznościowy Twórca świata”–przyznaję nigdy nie spotkałam tego wyrażenia.
   Nie uzurpuję sobie prawa do wiedzy na każdym kroku,ale jakoś to dziwnie brzmi.

   • Gosia 3 said

    Dokładnie i mnie ten zwrot zastanowił w tym podpisanym porozumieniu. Jak nigdy Basiu B. zgadzam się z Tobą. Zabrzmiało to tak jakby było dwóch Bogów.

    • kpiz said

     Może to określenie pochodzi z Prawosławia? Trochę przypomina „Budownika”:-)

   • Ewa said

    A to zdanie z modlitwy tez brzmi nieswojo: „Pod ochronę Twojego uciekamy się Święta Matko Boga”. Mozliwe, ze jest wyrwane z kontekstu calej modlitwy, w ktorej pozniej jest wyjasnienie – „Twojego Syna”, badz „Jezusa Chrystusa”. Szkoda, ze nie podano tekstu tej modlitwy.

    • Gosia 3 said

     Ewo! piszę zupełnie szczerze też nad tym zwrotem się zatrzymałam. Pozdrawiam.

    • Ewa said

     To wielkie szczescie, ze Duch sw. daje nam dar samodzielnego myslenia.
     Wszelkich blogoslawienstw Bozych Ci Gosiu zycze.

    • Gosia 3 said

     Ewo! ja również Tobie życzę łask rozeznania przez Ducha Świętego. Życzę także Błogosławionego Dnia Pańskiego dla Ciebie i wszystkich blogowiczów.

    • Bożena said

     Mnie te spotkanie nie zafascynowało i to że o Franciszku media się od początku rozpisują mówią nigdy tak nie było bardzo rzadko były wiadomości w mediach o papieżach a teraz to jest non stop wręcz dziwnie jest jak nie ma żadnej wiadomości o Franciszku .

   • Wiktoria said

    z czasem bedzie wiecej podobnych wprowadzen, Basiu. Licza na to, ze jestesmy glupi i nie zrozumiemy.

  • małgosia MK said

   Wiktorio również mam podobne zdanie na ten temat.

   Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki „fundamentalizm”

   „Ci wszyscy, co się za ewangelików mają, tak się wiele zbawieniem cieszyć mogą, jako żydowie, poganie, turcy, i insi niewierni, póki się nie nawrócą przez prawą pokutę z różnych sekt i herezyj, do jedności wiary świętej powszechnego Kościoła, od którego się swawolnie oderwali. Albowiem sektarze, mówi Paweł święty, nie osiągną Królestwa Bożego. Nie mają nieszczęśliwi ludzie prawdziwego Sakramentu ciała i krwi Pana Chrystusowej; jedno przemierzłą a obrzydliwą jakąś wieczerzę, bałwochwalstwo – bo chleb prosty za Boga luteranie chwalą gdy komunikują – zdradę a oszukanie nędznych a zwiedzionych ludzi”. (Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski) (1)
   http://wolna-polska.pl/wiadomosci/bergoglio-podwaza-dogmat-przeistoczenia-i-potepia-katolicki-fundamentalizm-2016-02

  • Eliza said

   Wiktorio popieram Cię w 100 %…. A co powiecie na zwrot: „Spotkawszy się z dala od dawnych sporów „Starego Świata”” i jeszcze ten: ” Z tej wyspy – symbolu nadziei „Nowego Świata”…….. a może symbolu „Nowego Porządku Świata”?

   • Basia B said

    Eliza dobrze,że przytaczasz te słowa,bo też na nie zwróciłam uwagę czytając Deklarację,ale mnie już się odechciewa pisania na blogu.Ten zwrot „Starego Świata” jest wiele mówiący, jak i „Nowy Świat.” Nie mam zaufania do tej mowy.Trudno mówić o przeczuciach.Za „chwilę” świętowanie z luteranami.Wysłuchałam ks.prof Guza wykładu,który wczoraj wstawiła Małgosia MK.Ciekawy i myślę,że warto odsłuchać.Porządkuje się myślenie.

  • Dana said

   Poprzednika Cyryla – Aleksego II do Polski zapraszał prymas kard. Józef Glemp, choć patriarcha nie odmówił, do wizyty nigdy nie doszło.Wcześniej poprzednik Cyryla I Aleksy II odwiedzał Polskę, ale na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i koncentrował się na sprawach wspólnoty prawosławnej.

   19-08-2012
   Agencja RIA podkreśla, że po raz pierwszy głowa rosyjskiej Cerkwi prawosławnej przebywa w Polsce z oficjalną wizytą i jej głównym partnerem jest Kościół katolicki.

   Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I zakończył pierwszą wizytę w Polsce. Czterodniowa wizyta patriarchy miała na celu ułatwienie pojednania między Polakami i Rosjanami. Choć Cyryl, jeszcze jako metropolita smoleński, odwiedzał Polskę, to zakończona w niedzielę wizyta była pierwszą w historii, jeśli chodzi o patriarchę Moskwy i całej Rusi.

   Podczas czterodniowego pobytu w naszym kraju odwiedził Warszawę, Białystok, Supraśl, Hajnówkę oraz Świętą Górę Grabarkę, gdzie w niedzielę odbyły się centralne uroczystości religijne. Kluczowym punktem wizyty patriarchy była piątkowa uroczystość w warszawskim Zamku Królewskim – Cyryl I i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik podpisali pierwszy w historii wspólny dokument z przesłaniem do narodów Polski i Rosji.

   „Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem” – głosi dokument z przesłaniem Kościołów: katolickiego w Polsce i prawosławnego w Rosji. „Każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku powinien widzieć przyjaciela i brata” – czytamy.

  • Dana said

   14 lutego
   Święci Cyryl, mnich, i Metody, biskup
   patroni Europy

   Ostatnim ekumenicznym akcentem przeżywanym w łączności z tegorocznym Tygodniem Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan były w Poznaniu nieszpory prawosławne (Wieczernia) ku czci świętych Cyryla i Metodego. Nabożeństwo zostało odprawione 13 lutego, w wieczór poprzedzający święto tych żyjących w IX w. apostołów i nauczycieli Słowian ogłoszonych przez św. Jana Pawła II współpatronami Europy.

  • Leszek said

   Nie należy sobie robić złudzeń i nadziei, co do pojednania.Pojednanie nie jest dziełem ludzkim, ono dokonana się tylko poprzez interwencje Bożą, bo Pisma muszą się wypełnić. A przecież przed tym pojednaniem ma osiągnąć swoje apogeum w Kościele odstępstwo, nastać ohyda spustoszenia, Dzień Jahwe.
   O pojednaniu, zjednoczenie się chrześcijan w nowym Kościele Katolickim po Apokalipsie (bo żadnych innych kościołów nie będzie), tak mówi Matka Boża/Matka Kościoła do swoich umiłowanych synów, Kapłanów:

   1. … Prawdziwe, ponowne zjednoczenie chrześcijan jest możliwe tylko w doskonałej prawdzie. Prawda zaś zachowywana jest w całości jedynie w Kościele katolickim, który powinien ją przechowywać, bronić jej i głosić bez lęku wszystkim ludziom. To właśnie Światło Prawdy przyciągnie z powrotem wiele Moich dzieci na łono jedynego Kościoła, ustanowionego przez Jezusa.
   Prawdziwe ponowne zjednoczenie chrześcijan może się dokonać tylko w doskonałej miłości. (…). Wolą Bożą zaś w odniesieniu do was jest, aby wszyscy byli jedno. Któż bardziej niż Ja może pomóc Moim dzieciom w przebyciu tej trudnej drogi?
   Jestem dla was drogą jedności. Kiedy cały Kościół Mnie przyjmie, wtedy – jako Mama – będę mogła zjednoczyć wszystkie Moje małe dzieci w cieple jednej rodziny.
   Zjednoczenie wszystkich chrześcijan w Kościele katolickim zbiegnie się z tryumfem Mego Niepokalanego Serca na świecie. Ten zjednoczony Kościół, w blasku nowej Pięćdziesiątnicy, będzie miał siłę do odnowienia wszystkich narodów ziemi… (213, 27.10.1980)

   2. … Moce piekielne nie zwyciężą, choć szatan rozszalał się, siejąc podziały i schizmy, głębokie rozdarcia, które rozrywają na kawałki jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Mojego Syna Jezusa.
   Wszystkie zróżnicowane wyznania chrześcijańskie, które przez wieki oddzieliły się od Kościoła katolickiego, stanowią zwycięstwo Przeciwnika nad jednością Kościoła – tak upragnioną przez Chrystusa. O nią żarliwie błagał On Ojca.
   Teraz usiłuje się naprawić wszystkie te błędy, krocząc po drodze pojednania i ekumenizmu. Jednak ponowne zespolenie wszystkich wyznań chrześcijańskich z Kościołem katolickim przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie… (565, 22.02.1996)

   O powyższym jasno też mówi w wielu miejscach Pan Jezus w „Prawdziwym Życiu w Bogu” V. Ryden.

 3. Wiktoria said

  Tym kto zna choc troche rosyjski chce poliecic obejrzec ten film „Tajemny zabojca wewnatrz nas”. Wideo dotyczy tematu wirusow, ich ogromnej mocy, mutacji, rozmnozeniu sie w postepie geometrycznym, dostosowuja sie do kazdego srodowiska. Temu jak ludzi zli wykorzystuja rozne infekcji i wirusy przeciw ludzkosci. Zastonowily mnie pewne fakty, o ktorych juz wczesniej czytalam, ale nikt o tym nie mowil glosno. Przetlumaczylam mala czesc tego filmu.

  Lekarze biją na alarm.
  Moskwa w epicentrum epidemii świńskiej grypy. Wzrost zachorowalności około 30 procent. Prasa pisze: obecna epidemia – to nieobjawiona wojna biologiczna. Tym razem grypa nie trafila z terenu Południowo-Wschodniej Azji jak zwykle, a z terytorium Ukrainy. Możliwe to bakterii, które wyrwały się spod ochrony.
  Wirus wypuścili na wolność z tajnego laboratorium, położonego w miejscowości Шелкостанция w trzydziestu km od Charkowa. Wiadomo, że połowa pracowników – amerykańskie bakteriolodzy. I nie jest to jedyny obiekt na Ukrainie, gdzie pod nadzorem specjalistów z USA prowadzone potajemnie pracy ze szczególnie niebezpiecznymi mikroorganizmami. Kto testuje na ludziach broń masowego rażenia?
  Na świecie wyjawili ponad 40 rodzajów śmiercionośnych bakterii, które mogą być wykorzystane jako broń masowego rażenia.Dziś nawet laborant może stworzyć broń biologiczną siłą porównywalną bombie atomowej. Jak poważne zagrożenie stanowią bakterie, te, które istnieją w naturze i te, które są stworzone sztucznie?
  Miliarder i jeden z kandydatów na prezydenta Donald Trump nigdy nie przywita się z nikim za rękę. W swojej książce”Jak stać się bogatym” pisze: Unikaj uściskow dłoni, bo mogą stać się przyczyną zakażeń. Na co wskazuje Trump? Czy boi się zwykłego przeziębienia? -Nie. On wie o tajnej operacji skierowanej przeciwko niewygodnych przywódców politycznych i boi się sam stać się ofiarą. Prezydent Wenezueli Hugo Chavez zachorował na raka po tym, jak spotkał się z amerykańskim doradcą. Podczas uścisku w zupełnie możliwe ten mu przekazał jakieś bakteriologiczne substancji. W WikiLeas pojawiła się informacja: W 2008 roku podczas wyborów w Paragwaju, CIA ambasade USA w tym kraju poprosila zebrać wszystkie dane wszystkich czterech kandydatów na prezydenta, w tym ich DNA. Po co służbom specjalnym takie informacje? Na krótko przed swoją śmiercią prezydent Wenezueli Hugo Chavez przedstawił wersję o tak zwanym Spisku rakowym przeciwko czerwonych przywódców Ameryki Łacińskiej. Straszna diagnoza została postawiona nie tylko jemu. Były argentynski prezydent Cristina Kirchner, prezydent Brazylii Дилма Русефф. Prezydent Paragwaju Fernando Лугорд, prezydent Boliwii Evo Morales – wszyscy są chorzy na raka. Na pierwszy rzut oka historia przypomina filmy szpiegowskie, jednak jeszcze w latach siedemdziesiatych na Zachodzie przeprowadzono tajne badania w dziedzinie onkologii. To i genetycznie modyfikowana żywnośc, w która wkłada sie ta struktura, pobudzajaca zachorowanie na raka. Kubański przywódca Fidel Castro nie raz wzywał swego przyjaciela i towarzysza Hugo Chaveza do zachowania ostrożności. Na niego samego organizowano zamach az 637 raz, nie obeszlo się bez użycia niebezpiecznych bakterii. Pewnego dnia Castro otrzymał w prezencie sprzęt do nurkowania, w którym było pełno pałeczek gruźlicy. Niebezpieczne wirusy wstrzykiwali w kawe i chusteczkę Fidela.

  • Wiktoria said

   http://nashaplaneta.su/news/tajny_chapman_ubijca_vnutri/2016-02-11-11204

  • halina said

   I tutaj także dotykasz kwestii ingerencji szatana w sprawy człowieka i swiata .

   Bo gdyby w świecie
   były przyjęte zasady
   których uczył Jezus
   chociażby ta …..

   ,,,Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego ,,,,,,

   to nie zaistniałoby to o czym piszesz .

   Bo sumienie człowieka
   nie pozwoliłoby zrobić takich czynów ,
   by podstępem niszczyć
   i robic problemy bliźniemu
   i cieszyc sie z tego ,
   że udało mi sie ,
   że ujdzie mi to ma sucho
   bo nikt mi nie udowodni że to ja .
   Bo i tak osiągnę to co zaplanowałem .
   I będę człowiekiem sukcesu , w myśl zasady po trupach do celu .
   I kto przeszkodzi mi
   rzucić cały świat na kolana ?

   Problem jest taki
   że człowiek który przyjął to,
   co podsuwa mu szatan
   jako wartościowe
   dla zaspokojenia własnego ego
   doprowadził do tego
   by panowała w jego sercu ….
   wyniosłośc ,
   pycha ,
   egoizm ,
   władza ,sława uznanie ,
   chęc panowania
   w kazdy możliwy sposób itd

   wycięły
   głos sumienia ,
   wiarę miłosć Boga
   miłośc bliźniego ,
   poszanowanie ,
   chęc czynienia dobra wspólnego .
   chęć dawania z siebie na rzecz pomocy itd .

   I tak
   z istoty dobrej z miłości i do miłosci powołanej do życia
   stał sie istotą
   raniącą
   niszczącą
   zniewalającą
   nienawiśc i niesprawiedliwośc czyniącą

   Z Bożego stworzenia
   mającego budować Królestwo Miłości w materii ,
   mającego sie trzymając zasad
   10 Przykazań Bożych
   i goszczącego w swym sercu Ducha św
   ,
   stał sie stworzeniem
   podstępnym kłamliwym wyzutym wszelkich zasad człowieczeństwa
   bezlitosnym ,
   wprowadzającym zasady i wartości z piekła rodem .

   Jednym słowem
   teraz to trzeba tylko by nastała interwencja Boga .

   A Jezus powiedział ,,,,,
   ,,, przyjdę jak złodziej w chwili gdy sie mnie najmniej spodziewaćie ,
   i odwrócę każdy kamień pod którym ukrywa sie zło .
   A o czynach tych które czyniono w najwiekszej tajemnicy , na dachach mówic będą …….

   A nam ludziom trzeba sąd ludzki przeprowadzić i zasłużoną karę im wyznaczyć .
   Z Bożą pomoca do tego dojdzie .

   Było mówione że przyjdą takie czasy
   że do żelaznych skrzyni będa sie chować ci zło czyniący by ich nie znaleziono ,
   ale zostaną ujeci i przed sąd doprowadzeni .

   A tym egoizmem i pychą przesiąknietym wielkim panom świata
   to wystarczy tylko zabrać pieniądze , odebrać majatek
   i dać im symboliczne 500 zł mieszkanie na blokach i patrzeć jak sobie radzą ,
   i wtedy każdy zobaczyłby
   jak by sobie poradzili ,
   i ile by mieli tej władzy i wyniosłości której dał im szatan aby dla niego pracowali .

   Ale do tego dojdzie .

   Był obalony Hitler ? —- był
   był obalony Stalin? —- był
   i co im przyszło z tego
   że tak zycie swe przeżyli ?

   Teraz nastał jeszcze jeden
   tego typu któremu sie wydaje
   że zawojuje cały świat ,
   a on także legnie w gruzach pokonany odrzucony potępiony zdeptany przez Boga i historię .
   To samo będzie z tymi którzy na najwyższą półke władzy świata wejść zapragnęli i w zniewolenie szatańskie sie oddali .Marny im los jest pisany .

 4. Tomasz said

  http://wpolityce.pl/swiat/281607-zmarl-konserwatywny-sedzia-sadu-najwyzszego-usa-antonin-scalia-brakuje-jednego-sedziego-by-sad-najwyzszy-naruszyl-wolnosci-religijne-amerykanow

  Jeśli Obamie uda się przeforsować swojego kandydata (jakiegokolwiek bo na pewno nie wystawi konserwatysty) oznacza to koniec USA bo w SN dojdzie do przewagi tzw. liberalnej czyli lewackiej. Oznaczać to będzie wcielanie w życie najdzikszych pomysłow przy których „małżeństwa” pedalskie to zacofanie. Wyrugowanie wszelkich odniesień do chrześcijaństwa ze sfery publicznej jest prawie pewne. Sąd ma takie uprawnienia że może sie zupełnie nie oglądac na to co myslą i kogo wybierają Amerykanie. Nadchodzi czas prześladowań.

 5. przeklejka said

  Ważne informacje w sprawie smoleńskiej.
  Służby amerykańskie i Izraelskie posiadają informacje o przyczynach
  katastrofy smoleńskiej.
  Dlaczego nikt nie korzysta z tych informacji.

  O niszczeniu dokumentów z datą 10 kwietnia 2010r ws. Smoleńska mówi
  ppłk Sławomir Komisarczyk.

  „no to pali się takie faktury za odzież za środki czystości, materiały biurowe .Ja wiem że to wszystko powinno iść na makulaturę , ale kto to teraz wszystko skupuje?”

 6. Mariusz said

  I Niedziela Wielkiego Postu, 14 lutego 2016

  (Pwt 26,4-10)
  Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu.

  (Ps 91,1-2.10-15)
  REFREN: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

  Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
  i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
  mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą
  Boże mój, któremu ufam”.

  Nie przystąpi do ciebie niedola,
  a cios nie dosięgnie twego namiotu.
  Bo rozkazał swoim aniołom,
  aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

  Będą cię nosili na rękach
  abyś nie uraził stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
  a lwa i smoka podepczesz.

  „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
  osłonię go, bo poznał moje imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
  i będę z nim w utrapieniu,
  wyzwolę go i sławą obdarzę”.

  (Rz 10,8-13)
  Cóż mówi Pismo? „Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

  (Mt 4,4b)
  Nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

  (Łk 4,1-13)
  Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

  http://www.mateusz.pl/czytania/2016/

  • Basia B said

   „Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów.”

   Wyprowadź nas Panie z ziemi egipskiej, z domu niewoli-Ciebie prosimy!

  • Dana said

   Na pustyni Jezus był kuszony przez szatana i skoro ewangeliści opisują ten fakt znany prawdopodobnie z relacji Mistrza, to znaczy, że Jezus nie wstydził się swoich pokus, a doświadczeniami podzielił się z uczniami. Uczniowie, mają podjąć tę samą działalność co Jezus. Oni także spotkają się z szatanem i dlatego Jezus zaprawia ich do walki z nim, podając im przykłady.

   W czytaniach z niedzieli powtarzają się obrazy przedstawiające szatana – nieprzyjaciela natury ludzkiej. Widać, że jest obecny w świecie już od jego początków – od dzieła stworzenia. Będzie zawsze szedł za Bogiem i próbował zniszczyć to co On stworzył. Zawsze będzie próbował zaciemnić to, co Bóg próbuje rozświetlić. Jego taktyka jest bardzo prosta – chociaż ma małą moc szkodzenia, to chęci wielkie. Próbuje zatem poddać w wątpliwość to co wydaje się jasne i oczywiste. Św. Ignacy mówi, że gdy człowiek podąża na drodze do Pana Boga, to szatan będzie na niego działał w sposób „kłujący” i „uszczypliwy”. Natomiast Bóg będzie dział delikatnie i zachęcająco. Tak samo tutaj, pytania szatana do Jezusa padają jak wystrzały wśród ciszy pustyni. Jak należy postępować w takiej sytuacji? Pokazuje to Jezus. Ze złym nie można pertraktować, nie wolno też podejmować jego toku myślenia .Trzeba się trzymać wiary w Boga i tego, co Bóg nam zostawił: Jego Syna, który za nas umarł i zmartwychwstał.W zbroi chrześcijańskiej tej duchowej walki jest jedna broń służąca do ataku- miecz Ducha, którym jest Słowo Boże (Efezjan 6.17). Poznając wnikliwie Pismo ŚWIĘTE, bierzemy miecz w swoje dłonie i przezwyciężamy pokusy.

   • Leszek said

    Bardzo interesujący fragment – mogący być nam b. pomocnym w tym życiu – o pokusach i ich przezwyciężaniu jest zamieszczony w cz. 2 „Świadków Bożego Miłosierdzia” Anny, w rozdz. IV zatyt. ‚Relacje bliskich ze śmierci, spotkania z Bogiem i Jego miłosierdziem’:
    12 XI 1983 r. Mówi ojciec Ludwik.
    Chciałbym jednak, abyś nie uważała każdej myśli niechętnej czy gniewliwej za „swoją”, gdyż to są właśnie pokuszenia poddawane ci, abyś je podjęła lub odrzuciła: jeśli ich nie podejmiesz, nie masz winy. Wiedz, że pokusy są dostosowane bardzo perfidnie do twojej osobowości z jej nie opanowanymi przywarami. Szatan zna cię na wylot i nie podsunie ci takiej przynęty, której ty nie chwycisz, a tylko specjalnie dobraną do twojego charakteru.
    Pierwsza myśl, którą słyszysz winiąc się za nią, nie jest twoja własna – jest propozycją ducha ciemności; jeśli odżegnasz się od niej – zwyciężasz. Ponieważ słabo znasz się na podszeptach i pokusach, radzę ci metodę najprostszą – natychmiastowe wezwanie Maryi. Za osobę, która jest złośliwa, denerwuje cię czy prowokuje, zmów „Zdrowaś Mario”, a jeśli jeszcze czujesz irytację czy gniew, powtarzaj modlitwę i oddawaj Maryi Pannie tę osobę i siebie. Ćwicz się w tym, a powoli osiągniesz umocnienie w zwycięstwach.
    http://www.objawienia.pl/anna/anna/sbm-4.html

  • pio0 said

   Moc słowa Bożego

   Wszystkie cytaty, którymi Jezus pokonuje pokusy szatana, pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa. To pokazuje, że był On poddany tym samym próbom i pokusom, które były udziałem ludu wybranego podczas wędrówki przez pustynię. Brak chleba, żądza władzy i wystawianie Boga na próbę były przyczynami ich kolejnych buntów. Izraelici ulegali tym pokusom. Jezus je przezwycięża. Pamiętajmy o tym, gdy pojawi się przy nas nasz przeciwnik i będzie nas zwodził i kusił.

   Modlitwa

   Jezu, Synu Boży, karmię się Twym słowem, aby nie zwiódł mnie podszept złego ducha. Pragnę jak Ty wytrwać w wierności Ojcu. Bądź ze mną, zwłaszcza gdy odczuję samotność pustyni. Amen.

  • Leszek said

   Pustynia, na którą był Duch Święty wyprowadził Jezusa by został poddany kuszeniu przez diabła (Mt 4,1) – to miejsce położone daleko od Boga, miejsce wielce nieprzyjazne człowiekowi, to teren obecności, działania i panowania złego ducha, to kraina śmierci, miejsce wrogich życiu mocy.
   Jest również symbolem tego świata, świata będącego w mocy złego ducha (1J 5,19b), nieprzyjaciela i przeciwnika Boga i człowieka.
   Matka Boża w Orędziach do swoich umiłowanych synów, Kaplanów (którzy poświęcili się Jej Niepokalanemu Sercu) nie jeden raz mówiła o tym, że dzisiejszy świat, w którym dane jest nam żyć stał się/jest jałową i zimną pustynią, pozbawioną życia i miłości (por. Pwt 8,15, Jr 2,6), znalazł się bardziej niż kiedykolwiek w mocy Złego.
   Jeśli tak się rzeczy mają to jak przetrwać na tej pustyni, na którą jesteśmy wyprowadzeni w tym czasie, w Końcu Czasów. W Orędziu nr 195 zatyt. ‚Z Jezusem na pustyni’ datow. na 1.03.1980r. w pierwszą sobotę m-ca i Wielkiego Postu, Maryja udziela nie tylko kapłanom, ale i nam też „kapłanom” z racji przyjętego sakramentu chrztu św., takich oto rad, wedle których chce ich/nas prowadzić:
   „Najmilsi synowie, w tym czasie intensywniejszej modlitwy i pokuty udajcie się i wy z Jezusem na pustynię. Przygotujcie się do ważnej, czekającej was misji, aby doskonale wypełnić plan Ojca…
   Na pustyni Jezus cierpiał głód i pragnienie, zimno nocy i upał dnia.
   Na pustyni – na którą was prowadzę – wy także odczujecie wielki głód i wielkie pragnienie jedynie Słowa Bożego. Odczujecie równocześnie jakby niechęć do wszelkiego innego słowa. (…).
   Na pustyni Jezus przebywał sam. Z Nim doprowadzę was do wewnętrznej samotności, odrywając was od samych siebie, od stworzeń, od świata, w którym żyjecie, od waszych zajęć, abyście mogli słuchać głosu wielkiej ciszy.
   Na pustyni Jezus modlił się bezustannie do Ojca. Dlatego Ja i Jezus prowadzimy was również do modlitwy, która powinna stać się nieustanna i wytrwała. Módlcie się zawsze – waszym życiem, sercem, pracą, trudem, zmęczeniem i ranami.
   Na pustyni Jezus był kuszony.
   Na pustyni, na którą was prowadzę, także wy będziecie doświadczani ogniem niezliczonych pokus i utrapień, a wasza wierność i zaufanie zostaną poddane wielkiej próbie.
   Mojemu przeciwnikowi udzielono pewnego czasu, aby was kusił. Będzie na różne sposoby zastawiał na was zasadzki pychy, pożądliwości, zwątpienia, zniechęcenia, ciekawości. Będziecie przesiewani jak pszenica (Łk 22,31), a jego niebezpieczne zasadzki przyciągną wielu.
   Idźcie za Jezusem, odrzucając bez przerwy pokusy przeciwnika. Przede wszystkim czuwajcie, ponieważ obecnie pojawiło się wielu fałszywych chrystusów i fałszywych proroków, którzy zwodzą liczne dusze i prowadzą je na zatracenie (Mt 24,11.24). Jestem przy was, aby ujawnić zasadzki Mojego przeciwnika i aby pomóc wam nie ulec jego zwodzeniu. W tym celu umacniam was Słowem Bożym. Ono było Światłością, która prowadziła przez życie waszą Niebieską Mamę. Jak Jezus tak i wy zostaniecie na pustyni przygotowani do wypełnienia waszej misji.
   Dlatego wasze serca muszą stawać się bardziej czyste. Macie odczuwać głód Słowa Bożego. Powinniście modlić się i cierpieć, aby – przy Moim Niepokalanym Sercu – móc powiedzieć razem z waszym Bratem Jezusem: «Ojcze, niech tylko Twoja wola się stanie. Nie miałeś upodobania w całopaleniach ani w ofiarach, więc ukształtowałeś Mi ciało. Oto idę, o Boże, aby pełnić dzisiaj Twoją wolę» (Ps 40,7n; Hbr 10,5-7).

 7. Józef Piotr said

  ADmin:
  Dobrze że zająłeś się spotkaniem Framciszka z Cyrylem i poddałeś analizie Protokół POROZUMIENIA.
  Tą drogą istnieje możliwość szerszego poznania treści jak i samego wydarzenia. Pomoże temu poznaniu dyskusja i wymiana poglądów.
  Mnie wydaje się że przyświeca temu spotkaniu DOBRO i troska o Świat Katolicki chociaż nie tylko Katolicki.
  PRAWDA zawarta w Protokóle Spotkania występuję PRZECIWKO Niszczycielom Pokoju i Demoralizowaniu świata oraz jego zbrodni. ze wskazaniem myślowym na USAkowskiego Hegemona.
  Światowym Obrońcą tych wartości w sposób domniemany staje się Przywódca Rosyjski i jest jedynym obrońcą Katolicyzmu.
  Protokół zwraca uwagę na ratowanie zasad i moralności chrześcijańskiej dla kondycji człowieka stworzonego przez Boga.
  Spotkanie to otwiera drogę Papieża do MOSKWY !
  To wykombinował Putin z Cyrylem . Nie na darmo były wizyty Putina w Vatykanie. Nie na darmo podjęta była próba Cyryla poprzez przyjazd do Warszawy i spotkanie z Polskim Prymasem . Spisano i zawarto porozumienie ale chyba to strona Polska uczyniła to martwym a mogła być na czele tej fali przemian .??????
  Patryjarcha CYRYL może się nawrócić na reguły Rzymskie. To także po tym może być kandydatem na Papieża.

  • Watykan i geopolityka. Ofensywa w Roku Miłosierdzia
   Historycznego spotkania patriarchy moskiewskiego Cyryla z papieżem Franciszkiem nie da się rozpatrywać wyłącznie w kontekście religijnym, lecz trzeba na nie spojrzeć także w wymiarze geopolitycznym. Podczas styczniowej audiencji z udziałem korpusu dyplomatycznego w Watykanie biskup Rzymu po raz kolejny potwierdził bowiem, że Stolica Apostolska zamierza prowadzić ofensywę dyplomatyczną, angażując się w rozwiązanie konfliktów na świecie.
   więcej:
   http://www.pch24.pl/watykan-i-geopolityka–ofensywa-w-roku-milosierdzia,41165,i.html

 8. TadeuszTT said

  Dodam jeszcze do tego tematu ciekawe linki do rozważań o Ostrzeżeniu, Wielkim Cudzie i Oczyszczeniu.
  w 3 częściach – może warto przynajmniej część przetłumaczyć profesjonalnie ?
  tłumaczone translatorem.

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=pl&u=https://groups.yahoo.com/neo/groups/era-of-peace/conversations/messages/476&usg=ALkJrhi0oa8nI2uDFIhR_ea1xEyLSXiH2Q

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=pl&u=https://groups.yahoo.com/neo/groups/era-of-peace/conversations/messages/477&usg=ALkJrhh2LXO_Zo4-gBqioZNgWYDMV8Fi8w

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=pl&u=https://groups.yahoo.com/neo/groups/era-of-peace/conversations/messages/478&usg=ALkJrhicJzLYQNZjod0N1xruWI3a90jMAA

 9. bobi said

  Kolejne kłody w sprawie Intronizacji.Mają oczy a nie widzą, mają uszy a nie słyszą.http://www.bibula.com/?p=85570

  • Mariusz said

   Jak nasz Epi… ma takich doradców w sprawie Intronizacji jak ks. Judasz SJ, e…

  • halina said

   No to cóż pozostaje nam świeckim ?

   Przez post przygotować sie tak
   by
   przeprosić Jezusa za to
   jak potraktowanym został
   przez mężczyzn
   przez synów naszych .

   Bo im szatan nie pozwoli
   powiedzieć PRZEPRASZAM
   i poprosić o wybaczenie
   i winą oskarżyc szatana .
   Nie pozwoli im
   paść na kolana w pokorze
   i wyznać swój błąd ,
   swoja winę
   i oddać sie Jego woli w pokorze
   i wszystkiemu temu co z Jego ręki idzie .

   Modląc sie
   przepraszajmy Boga
   za to że nasi synowie przeszkodzali
   i nadal przeszkadzają Bogu
   w zbudowaniu Królestwa Miłości
   na ziemi .
   Przepraszajmy Boga
   za wszystko co nie jest tak jak być powinno .
   Za każdą uległośc podstępowi kłamstwu działaniu szatana nas wszystkich .
   Oskarżajmy go o to
   że to on szatan jest winnym tego wszystkiego , bo świadomie dobrowolnie podstępem zmuszał człowieka do takich zachowań .
   Niechaj on winą i karą będzie obciążony ,a my wejdzmy z czystym szczerym sercem
   w Niedzielę Zmartwychwstania Jezusa witac Go sercem kochającym ,
   szczerym i ufnym jako Króla Zmartwychwstałego Zwycięzcę smierci piekła i szatana .
   Bądzmy gotowi do współpracy z Nim ,
   zapraszajmy Go do naszych serc i tego co nasze jest by to Jego było , by początek Jego Królestwa stanowiło ,
   Byśmy mogli pomocnym być Mu w realizacji wszystkich Jego planów i zamiarów odnośnie człowieka i świata .

   Skoro nie chcą dostosowac spraw świata ziemskiego do stanu który umożliwi Jezusowi powtórne przyjściee ,
   to przynajmniej my uczyńmy to co potrzebne jest ,
   by miał do kogo Jezus przybyc i wziąść w swoje posiadanie to co nasze jest , by zaczątkiem Jego Królestwa było .
   By z tego co nasze jest mógł wyjść i odzyskać każdego człowieka i cały świat z zniewolenia szatańskiego .

   Nie mamy innego wyjścia
   i my szczerze kochający Boga rozumiemy to .
   Naszym obowiązkiem jest uporządkować wszystko co nasze jest na czas przybycia Jezusa .
   Byśmy sie nie wstydzili gdy Król przyjdzie zobaczyć jak mieszkamy .

 10. Magda said

  Maria od Bozego Przygotowania Serc
  Oredzie Nr.1123
  7Luty 2016

  Uwolnijcie sie !

  Moje Dziecko. Moje kochane Dziecko. Dobrze, ze przyszlas. Dziekuje, Moje Dziecko. To jest WAZNE, co Ja, twoja kochajaca Ciebie Matka w Niebie, chce dzisiaj powiedziec Ziemskim Dzieciom :

  Obudzcie sie i powroccie do Mojego Syna, kochane Dzieci, gdyz pozostalo Wam tylko niewiele Czasu.
  Odslona Dusz ( Oswietlenie Sumienia) jest blisko, bardzo blisko i nie znacie Momentu, kiedy to nastapi. Wiec przygotujcie sie, na ten Wielki Dzien, ktory nadchodzi, w ktorym Moj Syn was poprowadzi, ale musicie byc gotowi i calkowicie Jemu ufac.
  Musicie wasze Domy oczyscic z odpadow, wstydliwych i czesto bezuzytecznych rzeczy. To znaczy: musicie sie uwolnic od smieci i rzeczy, ktore nie sa od Mojego Syna. Nie musicie rozstawac sie ze wszystkim, tylko od rzeczy, ktore nie pochodza od Mojego Syna.
  Tak wiele niepotrzebnych rzeczy znajduje sie w wiekszosci Domow i Mieszkan, Ogrodach i w Piwnicach. Kupujecie, skladacie, gromadzicie, lecz NIC z tych rzeczy nie bedziecie mogli wziac ze soba. Uwolnijcie sie od tej TANDETY, uwolnijcie sie od falszywych „BOZKOW i STATUETEK”, uwolnijcie sie od diabelskich rzeczy i wszystkiego,co nie pochodzi od Mojego Syna. Tzn. : ze nie musicie oddawac wszystkiego, ale jest tak wiele, CO NIE JEST DLA WAS DOBRE !.
  Wiec oczysccie sie i wasze Domy, i przygotujcie sie, gdyz Ten Wielki Dzien nadejdzie, i Moj Syn ukaze sie wam, i wy MUSICIE byc godni i czysci, azebyscie nie uciekli i nie zgineli, gdyz Czystosc Mojego Syna nie jest z tego Swiata, Ona jest Boska, i jezeli ktos jest nieczysty, z trudnoscia bedzie mogl Ja wytrzymac.
  Wiec przygotujcie sie, gdyz Ostrzezenie jest blisko. Nie wierzycie, ale to jest PRAWDA. Wiec badzcie gotowi i uwolnijcie sie od tych odpadow, smieci, bezuzytecznych rzeczy i od tego co Swiatowe, gdyz tylko ten, kto jest przygotowany, ten przetrzyma Ostrzezenie, tylko ten kto jest czysty, bedzie mogl przyjac Mojego Syna z Miloscia i Radoscia. Amen. Niech tak sie stanie.
  Wiec badzcie caly czas gotowi, gdyz ten Czas jest blizej, niz wam sie wydaje.Amen.
  Wasza Matka w Niebie.
  Matka wszystkich Bozych Dzieci i Matka Zbawienia. Amen.

  Moje Dziecko. Opublikuj to. To jest SZCZEGOLNIE WAZNE. Amen.

 11. TadeuszTT said

  „Papież pojedzie do Rosji „. to tylko jedno zdanie które powiedziała Matka Boża w Garabandal do 4 dziewczynek.

  Ale dziewczynki miały bardzo ciekawe wizje które warto rozważyć ! w związku z nadchodzącymi wydarzeniami.

  – Będzie to wyglądać dwie gwiazdy zderzają się, jak Conchita z Garabandal, który opisuje chwile przed początkiem zaćmienia. ( Zderzą się ? czy będzie to wyglądać jakby zderzyły się ? )
  – Podmiot inny niż Księżyc powoduje zaćmienie słońca i wielkie trzęsienie ziemi (Ap 6, 12) (I Dz. Św Faustyny )
  – Księżyca wygląda krwi, a zatem będzie ona po przeciwnej stronie nowego gwiazdy.
  -Deszcz meteorów występuje wielkości figi (Ap 6, 13)
  – Wszystkie góry i wyspy zostaną przeniesione ze swojej strony w taki sposób, gdzie niebo wydaje się być rozwijany (Ap 6, 14). To byłby opis najazdu biegunów geograficznych Ziemi.
  – Jeśli dziewczęta Garabandal nie widzieli ostateczną karę przez ogień, oni pomyśleli „, co zawiadomienie kara!”

  W TYM ROKU PRAWDOPODOBNIE CZEKA NAS POJAWIENIE SIĘ PLANETY 7X !!
  WIELKOŚĆ JEJ JEST PRZERAŻAJĄCA !! CO SPOWODUJE ??

  WIĘCEJ TU – https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.garabandal.org.es%2Findex.php%2Fprofecias%2Faviso%2Fcomo-se-vera-el-astro&edit-text=&act=url

  A TU FILM –

  • TadeuszTT said

   Z dzienniczka św. s. Faustyny: 83. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi.

  • TadeuszTT said

   Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi – czyżby to planeta 7X

 12. Józef Piotr said

  • Krystyna said

   A uczciwi ludzie zyjacy z glodowej emerytury musza szukac resztek jedzenia w smietnikach!

  • Józef Piotr said

   Nie wszyscy wiedzą o tym że w Polsce są równi i równiejsi . No może to hasło jest wszystkim znane ale jeśli chodzi o szczegóły to już na pewno nie.
   Służby mundurowe mają specjalne przywileje a przecież przez ostatnie 70 lat żadnej wojny nie było i życia oraz zdrowia nie narażali przynajmniej w stopniu większym niż robotnik pracujący w ciężkich warunkach . wymienić należy : gornik przodowy , hutnik piecowy , budowlaniec na budowach , rybak , rolnik kierowca w transporcie . doker , ładowacz itp…
   Wszyscy mają wg jednych zasad emerytury w powiazanio z ilością lat pracy oraz zarobkami . Jeśli dostaje emeryturę a przypadkowo wcześniej dostał rentę na przykład z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej to się go tej renty pozbawia .
   Inaczej jest w Policji lub wojsku. Jeśli otrzymał wcześniej rentę z jakichś tam przyczyn a później osiagnał uprawnienie do emerytury to otrzymuje rentę i emeryturę. i to dożywotnio . Rewaloryzacja następuje na pdstawie zasad specjalnych a mianowicie na bazie płac uzyskiwanych przez odpowiednika służbowego w służbie czynnej w danym roku.

   I to jest „ludowa sprawiedliwość”

   A tymczasem ciąga się w nieskończoność po sądach ludzi którym przysługują wcześniejsze przejście na emeryturę z racji zatrudnienia na stanowiskach szkodliwych i nie wystarczają tutaj legalne i zgodne z prawem zaświadczenia pracodawcy wydawane na tą okoliczność. Petent musi udowodnić to żre pracowal na stanowisku szkodliwym gdy tymczasem dawno zgineły papiery a koledzy z miejsca pracy nie żyją lub sa gamoniowaci.
   Rozchodzi się nieraz o marne „grosze” a ludzi się upodla . Ludzi często bezradnych nie znających się na prawie i nie posiadających umiejętności występowania przed sądami.
   Z racji że paru ludziom dotkniętymi takimi prześladowaniami pomagałem wiem o nieludzkim i nie humanitarnym ich traktowaniu przez Państwo można by żec podłym traktowaniu uwłaczającym ludzkiej godności.
   Nikt nie staje w ich obronie ani IP ani RPO , RPU etc , etc….
   a jednocześnie widziałem jakie to są koszty ponoszone przez Państwo . Sądy kosztują. Obławiają się różnego rodzaju „experci” no i adwokaci. Często dochodziłem do wniosku że taniej by było dla państwa z marszu przyznać te 1200 zł emerytury niż ciągnąć procesy latami . nieraz i po 5 lat.
   Podobna jest sprawa różnego rodzaju RENTAMI o które walczą przed sądami biedni ludzie . Też przed sądami a obławiają się lekarze bez sumienia i uczuć robiący za „expertów” czyli lekarzy biegłych badż „orzeczników”.
   Dzieje to wszystko pod kontrolą i patronatem ZUSu

   • Pro Publico Bono said

    Działo się to wszystko pod kontrolą rządu pani Suchockiej, która wprowadziła niekorzystne wskażniki przeliczeniowe dla emerytów. Przy czym co zasługuje na wzmiankę, wszystkim przekazywano, że ograniczenia dotyczą wszystkich emerytów, w rzeczywistości natomiast pozostały uprzywilejowane grupy „zawodowe” w stosunku do których nie zastosoawano „restrykcji”. Pomimo prób podważenia i uznania za niekonstytucyjne nie udało się odwrócić „reformy” emerytur, później wprowadzając rekompensaty i wyrównania dla tzw starego portfela, które nawet w 10% nie zrekompensowały wypracowanych i należnych emerytur. Dziwnym zbiegiem okoliczności, te same osoby z obozu okrągłego stołu dzisiaj uważają za niekonstytucyjne niższe, niż wypracowane emerytury.

 13. szach42 said

  trochę niedawnej historii .
  http://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/02/13/sluzby-prl-zabijaly-nawet-w-wolnej-polsce-czy-to-bylo-esbeckie-komando-smierci/

 14. szafirek said

  ANIOŁ PAŃSKI

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
  I poczęła z Ducha Świętego.

  Zdrowaś Maryjo…

  Oto ja Służebnica Pańska.
  Niech mi się stanie według słowa twego.

  Zdrowaś Maryjo…

  A Słowo Ciałem się stało.
  I mieszkało między nami.

  Zdrowaś Maryjo…

  Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się
  Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  ————————————-
  3x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
  Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie…

  W intencjach Maryi + (można jeszcze dodać swoje własne intencje)

  • szafirek said

   • Bryza said

    Szafirku , Gosiu i wszyscy którzy modlicie się za mnie , Bóg zapłać . Szczęść Boże. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.

    • Gosia 3 said

     Bryzuniu! ja także Cię pozdrawiam i życzę wielu łask bożych. Jak jesteś zainteresowania nowym przesłaniem to dzisiaj się pojawi. Szczęść Boże!!!!

    • Mariusz said

     Kochana Gosiu, dziękuję za codzienną pamięć modlitewną.
     Szczęść Boże!

    • szafirek said

     Także dziękuję Wam za modlitwę.Bóg zapłać!
     Pozdrawiam serdecznie.

    • Bryza said

     Gosiu , śledzę wszystkie przesłania jakie wstawiasz i Bóg Ci zapłać za pracę jaką dla nas wykonujesz. Z serdecznymi pozdrowieniami dla Twojej znajomej , proszę Cię Gosiu , podziękuj za modlitwy . Szczęść Boże.

    • Gosia 3 said

     Bryzuniu! to moje wielkie przeoczenie że nie zawsze Wam dziękuję ale to wynika z mojego grafiku czasowego. Przepraszam i bardzo dziękujemy ja i moja znajoma bo bez waszej modlitwy to byłoby jeszcze ciężej. Mnie nie musicie dziękować bo i tak się za Was modlę nie pisząc o tym. Ciekawie jak tam czuje się ta kruszynka Weronika. Niech Matka Boża tuli ją do swojego serca każdego dnia.Pozdrawiam. 🙂

   • Mariusz said

    Szafirku, Tobie też Bóg zapłać za modlitwę 🙂

    • Gosia 3 said

     Tak Mariuszku! codziennie modlę się za Ciebie chociaż o tym nie piszę . Zostań z Panem Bogiem i łaskami od niego. Czy Ty wiesz gdzie są teraz przesłania i jak ich szukać? Pozdrawiam Ciebie i mamę i życzę Błogosławionego Dnia Pańskiego. Dzięki za Twoją cenną modlitwę dla mnie. 🙂

    • Gosia 3 said

     INTENCJA :” ZA NASZE POLSKIE DUCHOWIEŃSTWO”

     O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać

     schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.

     Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.

     Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.

     Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą

     i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.

     Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni

     w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.

     Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.

     Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.

     Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją

     Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.

     Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.

     Amen.

     Modlitwa Różańcowa za Pana Prezydenta i Rząd wg własnych możliwości. Chociaż 3x Zdrowaś Maryjo!!!!

    • Mariusz said

     Gosiu, nie wiem gdzie umieściłaś przesłania. Napisz mi proszę.

    • Bryza said

     +++
     Amen.

    • małgosia MK said

     +
     Mariuszku tu są PRZESŁANIA DLA HELENY (znajomej Gosi 3)
     http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/helena.html
     Pozdrawiam serdecznie,Szczęśc Boże!

    • Gosia 3 said

     MałgoniuMK! dzisiaj się za Ciebie pomodliłam a Ty mnie tak wyręczyłaś. Ty właśnie przyszłaś mi do głowy podczas Koronki. Bóg zapłać. Niech Ci Pan Bóg błogosławi !!!!!

    • małgosia MK said

     Gosiu 3 bardzo Ci dziękuję za modlitwę i również wspomogę Cię w modlitwie. Przesłania dla Heleny ściągłam sobie na pulpit abym była na bieżąco z orędziami,ponieważ dla mnie są żywym słowem Boga Jezusa Chrystusa.A wstawienie linku do orędzi to przyjemnośc dla mnie.Gosiu niech Ci Bóg błogosławi i obdarzy obfitością ,pokojem,radościa i miłością!!!

  • Mariusz said

   Umiłowana Matko Boża i Królowo nasza dziękuję za wszelkie dotychczas otrzymane łaski. Okryj Płaszczem Swej Opieki naszą Ojczyznę Polskę, Prezydenta, rząd, prosimy o Ducha Świętego dla Kapłanów. Prosimy Cię Maryjo o pokój w Polsce i na świecie. Za dusze cierpiące w czyśćcu. O Intronizację Jezusa Chrystysa na Króla Polski w kwietniu. Byśmy Wszyscy owocnie wykorzystali czas łaski jakim jest Wielki Post | O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krysi i Jej rodziny, łaskę zdrowia dla małej Marysi Magdaleny, małej Moniczki, Pawełka, Alicji, Ksawerego, Weroniczki i siły dla mamy Kasi, Ewuni, Alicji Gościa, synka Piotra, Stasia, Bożenki, Lucynki, Piotra (także o zdanie egzaminów) i siostrzenicy, taty Iwony Józefa, Szafirka, Marii, Anety 1, o zdrowie dla córki, Sławika i Jego mamy, Henryka, Rysia, Zenona, Lidki i Jej mamy, Basiaka, Andrzeja, Moni, męża i ich dzieci | O łaski dla Gosi 3 i rodziny, Kasi1 i pracę dla syna Tomasza, Małgosi i Jej rodziny i dach nad głową, Bezy, Bryzy, Wiesi i Jej rodziny, Dagi i Jej dzieci, Powiewa, Adriana, Piotra2, Ewy, Floriana, Ani, Bozeny, Barbary, Bożeny2, Mariusza (Tego Drugiego), Milki, Milli, EwyK, Marysi, Edytki, Zosi, Mietka, Stanisława, Aleksandra, Stokrotki, Gwiazdki, Hanny, Małgosi MK, Basi B, DSM, Coxa21, Pio0, Admina z rodziną i innych którzy potrzebują wsparcia modlitewnego.

  • hanna said

   Za kapłanów o prowadzenie i umocnienie w Duchu Świętym o zdrowie dla nich i wszystkich chorych na duszy i ciele. Święty Walenty naucz nas prawdziwej miłości do bliżnich naszych.

  • Bryza said

   +
   Matko Boża, proszę Cię o Pokój na blogu żebyśmy byli jedno , o zdrowie i potrzebne łaski dla CAŁEJ Rodziny Blogowej i moich najbliższych, o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski w kwietniu.Okryj Płaszczem Swej Opieki naszą Ojczyznę Polskę, Prezydenta, rząd, Kapłanów, za chorych , za dusze w czyśćcu cierpiące za grzeszników na całym świecie Dziękuję za dotychczas otrzymane łaski.

   Dołączam się do wszystkich intencji blogowych.

  • Kasia1 said

   Kochana Matko proszę o zdrowie dla malutkiej Weroniczki, o cudowne uleczenie oczu Mariusza,o zdrowie dla p Ryśka o godna prace dla Tomka.Dziękuję Ci Kochana Matko za dzisiejszy dzień,za słoneczko na niebie,za śpiew ptaszków za cała rodzinę blogową ,gdyż codziennie zanoszą do Ciebie podziękowania i prośby,a to znaczy ze maja wiarę w sobie i będą bardzo potrzebni w czasach ostatecznych.Otaczaj ich Swoim płaszczem-proszę.

  • Krystyna said

   Ukochana Matko Boza dziekuje za wszystkie Twoje laski, za dobroc Twa. Pragne prosic Cie o laske cudownego uleczenia oczu Mariusza, Weroniczki, Alicji, Moniczki, Pawelka, Alicji corki Gosc,Lucynki, Piotra, siostrzenicy,pana Henryka, p.Ryska,p.Zenona, chorych i cierpiacych, o blogoslawienstwo Boze dla Ojczyzny, rzadzacych, Kaplanow, o zdrowie dla Nich, Swiatlo Ducha Swietego, aby pozostali wierni Ewangelii i Tradycji, za Ewe, Floriana, p. Admina, Bryze,Gwiazdke, Bozenke, Szafirka, Beze, Basie B, Kasie1, o prace dla Tomasza, Gosie3,Basie, Malgosie MK,Hanne, Wiesie, Mille, Millke,Stokrotke,Anke, Marie,Pio0, Slawika i mame,Piotra i tate, Powiewa o blogoslawienstwo Boze dla wszystkich na blogu i dla mojej rodziny,o pokoj w Polsce i na swiecie, o nawracanie sie w okresie Wielkiego Postu, o uwolnienie od zranien. Matko Najswietsza prosze, poblogoslaw wszystkim zakochanym i pociesz samotnych.

 15. Józef Piotr said

  && Panie które lubią poznawać historie a i inni też się zapoznają.
  Giovanna , Basia.B ,Krystynka , EwaDM ,Krystynka , Bożena2,…………etc

  Przyznam to że znając historię , łatwiej się poznaje zaskakujące cię wydarzenia i nie dajesz się okłamywać. Wszak kłamstwo jest powszechne. Do tego doprowadzili ci co chcą opanować świat czyli ci co to uważają się za nadczłowieki i przypisują sobie jakieś wybraństwo pożród narodów i ludów na globie.

  Wydarzenia pokazują że na tapecie jest TURCJA !! Właśnie dzisiaj rozpoczęła III WŚ ostrzeliwując terytorium SYRII.
  Wiec poniższy artykuł coś pozwoli poznać. Co to jest świecka Turcja i kto to ją kreował.
  __________________________________________________________________________________________________

  Konwent Narodowy Polski
  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/01/23/myslicie-ze-narod-polski-sie-o-tym-nie-dowie/

  Maj 4, 2015 at 10:43 am

  ŻYDZI UKNULI HOLOKAUST ORMIAN
  .
  Image and video hosting by TinyPic
  .

  Biznes jak zwykle to potężna siła napędowa, zwłaszcza kiedy Żydzi tacy jak Rotszyldowie zajmują się ropą.

  Banki to mocna strona żydowskiego Domu Rotszyldów. A surowce – szczególnie ropa – to pieniądze w banku.

  Ruch Młodych Turków, inaczej Komitet Jedności i Postępu, powstał z biznesu ropy Rotszyldów na M Czarnym Imperium Tureckiego pod koniec lat 1800. ‚Tworzenie stabilności’ na zapalnym terenie było konieczne dla nowego przedsięwzięcia Rotszyldów – Baku Oil. Niestabilność talentów finansowych i intelektualnych ormiańskich chrześcijan na tym terenie „nie była dobra dla biznesu”.

  Dlatego starannie wybrani Żydzi z Salonik (Żydzi stanowili większość populacji tego miasta) i aktywiści tacy jak rosyjski syjonista Wladimir Żabotynsky, redaktor dziennika The Young Turk, byli właśnie tym czego potrzebowali Rotszyldowie żeby pozbyć się źródła tej niestabilności – ormiańskich chrześcijan.

  Syjonistyczni Młodzi Turcy, którzy chcieli rozłamu Imperium Tureckiego żeby zdobyć Palestynę – i Dom Rotszyldów, który potrzebował kontrolowanej przez Żydów Turcji i hegemonii na całym Bliskim Wschodzie, mogli pracować razem. Dla Rotszyldów to oznaczało finansowanie żydowskich Młodych Turków i rewolucyjnych wywrotowców.

  1680: Sabbatai Zvi, turecki Żyd, w Salonikach ogłasza się żydowskim Mesjaszem. po zgromadzeniu wyznawców – tysięcy Żydów, poprowadził ich do syjonistycznego eksodusu do Palestyny. Po drodze postanowił zostać muzułmaninem. Wielu z jego zwolenników postrzegało to jako boży plan i także przeszło na islam.

  1716: W Salonikach powstaje grupa zwana “Donmeh” spośród zwolenników Sabbatai Zvi pod kierownictwem jego następcy Baruchya Russo. Na początku lat 1900, Donmeh liczyła setki tysięcy członków. Byli znani jako „krypto Żydzi”, bo choć wyglądali jak muzułmanie, nadal byli Żydami praktykującymi żydowski okult – kabałę, której nauczał Sabbatai Zvi. Nadal była w nich żarliwa (jeszcze tajna) syjonistyczna wizja.

  1860: Żydowski syjonista węgierski Arminius Vambery zostaje doradcą sułtana Abdüla Mecita, a potajemnie pracuje jako agent Lorda Palmerstona z brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Vambery próbuje zawrzeć pakt o utworzeniu Izraela między syjonistycznym liderem Theodorem Herzlem i sułtanem Abdulem Mecitem, ale ponosi fiasko.

  1891: Spośród członków Donmeh tworzy się syjonistyczna grupa polityczna zwana Komitetem Jedności i Postępu, później nazwana Młodzi Turcy. Grupą kieruje żydowski mason Emmanuel Carraso, który z pomocą Rotszyldów organizuje tajny Komitet Jedności i Postępu w Genewie.

  1895-1896: Sefardyjscy Żydzi w Salonikach razem z Turkami dokonują rzezi na ormiańskich chrześcijanach w Istambule.

  1902 & 1907: W Paryżu odbywają się dwa kongresy Młodych Turków w celu zaplanowania, przygotowania i realizacji penetracji armii sułtana prowadzących do zamachu wojskowego w 1908.

  1908: Bunt Młodych Turków i zmuszenie sułtana Abdula Hamida II do uległości.

  1909: Żydowscy Młodzi Turcy gwałcą, torturują i mordują ponad 100.000 Ormian w mieście Adana, znanym też pod nazwą Cilicia.

  1914: Żydowscy Młodzi Turcy stwarzają chaos, zamęt i popierają płatnego serbskiego zabójcę Gavrilo Principa, co prowadzi do I wojny światowej.

  1915: Zorganizowany przez rządzących Żydów z Młodych Turków ormiański holokaust pozostawia 1.5 mln ormiańskich chrześcijan zagłodzonych, torturowanych i wymordowanych.

  1918: Przywództwo zdobywa Żyd Mustafa Kemal ‘Ataturk’.

  1920: Rosyjscy bolszewicy żydowscy dostarczają Ataturkowi 10 milionów rubli w złocie, 45,000 karabinów i 300 karabinów maszynowych oraz amunicję.

  1921: Ataturk zajmuje Port Baku razem z rosyjskimi bolszewikami żydowskimi przekazując go bolszewikom 5 dni później. Rotszyldowie są zachwyceni.

  1922: Żydowscy Kemaliści organizują pożar Smyrny, co skutkuje ‚czystką etniczną’, ponad 100.000 ormiańskich i greckich chrześcijan poddano torturom, głodowi, gwałtom i mordom.

  LIST BRYTYJSKIEGO AMBASADORA W IMPERIUM TURECKIM SIR GERALDA LOWTHERA DO SIR CHARLESA HARDINGA – 29 maja 1910:

  – Wkrótce po rewolucji w lipcu 1908, szybko się okazało, że wielu z czołowych członków Młodych Turków było masonami. Zauważono, że Żydzi wszelkiego koloru, tubylczy i zagraniczni, byli entuzjastycznymi zwolennikami nowego rozdania, aż, jak wyraziło to wielu Turków, do kiedy Hebrajczyk został potencjalnym szpiegiem Młodych Turków, Turcy zaczęli mówić, że ruch ten był raczej żydowski, a nie turecka rewolucja”. –

  Emmanuel Carraso: Włoskiego pochodzenia funkcjonariusz B’nai B’rith. Wielki Mistrz Loży Zmartwychwstałej Macedonii w Salonikach, w 1890 w Salonikach ustanowił ‚tajny’ Komitet Jedności i Postępu.
  Tallaat Pasha (1874-1921): Uważano go za Turka, a naprawdę był „Żydem z Donmeh”. Minister Spraw Wewnętrznych Turcji podczas I wojny światowej, członek loży masońskiej Carasso i wielki mistrz masonerii szkockiego rytu w Turcji, główny architekt holokaustu Ormian i dyrektor deportacji. Napisał: „Kontynuując deportację Ormian do ich miejsca przeznaczenia w czasie wielkiego mrozu zapewniamy im wieczny odpoczynek”.
  Djavid Bey: “Żyd z Donmeh”. Minister finansów Talaata zorganizował finanse rewolucji w Turcji z Rotszyldami. Później zabity przez Ataturka jako rywal.
  Messim Russo: Asystent Djavida Beya.
  Refik Bey, AKA Refik Saydam Bey: Redaktor dziennika Młodych Turków, Revolutionary Press; premier Turcji w 1939.
  Emanuel Qrasow: Żydowski propagandysta Młodych Turków. Szefował delegacji informującej sułtana Abdula Hamida II o tym, że „naród usunął cię z urzędu”.
  Wladimir Żabotinsky: Rosyjski syjonista który w 1908 przeprowadził się do Turcji. Wspierany przez londyńską B’nai Brith i holenderskiego milionera żydowskiego Jacoba Kanna; redaktor dziennika Młodych Turków. Później zorganizował terrorystyczną partię polityczną Irgun w Izraelu.
  Alexander Helphand, AKA Parvus: Finansista/łącznik Rotszyldów z rewolucji Młodych Turków, redaktor The Turkish Homeland.
  Mustafa Kemal ‘Ataturk’ (1881-1938): Żyd pochodzenia sefardyjskiego (hiszpańskiego). Chodził do żydowskiej szkoły podstawowej znanej jako Semsi Effendi School kierowanej przez Żyda Simona Zvi. Kiedy w 1933 do władzy doszedł Hitler, Ataturk przyjął w Turcji ponad 12.000 Żydów .

  Żyd Abe Foxman z ADL neguje holokaust Ormian

  Przez wiele lat Anti Defamation League i jej obecny dyrektor Abraham Foxman, odmawiają uznania rzezi 1.5 mln Ormian w latach 1915-1923 stanowiącej ludobójstwo. Żydzi po prostu nie mogą znieść dzielenia się ich tzw. statusem męczeńskiego narodu” z nikim innym. Oprócz tego Żydzi nie lubią by pokazywano im ich zbrodnie. Jeśli ktoś tak zrobi, natychmiast nazywany jest „antysemitą”!

  Foxman wielokrotnie wznawiał sprzeciw ADL wobec formalnego uznania przez Amerykę holokaustu Ormian, nazywając proponowaną rezolucję Kongresu „odwracaniem uwagi”. To stanowisko jest niespójne z misją ADL – „gwarancji sprawiedliwości i sprawiedliwym traktowaniem wszystkich obywateli”.

  Ale Żyda Abe Foxmana i rasistowskiej organizacji ADL nie obchodzi żadna inna grupa etniczna, tylko ich własna. I będą kłamać i tłumić fakty historyczne (i wszystkie fakty historyczne dyskryminujące Żydów) o holokauście Ormian i odegranej w nim roli Żydów. Foxman i wszyscy Żydzi robią to żeby podtrzymać swój wizerunek „niewinnych ofiar”.

  NIE MOŻEMY POZWOLIĆ ŻYDOM by dalej udawało się im tłumienie faktów historycznych inkryminujących Żydów. Abe Foxman i jego rasistowscy żydowscy przyjaciele chcieliby wsadzać do więzienia rewizjonistycznych historyków za kwestionowanie szczegółów o żydowskim holokauście w Niemczech.

  Ale to Foxman i reszta żydowskich cenzorów powinni zostać wrzuceni do więzienia za negowanie holokaustu Ormian. Dlaczego Żydzi stale stosują jedynie podwójne standardy? Czy nie mamy wszyscy dosyć tego i wszystkich tych Żydów?

  Na przykład ja, brat Nathanael Kapner, były Żyd, a teraz prawosławny chrześcijanin, będę robił wszystko co mogę by demaskować Żydów. Bo Żydzi *nie” są niewinnymi ofiarami prześladowań przeciwko nim, ale *sprowadzili na siebie* odwet w czasie ich historii „wędrówek pośród narodów”.

  Żydzi faktycznie są najbardziej zażartymi sprawcami rasistowskich zbrodni jakie widział świat. I holokaust Ormian za który odpowiadają Żydzi jest wyraźnym przykładem ich żydowskich rasistowskich zbrodni.___________________________________

  Źródła:

  Jack Manuelian, Ojcowie założyciele nowoczesnej Turcji [The Founding Fathers of Modern Turkey]
  Times of London, Ormiańskie rzezie [The Armenian Massacres]
  Joseph Brewda, Młodzi Turcy kontrolują Bliski Wschód [Young Turks To Control Middle East]
  Christopher Jon Bjerknes, Żydowski rasizm [Jewish Racism]
  Documents, Photos, History of Armenian Massacre By The Young Turks

  (linki klikalne w źródle/admin)

  Jacob M Landau, Syjonistyczni Żydzi którzy wymyślili turecki nacjonalizm [The Zionist Jews who founded the idea of Turkish Nationalism]; National Geographic Magazine, wrzesień 1916, Saloniki; Yair Auron, Basnalność obojetności: syjonizm a ludobójstwo Ormian [The Banality Of Indifference: Zionism & the Armenian Genocide]

  Richard Davey, Sułtan i jego poddani [The Sultan and his Subjects]; Arnold S. Leese, Prawdziwy Żyd – lekcja z Turcji [The Real Jew-A Lesson From Turkey]; Grant Richards, Kwestia niepokoju na świecie [The Cause of The World’s Unrest]; Dr. H. Stuermer, Dwa lata wojny w Konstantynopolu [Two War Years in Constantinople]; Andrew Mango, Ataturk; Clifford Shack, Ormiański i żydowski plan ludobójstwa który wyeliminował konflikt etniczny [The Armenian & Jewish Genocide Project that Eliminated the Ethnic Conflict]; Joseph Hantman, Związki turecko-izraelskie i ich żydowskie korzenie [The Turkish-Israeli Connection and Its Jewish Roots]; Hillel Halkin, Obalona Turcja Ataturka [Ataturk’s Turkey Overturned]; Carroll Quigley, Tragedia i nadzieja [Tragedy & Hope]

  Źródło: http://www.realjewnews.com/?p=77

  Nathanael Kapner

  Tłum. Ola Gordon

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-uknuli-holokaust-ormian-nathanael-kapner-2015-05

  • halina said

   No to po tym jak odrzucili żydzi współpracę z Bogiem Ojcem
   odrzucając Jezusa Chrystusa ,
   zapisali brzydka kartę historii,
   która charakteryzuje sie
   mordowaniem
   podstepem
   usuwaniem wszystkiego tego co przeszkadza im w realizacji zadań zlecanych do wykonania przez szatana .
   Bo nie ma innego pana
   jest tylko Jezus Chrystus Krol ,
   albo szatan .

   No jak sie teraz wzniesie wielka fala
   że wszystkiemu sa winni zydzi ,
   to rzeczywiście może przyjśc jeszcze wiekszy holokaust niz za czasów II wojny swiatowej …..

   A o tym było mówione w orędziach .

   Jest powiedzenie
   –dotąd dzbanek wode nosi , dokąd sie ucho nie urwie ,.
   No jak przyjdzie żydom zapłacic za swoje czyny ,
   łoho ho ho ,,,,to będzie .
   Bo nie znajda nigdzie przyjaciela .
   A było powiedziane że wszyscy żydów opuszczą i bedą zwalczać .

  • Krystyna said

   Jozefie serdecznie dziekuje za materialy historyczne,ktore zamieszczasz.

  • Ewa said

   Piotrze Jozefie zadales ciekawe ale bardzo trudne zadanie.

   Obecnie wiekszosc ludzi uwaza, ze przesladowanie chrzescijan rozpoczeli rzymianie co nie jest calkowita prawda i wiele tekstow wskazuje, ze jednak rozpoczeli je Zydzi i to odnosiloby sie do wspolczesnych nam Ormian.

   Ale wrocic warto do czasow biblijnych. Tereny Turcji to Anatolia. A nas najbardziej interesuje Galacja (obecna Ankara) i Smyrna (obecny Izmir). Na tych terenach prowadzili misje sw. Jan i sw. Pawel. Sw. Pawel w liscie do Galatow napietnuje obrzezanie i ukierunkowywuje na nauke Chrystusa zalecajac poniechania starych mojzeszowych obrzedow.
   Jednakze uwage nasza musimy skoncentrowac przedewszystkim na Liscie do Smyrny z Apokalipsy Sw. Jana. Sama nazwa Smyrna pochodzi od slowa Murrh (mirra) a wiec skojarzenie ze smiercia.
   Owczesna sw. Janowi Smyrna była miejscem wielu pogańskich kultów i wierzeń: świątynia ku czci greckiego boga Zeusa – ojca bogów, swiatynia Apollona – bogowi słońca, Afrodycie – bogini miłości i piękna, Asklepiosowi – opiekunowi medycyny, pomnik ku czci Posejdona – boga morza i pomnik Demeter – bogini płodności, rolnictwa i urodzaju a takze czczono Kybele – frygijską boginię płodności, urodzaju.
   Natomiast w 26 roku n.e. w Smyrnie wzniesiono świątynię ku czci cezarowi Tyberiuszowi a wiec jednoznacznie czcili rowniez kult cezara.

   Do Kosciola w Smyrnie:

   „Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz:
   To mówi Pierwszy i Ostatni
   który był martwy, a ożył:
   Znam twój ucisk i ubóstwo
   – ale ty jesteś bogaty –
   i obelgę [rzuconą] przez tych, co samych siebie zowią Żydami,
   a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
   Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał.
   Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia,
   abyście próbie zostali poddani,
   a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni.
   Bądź wierny aż do śmierci,
   a dam ci wieniec życia.
   Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
   Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody (Ap 2,8–11).

   Tekst jest troche przerazajacy poniewaz w calosci poswiecony jest smierci, ale wedlug biblistow owe 10 dni juz bylo i odnosilo sie do okresu 250 lat, w ktorym to rzadzilo 10 cezarow:
   54-68 Neron (ten, który ukrzyżował Piotra nogami do góry; ściął głowę Pawłowi)
   95-96 Domicjan (za jego dni Jan został skazany na wygnanie)
   104-117 Trajan (Ignacy, biskup Antiochii, rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom na igrzyskach)
   161-180 Marek Aureliusz (igrzyska gladiatorów; Polikarp, biskup Smyrny spalony na stosie)
   200-211 Septymiusz Sewer (zabił Ireneusza z Lyonu)
   235-237 Maximinus
   249-251 Decjusz
   257-260 Walerian
   270-275 Aurelian
   303-313 Dioklecjan (najgorszy ze wszystkich)

   natomiast zakonczenie jest bardzo pozytywne, gdyz stwierdza „Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody”. Zwyciezcy jest jednoznaczne, natomiast smierc druga odnosi sie zawsze do potepienia, a wiec ona nie wyrzadzi szkody (i to zapewnienie na pewno) oznacza, ze prawdziwy Kosciol Chrystusowy przetrwa i dostapi zbawienia.

   • Józef Piotr said

    &EWA

    „Obecnie wiekszosc ludzi uwaza, ze przesladowanie chrzescijan rozpoczeli rzymianie co nie jest calkowita prawda i wiele tekstow wskazuje, ze jednak rozpoczeli je Zydzi i to odnosiloby sie do wspolczesnych nam Ormian.”

    Jeśli spotkasz zbrodnie na chrześcijanach przez dwa tysiące lat oraz fale ich prześladowań i poddasz je analizie wg sprawców i przyczyn to zawsze dojdziesz do takiego samego wniosku”

    Jeśli nie ci co byli przez Chrystusa nazwani :” Macie diabła za ojca……………”
    to póżniej ci „co to uważają się za żydów a nimi nie są”
    Pelnią tą samą robotę.

    A jeśli nam się wciska co innego to nas się wprowadza w błąd . Być może przez to że „wtargnęli do światyni” i nami rozporządzają.

    Polska od wieków jest poddawana ich obróbce. Ostatnie 300 lat tak jakby dosadniej

    • Ewa said

     Tak. Rozumiemy sie dokladnie. Na przyslowiowej „wolowej skorze” zabrakloby miejsca do opisania prawdziwej historii.

    • bozena2 said

     A więc « ta część Narodu żydowskiego »…
     jest główną przyczyną nieszczęścia Ludzkości od wtedy do dziś.
     « Ta część Narodu żydowskiego » zebrała się od razu…
     aby przestudiować i zaplanować potworny « Światowy Plan ».
     Oni wiedzieli… że wrócę na Ziemię
     po Moim
     Wniebowstąpieniu.
     Tak więc z pomocą Szatana… ich ojca…
     postarali się sprawić… żeby w Czasach Ostatecznych…
     w Ostatecznej Walce… małpując Moją władzę…
     wybrano « światowego władcę »
     poprzez ich Przywódców żyjących w Czasach Ostatecznych…
     światowego ziemskiego Króla… Antychrysta…
     przeciwko Królowi Wszechświata… którym Ja Jestem…
     Jezusowi Chrystusowi… Synowi Bożemu… Samemu Bogu.
     Dzieci… dzieci…
     otwórzcie serce i otwórzcie umysł..

     « Ta część Narodu hebrajskiego »… która Mnie nienawidzi…
     i sprawiła oraz sprawia… że Mnie nienawidzą…
     i nie pozwala… aby Mnie uznawano jako Boga… który już przyszedł… aby odkupić Ludzkość…
     kontroluje wszystkie sektory Światowego Społeczeństwa…
     od finansowego do ekonomicznego… jak również spożywczego.
     Dlaczego nie otwieracie oczu?
     To dlatego powiedziałem już tej córce Mojej… i waszej Conchiglii…
     że dotarliście od dawna « do punktu bez powrotu ».
     « Ta część Narodu żydowskiego »
     która nie miała litości nawet nad swoim Narodem…
     jeszcze mniej miała i ma jej nad wami

 16. Dzieckonmp said

  Przerażające!
  Koszmar – jaką mamy sprawiedliwość…
  To niezwłocznie należy zmienić!
  „Poszukiwany za zabójstwo listem gończym Kajetan Poznański jest prawdopodobnie psychopatycznym seryjnym mordercą. Był już najmniej trzykrotnie przesłuchiwany w charakterze świadka w sprawach zaginięcia, mordowania i rozczłonkowania ciała innych ofiar.

  Choć wiele wskazywało na seryjnego mordercę i psychopatę Poznańskiego, prokuratura umarzała śledztwa. Kajetan Poznański ma rodzinę w Izraelu, z którym Polska nie ma umowy o ekstradycję.
  Według nieoficjalnych informacji Poznański był widziany na lotnisku w Modlinie. Miał tuż przed odlotem pobrać z bankomatu dużą sumę pieniędzy.

  Morderca był wielbicielem seryjnego mordercy Hannibala Lectera. Poświęcał mu wiersze pisane po łacinie. Hannibal Lecter to fikcyjna postać głównego bohatera powieści Thomasa Harrisa Czerwony smok, Milczenie owiec, Hannibal i Hannibal – po drugiej stronie maski oraz główny bohater głośnych filmów pod tymi samymi tytułami. Wiersz „Uczta Hannibala Lectera” opublikowany w czasopiśmie, z pasją opowiada o krwawej biesiadzie, podczas której pożerane są fragmenty ludzkich ciał.

  W bibliotece na Warszawskiej Woli ( bpwola.waw.pl ) gdzie Poznański pracował, po łacinie wygłaszał prelekcje z pochwałami morderstw dokonywanych z zimną krwią.

  Prezydent „Bul” Komorowski wręczył nominacje mamusi zabójcy (Anna Maria Poznańska ) na prokuratora apelacyjnego. Matka seryjnego zabójcy od roku jest oddelegowana do Prokuratury Generalnej.

  Policja zwlekała z opublikowaniem wizerunku mordercy. Długo trwało wydanie listu gończego i morderca mógł spokojnie opuścić Polskę.

  „Prokuratura odstąpiła jednak od wniosku o europejski nakaz aresztowania, podał TVN” Jak to jest możliwe że odstąpiła? To dobrze, że TVN informacje podał, bo jednak później „Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania Kajetana Poznańskiego”. Czekali 5 dni !”
  / Źródło podaję w komentarzu.

  • krystynka said

   Proste żyd zyda nie wyda i jeszcze go ochroni a skoro zabijał gojów, to tylko pozbył się nadmiaru ludzi, od czegoś trzeba zacząc. Pytanie jak się pozbyć żydów z Polski a nie szukać dopiero mordercę i to po paru dniach, który sie rozpuścił w Izraelu. Tak działają żydowskie prokuratury, gdyby to zrobił Polak, to dopiero byłaby afera a tak to umorzą sprawę po krótkim czasie, bo rzekomo znajda zwłoki i to rozkładajace z dokumentami Kajetana, tak jak była głosna sprawa ze szpiegiem Zielonką.

 17. Vitamin said

  Adminie. Z tego co mi wiadomo, na blogu był wpis na temat ” Ostrzeżenia ” i ” Wielkiego Cudu ”. Było napisane, o przypuszczalnej dacie. Rok Ostrzeżenia to 2016, a Wielkiego Cudu to 2017. Teraz, że będzie to, jak Papież pojedzie do Rosji w 2017, i wtedy będzie Ostrzeżenie i Wielki Cud.
  To jak to w końcu jest? Poniżej umieszczam link do wpisu.

  https://dzieckonmp.wordpress.com/2014/03/21/garabandal-przypuszczalna-data-wielkiego-cudu/

  • Basia B said

   Vitamin,
   dlatego trzymać się Słowa Bożego,czyli – Pismo Św.Nasze ludzkie gdybanie i prognozy mówią mi o fałszywych prorokach,o których jest przestroga w Piśmie Św.Mamy poznawać znaki czasu,ale nie ulegać wszystkim zapowiedziom.I tak po ludzku nie ustrzeżemy się przed niczym.Wszystko się wypełni.W Piśmie Św nie ma żadnej daty podanej.Ludzkie prognozy są chybione i tak zawsze było.Żyj według Dekalogu i to jest cała filozofia.Dosyć biedy ma dzień dzisiejszy,a jutrzejszy będzie miał swoją.

  • Hoplita said

   Wszystko musi byc logiczne. Jest rok milosierdzia 2016. To jest najlepszy czas na ukazanie sie milosierdzia czyli ostrzezenia. Bo kiedy po roku milosierdzia? Wszystko sie dobrze sklada kosciol oglasza rok milosierdzia Jezus bedzie chcial to wykorzystac bo kosciol to Jezus. Tak mi sie wydaje.

  • Dzieckonmp said

   Bo daty tej nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić. To sa nasze przypuszczenia na podstawie znaków jakie dzieją się obecnie. Może byc tak że samo to spotkanie które było Franciszka z Cyrylem na Kubie jest już tą podróżą do Moskwy i wtedy scenariusz ten co linkujesz jest bardziej wiarygodny. Tu często się mylimy czekając na dosłowne spełnienie się słów. Dosłowne to papież uda się do Rosji.

   • Gosia 3 said

    Podobnie rozumiem ,że to spotkanie Franciszka i Cyryla była najważniejszym punktem wyjazdu papieża do Meksyku. I wg Boga mogła być to podróż papieża do Rosji, bo do głowy Kościoła w Rosji a przy okazji do Meksyku. Mowa Boga jest zawsze prawdziwa lecz my nie zawsze potrafimy ją odczytać. Ale czy już ustalono podróż papieża do Rosji. Przecież to może być jeszcze w tym roku. Przecież my nic nie wiemy tylko w ostatniej chwili dowiadujemy się o wszystkim a ponoć to spotkanie było już bardzo dawno zaplanowane ( tak podały media). P. Franciszek ponoć na tym porozumieniu podpisał się jako biskup Rzymu a nie jako papież. To też jest wymowne.

    • Zbyszek said

     Wczoraj przyszedł mi na myśl wiersz ” Pan Twardowski” i fragment cyt: Ta karczma Rzym się nazywa….
     Może właśnie na Kubie Papież Franciszek był „w Moskwie” spotykając się z Patriarchą Cerkwi moskiewskiej?

    • Dana said

     Zbyszek tak samo pomyślałam ,że może na Kubie jest jakaś Moskwa .

    • Ewa said

     Jesli wezmiemy pod uwage ustroj polityczny to jest to niezaprzeczalnie Moskwa z lat ukochanego wodza Stalina.

   • Vitamin said

    Bóg zapłać Panu, i wszystkim za odpowiedź. Dobrego, i spokojnego wieczoru Wam Życzę.

   • O tym, że w miesiącu kwietniu najprawdopodobniej będzie Ostrzeżenie mówi nam m.in te Orędzie:

    02.04.2014, 16:27 – Matka Zbawienia: Nawrócenie obiecane przez mojego Ojca rozpocznie się w tym miesiącu

    Moje dziecko, nawrócenie Obiecane przez mojego Ojca rozpocznie się w tym miesiącu i rozprzestrzeni się na cały świat przez moc Ducha Świętego. Dusze zostaną oszczędzone, a mój Syn okaże wielkie Miłosierdzie najbardziej zatwardziałym grzesznikom.

    Mój Ojciec pragnie, aby wielu ludzi, którzy nie wierzą w Boga i przeżywają swoje życie tak, jakby nie istniało Życie Wieczne, było pierwszymi ludźmi, którym będzie pokazane Światło Prawdy. Ci ludzie są bardzo kochani, a ich brak wiary zostanie zastąpiony miłością i tęsknotą za pojednaniem z Jezusem Chrystusem, Którego opuścili. Dusze tych, którzy popełnili straszliwy grzech i którzy są pod wpływem diabła, będą następnymi. Będą im dane wielkie Łaski, a Miłosierdzie mojego Syna przebije ich serca tak nagle, że ich nawrócenie będzie natychmiastowe. Ten Cud będzie tak nieoczekiwany, że gdy zaczną głosić nowinę Ewangelii, wielu usiądzie i będzie ich słuchało.

    Nastąpi to z powodu nawrócenia najbardziej dręczonych tak, że o wiele więcej dusz może być uratowanych i będzie uratowanych. Będzie to wtedy zależało od tych wszystkich, którzy już idą za Prawdą, czy będą pragnęli pozostać wierni mojemu Synowi i Jego Nauczaniu, czy nie. To te dusze będą najbardziej cierpiały, gdyż są z Bogiem i z tego powodu zły duch zrobi wszystko, aby dręczyć ich wątpliwościami dotyczącymi Prawdy. Są to te dusze, które będą odciągane od mojego Syna, a zły duch pożąda ich najbardziej.

    Dla ochrony wiary chrześcijan na całym świecie, proszę o odmawianie tej Modlitwy Krucjaty:

    Modlitwa Krucjaty (144) O ochronę wiary chrześcijańskiej

    Matko Zbawienia, proszę wstaw się za duszami chrześcijan na całym świecie.

    Proszę, pomóż im zachować wiarę i pozostać wiernymi Nauczaniu Jezusa Chrystusa. Módl się, aby miały siłę umysłu i ducha do zachowania swojej wiary w każdym czasie.

    Wstawiaj się, droga Matko za nimi, aby otworzyć im oczy na Prawdę i aby została im dana Łaska rozpoznania fałszywej doktryny przedstawianej im w Imię Twojego Syna.

    Pomóż im pozostać prawdziwymi i wiernymi sługami Boga i wyrzec się zła i kłamstwa, nawet jeśli z tego powodu będą musieli cierpieć ból i kpiny.

    O Matko Zbawienia, chroń wszystkie swoje dzieci i módl się, aby każdy chrześcijanin podążał drogą Pana, aż do ostatniego tchnienia. Amen.

    Dzieci, Jezus kocha każdego. On zawsze będzie walczył, aby chronić was przed krzywdą i będzie interweniował na najbardziej niezwykłe sposoby, by uchronić was od wszelkiego zła w tych dniach ciemności, które będziecie musieli znosić w Jego Imię. Zaufajcie mi, waszej ukochanej Matce, gdy wstawiam się za wami, abyście przybliżyli się do mojego Syna podczas prób, które są przed wami.

    Dziękuję, że odpowiedzieliście na to Wezwanie z Nieba.

    Wasza ukochana Matka

    Matka Zbawienia

    Matka Boża
    http://paruzja.info/pl/oredzia-lista/68-kwiecien-2014/1490-02-04-2014-16-27-matka-zbawienia-nawrocenie-obiecane-przez-mojego-ojca-rozpocznie-sie-w-tym-miesiacu

 18. Małgosia said

  Walentynki to ważny i piękny dzień , nie tylko dla zakochanych , przede wszystkim DZIEŃ WIELU PIĘKNYCH LUDZI Z PIĘKNĄ DUSZĄ , którzy pomagają milionom chorych w ich trudnych dniach życia św WALENTY to Patron ludzi Ciężko Chorych skrzywdzonych przez los.. Warto o tym pamiętać , właśnie w tym dniu im należy podziękować za ich serce , troskę o nasze lepsze jutro.” .UŚMIECH na naszych twarzach ma dla nich wielkie znaczenie ……DZIEKUJE KOCHANI ZA POMOC

  • cox21 said

   Do mnie jakoś to święto nie przemawia.

  • józek said

   A JA WOLĘ POLSKIE ŚWIĘTO NOC KURPAŁY

  • Dana said

   Św. Walenty – patron zakochanych i chorych na padaczkę

   Kult Świętego rozwijał się dość szybko. W miejscu, w którym Męczennik został pochowany, już w IV wieku papież Juliusz I kazał wznieść bazylikę. Ponieważ padaczka, a także wszelkiego rodzaju choroby nerwowe, były wówczas w Europie bardzo częste, Święty znalazł licznych czcicieli na całym kontynencie. Do Polski jego sława dotarła dopiero w XV wieku. Ma tu św. Walenty wiele kościołów poświęconych jego imieniu, wiele ołtarzy i wizerunków. Ciekawe, że do niedawna żadne z tych miejsc nie cieszyło się specjalnym zainteresowaniem zakochanych. Sytuacja zmieniła się od chwili, gdy postać Świętego zaczęto łączyć z tym stanem serca.
   Tak czy inaczej, historyczne przekazy dotyczące osoby św. Walentego w Dniu Zakochanych stają się rzeczą zupełnie niezauważalną, albo przynajmniej drugorzędną. Mało kto dziś pamięta, że św. Walenty, zanim zaczął patronować uczuciom, zanim stał się wzorcem dla wszystkich zakochanych i podkochujących się, był patronem chorych na epilepsję (padaczkę). Ci, którzy nie pamiętają już co to miłość, lubią złośliwie przyrównywać ją do stanu podobnego tej chorobie.
   To tłumaczy, dlaczego właśnie św. Walenty jest patronem wszystkich zakochanych.
   Św. Walenty patronuje nie tylko chorym na epilepsję, ale i na choroby nerwowe. Jest opiekunem chorych psychicznie, ludzi ogarniętych mrokiem umysłu. Ikonografia przedstawia tego męczennika najczęściej w stroju kapłańskim, w momencie uzdrawiania chorego.
   Święty, dziś nieco zapomniany, miał w dawnej Polsce wiele świątyń, obrazów i cieszył się wielkim kultem. Obecnie w liturgii Kościoła 14 lutego na pierwszym miejscu wymienia się św. Cyryla i Metodego, słowiańskich patronów Europy, a dopiero w dalszej kolejności św. Walentego. Dawniej do kościołów, gdzie znajdował się ołtarz z wizerunkiem tego Świętego, 14 lutego matki przynosiły chore dzieci, aby za jego wstawiennictwem uprosić Boga o zdrowie dla dziecka. Najczęściej przynoszono dzieci chore na padaczkę lub przestraszone. Kapłan odprawiał w intencji osoby chorej Mszę św., następnie odczytywał fragment Ewangelii o uzdrowieniu przez Jezusa i kładąc Księgę Świętą na głowę chorego, udzielał błogosławieństwa. Po tych modlitwach wielu chorych, szczególnie dzieci, miało powracać szybko do zdrowia. Może warto w dniu 14 lutego przywrócić ten piękny zwyczaj pamiętając, iż św. Walenty to także patron chorych.

   Relikwie w Polsce:
   Sanktuarium św. Walentego znajduje się w Krobi, w archidiecezji poznańskiej.

   Relikwie Świętego są przechowywane w bocznym ołtarzu w pocysterskim kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Rudach Raciborskich.

   W Lublinie relikwie posiadają dwa kościoły: p.w. Nawrócenia św. Pawła i p.w. św. Mikołaja.

   http://martyrologium.blogspot.com/2010/02/sw-walenty-z-rzymu.html

  • Dana said

   Miłość jest ślepa i zawsze towarzyszy jej Szaleństwo. Dodam tylko, że święty Walenty jest patronem chorych umysłowo.

 19. cox21 said

 20. Beza said

  Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie !!!

  Krucjata Modlitwy (27) Modlitwa o pokój na świecie

  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat! Amen

  Krucjata Modlitwy (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny

  O Mój Słodki Jezu,
  ukróć wojny,
  które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują
  wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych,
  których dotknęło
  spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,
  których życie
  zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich,
  drogi Jezu –
  tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci –
  i obdarz nas Łaską,
  aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane
  w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię,
  zatrzymaj szerzenie się wojny
  i doprowadź dusze
  do Najświętszej Ostoi
  Twojego Serca.
  Amen
  http://www.internetgebetskreis.com/pl

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen.

 21. cox21 said

  Dziś przypada 74 rocznica utworzenia AK http://www.fronda.pl/a/74-lata-temu-powstala-armia-krajowa,65877.html

 22. cox21 said

 23. Dzieckonmp said

  Dzisiejszą hucpę w liczbie 100 osób organizowała MŁODZIEŻÓWKA od Kijowskiego

  Poniżej

  DZIEWCZYNA KODziarza JUŻ WIE!JAK JEST W WALENTYNKI I JAK EWENTUAlNIE Z ALIMENTAMI !kijowski JEJ to WYJASNIŁ !

 24. katolik said

  dzieckonmp i widzisz do czego doprowadzily szkalujace wpisy na papieza?! Bog wybral Franciszka do tego spotkania z Cyrylem a komentarze tutaj sa dalej pelne nienawisci do Glowy Kosciola.. pogratulowac

  • Dzieckonmp said

   Proszę wskazać te szkalujace wpisy. Oszczerstwo rzucić łatwo.

   • Rysiek said

    Adminie, oszczerstwo jest łatwo rzucić. Wiele wypowiedzi i zachowania p. Franciszka też mi się nie podobało i jeszcze nie jest zgodne z moją wiedzą i spostrzeżeniami nauki Pana Naszego Jezusa- ale milczę, bo nie wiem. Tu zgadzam się z Katolikiem. Przy okazji proszę o wybaczenie osoby z którymi zerwałem kontakt, szczególnie M. i L. oraz Z. Pisałem kiedyś o pewnych sprawach- byłem przeciwny- nie spotkalem się ze zrozumieniem, dziś jest to rzeczywistością. Sam Adminie odpisałeś na mój post abym tu wcale nie zaglądał, co też uczyniłem. Jednak gdy dziś w dniu 1-ej niedzieli postu pozwolisz to będę pisał swoje opinie, a jeżeli nie to nie niech się stanie wg Świętej Woli Boga Ojca i Twojej. Niech Dobry Bóg Wam błogosławi. Rysiek

    • bozena2 said

     Panie Ryśku to Pan za którego tak długo modliliśmy się i pytali co się z Panem dzieje.? A może jest dwóch Ryśków, w każdym razie pozdrawiam.

  • przeklejka said

   Katolik
   A ciebie nie dziwią takie gesty wykonywane przez
   głowę Kościoła Świętego , namiestnika Jezusa Chrystusa
   na ziemi.

   Czy jak o sobie mówi Biskup Rzymu nie wie co to za znak
   Jaki to jest przykład dla owczarni.
   Gdzie sam siebie się stawia całując Żydów po rękach.
   Gdzie się podział majestat Tronu Piotrowego.

   Czy rabini całują katolickich księży po rękach???

   Jak wytłumaczyć że całuje po nogach islamskie kobiety i transwestytów

   https://gloria.tv/media/oQaeLKRX2DM

   • przeklejka said

    Takie przykłady można mnożyć.
    Co o tym wszystkim mają myśleć szeregowi wierni???
    Co rusz pytania wątpliwości i konsternacje.
    Czy jego poprzednik Benedykt też miał takie wpadki???

    Te działania są nieświadome czy przemyślane i celowe???

    • Rysiek said

     Myślę Przyklejka, że są zgodne z nauką Pana Naszego Jezusa.

    • przeklejka said

     Rysiek said
     Myślę Przyklejka, że są zgodne z nauką Pana Naszego Jezusa.

     Franciszek dwa lata temu zbulwersował świat, kiedy po raz pierwszy w tamten Wielki Czwartek (2013 rok) umył nogi kobietom, muzułmankom, więźniom etc… i ani jednemu kapłanowi.

     Nie masz racji
     Chrystus nie całował nóg jedynie obmył nogi przyszłych kapłanów
     Kościoła Świętego
     Akt obmywania nóg jest aktem namaszczenia.A całowanie nóg
     aktem uniżenia – uległości .Podobnie jest z całowaniem rąk.
     Pamiętaj że robi to nie zwykły Kowalski który całuje rękę kobiecie ale
     namiestnik Chrystusa. Ten który zasiada na Tronie Piotrowym
     nie powinien chodzić w trampkach i szortach bo to godzi
     w majestat tej zaszczytnej funkcji

    • Rysiek said

     Przyklejka, tak to widzisz, ale w oczach Boga Ojca jest to najwyższy akt miłości i miłosierdzia. Nie wstydżmy się być sługami, odczytujmy gesty człowiecze w odniesieniu do miłosierdzia Stwórcy. Dla mnie nie jest Hańbą, gdy p.Franiszek, Czy inny Król tej ziemi całuje stopy bliżniego- papież jest następcą Chrystusa- a czy Jezus przyszedł do tych co dobrze się mają. Pozdrawiam.

    • Rysiek said

     Przyklejka, wybacz,ale gdyby papież Franciszek ubrał wór pokutny i w takim chodził byłbym bardzo bogaty duchowo i moja świadomość podpowiadała mi to jest Twój prorok to jest twój idol tak czyń. Obudzmy się czas abyśmy myśleli tak jak Pan przekazał nam nauki- co mamy czynić i nie osądzajmy postępowania innych.

    • bozena said

     popatrzcie na mycie nog w kontekscie zachowania sie sw Piotra
     „6.Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten zapytał: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?”. 7 Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja teraz czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale później to pojmiesz”. 8 Mimo to Piotr sprzeciwił się: „Nigdy nie będziesz mi umywał nóg!”. Jezus więc powiedział: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. 9 Wtedy Szymon Piotr powiedział: „Panie, umyj mi nie tylko nogi, ale też ręce i głowę!”. 10 Jezus mu odrzekł: „Ten, kto się wykąpał nie potrzebuje jeszcze raz się myć, chyba za wyjątkiem nóg, gdyż cały jest czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy”. ”

     ” „Ten, kto się wykąpał nie potrzebuje jeszcze raz się myć, chyba za wyjątkiem nóg, gdyż cały jest czysty.”

    • JEHU said

     „Rysiek”, ale co wolno wojewodzie…. Nam można całować, ale majestat Papieża….? Pewnych rzeczy nie powinno się robić – ze względu na dostojeństwo i powagę funkcji!

    • przeklejka said

     Czy w bezpośredniej bliskości Tabernakulum powinny
     znajdować się takie przedmioty

     Papież?
     Biskup Rzymu?
     a może ktoś inny?

    • Rysiek said

     JEHU nie, nie, przypomnij sobie Pismo Św. opisy przeżyć świętych, pokora, pokuta, uniżenie i oddanie życia za NIEPRZYJACIÓL/piszę z dużych liter, bo Pan powiedział , że zycie za przyjaciół/ ale św. Szczepan za oprawców się modlił i prosił o przebaczenie i TĄ DROGĄ musimy iść. Kochani uwierzcie to jest jedyna droga, nie ma innej. Pozdrawiam niech Bóg Ci błogosławi.

    • Rysiek said

     Przyklejka, te przedmioty nie powinny tam się znależć, ale papież też chodzi do spowiedzi. Nam nie osądzać o tym. Przyjąć i co najwyżej w modlitwie do Dobrego Ojca, powiedzieć= Panie wybacz mi, ale tej piłki obok Twego Ciała Świętego nie położyłbym, jednak skoro uczynił to Twój namiestnik Panie Jezu bądż uwielbiony i przez ten przedmiot, Tobie Cześć i Chwałą. Amen.

    • przeklejka said

     Czy przy ołtarzu godzi się tańczyć tango
     od 26 min
     Angel Zavaleta bailando tango en el altar de la Iglesia , ante el futuro
     Papa Francisco

     Bo jak tak dalej pójdzie Kościół Święty zamieni się
     w jaskinię zbójców
     https://forumdlazycia.files.wordpress.com/2014/05/10341890_294964200667015_8561087047722636685_n-6.jpg?w=640&h=480


     Msza Święta????

    • Gosia 3 said

     Witaj Rysiu! myślałam że Ty nam przyniesiesz po tej ciężkiej chorobie pokój na ten blog. Ale Ty zaczynasz wszystko od nowa.
     Zastanów się gdy Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy zgromadził wokół siebie Apostołów i kazał im jego naśladować to powiedział to do wszystkich- do Ciebie czy do mnie. Bo według Ciebie to powiedział do wszystkich i Ty bez obawy możesz iść na Ołtarz i sprawować mszę św , udzielać Komunii Św i spowiadać mnie lub innych braci. Nie Rysiu!!!! do tego dąży się teraz aby biednym dzieciom to wmówić, że my wszyscy jesteśmy równi kapłanom i nawet kobiety mogą być Kapłankami. Jezus dał wzór Kapłanom co mają czynić nie Tobie ani mnie. Nie Tobie ma kapłan umywać nogi lecz Kapłan przyszłym kapłanom. A to dlatego że najwyższy Kapłan Jezus Chrystus obmywał nogi swoim Apostołom ( przyszłym kapłanom). Jezusa trzeba dokładnie naśladować a nie interpretować sobie dowolnie Pismo Święte. A ja Rysiu jak byłeś taki chory i gdybym Cię spotkała w szpitalu bardzo chorego powinnam Ci w chorobie umyć nogi jako Katoliczka. Tak mamy sobie służyć a nie obłudnie jak to niektórzy próbują wmawiać.

    • Rysiek said

     Gosia. Witaj. Pokój z Tobą. zle mnie zrozumiałaś, nie chce wojny, nie chcę a na pewno nie pozwoliłbym abys umyła mi nogi w szpitalu, wręcz odwrotnie, to ja chory zsunąłbym się z łóżka i Tobie umył nogi. Dlaczego nawet dziś nie rozumiemy słów Pana Naszego Jezusa. Dlaczego dziś jeden drugiemu nie usługuje, dlaczego, czy Bóg musi interweniować, czy my jeszcze nie dorośliśmy do tego że tylko miłość w życiu się liczy. Gosia, jeżeli nie chcesz, abym tu pisał, to odejdę,chcę tylko, aby miłość zagościła, a problemy duszy sobie na wzajem prostowali. Pozdrawiam Cię i dziękuję za modlitwę wszystkim.

    • Gosia 3 said

     Ależ Ryśku! pisz do woli co chcesz i ile chcesz. To jest blog Admina i on decyduje. Ja już usuwam się na bok bo teraz mam inne zadania. Kto miał zrozumieć naukę Chrystusa to ją zrozumiał a kto ma zrozumieć i Pan Bóg da mu szansę to zrozumie podczas Ostrzeżenia. Jestem tutaj gościem tak jak Ty, który przybył aby niektórych pocieszyć że Pan jest blisko i nie spóżni się.Smutne to że nie napisałeś jednego zdania jak Kasia1 tak się żarliwie za Ciebie modliła i martwiła o Ciebie. Ja także martwiłam się . Ale tak nas Pan Bóg stworzył ,że jesteśmy różni i mamy różną wrażliwość na bliżniego. Pozdrawiam

    • Kasia1 said

     czy to Ten Rysiek po ciężkiej operacji?

    • Milla said

     @ Przyklejka chcę coś wyjaśnić , do Twojego wpisu , a szczególnie do tych gestów dłońmi.
     Tak napisałeś:
     __________________________________________
     „Katolik
     A ciebie nie dziwią takie gesty wykonywane przez
     głowę Kościoła Świętego , namiestnika Jezusa Chrystusa
     na ziemi.
     Czy jak o sobie mówi Biskup Rzymu nie wie co to za znak
     Jaki to jest przykład dla owczarni.”
     ___________________________________________

     Ten gest w języku migowym oznacza „MIŁOŚC” !!!!!!!!!!!!!

     PS. Jest niestety mylony z innym , każy wie ,co tamten oznacza , wtedy kciuk jest schowany.

    • Milla said

     TEN GEST w języku migowym oznacz MIŁOŚC , czyli KOCHAM CIĘ!!!!!!!

    • Milla said

     Gosiu miła , Rysiek pisze ,to co czuje i jak czuje…a nie zaczyna …”od nowa”.
     Co za przewrotność w Tobie siedzi….(?)

     Z Panem Bogiem !

    • Gosia 3 said

     Milla! przeczytaj sobie wpis Marii to ujrzysz swoją przewrotność w Twoim tłumaczeniu tego gestu w języku migowym. A co do Rysia to nasza już sprawa , którą sami potrafimy sobie wyjaśnić bez Twoje uszczypliwości.

    • przeklejka said

     Milla said
     TEN GEST w języku migowym oznacz MIŁOŚC , czyli KOCHAM CIĘ!!!!!!!

     KOCHAM CIĘ!!!!!!! Miłość ale kogo?

     http://pl.depositphotos.com/31958033/stock-photo-rock-sign-red-devil-hand.html

    • przeklejka said

     Diable, kocham Cię?
     Jak ktoś ma wątpliwości do kogo skierowana jest ta miłość
     niech poczyta tutaj
     http://www.bibula.com/?p=51616

    • Milla said

     Gosia3, , taki jest gest przyjęty w języku migowym i znaczy to ,co napisałam poprzednio. Kropka.
     W mojej probje wytłumaczenia tego układu palców dłoni nie było ,żadnej manipulacji.

     PS.Gosiu…. piszesz na blogu, a nie prywatnie na maila.

    • Milla said

     Przeklejka „KOCHAM CIĘ!!!!!!! Miłość ale kogo?” O to zapytaj najlepiej papieży Benedykta XVI i Franciszka i przede wszystkim głuchoniemych. Dobrze?

    • sylwester37 said

     Kocham cię w polskim języku migowym
     https://gloria.tv/media/A3cwGCco33C

    • Dana said

     A tęcza jest gejowska .To jest paranoja.Czy jest tu nauczyciel języka migowego i wypowie się na temat -„kocham cię ” w języku osób głucho-niemych.

   • Wiktoria said

    Nieprzyjemnie wyglada.

    • przeklejka said

     Rysiek said
     . Obudzmy się czas abyśmy myśleli tak jak Pan przekazał nam nauki- co mamy czynić i nie osądzajmy postępowania innych.

     Ja nie osądzam pokazuje fakty które wszyscy widzą.
     Franciszek też jest tylko człowiekiem, i jest również grzesznikiem
     i jak każdy wierny może korzystać w sakramentu pokuty.
     Franciszek jest jednak nie tylko zwykłym człowiekiem.
     Dostał od Boga łaskę najwyższego kapłana na ziemi.
     Jako namiestnik Chrystusa ma odpowiednio do jego funkcji
     zachować godność i majestat Tronu Piotrowego.
     Papież nie jest żadnym idolem młodzieży . Nie ma być cool, bo
     to podoba się światu. Modernizm spycha Kościół Święty
     w niebyt.
     Bóg i Jego zasady są niezmienne
     To świat ma się ma dopasować do Boga , a nie Bóg do świata.
     A papież ma być wzorem i strażnikiem zasad Boga zgodną
     z rangą funkcji , którą otrzymał

    • Maria said

     Osobą, która wynalazła lub stworzyła ręczny znak dla niesłyszących, Helen Keller, była okultystką i teozofem. Czy Keller świadomie zaprojektowała ten znak „kocham się” dla głuchoniemych, który jest niesamowitą imitacją klasycznego znaku szatana? Czy Keller chciała specjalnie powiedzieć „kocham cię, Diable?”

     See more at: http://www.bibula.com/?p=51616#sthash.8EeoU91C.dpuf

    • Milla said

     http://demotywatory.pl/4107589/W-jezyku-migowym-znak-kocham-cie

     Mario, nie wiem ,czy wiesz,że papież Benedykt XVI też używał tego znaku?

    • Moher said

     Jezus i Jego Słowo jest zawsze.tak tak, nie nie.Jezus i Jego nauka jest jednoznaczna a więc jedyna prawdziwa. Głowa Kosciola powinna być jednoznaczna w swoich wypowiedziach a także zachowaniu i gestach jeśli ich dwuznaczna interpretacja mogłaby zaszkodzić Kościołowi Świętemu. Jednej owczarni jednego Pasteża reprezentantem winien być papież. Dwuznacznosc wprowadza zamęt i błędną interpretację, elastyczność i uniwersalność. Juz w pierwszych chwilach po wyborze Franciszka jego wypowiedziane zdanie zabrzmiało conajmniej dziwnie. Nie napawa optymizmem stwierdzenie: Niech Bóg wam wybaczy coś cie uczynili. Z resztą warto sobie przypomnieć. Drugie zdanie tez ciekawe i dwuznaczne: https://m.youtube.com/watch?v=BtNWd6Z3hyk

   • Wiesia said

    29.03.2013, 19:00 – NIE DO MOICH STÓP PADNĄ. NIE MOJE STOPY BĘDĄ CAŁOWAĆ, LECZ STOPY MOICH SŁUG, WYZNAWCÓW, GRZESZNIKÓW

    (data Orędzia-to w tę właśnie Wielkanoc 2013 roku,w ten Wielki Czwartek, to miało miejsce,czy w ten dzień wtedy było spotkanie z nami katolikami?NIE.A teraz czytajcie te Słowa)

    Moja szczerze umiłowana córko, gdy Judasz Iskariota Mnie zdradzał, trzymał Moją Głowę i pocałował Mnie w policzek.
    Kiedy ci, którzy PROWADZĄ Mój Kościół mówią, że Mnie kochają, a potem Mnie zdradzą, zobaczycie wyraźnie ich pocałunek zdrady.

    +Nie do Moich Stóp padną. Nie Moje Stopy będą całować, lecz stopy Moich sług, wyznawców, grzeszników.

    Okazywanie troski o potrzeby innych ludzi jest godne podziwu.
    Lecz gdy promujecie fizyczny dobrobyt człowieka nad jego potrzebami duchowymi, wtedy nie idziecie za Mną, Jezusem Chrystusem.
    Humanizm nie jest chrześcijaństwem.

    Być chrześcijaninem znaczy oddać wszystko Mnie, rzucając się z pełną pokorą do Moich Stóp.

    Oznacza to pozwolenie Mi na prowadzenie was.
    To oznacza posłuszeństwo wobec Mojego Prawa i robienie wszystkiego, co możecie,
    aby dać przykład Mojej Miłości do was wszystkich.

    Dzisiaj zostałem zdradzony.

    Musicie wziąć swój krzyż i iść za Mną, gdyż wkrótce będziecie mieli zawiązane oczy, będziecie się potykać i upadać w ciemności.
    Bez Światła Boga nie będziecie w stanie widzieć.
    Wasz Jezus

    Przyszłam na moment na bloga.
    Nie przejmujcie się tymi zarzutami,one będą do Ostrzeżenia,potem będą,
    ale tylko padać będą z ust tych,którzy ŚWIADOMIE już po Ostrzeżeniu się opowiedzą za synem zatracenia-lucyferem.
    Zarzuty więc przyjmujmy tak,jak przyjmował je Pan Jezus.
    Wielu nie chce widzieć,bo mają ku temu powody,nie zajmujmy się nimi,nie będą mieli wyjścia,kiedy sami zobaczą to w Ostrzeżenie.
    Pozdrawiam
    z Bogiem i Matką Zbawienia
    Któż,jak BÓG!

    • Gosia 3 said

     Wiesiu! ja też już odchodzę i się wyciszam, bo widzę wiele prowokacji . Ręce opadają kto miał zrozumieć to zrozumiał a widzę ,że wraca stare. Szkoda czasu. Z mojej strony tylko modlitwa. Z Panem Bogiem i Maryją.

    • Moher said

     Dziękuję Wiesiu:)

 25. Gosia 3 said

  Katoliku! żebyś się nie zdziwił jak Głową Kościoła zostanie Cyryl lub ktoś z jego kręgu i to Franciszek mu zrobi tron Antychrysta. Przecież Antychryst ma przyjść ze Wschodu. Ale to tylko moje skromne zdanie. nie bierz tego dosłownie.

  • Dana said

   Zgaduj-zgadula, w której ręce kula?

   • Gosia 3 said

    Oj Dano! lepiej coś przewidywać i nie być zdziwionym niż nic nie robić i być mocno zaskoczonym .Nie bądż taka poprawna bo taką nie jesteś. Zresztą nikt z nas nie jest.

    • Dana said

     Rzucanie oskarżeń ,że ktoś jest Antychrystem jest zbyt łatwe ,a to jest poważne oskarżenie.

    • Vesper said

     Ciągle zapominacie o przekazach opisujących Antychrysta! Ma być osobą światłą, wykształconą, wzbudzającą podziw, ma znać wiele języków, ale nie będzie w stanie wypowiedzieć słowa po łacinie! Do tego w którychś z objawień Maryjnych wyjaśniono pochodzenie Antychrysta tj. z kogo będzie się wywodził. Takie głupie zgadywanie w stylu „komu źle z oczu patrzy pewnie jest Antychrystem” nie ma sensu! Myślmy analitycznie, wyciągajmy wnioski!

    • Gosia 3 said

     Dano! a Ty kim jesteś? nie wiedziałam że gdybanie jest już niemożliwe. Zastraszanie jest obrzydliwością. Myślałam, że Ty wiesz o tym.Lepiej dawaj nam porady jak przykry może być upadek z taboreta bo w tym jesteś najlepsza.

    • Dana said

     Gosia ale się odgryzłaś .

    • Ewa said

     Na początku naszej ery myślano, że był nim Neron, cesarz rzymski. Pozniej rozni dyktatorzy czy przywódcy wojskowi, tacy jak Napoleon, kanclerz Bismarck, Mussolini i Hitler. Nam współczesnymi, byli Stalin, Chruszczow oraz Mao Tse-tung.
     Wielu ich juz bylo, ale zawsze przychodzil nastepny. Zamiast zgadywac lepiej pomodlmy sie a rozpoznanie poda nam Duch Swiety.

    • Gosia 3 said

     Dano! ani mi to w głowie było. Trudno było przemilczeć Twoją insynuację. Nikogo pierwsza nie zaczepiam, a blog jest po to by wymieniać się poglądami, coś pogdybać. Czy uważasz inaczej?

    • Dana said

     Uważam,że gdybanie z twoich ust może być odebrane przez pewne osoby jako wyrocznia.Dlatego waż każde słowo.

    • Gosia 3 said

     Ewo! masz rację my modlący się na pewno rozpoznamy ale nie wiem czy już tak swobodnie wypowiemy się na ten temat aby innych ostrzec. Pozdrawiam

    • Gosia 3 said

     Dano! nie przesadzaj tutaj wchodzą na blog bardzo mądrzy i wierzący ludzie dla których Pan Bóg jest wyrocznią a nie ja marny pył. Już skończmy ten temat Dano! bo za bardzo chyba i Ty w to uwierzyłaś, a powtarzam, że to moje tylko gdybanie. Miłego wieczoru Dano! Pozdrawiam

    • Ewa said

     Jestem pewna na 100 %, ze nie zdazymy sie wypowiedziec ani ostrzec. Przykre to, no ale coz czasu bylo i jeszcze jest pod dostatkiem. Bog zawsze byl dzentelmenem i dawal ostrzezenie i czas na zastanowienie. Ci, ktorzy chca i pragna to wykorzystaja kazdy dzien na przygotowanie sie a pozostali na zasadzie – slepy, slepego prowadzi i razem w dol wpadna.

    • Gosia 3 said

     Ewo! czasu jest mało i z tym się z Tobą nie zgodzę że jest pod dostatkiem. Pozdrawiam i Szczęść Boże!!! jeszcze to musiałam sprostować.

    • Ewa said

     Wiesz Gosiu o ten czas to ja absolutnie nie bede sie sprzeczac tym bardziej, ze sama NMP mowi iz dany nam czas sie konczy. Chodzilo mi o to, ze jesli ktos uwierzy juz dzisiaj (bo jutro rzeczywiscie moze byc za pozno) to ma go wystarczajaco na pojednanie sie z Bogiem. Zauwaz, ze czasami ludzie 5 minut przed zgonem wolaja milosierdzia, przyjmuja Sakramenty i zostaja zbawieni. W tym kontekscie to napisalam. Ale doradzam wszystkim aby wykorzystali te chwile, ktora nam jeszcze zostala. Pozatym nie znamy ani dnia ani godziny kiedy nasze zycie sie skonczy. Wychodzac do pracy tez nie wiemy, czy wrocimy.

   • Józef Piotr said

    …która kula ?

  • Wiktoria said

   Ja teraz przyjrzewam sie Putinowi, nie ufam mu, ale mam nadzieje, ze cos zmieni sie na lepsze, niby juz sie zmnienilo i ze to nie on bedzie tym, kto rozpocznie III wojne swiatowa, pomoze wprowadzic komunizm i dojsc do wladzy antychrystu.

 26. giovanna said

  wizja piekła

  Click to access M.Baxter-Objawienie_piekla.pdf

 27. Dana said

  Iwan Kryłow.

  SŁOŃ I MOPSIK.

  Słonia na pokaz po mieście wodzono.
  Toż dziwowisko wielkie w naszych stronach!
  Przeto za Słoniem chodził gapiów tłum.
  Ni stąd ni zowąd, Mopsik, wielki chwat,
  W gromadę wpadł.
  Ujrzawszy Słonia, nuż czynić nań rum:
  Dziamać, jazgotać, ujadać,
  Miotać się, skakać, dopadać.
  Niemal za trąbę go ima!
  No, wprost do walki wyzywa olbrzyma!
  „Przestań się hańbić, koleżko” — rzekł szpic —
  „Na Słonia-ż, porywać się tobie?
  Patrz, jużeś ochrypł, on zaś idzie sobie
  Jakby nigdy nic.
  Nawet twych dziamań wcale nie spostrzega”.
  „Ech, ech!” — odrzecze Mopsik-kolega —
  „To mi też właśnie dodaje otuchy,
  Że bez bitki policzon będę między zuchy.
  Niechże wszystkie psy mówią: Aj, Mopsik malusi!
  Skoro szczeka na Słonia, jak silny być musi!”

 28. atu said

  Mehran Tavakoli Keshe jest
  prawdopodobnie Antychrystem

  Przekazane Conchiglii:
  http://www.conchiglia.us/Polska/PO_C_Lettere/PO_Conchiglia_VATICANO.htm

  Post od góry: STRASZNY JEST TEN DZIEŃ DLA LUDZKOŚCI… W IMIĘ
  FAŁSZYWEGO POKOJU WZNOSI SIĘ « ANTYCHRYST »

  cyt.
  ;uważajcie na Persów.
  Persowie to Irańczycy.W 1935 r. zmieniono nazwę Persji na Iran.

  Kończy się słowami: „Duch święty powiedział ci o M.T.K” – a to
  przecież jego inicjały!

  TO polityczny ANTYCHRYST!

  http://pesn.com/2014/04/20/9602473_Mehran-Tavakoli-Keshe_Announces_He-is-Messiah/

  http://davidicke.pl/forum/fundacja-keshe-zapowiada-uwolnienie-technologii-kosmicznych-t10852-120.html

 29. Dana said

 30. Dana said

  Krzak i ogień

  Gdy chcesz mieć przyjaciela, wprzód go poznaj z bliska,
  charakter zbadaj dokładnie.
  Bo hultaj przyjaźń wyzyska –
  naiwny w kabałę wpadnie.
  Tliło się coś pod krzakiem w zimowy poranek.
  Widać wędrowcy rozniecili ogień…
  (w pobliżu jeszcze ślady pozostały sanek)
  i nie zgasiwszy, w dalszą puścili się drogę.
  Płomyczek dogorywał, brakło mu paliwa.
  Nagle błysnął i tak się do Krzaka odzywa:
  „Czemu sterczysz tu nagi, bez jednego listka?”
  „Trudno kwitnąć – Krzak odrzekł – gdy mróz ziemię ściska”.
  „Widocznie – Płomyk na to – fujara z sąsiada.
  Gdybyś pokumał się ze mną,
  wnet miałbyś aurę przyjemną.”
  Krzak się zdziwił:
  „Ej, co też sąsiad opowiada!”
  „Jak to, nie wiesz, żem słońca najrodzeńszym bratem?
  Właśnie ja czynię zimą to, co ono latem.
  Z mojej to łaski w północnej krainie
  po oranżeriach życie tropikalne płynie.
  I ty, skoro mnie tylko przygarniesz do siebie,
  możesz ciepło mieć jak w niebie”.
  Krzak przystał. Wnet mu Płomyk skoczył na korzenie,
  stąd się na gałązki wgarnął,
  a po chwili już buchnął ogromnym płomieniem
  i powlókł niebo dymu chmurą czarną.
  Nazajutrz śladu już nie było z Krzaka.
  Bo przyjaźń ognia z drzewem zawsze bywa taka.

 31. Wiktoria said

  W sumie to wszystko wyglada dobrze, zwlaszcza ochrona zycia nienarodzonych i osob starszych, rownierz o rodzinie. Obybylo przestrzegane. Ale to:”Nie można się zatem zgodzić na stosowanie nieuczciwych środków w celu zachęcenia do wiernych, aby przeszli z jednego Kościoła do drugiego, zaprzeczając ich wolności religijnej oraz ich tradycji. Jesteśmy powołani, aby wprowadzić w życie przykazanie apostoła Pawła: „poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego” (Rz 15, 20). Do katolikow terazniejszych to raczej nie odnosi sie. I jezeli im zabroni sie glosic Ewangelie i prowadzic katechezy w Rosji naprzyklad, pod pretekstem tego punktu, to Kosciol Katolicki nie bedzie mogl rosnac.

 32. Piotr said

  Bardzo ważne Orędzie z 13 lutego 2016 (Prawdziwe Życie w Bogu)

  13 lutego 2016

  Daję ci Mój pokój. Czy zapiszesz Moje Słowa?

  Tak, Panie…

  To pokolenie trudno jest ugiąć. Wyniszczeni przez własne grzechy pokładają swą ufność w Szatanie, budując swą nadzieję na nim. Chociaż staję przed wszystkimi, by Mnie ujrzeli, tylko niewielu zwróciło uwagę. Ich przywódcy stali się okrutni i wiele narodów z ich ręki czeka śmierć. Jak bardzo płakałem nad tobą, stworzenie! Nad tobą, którego życie teraz będzie spływało ku śmierci. Wtedy, gdy płomienie niczym języki lizać będą twoich mieszkańców, wybuchając w powietrzu, Ja zapytam to pokolenie: gdzie znajdziesz wytchnienie? I w kim? W Szatanie? W sobie i we własnym ego?

  Nadszedł czas, aby wykonać Moją Sprawiedliwość, albowiem kara dla tego niewiernego pokolenia jest u waszych drzwi. Wypełnię Moje zarządzenia co do joty. Kiedy usłyszycie grzmot, Mój Głos się rozlegnie, hucząc w waszych uszach, rozbrzmiewając po same krańce ziemi. Wtedy wiedzcie, że świat i wszyscy, którzy go zamieszkują, usłyszą Głos Sprawiedliwości: zło przyniesie śmierć wielu narodom… zniszczenie ogarnie każde miasto.

  Czy słyszałeś, że „Anioł Jahwe okrąży miasta i narody” wzywając wszystkich do pokuty? To właśnie będzie się działo w dniach, które mają nadejść.

  Dlatego wy, którzy weszliście na Moje Dziedzińce i uwierzyliście w prawdziwość Moich mów, módlcie się i nie lękajcie się ani się nie bójcie, lecz wy, którzy przez niekończące się lata szydziliście z Moich mów, uderzając swoim językiem Moich proroków, strzeżcie się! Albowiem posługiwaliście się kłamstwami, by usprawiedliwić wasze kłamstwa, prawdziwie zakopaliście Moje Słowa w waszym własnym grobie. Tak, istotnie, przekręcaliście Moje Słowa. Lecz wasze grzechy wykopały przepaść między wami a Mną. A teraz Sprawiedliwość nie będzie wstrzymywana. Mówię wam, gorzkie będą dni, które na was przyjdą, kiedy Ja stanę naprzeciw was… Módlcie się i nie pozwólcie waszym powiekom zamknąć się popadając w sen!

  Oto jak powinniście się modlić:

  „Jahwe, mój Boże, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa,
  usłysz nasze wołanie o miłosierdzie i o pomoc,
  przebacz tym, którzy nie pokładają wiary w Ciebie, mój Boże,
  ani ufności w Twoją moc, by nas ocalić.

  Nie uderzaj nas w naszych dniach,
  wypalając w jednej chwili ziemię.
  Ale w Twoim Ojcowskim Współczuciu
  pożałuj nas i przebacz nam.
  Nie pozwól, by zły jak wodę rozlał naszą krew.
  Przebacz naszą winę, powściągnij swój gniew,
  pamiętając o naszej słabości.

  Powstrzymaj Twych aniołów zniszczenia,
  dając nam jeszcze jedną szansę okazania się
  wartymi Twojej Dobroci.
  Pokładam mą ufność w Tobie. Amen”

  Z jakimż zadowoleniem przyjmę wówczas tę modlitwę. Tę modlitwę, która sprawi, że złagodnieję! Córko, pobłogosławię tych wszystkich, którzy będą się szczerze modlić tą modlitwą. Niech to proroctwo zostanie usłyszane. „Dzień i godzina należą do Mnie, waszego Boga” – tak powiesz tym, którzy będą cię pytać o czas i godzinę Mojej Sprawiedliwości! Miłość cię kocha.

  http://torun.vassula.pl/2016/oredzie-z-13-lutego-2016/

 33. Dana said

  Z listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian

  Czyńcie pokutę

  Patrzmy uważnymi oczyma na krew Chrystusa i poznajmy, jak bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu, skoro wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy.
  Stańmy w obliczu wszystkich wieków ludzkości i zobaczmy, że w każdym pokoleniu Pan udzielał sposobności do pokuty tym, którzy pragnęli się do Niego nawrócić. Głosicielem pokuty był Noe i ci, którzy go posłuchali, zostali uratowani. Jonasz przepowiadał Niniwitom zagładę, oni jednak czyniąc pokutę za grzechy przebłagali Boga swoimi modlitwami i choć byli bardzo daleko od Niego, dostąpili zbawienia.
  O pokucie mówili słudzy Bożej łaski, natchnieni Duchem Świętym. Mówił o niej również pod przysięgą sam Pan wszechrzeczy: „Na moje życie! Ja nie pragnę śmierci grzesznika, lecz jego nawrócenia”. I dodał jeszcze to sławne oświadczenie: „Opamiętajcie się, domu Izraela, od waszej nieprawości. Powiedz synom mojego ludu: Jeśliby grzechy wasze sięgały od ziemi aż do nieba, gdyby były bardziej czerwone niż szkarłat i bardziej czarne niż pokutny wór, a nawrócilibyście się do Mnie całym sercem i powiedzielibyście: «Ojcze», nakłonię ku wam jako ku narodowi świętemu ucha mego”.
  Tak więc chcąc, by Jego umiłowani stali się uczestnikami pokuty, wzmocnił ową wypowiedź aktem swej wszechmocnej woli.
  Dlatego winniśmy się ochoczo poddać tej pełnej chwały i uwielbienia woli. Błagając na klęczkach miłosierdzie Boga i Jego łaskawość, uciekajmy się do Jego zmiłowania i zdajmy się na nie, porzucając próżne uczynki, a także zwady i zawiści, które prowadzą do śmierci.
  Bądźmy zatem, bracia, pokornego ducha, wyrzekając się wszelkiej próżności, pychy, zapamiętania i gniewu. Czyńmy to, co zostało napisane. Mówi bowiem Duch Święty: „Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem, lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi szukając Go i czyniąc Jego prawo i sprawiedliwość”.
  Miejmy szczególnie w pamięci słowa Pana Jezusa, które wypowiedział pouczając o sprawiedliwości i wyrozumiałości. Mówił zaś tak: „Bądźcie miłosierni, a dostąpicie miłosierdzia; przebaczajcie, aby i wam przebaczono; tak jak wy czynicie, i wam będą czynić; jak dajecie, tak i wam będzie dane; jak sądzicie, tak sami będziecie osądzeni; jaką okazujecie łagodność innym, takiej i sami doświadczycie; jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą”.
  Niech te nakazy i polecenia będą dla nas podporą, abyśmy mogli zawsze kroczyć pokornie drogą posłuszeństwa Jego świętym słowom. Mówi bowiem w innym miejscu: „Na kogóż wejrzę, jeśli nie na ubogiego i skruszonego duchem, który drży na moje słowa?”
  Będąc uczestnikami licznych i wspaniałych wydarzeń wracajmy ustawicznie do tego pokoju, który nam został przekazany na samym początku, a mając pilnie utkwiony wzrok w Rodzicu i Stwórcy całego świata, przylgnijmy mocno do Jego łaski oraz wzniosłych i przeobfitych darów pokoju.

  http://jednoczmysie.pl/1-list-klemensa-rzymskiego-do-koryntian/

 34. Eliza said

  Kolumbia: ciężarne kobiety zarażone wirusem mają prawo do aborcji

  Zika stanowi coraz większe zagrożenie. Fala zarażeń wirusem dotknęła już ponad 30 państw. W ostatnich tygodniach znaczący wzrost zachorowań odnotowano w Kolumbii. Wirusem zaraziło się ponad 5 tys. ciężarnych kobiet. – Z tygodnia na tydzień liczba zarażeń ciężarnych wzrosła o blisko 60 proc. – podaje kolumbijski instytut zdrowia. (W sumie Kolumbii zarejestrowano już ponad 30 tys. przypadków zarażenia wirusem).

  Zarażone kobiety mają prawo do aborcji

  30 proc. zarażonych kobiet w ciąży mieszka w prowincji Norte de Santander, na wschodzie kraju przy granicy z Wenezuelą. W regionie karaibskim Kolumbii, gdzie znajdują się popularne wśród turystów miasta Cartagena i Santa Marta, stwierdzono ponad 12 tys. przypadków wirusa.

  Rząd kolumbijski ogłosił, że ciężarne kobiety, u których potwierdzono obecność wirusa Zika, mają prawo do aborcji. Jednak może być to trudne do wyegzekwowania. W Kolumbii obowiązuje restrykcyjne prawo antyaborcyjne. Kobiety mają problem ze znalezieniem lekarza gotowego przeprowadzić zabieg, nawet gdy spełniają prawne wymogi.

  Władze w Bogocie apelują do kobiet, by ”wstrzymały się z zachodzeniem w ciążę w okresie od sześciu do ośmiu miesięcy”.

  WHO: zagrożenie międzynarodowe

  Naukowcy podejrzewają, że Zika ma związek zarówno z mikrocefalią (małogłowiem) u noworodków, jak i z występowaniem rzadkiego schorzenia znanego jako zespół Guillaina i Barrego. U osób z osłabionym układem odpornościowym może ono wywoływać paraliż, a w skrajnych przypadkach śmierć. Ocenia się, że u kobiet ciężarnych Zika może przedostać się do płodu, wywołać wady wrodzone i doprowadzić do śmierci dziecka. Wciąż nie ma szczepionki przeciwko wirusowi.

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) traktuje Zikę jako” zagrożenie na skalę międzynarodową”. Poprzednio komunikat o takiej treści wydano w 2014 roku w związku z epidemią eboli w Afryce Zachodniej.

  Zika, przenoszony przez komary z rodziny Aedes aegypti, znany jest od 1947 roku, gdy został odkryty w Ugandzie. Jeszcze do zeszłego roku uważano, że wirus nie ma poważnych skutków dla zdrowia.

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19622560,zika-juz-w-30-krajach-coraz-wiecej-chorych-kolumbia-ciezarne.html

  • Tomasz said

   Nieciekawie się dzieje w Kolumbii. Zwłaszcza w świetle znanego filmu „Kolumbia świadectwo dla świata”. Wg niego to kraj niemal święty. Tymczasem co prawda prezydent się zmienił ale jego następca jest z tego samego obozu o słyszymy o dozwolonych aborcjach, o legalizacji małżeństw pederastów, o jakiś świątyniach satanistycznych. Na słabym, emocjonalnym gruncie było to rzekome nawrócenie Kolumbii. A może w filmie przesadzono (autor: Dominik Tarczyński, dziś poseł PiS)

 35. Dana said

 36. Ania said

  Kochani bardzo Wam Wszystkim dziękuję za wytrawalą modlitwę za małą Weronczkę.Powodem biegunki był gronkowiec złocisty w mleku mamy.Dostala Nutramigrn czyli mleko alergików i wszystko się unormowalo.Jej mama Kasia bardzo Wam Wszystkim dziękuję za wytrawala modlitwę i niech Wam Pan Bóg wszystkim wynagrodzi zwłaszcza dziękuję Krysi Kasi1 i Mariuszowi . Pozdrawiam Was serdecznie Ania.

  • Gosia 3 said

   Aniu! to bardzo radosna dla mnie wiadomość. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki. Właśnie dzisiaj o tą kruszynkę pytałam. Maryi również dziękuję!!!! Oby coraz więcej takich wiadomości.

   • Gosia 3 said

    Zapomniałam podziękować Św Weronice co ocierała twarz Jezusowi. Bo w pierwszym dniu do niej się zwracałam o pomoc. Niech mama małej Weroniki także jej podziękuje jak może . Pozdrawiam Aniu.

    • Ania said

     Gosiu ,ja też serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję za Twoją modlitwę.Mała Wera mimo jednej z najgorszych bakterii i grążącego odwodnienia przetrwała najgorsze ,aż lekarz był zdumiony jak bardzo silny ma organizm, ale my wszyscy wiemy ,że ta siła pochodziła z ufnej modlitwy i wiary że Bóg jej wsłucha.To cud że ta mała z tego wyszła.Kasia jej mama jest trzcicielką Bożego Miłosierdzia i choć przeżyła koszmar nie zwątpiła w jego moc.Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.

   • Bryza said

    Aniu , dla mnie , to jest bardzo radosna wiadomość Chwała Panu Bogu , że została postawiona diagnoza i można było dzieciątko leczyć i to jest cud .Pozdrawiam mamę Weroniki, Kasię i Ciebie Aniu .Szczęść Wam Boże.

  • Kasia1 said

   a dzisiaj na Mszy Św były chrzty i tak przyszła mi na myśl Weronika.Pomyslałam,przecież już musi być zdrowa.I jest.Bogu Chwała.

  • Krystyna said

   🙂 Kochana Aniu, to wspaniala wiadomosc i wielka radosc dla mnie, ze Weroniczka zdrowieje. Serdecznie Cie pozdrawiam i mame Kasie, i Jej coreczke. 😉
   Niech bedzie Bog uwielbiony w Swoim Milosierdziu!
   Blogoslawionej nocy dla Wszystkich Blogowiczow!

  • Dana said

   Jeżeli mama zaraża dziecko gronkowcem to musi zachować szczególną ostrożność , aby znowu nie zarazić córeczki.Gronkowiec jest trudny do wyleczenia i niektóre osoby są nosicielami.

 37. krystynka said

  z okazji świętego Walentego

 38. Piotr said

  WAŻNE PROROCTWO – OSTRZEZENIE:

  Matka Zbawienia „(…) mnie, ukochaną Matkę Chrystusa, wykorzystają, aby ukryć prawdziwe intencje tych sił, które weszły do Kościoła mojego Syna na Ziemi. Zostanę wykorzystana jako marionetka Kościoła, aby zmylić ludzi co do prawdziwych intencji tej niegodziwej grupy. Aby przekonać dzieci Boże, że pozostają oni wierni prawdziwemu Słowu Bożemu i tradycji Kościoła katolickiego, będą organizować uroczystości,
  utrzymując, że mają one na celu oddawanie mi czci. Wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby zbezcześcić mój wizerunek, przedstawiając światu wielkie oszustwo. Wykorzystają mnie, aby sprofanować Kościół mojego Syna i wszystko zrobią na odwrót, zgodnie z żądaniami złego ducha.

  Wzbudzając wrażenie, że czczą oni Matkę Bożą, wprowadzą wielu katolików w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. To będzie oznaczało, że wszystkie wątpliwości, które normalnie by mieli, będąc
  świadkami dziwnych nowych poprawek do Mszy i Sakramentów, zostaną natychmiast zapomniane. To mi sprawi wielką boleść. Mój wizerunek celowo zostanie wykorzystany, aby obrażać mojego Syna ”

  (17.08.2013, 16:45 – Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca
  schronienia, aby mogły im one zapewnić codzienne sprawowanie Mszy
  i Najświętszej Eucharystii)

 39. messenger said

  Orędzie z 13-tego lutego 2016r

  http://torun.vassula.pl/2016/oredzie-z-13-lutego-2016/

 40. kris said

  Módlmy się codziennie za naszą Ojczyznę

 41. bozena2 said

  Jezus
  Święto Ofiarowania Pańskiego
  “ Oto jestem dla ciebie… Conchiglio…
  pozwól Mi mówić do Mojego Piotra poprzez twoją rękę
  korzystając z ciebie… korzystając z ciebie… korzystając z ciebie.
  Piotrze… Piotrze Mój…
  dziś jest ważny dzień dla całego Chrześcijaństwa
  i specjalnie wybrałem ten dzień… aby powiedzieć ci:
  NADSZEDŁ CZAS
  !
  I NIE MOŻNA JUŻ CZEKAĆ
  !
  Nie możesz już czekać!
  Nie mogę już czekać!
  Tak… teraz musisz wyjaśnić…
  i ze Mną przy twoim boku
  obalić całą
  hipokryzję

  która przenika Watykan.
  Powiedziałem Watykan… a nie
  powiedziałem Kościół.
  Dlaczego to
  rozróżnienie?
  Dla jasności.
  Od zawsze mówiłem… zwracając się do Mojego Kościoła… włączając również Watykan
  ale Watykan pokazał i nadal pokazuje na swoich
  szczytach
  że nie jest i nie chce być częścią Kościoła… który do Mnie należy
  i dla którego Maryja jest Matką.
  Watykan jest twierdzą nieprzeniknioną dla wszelkiej ludzkiej kontroli
  i jest wylęgarnią siedmiu
  grzechów głównych i innych niegodziwości.
  Kościołem natomiast Jestem Ja… ze wszystkimi dziećmi..
  . które Mnie kochają
  i które codziennie ofiarują siebie na Mój Wzór… świadcząc o Mnie
  a ich męczeństwo …
  jest prawdziwym
  męczeństwem
  .
  Zatem…
  po wyjaśnieniu… że Kościół i Watykan są dwiema różnymi
  rzeczami… powtarzam:
  Piotrze… nadszedł czas na wyjaśnienie.
  ..ponieważ w
  Kościele
  jest całkowite
  zamieszanie
  z powodu wielu Purpuratów z Watykanu.
  Piotrze… Piotrze… Piotrze…
  ile czci dla tego imienia

  mimo iż prawdziwej..
  .
  ale nieodpowiedniej
  w odniesieniu
  do
  znaczenia.
  Ile dumy u tych… którzy dali « więcej »

  gdzie Ja celowo nie dałem
  .
  W tym dniu chcę wyjaśnić również znaczenie twojego imienia
  ponieważ kocham cię i uczę cię Pokory
  ponieważ kiedy jest się
  pokornym
  przed Bogiem… przed Bogiem
  jest
  się wielkim
  .
  A ludzie?
  Kto ma zrozumieć… zrozumie… pozostali nie będą mogli.
  Piotr jako « kamień

  skała » i dlatego solidna
  i mocna
  ?
  Tak… mocna skała …
  ale « MOCNĄ SKAŁĘ » reprezentuję Ja… który Jestem Kościołem
  .
  Ty… Piotrze… ty… Mój Wikariuszu i
  przedstawicielu na Ziemi.
  ..
  jesteś
  «
  kamieniem
  »…
  kamieniem… który wybrałem… kamieniem… który
  trzymam w rękach z miłością.
  Bądź uważny
  … Piotrze…
  w tym przedstawieniu
  … które
  ci proponuję.
  Ja Jestem
  « DAWIDEM »… ty jesteś « kamieniem » w Moich Rękach
  a Watykan…
  wylęgarnia
  siedmiu
  grzechów głównych i innych niegodziwości

  jest
  « GOLIATEM » do obalenia.
  Jest to konieczne..
  .
  Piotrze Mój! Albo teraz… albo już nie zdążysz!

  Obyś miał odwagę sprawować Świętą Władzę… którą ci dałem
  i odłączyć się od
  Watykanu… jak Ja odłączyłem się od Synagogi.
  « WATYKAN

  SYNAGOGA » taka sama hipokryzja… wszelkiego rodzaju zgnilizna.
  Ludzie w
  białych i bogatych szatach na zewnątrz
  lecz zgnili w sercu i nieuczciwi w
  działaniu

  chciwi bogactwa i władzy
  .
  Piotrze Mój…
  wołam cię… abyś poszedł za Mną tam… dokąd teraz nie chciałbyś pójść
  ponieważ znasz po części wielkie tego cierpienie.
  ale Wolę Bożą należy spełnić…
  ażeby Królestwo Boże zajaśniało w Swojej
  Olśniewającej
  Światłości w
  Pełni Miłości
  .
  Szata… która cię
  przyobleka… jest potężna z Mojej Woli
  zatem dbaj o Szatę i ochraniaj ją… ale pozbaw się wszelkich innych przywilejów
  i odłącz się od dzisiejszych faryzeuszy i uczonych w Piśmie.
  Pokaż światu przez ten akt prawdziwej pokory
  piękno Kościoła Chrystusa Jezusa..
  . którym Ja Jestem
  .
  Nie oglądaj się wstecz… i nie patrz na prawo i na lewo.
  Patrz tylko naprzód…
  ponieważ Ja Jestem przed tobą i poprzedzam cię… aby
  utorować ci drogę
  .
  Bądź uległy… Piotrze…
  spraw… abym Ja mógł rzucić kamień… którym jesteś… przeciwko
  Goliatowi
  ponieważ źle używa wielkiej władzy…
  tej władzy… którą… pomimo pokusy…
  oddaliłem od Siebie i pokonałem
  .
  Piotrze Mój…
  spraw… abym Ja mógł rzucić kamień… którym jesteś… przeciwko Goliatowi

  przeciwko
  Watykanowi
  ponieważ używa bogactwa i wielu przywilejów dla siebie
  a nie dla biednych i głodnych na całym Świecie
  .
  Wszystko wkrótce runie… Piotrze!
  Bądź pewny… że Świat… widząc cię pokornym i biednym… jak opuszczonym…
  przyjmie cię i uwierzy ci… ponieważ
  rozpozna Mnie w tobie
  .
  To jest GODZINA MAGNIFICATU i wielmożni
  zostaną
  złożeni z tronów
  a zostaną wywyższeni pokorni.
  Prawdziwy wierzący w Chrystusa Jezusa… którym Ja Jestem… nie boi się prześladowania
  i nie boi się stracić życie… aby świadczyć o Mnie.
  Prawdziwy wierzący…
  nie milczy dla utrzymania spokojnego życia
  z udawanym i fałszywym pokojem
  między ludźmi…
  to czysta hipokryzja…
  ponieważ Ja nauczyłem mówić Tak Tak…
  Nie Nie.
  Prawdziwy wierzący zgłasza niesprawiedliwości… ma odwagę wykrzykiwać Prawdę Bożą
  ponieważ być naprawdę pokornym znaczy mówić Prawdę i słuchać Boga.
  Piotrze Mój… nie miej wątpliwości co do tych Moich Słów
  które kosztują łzy
  … krew i życie tę
  córkę
  Moją
  Conchiglię
  .
  Rozejrzyj się wokół z głębokim spojrzeniem…
  sam widzisz… że Świat
  jest w nieładzie.
  Stado… lud… który powierzyłem Pasterzom…
  wam z Mojego
  Kościoła
  jest rozproszony… jest zdesperowany… jest biedny…
  jest zniechęcony
  … jest
  bliski głodu
  .
  A kiedy lud jest w takich warunkach
  traci wszelką kontrolę z powodu bólu fizycznego i
  moralne
  go…
  ponieważ
  jest on nie do zniesienia
  .
  Piotrze Mój…
  Świat jest na rozdrożu… o którym mówiłem dawno temu.
  Już jest późno… aby uczynić wszystko
  ale pamiętaj… Piotrze… że nawet tylko jedna Dusza jest dla Mnie cenna.
  Od tego… któremu wiele dałem…
  wiele wymagam i wielka jest twoja odpowiedzialność.

  W tym czasie
  epokowego
  skoku…
  twój Pontyfikat jest najcięższy
  w Historii
  ponieważ naznacza i determinuje zmianę
  która przygotowuje Moje Bliskie
  Przyjście w Chwale z Moją
  Matką
  Maryją
  Matką Bożą i Matką
  Kościoła.
  Odwagi…
  Piotrze Mój…
  Ja Jestem z tobą.
  Ty ufaj Mi.
  Kocham cię i błogosławię ci.
  ..
  Piotrze… kamieniu Mój
  w Imię Ojca
  Matki
  Syna
  i Ducha
  Święte
  go
  .
  Amen. Amen. Amen.

  • Milla said

   Bożena 2,
   Te słowa Jezus przez Conchiglię mówi do Benedykta XVI ?
   Ja to rozumię tak,że ma coś ogłosić światu?
   __________________________________
   „NADSZEDŁ CZAS
   !
   I NIE MOŻNA JUŻ CZEKAĆ
   !
   Nie możesz już czekać!
   Nie mogę już czekać!
   Tak… teraz musisz wyjaśnić…
   i ze Mną przy twoim boku
   obalić całą
   hipokryzję

   która przenika Watykan.”

   • bozena2 said

    Ja rozumiem, że Benedykt XVI odegra jeszcze swoją ważną rolę w rękach Boga, jak Dawid przeciw Goliatowi.
    Wszystko wkrótce runie… Piotrze!
    Bądź pewny… że Świat… widząc cię pokornym i biednym… jak opuszczonym…
    przyjmie cię i uwierzy ci… ponieważ
    rozpozna Mnie w tobie

 42. Warto zapoznać się z przesłaniami z Jacarei
  http://www.mensageiradapaz.org/sub-paginas/aviso-milagre-castigo.html
  http://www.mensageiradapaz.org/

 43. Darek said

  2016-02-09 konferencja ►ks.Piotr Natanek◄
  ►all BAH video◄ ♥ cz.1 ♥ Sakramenty ♥ kapłaństwo ♥ Orędzia Św. Agnieszki 2016-01-19 ♥ Amsterdam źródło:christusvincit-tv.pl (publikowane za zgodą ks. Piotra) ♫☼ 2016 ღ 02 ღ 09

  https://gloria.tv/media/mGbLLSaBMYg

 44. Darek said

  Turecka artyleria ostrzeliwuje pozycje syryjskich wojsk

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/turecka-artyleria-ostrzeliwuje-pozycje-syryjskich-wojsk

 45. pio0 said

  1.Tes 5
  16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie! 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

  Codzienna gonitwa za wieloma sprawami przysłania nam Jezusa. Przesuwa nasz wzrok ku temu co tymczasowe, niedoskonałe. Tymczasem postawa dojrzałego chrześcijanina to wdzięczność. Za życie, wiarę, dobro, relacje z innymi. Uczmy się w tym szczególnym czasie dziękować Bogu za wszystkie dary, których do tej pory nie dostrzegaliśmy.

 46. Joanka said

  Króluj nam Chryste!
  Co do przesłań Conchigilli to byłbym ostrożna – ja się nimi kiedyś interesowałam i powiem że nie wszystko co jest przez nią mówione jest zgodne z Pismem świętym. Nie interesuję się nimi od ponad 1,5 roku, bo wręcz niektóre rzeczy pisane przez nią są przerażające, to taka moja dygresja, mnie wystarczają orędzia MBM, te od znajomej Pani Gosi oczywiście Żywego Płomienia.
  Czytam tego bloga i wasze wypowiedzi prawie codziennie, więc postanowiłam napisać parę zdań od siebie, chociaż nie mam codziennie czasu włączać się w dyskusję.
  A teraz wam wyślę słowa Franciszka które mnie zaszokowały bardzo, a które dziś dostałam na maila

  I”f you do not feel in need of God’s mercy, if you do not feel you are a sinner, then it’s better not go to Mass, because we go to Mass because we are sinners and we want to receive the forgiveness of Jesus, to participate in His redemption, His forgiveness.”

  „Jeśli nie czujesz, że potrzebujesz Bożego Miłosierdzia, jeśli nie masz poczucia, że jesteś grzesznikiem, wówczas lepiej jest nie iść na Msze, ponieważ chodzimy na Msze ponieważ jesteśmy grzesznikami i chcemy otrzymać przebaczenie od Jezusa, aby współuczestniczyć w Jego odkupienie, Jego przebaczeniu”.
  http://trcthoughts.com/2016/02/pope-francis-snubs-2000-years-of-church-teaching-again/
  To tak żeby było jasne do czego zmierzamy…..
  Raczej nie do tego co mówił kardynał Burke – Eucharystia jest sercem katolicyzmu, jest miłością.
  Sami wiemy jak wielkim umocnieniem jest każda Msza Święta.

  • Gosia 3 said

   Joanko! dziękuję Ci za Twój komentarz. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.!!! a Maryja prowadzi do Chrystusa. 🙂 Pisz częściej.

   • szach42 said

    to trochę tak, jak z modlitwą celnika i faryzeusza. Celnik odszedł usprawiedliwiony a faryzeusz wrócił z niczym . Oczywiście, że lepsza niedoskonała modlitwa niż żadna. Przynajmniej ,przy dobrej woli , mamy szansę na łaskę poznania swej grzeszności i nędzy. Lepiej iść na Mszę św , bo przynajmniej jak uczy Kościół, unikniemy grzechu ciężkiego, jakim by było nieuczestniczenie we Mszy św.niedzielnej. Franciszek często mówi takie kontrowersyjne teksty. Z Bożego dopustu widać, bo ludzie słyszą wtedy i myślą nad tym, dyskutują. Ostatecznie, wiedzie nas to przecież ku dobru . Zwłaszcza, jeśli sobie samym udowadniamy , że Franciszek się myli. Trochę ten tekst kontrowersyjny, jednak nie pozbawiony sensu

 47. ewela said

  To ja powiem tak. Poczytaj sobie na str. Paruzja.pl. oraz na youtube zobacz fałszywy prorok Franciszek. Poobserwj co przekazuje niezgodnego z biblią. A co jest zmienione nie pochodzi od Boga. Bardziej się wczytaj w słowo Boże,bo niestety Franciszek niezawsze głosi słowa Boze. Wielu ludzi zajmue sie proroctwami,a nasz apiez jest falszywym prorokiem,ktory dopuszcza antykoncepcje,ktory mowi homoseksualistom i ateistom,ze wystarczy iz są dobrzy pójdą do nieba i wiele jest tego. Poszukaj a znajdziesz

 48. bit said

  Wszyscy grzesznicy w trakcie i po Ostrzeżeniu doświadczą, jacy byliby, gdyby stracili życie. Ci w grzechu cierpieć będą takie samo palące oczyszczanie, jak dusze w czyśćcu, które oczekują wejścia do Mojego Chwalebnego Królestwa. Ci w grzechu śmiertelnym doświadczać będą głębokiej rozpaczy i ciemności piekielnych ogni. Cierpienie to nie potrwa zbyt długo; następnie ponownie zaznają smaku świata, który czuli przed Ostrzeżeniem. Świat ten będzie jednak zupełnie inny od wcześniejszego. W końcu ich oczy otworzą się na Prawdę o niebie, piekle i czyśćcu. Będą musieli wybrać, którą drogą chcą iść. Moja Córko, mogłabyś sobie wyobrażać, że pójdą drogą do Mojej Boskiej Miłości i Współczucia, ale w wielu przypadkach zatwardziali grzesznicy tak nie postąpią. Będą tak zarażeni pustymi, fałszywymi obietnicami, danymi im przez oszusta, że wrócą do podążania w jego kierunku. Będą walczyć i zmagać się, ale wpływ demonów rozpętanych przez szatana, uwolnionych z głębi piekła, pozwoli wciągnąć ich dusze w jego zły plan globalnej dominacji.
  Efektem tej wojny będzie, że Mój Kościół Katolicki na ziemi zostanie wciągnięty do jednego światowego kościoła, w imię zjednoczenia.
  Ta unifikacja, albo fałszywy pokój, staną się rzeczywistością po tym, jak antychryst sprawi wrażenie wykreowania fałszywego pokoju i tak zwanego końca wojny.

 49. Wiesia said

  Wyniośli upadną w pokorze, gdy zobaczą swoje ciężkie grzechy, tak jak ukazują się one Moim oczom.
  Niegodziwi ujrzą światło Mojego Boskiego istnienia i będą musieli dokonać wyboru. Zaakceptują Moją miłość i miłosierdzie lub uderzą Mnie w policzek. Tak czy inaczej, wszystkie Boże dzieci zobaczą Moje promienie miłosierdzia i trudno im będzie zignorować ten cud.
  Wzywam was wszystkich do modlitwy, aby Moje Miłosierdzie zostało powitane z radością i przyjęte jak chleb życia przez głodnego człowieka. Bez tego chleba on umrze.
  Są tylko dwie drogi. Podążaj za Mną, waszym Boskim Zbawicielem lub staw czoła ogniu piekielnemu.
  Jestem zawsze miłosierny, ale będzie tak mało czasu po Ostrzeżeniu, aby okazać skruchę.
  Wielu naukowców i tych z armii szatana zostanie wykorzystanych, aby publicznie zaprzeczyć, że ten wielki cud miał miejsce. Módlcie się za nich, aby ten podstęp nie zwiódł oziębłych dusz, które jeszcze raz mogą ulec pokusie odwrócenia się ode Mnie.
  Przygotujcie się dzieci. Pamiętajcie, że ta interwencja z Nieba jest jedynym sposobem, w jaki mogę uratować większość ludzkości.
  Gdybym nie wylał Mojego miłosierdzia nad całym światem, nieliczne dusze mogłyby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi.
  Kocham was wszystkich i przyjmuję z zadowoleniem na łono Mojej miłości i miłosierdzia.
  Nie lękajcie się, wasze dusze zostaną zalane Moim Świętym duchem. To wzmocni w was wierzących waszą miłość do Mnie i wtedy przyłączycie się do Mojej armii, by nawracać tych, którzy potrzebują więcej czasu, aby zwrócić się do Mnie.
  ————–
  Wielkim Aktem Miłosierdzia, jest tylko pierwszym etapem tego, co dalej będzie bardzo trudnym wyzwaniem dla wszystkich Moich Dzieci. Bo zaraz potem zatwardziali grzesznicy i wyznawcy szatana zaprzeczą Mojemu Istnieniu. Ateiści powiedzą, że była to globalna iluzja. Naukowcy szukać będą logicznego wytłumaczenia, choć żadnego nie będzie. Tymczasem Moi uczniowie rozdarci będą na dwoje. Wiele milionów nawróci się, ale będą zdezorientowani kłamstwami szerzonymi przez złą grupę, śmiertelną Organizację Jednego Świata, której celem jest zniszczenie zwykłych ludzi dla własnej korzyści finansowej.

  Dzieci, jeśli wystarczająco wielu ludzi nie będzie mogło pozostać na prawdziwej drodze, to nie będzie możliwe, aby uniknąć skutków Oczyszczenia, gdyż wtedy Bóg Ojciec zainterweniuje, aby powstrzymać grzeszników od zniszczenia Dzieł Jego Stworzenia i Jego Dzieci. Uwolni trzęsienia ziemi w skali nigdy dotąd niedoświadczonej, wulkany w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach, a ziemia zostanie rzucona jak statek na wzburzoną wodę, bez kotwicy trzymającej go w jednym miejscu.

  Proszę, Dzieci, pozwólcie, by Ostrzeżenie uratowało was wszystkich. Przyjmijcie to, że Cud ten pomoże uratować miliony ludzi, którzy w przeciwnym razie byliby zgubieni. Ci, którzy nie chcą zmienić swojego życia, wybiorą dom szatana. Bez modlitwy nie ma dla nich nadziei, gdyż klucze do Nowego Raju utracą na ziemi. Zamiast tego będą płonąć w ogniu piekielnym. Gdyby wiedzieli, dokąd prowadzi ich ta zła ścieżka, czy nie myślicie, że zmieniliby swe postępowanie?

  Dzieci, pomóżcie im, mówiąc im Prawdę.
  Módlcie się, aby uratować ich dusze, jeśli nie zechcą słuchać; bo w takiej sytuacji jest to wszystko, co możecie zrobić.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: