Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Święto Miłosierdzia Bożego

Posted by Dzieckonmp w dniu 3 kwietnia 2016

jezus_błofosławi11

” Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim.  Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. 

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. 

Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego.  Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje.  Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.  Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. ” 

(Dz. 699)

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

        Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.

Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski 6–ciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przy- toczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komu- nią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

         Święto  Miłosierdzia  ma  ono najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła. Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu  ustanowienia  tego  święta w Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych latach Pan Jezus powracał do tej sprawy w kilkunastu objawieniach, w których  nie tylko  określił miejsce  tego  święta w kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim sąsiedztwie  liturgii  męki  i  zmartwychwstania  Chrystusa  podkreśla  źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. Jest nim, oczywiście, miłosierdzie Bo- ga. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Ten związek dostrzegła św. Siostra Faustyna, która w „Dzienniczku” napisała: Widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan (Dz. 89).

Jakie racje przemawiają za ustanowieniem nowego święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła? Podaje je Pan Jezus, mówiąc: Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965). Ostatnią deską  ratunku  jest  ucieczka  do  Miłosierdzia  Bożego.  By jednak z niej skorzystać, trzeba wiedzieć, że ona jest, trzeba poznać Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia i zwrócić się do Niego z ufnością, a temu poznaniu sprzyja ustanowienie osobnego święta, bo ono zwraca szczególną uwagę na ten przymiot Boga.

Przygotowaniem do tego święta jest nowenna,  polegająca na odmawia- niu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tej nowennie – obiecał Pan Jezus – udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Rozpowszechniona jest także nowenna do Miłosierdzia Boże- go zapisana w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, w której każdego dnia przyprowadzamy do  Boga inną  grupę  dusz. Tę  nowennę można odmawiać z pobożności, ale nie można na niej poprzestać, ponieważ Pan Jezus pragnie, aby święto poprzedzała nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego.

        W dniu święta (pierwsza  niedziela po  Wielkanocy)  obraz  Miłosierdzia ma być uroczyście poświęcony i publicznie uczczony, a kapłani mają mówić kazania o miłosierdziu Bożym i budzić ufność w duszach. Wierni winni ten dzień przeżywać  z  czystym  sercem,  w  duchu  tego  nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Pierwsza  niedziela  po  Wielkanocy  jest  świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).

  Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga  w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale także dniem ogromnej łaski, ponieważ Pan Jezus związał z nim wielkie obietnice. Największa dotyczy łaski zupełnego odpuszczenia win i kar: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699). Ta łaska – wyjaśnia ks. prof. I. Różycki – jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski 6–ciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obiet- nicach Chrystus związał  odpuszczenie  win i kar  z Komunią świętą  przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Jest oczywiste, że Komunia święta przyjęta w święto Miłosierdzia musi być nie tylko godna, ale także spełniać podstawowe wymagania nabożeństwa do Miłosierdzia, by dawała całkowite darowanie win i kar. Trzeba tutaj wyjaśnić, że spowiedź nie musi być odprawiana w dniu święta Miło- sierdzia, można to uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania  do jakiegokolwiek  grzechu. Nie można też pominąć troski o przeżywanie tego święta w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Dopiero taka postawa pozwala oczekiwać spełnienia obietnic Chrystusowych związa- nych z tą formą kultu Miłosierdzia Bożego.

Pan Jezus powiedział,  że w tym  dniu otwarte są  wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Reklamy

Komentarzy 97 to “Święto Miłosierdzia Bożego”

 1. Dzieckonmp said

  Ważne przesłanie od ks. Marka Balwasa

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Po czasie Wielkiego Postu po Wielkanocnej Oktawie wracam na Fb na chwilę. Pozdrawiam wszystkich i zadaję pytanie: mamy już 116 dzień Nadzwyczajnego Roku Jubileuszu Miłosierdzia i na ile zmieniło się Twoje życie? Na ile zbliżyłeś się do Bożego Miłosierdzia? Czy w Twoim domu wisi na ścianie Obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem Jezu ufam Tobie? Nie wisi jeszcze? A to dlaczego? Bo co nie chciało Ci się go zawiesić? Czy może niepotrzebny Ci jest? Mam nadzieję, że znasz obietnicę Pana Jezusa związaną z tym obrazem: „Te dwa promienie oznaczają Krew i Wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz… Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Mojego Miłosierdzia wówczas, gdy moje konające Serce zostało otwarte włócznią na krzyżu. Te promienie osłaniają duszę przed gniewem Mojego Ojca. Szczęśliwy, kto będzie żył w ich cieniu, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa Ręka Boga. Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia.” (Dz.299) Dopowiem szczęśliwy, kto będzie żył w ich cieniu!!! Nie lekceważ obietnicy Pana Jezusa i kup obraz lub choćby obrazek mały sobie postaw i powiedz Panu Jezusowi codziennie Jezu ufam Tobie! Żyjmy w promieniach Bożego Miłosierdzia!.
  Dalej czy wiesz jak wielkie jest dzisiejsze Święto? Mam nadzieję, że wszyscy to czytający o tym wiedzą, a jeśli nie wiesz to z uwagą przeczytaj: „Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia… Kto w tym dniu przystąpi do Źródła Życia, TEN DOSTĄPI ZUPEŁNEGO ODPUSZCZENIA WIN I KAR! Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Mojego Miłosierdzia. O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem Święty i Sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem Miłosierdziem; nie dowierza mojej dobroci. I szatani wielbią moją Sprawiedliwość, ale nie wierzą w Moją Dobroć. Moje serce raduje się tym tytułem Miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła Moich Rąk są ukoronowane Miłosierdziem» (299- 301).
  «Córko Moja, mów całemu światu o niepojętym Miłosierdziu Moim. Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności Mojego Miłosierdzia. Wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła Mojego Miłosierdzia. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie źródła Boże, z których płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności Mego Miłosierdzia. Każda dusza rozważać będzie przez całą wieczność Miłość i Miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z Moich wnętrzności. Pragnę, aby było uroczyście obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ludzkość nie zazna spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła Mojego Miłosierdzia…» (699)
  Błagam wszystkich czytających te słowa, byście poszli dzsiaj do kościoła na Mszę Świętą, gdziekolwiek jesteście na świecie i byście byli w stanie łaski uświęcającej by przyjąć Jezusa w Komunii Świętej, a wtedy otrzymacie OGROMNĄ ŁASKĘ ZUPEŁNEGO ODPUSZCZENIA WIN I KAR!. To łaska tak ogromna, że taką łaskę mamy tylko w chwili chrztu świętego i możemy ją otrzymać właśnie DZISIAJ będąc w łasce uświęcającej i przyjmując Komunię Świętą. Tylko jeden raz w roku można otrzymać tak ogromna łaskę, tylko DZISIAJ jest taka szansa, błagam Was, klękam przed Wami i błagam nie zmarnujcie tak wielkiej łaski w Roku Miłosierdzia!
  Ile razy w ciągu tego Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia odmówiłeś Koronkę do Miłosierdzia Bożego? Pan Jezus podyktował tę modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego, za grzechy nasze, naszych bliskich i całego świata.Czy modlisz się nią codziennie? Jeśli nie, to zapytaj siebie samego dlaczego nie słuchasz tego co Pan Jezus obiecuje ZA JEJ ODMÓWIENIE…

  „Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą.”

  „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku”

  „Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego.”

  „ Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinie śmierci jako swej chwały”.

  „Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę.”
  Tak się ją odmawia:
  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  Na początku:

  Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

  Na dużych paciorkach (1 raz):

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
  najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
  na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

  Na małych paciorkach (10 razy):

  Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

  Na zakończenie (3 razy):

  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami
  i nad całym światem.

  Ile razy, przez te dni uczciłeś Godzinę Miłosierdzia? Co to znaczy? Otóż ile razy o godzinie 15.00 każdego dnia zatrzymałeś się na chwilkę w biegu codzienności, by stanąć w myślach pod krzyżem Jezusa w chwili konania, by przy Nim być w Jego osamotnieniu w chwili śmierci… a potrzeba tak mało i można zyskać tak wiele. „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Trzeba tutaj od razu wyjaśnić, że nie chodzi o godzinę zegarową (60 minut), ale o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o godzinie trzeciej po południu.Pan Jezus nie podał gotowej formuły modlitwy o 15.00, ale powiedział, że można odprawiać Drogę krzyżową, nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się z Nim, konającym na krzyżu. Przedmiotem tej modlitwy jest tajemnica męki Pańskiej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia powinna spełniać określone warunki: należy ją odprawiać o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę godzinę), winna być skierowana wprost do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do wartości i zasług Jego bolesnej męki.”
  Ostatnia rzecz to szarzenie czci Bożego Miłosierdzia, to mówienie innym o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg Kocha nas CAŁY CZAS! Pan Jezus obiecuje Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz. 1075). Szerzenie czci Miłosierdzia, czyli głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę ma nie tylko ukazywać drogę do pięknego i szczęśliwego życia na ziemi, ale także, a może przede wszystkim służyć dziełu zbawienia i uświęcenia świata oraz prowadzić do przygotowania ludzkości na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. Sekretarko Mojego miłosierdzia – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości (Dz. 965). Nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia Mojego (Dz. 1521). Mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim (Dz. 699). Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy (Dz. 848). Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej (Dz. 1146) SZERZENIE CZCI MIŁOSIERDZIA TO TAKŻE UDOSTĘPNIENIA TEGO POSTU O CO BARDZO PROSZĘ!
  To tyle chciałem Wam kochani powiedzieć, choć mnie tutaj nie było pamiętałem i pamiętam o Was w mojej modlitwie i również Was o modlitwę za mnie proszę. Święto Miłosierdzia spędzę na parafii u mojego przyjaciela Ks. Krzysztofa Antczaka w Sadlnie gdzie zapraszam do wspólnej modlitwy zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia o 15.00, gdzie będzie możliwość ucałowania relikwii
  I stopnia Świętej Faustyny i Świętego Jana Pawła II. Na czas wielkiego święta wielkiej łaski wzywam dla wszystkich i ufam, że nikt z moich znajomych tutaj na fb i obserwujących mój profil nie pogardzi Bożą łaską i pójdzie na Mszę Świętą i przystąpi do Komunii Świętej by dostąpić ZUPEŁNEGO ODPUSZCZENIA WIN I KAR! Dla otwartych serc niech płynie Boża moc z serca błogosławię + w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  • Magda said

   Maria od Bozego Przygotowania Serc

   Oredzie Nr,1129
   1kwiecien 2016

   NIE WOLNO WAM DLUZEJ ZWLEKAC !

   Moje Dziecko. Moje kochane Dziecko. Tutaj jestes.Posluchaj prosze uwaznie, gdyz to co ” NIEBO” Ci dzisiaj mowi, jest
   BARDZO WAZNE :

   MUSICIE BYC PRZYGOTOWANI I NIE WOLNO WAM( nie mozecie) DLUZEJ ZWLEKAC.

   OSTRZEZENIE jest JUZ BARDZO BLISKO, i tylko ten kto jest CZYSTY i GODNY i PRZYGOTOWANY, bedzie mogl To
   Pelne Laski WYDARZENIE w ogromnej RADOSCI doswiadczyc.

   Powiedz to prosze Dzieciom. Amen.

   Zjednoczone Niebiosa ze Mna, wasza Matka w Niebie, jako Pania Schronienia.

   Matka wszystkich Bozych Dzieci i Matka Zbawienia. Amen.

   • Hoplita said

    Sory ale to juz kolejne i kolejne ostrzezenie dotyczace ostrzezenia. Dochodze do wniosku ze nie w tym wieku.

    • Magda said

     Soory Hoplita- ale jeszcze takiego „glaba” jak Ty, daawno nie spotkalam!!!!

    • Moher said

     Tragedia. Ale nie martw się takich jak ty baranów jest większość. Ale będziesz miał minę jak się to stanie. Życzę Ci abyś przeżył ostrzezenie

    • Sara10 said

     Magda, taki tekst do Hipolity świadczy o tym, że z tobą jest baaardzo źle.

  • apostolat said

   Transmisja Godziny Miłosierdzia i Koronki

   Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 1572).

   Transmisja Godziny Miłosierdzia i Koronki

   Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 1572).

   Modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wraz z pielgrzymami, słuchaczami rozgłośni radiowych, internautami wypraszamy łaski dla siebie i całego świata, bo Jezus powiedział do św. Faustyny: W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, jeżeli to będzie zgodne z wolą Bożą i jeżeli nasza modlitwa będzie ufna, wytrwała i połączona z aktami miłosierdzia względem bliźnich. Więcej o Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego w linku: Miłosierdzie – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

   https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-godziny-milosierdzia-i-koronki/

   (JUŻ W TEJ CHWILI MOŻNA OGLĄDAĆ! – transmisja na żywo)

   • apostolat said

    Bp Dec: Dyrygenci w Europie wmawiają nam, że Boga nie ma

    „Winniśmy się jak najczęściej modlić i błagać Boga o dar wiary i wiernego trwania przy Bogu dla Europy, w czasie, gdy wisi niebezpieczeństwo pochłonięcia nas przez Islam i widmo upadku cywilizacji łacińskiej” – powiedział biskup świdnicki Ignacy Dec. Hierarcha w 11. rocznicę śmierci Jana Pawła II przewodniczył eucharystii w Wałbrzychu. Transmitowane przez Telewizję Trwam przemówienie rekapituluje Katolicka Agencja Informacyjna.

    „Wiara, doświadczenie Pana Boga, przebywanie w jedności z Chrystusem, jest naszym wolnym wyborem, ale wyborem niesionym, wspomaganym łaską Bożą, o którą trzeba się modlić” – mówił duszpasterz.

    „Winniśmy pamiętać, że wiary nie otrzymuje się raz na zawsze, tak jak nie otrzymuje się na zawsze miłości i wolności. Można wiarę bardzo szybko zatracić i pozostanie duchowa pustka. Tak jak jest to widoczne w wielu krajach Europy zachodniej. Winniśmy się jak najczęściej modlić o dar wiary i wiernego trwania przy Bogu dla całej Europy” – wskazywał świdnicki ordynariusz.

    „Agresja przeciwko Panu Bogu, która widoczna była w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa, obecnie nasiliła się w czasach nowożytnych poczynając od rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku. Ugruntowała się w materialistycznych i nihilistycznych filozofiach XIX wieku, a następnie w totalitaryzmach wieku XX. Dzisiaj odżyła w liberalizmie i neomarksizmie, które stały się niestety ideową podstawą Unii Europejskiej” – zauważył hierarcha.

    „Dyrygenci i decydenci dzisiejszej Unii Europejskiej uważają, że Bóg nie jest potrzebny do stworzenia jednego państwa na naszym kontynencie. Europa zachodnia wyraźnie odwróciła się od chrześcijaństwa. Widać gołym okiem, że przywódcy unijni przyjęli ideologię humanizmu ateistycznego i materialistycznego, którą coraz bardziej, wbrew traktatowi lizbońskiemu, usiłują narzucić unijnym krajom. Ta nowa ideologia jest czymś na kształt pseudo religii opartej na mitach” – przestrzegał biskup.

    „Nagłaśnia się dzisiaj tezę, że poczucie grzechu i winy jest neurozą, chorobą psychiczną, z której trzeba się leczyć. Funkcjonuje w związku z tym mit o bezgrzeszności człowieka, co jest w konsekwencji negacją Dekalogu” – punktował.

    „Doświadczamy, że są usiłowania pozbawić nas tej postawy i skarbu duchowego. Do niedawna ekipy rządowe ulegały wpływom przywódców Unii i pod ich dyktando promowali system wartości bez Boga i czasem wmawiając nam, że są katolikami. Niewiele zrobiono, aby się przeciwstawić tym wszystkim, którzy Polskę chcieli zdechrystianizować. Dzisiaj ich zwolennicy szukają u nich poparcia w obronie w Polsce rzekomo zagrożonej demokracji. A wydaje się, że właśnie na Zachodzie kuleje dziś demokracja, gdyż jest tam pogarda chociażby dla prawdy i innych wartości chrześcijańskich” – mówił biskup świdnicki.

    „To miłosierdzie, o którym mówi Chrystus i o którym jest tak głośno w dzisiejszym Kościele, widnieje przede wszystkim w Krzyżu Chrystusa. Krzyż jest wielkim znakiem Bożego miłosierdzia, jest wyrazem nieogarnionej miłości Boga do człowieka. Natomiast ikona Matki Bożej ‘Salus Populi Romani’ jest związana z historią krucjaty różańcowej i była noszona w procesjach różańcowych, gdy nad Kościołem i Europą czyhało jakieś niebezpieczeństwo. Czyż dzisiaj nie powinniśmy wznowić krucjaty różańcowej, gdy nad Europą wisi niebezpieczeństwo pochłonięcia nas przez Islam i widmo upadku cywilizacji łacińskiej. Nie wystarczą wysiłki polityków, które – jak widzimy – są mało skuteczne. Tu jest potrzebna przede wszystkim modlitwa różańcowa w czasie, gdy zbliżamy się do stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, która obiecała ocalenie świata przez modlitwę różańcową, nawrócenie i pokutę” – przekonywał kaznodzieja.

    „Pokora i odwaga ma płynąć z przeświadczenia, że to, co głosimy nie jest nasze, ale pochodzi od Boga. Nie zwalniajmy się z obowiązku upominania, nie kryjmy głowy w piasek, nie milczmy, gdy trzeba mówić i świadczyć. Chrystusa chce się dzisiaj wypędzić ze świata, zwłaszcza z życia publicznego. Liberałowie i lewacy ogłaszają, że Jezus należy do historii i nie powinno się o Nim mówić publicznie” – wskazywał.

    „Niech dziś w pierwszą sobotę miesiąca łaskawie przygarnie nas Matka Boża do swego matczynego serca, abyśmy pod płaszczem Jej opieki, w radości wypełniali nasze powołanie” – zakończył swoją homilię świdnicki ordynariusz, bp Ignacy Dec.

    http://www.fronda.pl/a/bp-dec-dyrygenci-w-europie-wmawiaja-nam-ze-boga-nie-ma,69104.html

    Homilia ks. bp. Ignacego Deca wygłoszona w Wałbrzychu
    Radio Maryja

 2. Mariusz said

  Niedziela, 3 kwietnia 2016

  II niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

  (Dz 5,12-16)
  Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

  (Ps 118,1.4.13-14.22.24)
  REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

  Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
  bo Jego łaska trwa na wieki.
  Niech bojący się Pana głoszą:
  „Jego łaska na wieki”.

  Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
  lecz Pan mnie podtrzymał.
  Pan moją mocą i pieśnią,
  On stał się moim Zbawcą.

  Kamień odrzucony przez budujących
  stał się kamieniem węgielnym.
  Oto dzień, który Pan uczynił,
  radujmy się w nim i weselmy.

  (Ap 1,9-11a.12-13.17-19)
  Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, aby widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

  (J 20,29)
  Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

  (J 20,19-31)
  Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

  • Dana said

   (J 20,19-31)
   Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam!

   • JEHU said

    Nie rozumiem, dlaczego i wciąż promuje sie taki obraz Jezusa Miłosiernego – który ma …jakby rogi??

   • pio0 said

    Komentarz do Ewangelii

    Rozpoznać Jezusa

    Tomasz chce dotknąć i sprawdzić, a więc doświadczyć realnie pewnego faktu, aby go przyjąć i zaakceptować. W końcu jednak wyznaje z wiarą: Pan mój i Bóg mój. Dlaczego? Przestał szukać Jezusa sam! Odnalazł Go wtedy, gdy wrócił do pozostałych uczniów i wszedł ponownie we wspólnotę, która trwała w miłości Boga i była umocniona Duchem Świętym. Jezus objawił się wówczas tak wyraźnie, że Tomasz rozpoznał w Nim już nie tylko Syna, ale i Ojca. Słowa Pan mój i Bóg mój to najlepsza odpowiedź na Jezusowe słowa: Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Pan i Bóg stał się odtąd jego Panem i Bogiem. On miłuje każdego nas i do każdego przy-chodzi. Jeżeli będziemy umieli Go rozpoznać, wtedy staniemy się ludźmi błogosławionymi.

    Modlitwa

    Chryste, klękam i „jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś Ty mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą”. Amen.

  • bit said

   Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. – Wiara ze znaków. Taka wiara budzi się w sercu nieprzygotowanym, zmysłowym. Nieustannie taka Wiara domaga się dowodów uzasadnienia dla samej siebie, aby karmić się Nadzieją. Ufność opartą na takiej Nadziei opisuje św. Paweł: Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Dlatego serce musi dojrzeć do Wiary bez znaków, bo jak chcesz poznawać w duchu zaślepiony zmysłami? Paweł mówi: a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. To jest zaś konieczny warunek aby aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Aby nie żyli już dla własnej zmysłowości, własnej cielesności, z której rodzą się: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Gdy tak postępujemy ciągle jesteśmy cieleśni, a nasza Wiara szuka znaków. A przecież nikt nie może się chlubić ciałem swoim bo wszystko z łaski jest. W cierpliwości znoszenia działania oczyszczającej łaski w sobie jest nasze zbawienie, bo to nie my działamy, ale Bóg działa w nas i przez nas. My jesteśmy w nas świadkami jego przebywania.
   Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Mimo naszej niedojrzałości i cielesności Bóg roztacza miłosierdzie na każdym ze swoich dzieci. Nie oszczędzał siebie, gdy spadły na Niego nasze grzechy z całą wściekłością piekła. Nie cofnął się, nie zgasił knotka tlącego się, nie wyrzekł słowa potępienia na człowieka. Potępił zaś nieprawość grzechu. Nie potępił niewolnika, potępił jego akceptację niewoli.
   On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! – Bo prawica Pańska moc okazała i daje nam moc niezachwianej Wiary w Niego.
   A Tomasz mówi: jeśli nie zobaczę i nie dotknę, nie uwierzę. Więc Pan mu się ukazuje i każe się nie tylko dotknąć, ale włożyć rękę do Jego boku. Nie mówi tak jak powiedział do niewiasty: Nie dotykaj mnie (ἅπτου), ale każe poznać Siebie przez zmysły. To dlatego, że św. Tomasz z racji kapłaństwa miał przystęp do Boga nie tylko duchowy, ale i cielesny.

  • Dana said

   Akt strzelisty uczyniony w mowie lub w myśli, ale od serca:

   Pan mój i Bóg mój… Bóg mój i wszystko moje

  • Elizeusz said

   Może w ramach powtórki parę odniesień do niektórych fragmentów dzisiejszej św. Ewangelii Janowej:

   1. Jezus, Syn Człowieczy zmartwychwstały bez pukania/kołatania (jak to było w przypadku Piotra: wedle Dz 12,12-17) mimo zamkniętych, zawarowanych drzwi dwukrotnie wszedł do miejsca (a tym miejscem był Wieczernik), w którym przebywali Jego uczniowie (J 20,19.26). Wszedł tam, ukazując się uczniom mimo zamkniętych drzwi, które dla Jego, tego samego, a jednak innego Ciała nie stanowiły żadnej przeszkody, jakby je przeniknął.
   Już św. Grzegorz Wielki, w swojej homilii (do innych jej fragmentów będę jeszcze wracał) na tą Ewangelię, mówił:

   „Pierwsze pytanie, które przy czytaniu tej Ewangelii zajmuje nasz umysł, to jak po zmartwychwstaniu ciało Pana rzeczywistym było, skoro przez zamknięte drzwi mógł On wejść do uczniów? Musimy jednak wiedzieć, że Boże działanie, jeśli rozum je pojmuje, nie jest dziwne, i że wiara nie ma zasługi, jeśli umysł ludzki ja potwierdza (por. Hbr 11,1). Jednakże te czyny naszego Odkupiciela, które same w sobie są niepojęte, należy osądzać na podstawie innych Jego czynów, aby czyny niezwykłe były potwierdzane przez jeszcze niezwyklejsze. To bowiem ciało Pana weszło przez zamknięte drzwi (zob. Ez 44,2), które przez swe narodzenie dla oczu ludzkich wyszło z zamkniętego łona Dziewicy. Cóż więc dziwnego, iż Ten, Który miał żyć wiecznie, po swym zmartwychwstaniu wszedł przez drzwi zamknięte, skoro, mając umrzeć, wyszedł z Dziewicy zamkniętego łona? Gdy wiara patrzących była pełna wątpliwości co do Jego widzialnego ciała, Pan zaraz im pokazał ręce i bok (J 20,20) i pozwolił im dotykać ciała, którym wszedł przez zamknięte drzwi. Przez to okazał dwie rzeczy dziwne i wg ludzkiego rozumu całkiem sprzeczne, iż po swym zmartwychwstaniu pokazał swe ciało nie podlegające skażeniu, a które jednak można było dotykać. To bowiem, co można dotknąć, musi podlegać skażeniu, a czego dotknąć nie można, skażone być nie może. Jednakże nasz Odkupiciel w sposób przedziwny i niepojęty po zmartwychwstaniu pokazał ciało i nieskażone, i dające się dotykać. Pokazując nieskażone wzywał do otrzymania nagrody, a ukazując takie, jakie można było dotykać, umacniał wiarę. Ukazał się więc jako nie ulegający skażeniu (zob. Dz 13,34-37) i dający się dotykać, aby przez to jasno okazać, iż Jego Ciało po zmartwychwstaniu ma tę samą naturę, ale inną chwałę”.
   ( źródło: Pisma starochrześcijańskich pisarzy, tom III; Św. Grzegorz Wielki „Homilie na Ewangelie”, z homilii XXVI, str. 177/178; ATK , Warszawa 1970).
   cd(1)n

 3. obserwator said

  Jezu ufam Tobie !!!

 4. halina said

  Dzisiaj jest DzieńMiłosiedzia Bożego .
  Dzień w którym Bóg w Trójcy św odmyka swe Serca dla człowieka ,
  pełne Miłości i Łaski
  Dzień wylania łask miłości na człowieka żyjącego wśród świata .
  Dzień pogrążenia szatana

  Bóg uczynił wszystko co mógł by człowiek mógł otrzymać Dar Jego Miłości .

  By mogła nastąpic współpraca ,
  trzeba aby człowiek otworzył w ufności serce na Boże działanie ,
  trzeba żeby człowiek dal Bogu dar miłości wypływający z jego serca .

  Dzis będąc w kościele ofiarowałam Chrystusowi Królowi dar mojego serca .

  Oddałam do dyspozycji Jego i na własność
  moje serce, podporządkowując je Jego Woli ,
  Oddałam wszystko to co moje jest i o mnie stanowi
  i to co otoczyłam miłosciąmego serca,
  to co wolą i świadomościa odciełam od szatana
  by to Jego było by On jak Król i Pan w tym działał,
  by w tym pełniła sie Wola Jego
  By wszystko co otoczyłam miłościa mego serca Jemu służyło
  by On Król był Panem i Władcą tego na zawsze już .
  By mógł bez przeszkód i trudności budować Jego królestwo
  By dokończonym bylo Jego Dzieło Miłości i Miłosierdzia
  dla realizacji którego przyszedł na ten świat .

  uczyniłam tak by odpowiedziec miłoscia na Miłosc Boża .

  Bóg daje wszystko z miłości
  i ja oddaję Mu wszystko z miłości do Niego
  By złączona miłosc człowieka z Miłością Jezusa dała Bogu Ojcu owoc obfity .
  By mógł wszystko wypełniać Duch św i włączać to w skład królestwa Niebieskiego .
  By wszystko mogła rozpalać Płomieniem Miłośie Mateńka Królowa

  By cały wymiar człowieka został na zawsze już odciętym od ingerencji szatana i wszelkich demonów ,
  bo wolna wola człowieka zamyka im drogę .
  2000 lat temu Chrystus Król zamknął droge dostępu szatana do wymiaru człowieka i świata .
  Aby dokończonym było Dzieło Bożej Miłości i Miłosierdzia potrzebne jest to aby człowiek zyjacy wśród świata zamknął drogę dostępu swoją wolą świadomościa mówiąc szatanowiu NIE ,
  a Chrystusowi Królowi TAK

  I ja tak uczyniłam .
  Mam nadzieję że Bóg w Swojej łaskawości przyjął mój dar miłosci
  i zacznie działać tak jako Jedyny Prawdziwy Prawowity Król
  z Woli Boga Ojca Stworzyciela ustanowiony
  i sercem szczerym przez człowieka żyjącego wśród świata wybrany .

  Niechaj bez przeszkód i trudności działa Chrystus Król w tym co Jego jest .
  Niechaj buduje sie bez przeszkód i trudności to co On chciał zbudować w wymiarze materii na chwałę i radośc Boga Wszechmogacego .

  Niechaj rozpoczyna sie czas w którym nie ma szatana .
  A Boże działanie porywa wymiar materii na drogę prawidłowej współpracy z Bogiem w Trójcy św .
  Niechaj zakończonym będzie okres ingerencji szatana w sprawy człowieka i swiata .
  Niechaj Boże błogosławieństwo spocznie na moich pragnieniach i spowoduje to że staną sie rzeczywistością .

 5. Ewa said

  NOWENNA do uroczystosci ZWIASTOWANIA NAJSWIETSZEJ PANNY
  rozpoczynajaca sie 16 marca

  WEZWANIE DO DUCHA SWIETEGO

  Przyjdz Duchu Swiety, napelnij serca Twych wiernych, i zapal w Nich ogien Twojej milosci.
  V. Zeslij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo beda stworzone.
  R. I ziemi oblicze objawionem zostanie.

  Modlmy sie:

  O Boze! ktory swiatloscia Ducha Twojego oswieciles serca Twych wiernych, spraw, abysmy za pomoca tegoz Ducha swietego, szli droga madrosci i pocieszeniem Jego zawsze napelnieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

  DZIEN IX

  O Najswietsza Maryo Panno, poblogoslaw serce moje, poblogoslaw dusze moja, jak Cie zawsze Bog blogoslawil i blogoslawiona uczynil: „BLOGOSLAWIONAS TY MIEDZY NIEWIASTAMI”. Albowiem mam najmocniejsza nadzieje, ze jezli Ty o droga Matko moja, blogoslawic mie bedziesz w tem zyciu, bede tez blogoslawionym po smierci w chwale wiecznej. Amen.
  Zdrowas Maryo……… i Litanja do Matki Boskiej Loretanskiej.

  LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Święta Maryjo, – módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko,
  Święta Panno nad pannami,
  Matko Chrystusowa,
  Matko Kościoła,
  Matko łaski Bożej,
  Matko nieskalana,
  Matko najczystsza,
  Matko dziewicza,
  Matko nienaruszona,
  Matko najmilsza,
  Matko przedziwna,
  Matko dobrej rady,
  Matko Stworzyciela,
  Matko Zbawiciela,
  Panno roztropna,
  Panno czcigodna,
  Panno wsławiona,
  Panno można,
  Panno łaskawa,
  Panno wierna,
  Zwierciadło sprawiedliwości,
  Stolico mądrości,
  Przyczyno naszej radości,
  Przybytku Ducha Świętego,
  Przybytku chwalebny,
  Przybytku sławny pobożności,
  Różo Duchowna,
  Wieżo Dawidowa,
  Wieżo z kości słoniowej,
  Domie złoty,
  Arko przymierza,
  Bramo niebieska,
  Gwiazdo zaranna,
  Uzdrowienie chorych,
  Ucieczko grzesznych,
  Pocieszycielko strapionych,
  Wspomożenie wiernych,
  Królowo Aniołów,
  Królowo Patriarchów,
  Królowo Proroków,
  Królowo Apostołów,
  Królowo Męczenników,
  Królowo Wyznawców,
  Królowo Dziewic,
  Królowo wszystkich Świętych,
  Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
  Królowo wniebowzięta,
  Królowo Różańca świętego,
  Królowo rodziny
  Królowo pokoju,
  Królowo Polski,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
  W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się

  Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
  W.Amen.

  ANTYFONA
  Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

  Modlmy sie:

  Wszechmogacy wieczny Boze, Majestatu Twego pokornie blagamy: azeby, jako Jednorodzony Syn Twoj w istocie ciala naszego w Kosciele byl stawiony; tak abysmy, za sprawa Twoja, z duszami oczyszczonymi przed Toba stawic sie mogli.

  ZAKONCZENIE

  V. Aniol Panski zwiastowal Pannie Maryi,
  R. I poczela z Ducha Swietego.

  Modlmy sie:

  Boze, ktorys chcial, aby Przedwieczne slowo Twoje, za zwiastowaniem Anielskiem, w zywocie blogoslawionej Maryi Dziewicy wzielo Cialo swoje: daj nam proszacym, abysmy, ktorzy Ja prawdziwie Matka Boza wyznajemy, za Jej tez przyczyna byli wspomagani.
  Jezu, pociecho wszystkich wiernych,
  Jezu, ucieczko i nadziejo nasza.

  MODLITWA ZA OJCA SWIETEGO

  Boze, wszystkich wiernych i rzadco, wejrzyj laskawie na sluge Twego Franciszka, ktorego Pasterzem nad Kosciolem Twoim postawic raczyles: daj mu prosimy, azeby tym, ktorym przewodzi, slowem i przykladem wiernie dopomagal i wraz z powierzona sobie trzoda do wiecznego doszedl zywota.
  Boze, ucieczko nasza i mocy, wysluchaj poboznych modlow Kosciola Twojego i spraw, azebysmy o co z wiara prosimy, skutek osiagneli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  • Ewa said

   NUMERY ALARMOWE

   Gdy jest ci smutno – J 14:16
   Gdy zgrzeszyles – Ps 51
   Gdy jest niebezpiecznie – Ps 91
   Gdy brak ci wiary – Hbr 11
   Gdy jestes zazdrosny – Ps 37
   Gdy jestes zmeczony – Mt 11:28
   Gdy jestes kuszony – Kor 10:13
   Gdy ktos cie zranil – Lk 6:37
   Gdy masz puste kieszenie – Hbr 13:5
   Gdy przechodzisz probe – 1P 1:6,7
   Gdy jestes zmartwiony – Mt 6:25-32
   Gdy czujesz beznadzieje – 1 Kor 15

 6. szach42 said

  Litania do Miłosierdzia Bożego
  Kyrie, eleison, Chryste, eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

  Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
  Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych, ufamy Tobie!
  Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie!
  Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść
  nam, Panie.

  Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas,
  Panie.

  Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

  K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
  W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.

  Módlmy się:
  Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

  https://www.faustyna.pl/zmbm/litania-do-milosierdzia-bozego/

 7. Vitamin said

  Byłem dzisiaj rano na Mszy Św, i się wyspowiadałem, oraz przyjąłem Komunię Św. Poczułem taką lekkość po spowiedzi. To tak, jakby wielki ciężar Ci zdjęto z pleców. A dlaczego tak się stało? A dlatego, że Pan Jezus, 2000 lat temu, wziął wszystkie moje grzechy na siebie, i dzisiaj też je zabrał. Tak bardzo się z tego ciesze. Często mam problemy ze spaniem. Jak usnę, to potrafię spać i spać. A dzisiaj, przed Mszą się obudziłem, co mnie zaskoczyło.
  Myślę, że to Pan Mnie obudził, bo chciał, żebym dostąpił Miłosierdzia Bożego. Życzę Wszystkim Szczęść Boże.

 8. Beza said

  Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie !!!

  Krucjata Modlitwy (27) Modlitwa o pokój na świecie

  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat! Amen

  Krucjata Modlitwy (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny

  O Mój Słodki Jezu,
  ukróć wojny,
  które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują
  wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych,
  których dotknęło
  spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,
  których życie
  zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich,
  drogi Jezu –
  tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci –
  i obdarz nas Łaską,
  aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane
  w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię,
  zatrzymaj szerzenie się wojny
  i doprowadź dusze
  do Najświętszej Ostoi
  Twojego Serca.
  Amen
  http://www.internetgebetskreis.com/pl

  INTENCJA :” ZA NASZE POLSKIE DUCHOWIEŃSTWO”
  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu

  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny

  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  Modlitwa Różańcowa za Pana Prezydenta i Rząd wg własnych możliwości. Chociaż 3x Zdrowaś Maryjo!!

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI

  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen.

 9. pio0 said


  Zamiast Anioł Pański – Antyfonę odmawia się od Wielkiej Soboty do Świętej Trójcy wyłącznie.
  Antyfonę odmawia się zawsze na stojąco.

  ———————— Regina Caeli laetare – Królowo nieba wesel się ————————

  Królowo nieba, wesel się, alleluja,
  Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
  Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
  Módl się za nami do Boga, alleluja.

  V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja
  R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

  Módlmy się.
  Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
  R. Amen.
  ——————–
  3x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
  3x Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie…

  • pio0 said

   W intencjach Maryi + (można jeszcze dodać swoje własne intencje)

   • pio0 said

    Intencja własna:
    Bądź uwielbiony Panie Boże, za Twój największy przymiot – Miłosierdzie Boże.
    Boże miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

   • cox21 said

    Za nas wszystkich. Szczególnie za tych, którzy pamiętają o mnie w swoich modlitwach.

   • Mariusz said

    Umiłowana Matko Boża i Królowo nasza dziękuję za wszelkie dotychczas otrzymane łaski. Okryj Płaszczem Swej Opieki naszą Ojczyznę Polskę, Prezydenta, rząd i nas samych; proszę o Ducha Świętego dla Kapłanów. Proszę Cię Maryjo o pokój w Polsce i na świecie | O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krysi i Jej rodziny, łaskę zdrowia małej Moniczki, Pawełka, Alicji, Ksawerego, Ewuni, Alicji Gościa, synka Piotra, Stasia, Bożenki, Lucynki, Piotra i siostrzenicy, Marcina, taty Iwony Józefa, Szafirka i męża, o uzdrowienie Zygmunta na duszy i ciele z nowotworu na płucu, Anety 1, o zdrowie dla córki i poczętego dziecka, Sławika i Jego mamy, Henryka, Lidki i Jej mamy, Basiaka, Andrzeja, Moni, męża i ich dzieci | O łaski dla Gosi 3 i rodziny, Kasi1 i pracę dla syna Tomasza, Małgosi i Jej rodziny, Bezy, Bryzy, Wiesi i Jej rodziny, Dagi i Jej dzieci, Powiewa, Adriana, o rozwiązanie kłopotów rodzinnych Mohera, Piotra2, Ewy, Floriana, Ani, Bozeny, Barbary, Bożeny2, Mariusza (Tego Drugiego), Millki, Milli, EwyK, Marysi, Edytki, Zosi, Mietka, Stanisława, Aleksandra, Stokrotki, Gwiazdki, Hanny, Małgosi MK, Haliny, intencje Weroniki, Znakinaniebie, Dany, DSM, o ratunek dla małżeństwa Oli, Coxa21, o uratowanie małżeństwa Joanny i Andrzeja, Pio0, Admina z rodziną. | Innych którzy potrzebują wsparcia modlitewnego. Za dusze cierpiące w czyśćcu. Byśmy Wszyscy owocnie wykorzystali czas łaski do dnia Zesłania. O miłość wzajemną i wzajemny szacunek nawet do nieprzyjaciół. Proszę o Intronizację Jezusa Chrystusa Króla Polski na czas. Oraz we wszystkich intencjach blogowych. Amen.

    Dodatkowo w w/w intencjach odmawiany jest codziennie wieczorem różaniec św.

   • Krystyna said

    Amen.
    Ukochana Matko Najswietsza dziekuje za opieke i wszelkie laski.Pokornie prosze, za Ojczyzne, rzadzacych, Kaplanow, o zdrowie, madrosc, blogoslawienstwo, Swiatlo Ducha Swietego dla Nichi dla Nas, ulecz oczy Mariusza, Piotrusia, Moniczke, Alicje, Stasia,Alicje c. Gosc,gardlo Ewy,Lucynke,Piotra, siostrzenice, Marcina,za Admina, Ewe, Floriana, Gwiazdke, Marie, Dane, Beze,Bozenke, Bryze,Mille, Millke, Szafirka, Malgosie MK, Kasie1, o prace dla Tomasza,Gosie3,Malgosie,Wiesie,Krystynke, Barbare, Pio0,Coxa21,Slawika i mamy,Piotra i taty,Powiewa,Jozka, Jozefa i Ich rodziny,za moja rodzine, za dusze czyscowe,o wysluchanie prosb naszych,o pokoj. Przylaczam sie do wszystkich intencji.
    Badz uwielbiony, Ojcze Przedwieczny za Twoja Milosc i Milosierdzie. Chwala Ojcu…
    Panie Jezu, dziekuje za Twoja Milosc do kazdego czlowieka. Matko Boza, prosze, blagaj Boga za nami.

   • Kasia1 said

    Matko Boża i nasza,przez Miłosierdzie Boże dziękuję za Wszystkich na tym blogu ,za ich wiarę i miłość.Za to że pomagają innym w modlitwie,za to że zamieszczają tu tak piękne modlitwy,przez co przyczyniają się do uwielbiania Ciebie i Twojego Syna Kochana Matko.Pobłogosław Im i Ich rodzinom.A ja jeszcze mam taka małą prośbę-ulecz oczy Mariuszowi i pozwól Tomkowi znależć godną pracę.Proszę.

  • szach42 said

   Franciszek ogłosił dziś , że w niedzielę 24 kwietnia we wszystkich kościołach zbiórka ofiar dla pokrzywdzonych w wyniku wojny na Ukrainie. To piękny gest na dzień Miłosierdzia Bożego.

   • Dana said

    Abp Mokrzycki prosi o modlitwę za Ukrainę

    „Dziękując za modlitwę o pokój na Ukrainie jako metropolita lwowski, wołam głosem ludzi cierpiących z powodu wojny, podejmijcie dialog ludzie różnych kultur i tradycji narodowych” – zaapelował abp Mokrzycki. Metropolita lwowski przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. „Przybywam jako pielgrzym pokoju, niosąc w modlitwie tysiące okaleczonych przez wojnę młodych ludzi. Ich kalectwo to współczesne brzemię jakie nosić będą do końca życia nie tylko oni ale i ich rodziny” – podkreślił arcybiskup.

    Na zakończenie abp Mokrzycki modlił się: „Stając przed Jasnogórską Matką proszę, weź nas w obronę, bo nigdy nie słyszano abyś opuściła, tych co się do Ciebie uciekają, Twej pomocy wzywają i Ciebie o przyczynę proszą. Matko Słowa, racz nie pogardzić modlitwą moją, ale ją łaskawie usłysz i wysłuchaj. A tym wszystkim, którzy zainicjowali modlitwę o pokój w Ukrainie i codziennie dołączają się do niej przed Twoim obliczem, wyproś dar błogosławieństwa i bezpieczne życie”.

   • Dana said

    Lwów jest sławny też z powodu ‚Ślubów lwowskich Jana Kazimierza „.

   • Piotr said

    Zostanie wam niebawem powiedziane, żebyście wykorzystali swoją wiarę celem zorganizowania na całym świecie kampanii politycznej na rzecz ratowania ubogich – http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/10/06/zostanie-wam-niebawem-powiedziane-zebyscie-wykorzystali-swoja-wiare-celem-zorganizowania-na-calym-swiecie-kampanii-politycznej-na-rzecz-ratowania-ubogich/

    Nie wiem czy to ma związek z ta wiadomością, ale przytaczam

   • IGA said

    „Szach”, jak myslisz? Kto to jest Franciszek, o którym tu piszesz? TWÓJ KOLEGA?! Możesz Go nie lubić, nie uznawać, ale „brudzia” z nim nie piłeś! Tytuł swój ma i to należy mu oddać! To tylko świadczy o twoim złym wychowaniu. Przytoczę słowa Pana Jezusa: ” Nie sądźcie, byście nie byli sądzeni” !! A ty się postawiłeś ponad Boga. Osądzać nas może tylko Bóg i to ON oceni każdego z nas. Niedawno słuchałam ks. Glassa. Przytoczył bardzo trafne powiedzenie: ” Zanim coś powiesz, sprawdź czy twój język jest podłączony do mózgu” ! Chodziło o grzechy obmowy. Przyznaj, że to mądre i prawdziwe!

    • szach42 said

     A pani Iga co ma przeciwko tytułowaniu Franciszka imieniem, które sobie obrał ? Jakoś nikogo do tej pory nie raziło :Jan Paweł II nawet skrótem JPII , czy Benedykt XVI. Jakieś nowe standardy nastały ? Gdybym napisała bez „bp” lub choćby „ks” ,samo Bergoglio, to zrozumiała bym oburzenie. A czy p.Iga miała jakieś inne skojarzenie, niż z Franciszkiem- papieżem ? Chyba nie, skoro takie „święte” oburzenie wyraziła. A może nie spodobało się moje poparcie dla inicjatywy ?

    • IGA said

     „Szach”, cieszę się, że odpisałaś. Nie wiem, co miałaś na myśli, wymieniając w poprzednim wpisie tylko imię „Franciszek”. Jak wiesz w całej Polsce i nie tylko Franciszków było i jest bardzo wielu. Oburzyłam się, bo nie pisałaś tamtego wpisu w prywatnym kontekście, a Papież nie występował prywatnie/ jakby u cioci na imieninach!/ .Mówił przecież do wiernych i to, co powiedział wtedy, to jako zwierzchnik Kościoła. A więc chociażby z tego względu należy Mu się szacunek, używając słów: Papież Franciszek, czy Ojciec Św. Ja dotąd nie mogę przyzwyczaić do nowego Papieża, cały czas mam w pamięci naszego Papieża- Jana Pawła II.Ale czy nam się to podoba, czy nie , to: ” On jest Wikariuszem Pana Jezusa na Ziemi”, wybrany przez konklawe, pod natchnieniem Ducha Swiętego! Muszę więc to uszanowac. Zdarzały się tu wcześniej wpisy o Papieżu, pisząc tylko imię przez małe „f”. Niektórzy pisali, że jest to Anty-Papież. Nie mnie , ani nam to oceniac.! Czytałam, że nie uznając jakiegos Papieża, popełnia się grzech przeciwko Duchowi Sw., który nie jest odpuszczany. Dlatego tak mnie to poruszyło, teraz rozumiesz? Gdybyś napisała dokładniej, nie pisałabym tego teraz!

 10. hanna said

  Za kapłanów o światło i moc działania w jedności z Duchem Świętym .O zdrowie dla nich i wszystkich chorych i cierpiących na duszy i ciele.O miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata,Jezu ufam Tobie.

 11. Wiktoria said

 12. Wiktoria said

 13. Wiktoria said

  23 stycznia 2003 – 22.15 – Najświętsza Maryja Panna

  „ Widzisz… córko… dziecko zawsze szuka swojej matki
  i mój Syn zawsze mnie szukał.
  Zawsze mnie szukał…
  również… i przede wszystkim… kiedy był na Krzyżu…
  a z powodu Krwi… która pokrywała Mu twarz… oraz bólu… nie widział mnie więcej.
  Ale słyszał mnie jak płakałam… mój Syn… i mówił…
  « Nie płacz… Mamo… Ja ciebie kocham… Mamo. Spójrz… ilu braci się uratuje z powodu Mojej Miłości. Pozwól… aby Ojciec przyjął Mój i Twój ból…
  Mojego i Twojego Ducha do Chwały…
  ażebyśmy Razem poprzez Naszą bolesną Ofiarę… mogli otoczyć chwałą Ojca. »
  Oto córko… co powiedział mi Jezus na Krzyżu.
  Słowa… które usłyszałam tylko ja… gdyż mówił cicho mój Syn… a wszyscy pozostali oddalili się i nie mogli Go słyszeć

  http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_index.html

 14. cox21 said

 15. Piotr said

  Święta modlitwa na cześć Nieskończonego Miłosierdzia Bożego

  Serce człowieka musi zwrócić się do Ojca… mówiąc:

  « Boże Miłosierny…
  zlituj się nad tym człowiekiem… który stoi naprzeciw Ciebie.
  Zlituj się nad tym człowiekiem… który ciągle błądzi.
  Zmiłuj się za każdym razem kiedy widzisz moje błędy
  i dopomóż mi kochać Cię i doświadczyć…
  doskonałej skruchy za wszystkie moje grzechy… które Cię obraziły.
  Boże… zlituj się nade mną.
  Boże… zmiłuj się nad tym biednym grzesznikiem…
  który szuka Twojej pomocy… albowiem w Tobie pokłada nadzieję i Tobie ufa.
  Amen. »

  Otóż Conchiglio…

  to jest święta modlitwa na cześć Nieskończonego Miłosierdzia Bożego.
  Ta modlitwa jest darem miłości dla świata
  i pragnę… aby była odmawiana w dniu poświęconym Bożemu Miłosierdziu.

  http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_index.html

 16. Dana said

  PAN JEZUS BĘDZIE BŁOGOSŁAWIŁ CZCICIELOM JEGO MIŁOSIERDZIA

  28.1.(1938) Dziś powiedział mi Pan: zapisz córko Moja te słowa: Wszystkim duszom, które
  uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje
  miłosierdzie. dusze te w godzinę śmierci, nie doznają przerażenia; Miłosierdzie Moje osłoni je w tej
  ostatniej walce. . .(Dz 1540)

 17. Steven577 said

  Ubrała się do kościoła jak dziwka i jeszcze zrobiła awanturę o planowane zaostrzenie aborcji: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19859498,incydent-i-przepychanki-w-kosciele-sw-anny-kobiety-opuscily.html#MT

  • Anzelmik said

   To prowokacja GW – przypadkowo przechodzili tam ich reporterzy ?
   Apeluje po raz kolejny – Nie kupujmy GW i niczego ze znaczkiem Agora !
   Tylko tak można zniszczyć ten bastion kłamstwa.

  • Józef Piotr said

   Niech to się wszystko samo rozdzieli : Owce na prawo , Kozły na lewo
   Będzie wiadomo kto kim jest.

   A może wyjść na przeciw i przeprowadzić procedurę legislacyjną wg której Aborcja tylko dla żydów i KODziarzy.
   Dla Polaków zabroniona

   Skoro mogli wzorem Hitlera i Stalina utrzymywać aborcję dla Polaków to czemu teraz nie wprowadzić Im obowiązkowej ?

 18. Joseph said

  W celu rozwiania wątpliwości co do prawdziwości objawień ,które otrzymuje rzekomo znajoma niejakiej Gosi 3,a były one publikowane na tym blogu sugeruje przeprowadzenie pewnego testu.Proszę jej w jakiś sposób to przekazać.

  Ostrożność wobec nadprzyrodzonych wizji i objawień znajdziemy także w „Dialogach” św. Katarzyny Sieneńskiej. Chrystus ostrzega duszę, by szukała tylko Jego, a nie radości duchowej w widzeniach, gdyż diabeł może to wykorzystać. „Jeżeli dusza nie podniesie się wtedy przez prawdziwą pokorę, odpychając z pogardą wszystkie ofiarowane jej radości – czytamy w »Dialogach« – złowi się na tę wędkę i wpadnie w ręce diabła. Odrzucając natomiast z pokorą tę radość, jeśli z miłości wybierze Mnie, który jestem dawcą, a nie darem, diabeł nie będzie mógł w swej pysze znieść ducha, który jest pokorny”.

  Być może dominikańska mistyczka ze Sieny znała starą zakonną legendę, opowiadającą o bracie, który zaniedbywał studium na rzecz modlitwy. W postępowaniu takim umacniała go zjawa ukazująca się w postaci Najświętszej Dziewicy. Gdy to wyszło na jaw, pewien święty współbrat tak mu polecił: „Synu, kiedy ta zjawa przyjdzie, pluń jej w twarz. Jeśli to jest Błogosławiona Dziewica, jest Ona pokorna i nie będzie ci miała za złe twojego posłuszeństwa. Jeśli zaś diabeł przybiera Jej postać, jest on pyszny i nie zniesie upokorzenia”. Ów dominikanin uczynił zgodnie z poleceniem. Diabeł uciekł i już nigdy się nie pojawił.

  http://www.ekspedyt.org/slowo/2016/02/11/45896_czwartek-11-lutego-2016-najswietszej-maryi-panny-z-lourdes-dzien-chorego.html

 19. Dzieckonmp said

  Jak ktoś chce zrobić demonstrację a nie ma poparcia społecznego to proszę zobaczyć na film aby się dowiedziec jak to zrobić.

  • Józef Piotr said

   Soczewica , parówki z misia ,blondynki , słupki , drzewa , niewidki , papryka i ogórcy ,

 20. Halina said

  Widocznie już tylko tyle moga ci,
  co są w błąd wprowadzeni przez szatana .
  —–pokrzyczeć i wyjść .——i nic poza tym .—-

  A życie w zjednoczeniu z Chrystusem Królem toczy sie dalej i pisze rzeczywistośc wśród świata zgodną z życzeniem i oczekiwaniem Boga

  I rzeczywistośc kształtowana przez Chrystusa Króla podąża swoją drogą .
  drogą dostosowania sie świata ziemskiego
  do kryteriów Bożej Sprawiedliwści
  i Bożej Prawdy.

  Pobłogosław Boże w Trójcy św
  wszystkich tych ,
  którzy chcą zmienić i dostosować prawa wśród świata panujące tak ,
  by wszystko pokrywało sie z kryteriami Bożej Sprawiedliwości
  by były one w zgodzie z życzeniem i oczekiwaniem Twoim
  Boga Wszechmogącego w Trójcy św .

  By przychodząca Boża Sprawiedliwośc wyznaczała nagrodę i zaszeregowanie w składzie królestwa Bożego .

  Proszę udziel nam pomocy i łaski
  abyśmy z Twoją pomoca
  zdołali wyjśc z tego
  w czym pogrążył wszystko i wszystkich szatan .

  Proszę udziel nam pomocy i łaski
  do zwalczania i pokonywania pułapek przeszkód i trudności
  zastawionych na naszych drogach życia
  przez podstęp i kłamstwo szatana .
  Niechaj znika to z naszego otoczenia .

  Proszę niechaj nastaną tutaj wśród świata dogodne warunki do pełnienia Woli Twojej ,
  by człowiek żyjący wśród swiata
  był w Twoim działaniu tak
  jak jest Anioł w Niebie .

  By pełniona była tu w materii wola Twoja tak
  jak w Niebie jest pełniona

  By z Twoją pomocą człowiek stawał sie prawidłowo funkcjonującym narzędziem
  zamieniającym w czyn wszystkie Twoje pragnienia i zyczenia aby mogly stawać sie rzeczywistościa .
  Proszę o Twoją interwencje
  by nikt i nic nie przeszkadzało człowiekowi w podążaniu Twoją drogą do Twojego celu .

 21. Tomasz said

  Przepraszam wszystkich urażonych moimi zbyt emocjonalnymi postami i ocenami bez pewności co do przedstawianych faktów.

 22. pio0 said

  ZACHĘCAM!

  Jutro można w wielu kościołach podczas Mszy Św, można złożyć przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka.

  Zachęcam wszystkich do podjęcia tego czynu, jest to wieli czyn miłosierdzia, a jak widzimy, dziś nawet protesty ludzi którzy są za mordowaniem dzieci – czytaj aborcji – także jak chcemy walczyć to walczmy.

  Komu zależy na życiu dzieci zachęcam do podjęcia adopcji.
  Niech każdemu przyświecają słowa z Ewangelii Mt 25.40:

  A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
  ——————————————————————–
  Podejmując Duchową Adopcje zobowiązuje się, aby:

  1) każdego dnia odmawiać dziesiątkę Różańca Świętego, przez okres 9 miesięcy,

  2) codziennie odmawiać również poniższą modlitwę :

  Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
  która urodziła Cię z miłością
  oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,
  „Człowieka Zawierzenia”,
  który opiekował się Tobą po urodzeniu,
  proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
  które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady
  i które duchowo adoptowałem.
  Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
  aby zachowali je przy życiu,
  które Ty sam mu przeznaczyłeś.
  Amen.

  3) podejmować również dobrowolne postanowienia, modlitwy dla dobra mojego, duchowego Dziecka
  ———————————————

  Wszelkie informacje, pytania, można uzyskać:

  https://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com
  http://www.paulini.com.pl/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego/
  http://www.duchowa-adopcja.pl/

  —————————————————————————————————————
  Serdecznie polecam podjąć Duchową Adopcję, ratujmy dzieci zagrożone aborcją!
  ——————————————————————————————————–

 23. Konarski said

  Autorka bloga w lonkach poniżej „wieszczy” zagładę atomową USA…
  Ale nie w tym rzecz – spójrzcie na repliki monumentów Baala z Babilonu – w Nowym Jorku i Londynie, dają do myślenia …

  Otwórzcie gęby, nieme pachołki Babilonu!
  03. 04.2016 | 11:50

  W sierpniu 2015 roku, ISIS zniszczyło starożytne monumenty w syryjskiej Palmirze, między innymi ośrodek kultu baala. Temu pogańskiemu bożkowi w dawnych czasach ludzie składali ofiary – palono żywcem małe dzieci, urządzano pogańskie obrzędy, pełne rozbestwienia. W Starym Testamencie jest opisane wielokrotnie, jak Izraelici dali się uwieść temu pogańskiemu obrzędowi – i za to Bóg wielokrotnie ich ciężko karał. Jest to bożek pogański, którego czczono w starożytnym Babilonie. Bóg zapowiada:

  „I wyciągnę rękę przeciwko Judzie,
  i przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem;
  i wytępię z tego miejsca pozostałości baala,
  i imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami.

  I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi,
  ponieważ zawinili przeciwko Panu;
  i krew ich jak kurz będzie rozpryskana,
  a ich szpik jak błoto.
  Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich ocalić w dniu gniewu Pana, gdyż ogień Jego zapalczywy strawi całą ziemię; bo dokona zagłady – zaiste strasznej – wszystkich mieszkańców ziemi. ”

  To tylko jeden z fragmentów Biblii, które mówią o ciężkiej karze – zagładzie – za to, że ludzie zwracają się do baala.

  Piszę o tym dlatego, że oto teraz, 2000 lat po odkupieniu przez Chrystusa win człowieka, w nowożytnym Babilonie – Stanach Zjednoczonych postanowiono zbudować baalowi monument! I to w samym sercu systemu kraju – w Nowym Jorku na najsłynniejszej ulicy. Już w kwietniu, będzie to mniej więcej wyglądało tak:

  Także w Londynie na Trafalgar Square ustawią łuk-replikę tej samej budowli:

  Stało się! Wszystko jasne. Stany Zjednoczone potwierdzają, że są nowożytnym Babilonem. Oddają hołd bożkowi-demonowi śmierci, jednocześnie dokonują codziennej ofiary dla baala – zamordowali 50 milionów dzieci nienarodzonych, a grzech rozpusty i sodomii sięga nieba. Teraz jawnie, bezwstydnie przed całym światem pokażą na głównych ulicach swoich miast, swój grzech wiarołomstwa. Ten grzech jest szczególnie ciężki i Bóg karał za to ludzi zagładą. Przeczytałam całą Biblię cztery razy, teraz czytam po raz piąty, dlatego zdjęła mnie trwoga na wieść o tej budowli, i nasuwa mi się jedno skojarzenie – hołd oddany baalowi kończy się zagładą. Tak już było w przeszłości.

  W Londynie mieszka 400 000 Polaków. Co wy na to – polskie władze – prezydencie, premierze, generałowie? Co wy na to – prymasie Polski, kardynałowie, biskupi? Przecież znacie przestrogi, które głoszę, po kryjomu je czytacie, mimo, że udajecie, że mnie nie znacie.

  Czy nic nie macie teraz narodowi do powiedzenia? A co powiecie rodzinom ludzi, których bomba atomowa spali w jednej minucie? Innych napromieniuje i będą leżeli konając w mękach? Co powiecie temu narodowi, który zażąda od was odpowiedzialności???

  Przecież po to macie stanowiska, pieniądze, władzę, media – co tylko chcecie – aby stać na straży bezpieczeństwa ludzi.

  ALE WY JESTEŚCIE PACHOŁKAMI AMERYKI ! NIE UMIECIE OTWORZYĆ UST, ABY PRZYPADKIEM NIE URAZIĆ BABILONU – KTÓRY JUŻ JEST SKAZANY NA ZAGŁADĘ. BĘDZIECIE PRZEZ HISTORIĘ OSĄDZENI JAKO ZDRAJCY WŁASNEGO NARODU
  http://ilona-rozalska.bloog.pl/id,354150560,title,Otworzcie-geby-nieme-pacholki-Babilonu,index.html

  • Ja said

   Nie tylko w Babilonie palono dzieci w ofierze. Tak samo było w Kartaginie tyle że dla bożka Melkarta.

   • Konarski said

    Nie o to mi chodzi ale o fakt, że sataniści z USA mają zbudować na stałe w Nowym Jorku kopię pomniku Baala z Babilonu – ŻE NOWY JORK i Ameryka to współczesny „Babilon” – takie mam skojarzenia i jednocześnie asuwają mi się słowa z Biblii „Spłonie Wielki Babilon” „wielka Nierządnica”…

    • Inka0 said

     Świątynia Baala stanie w samym sercu New York City i Londynu

     Źródło: endoftheamericandream.com,

     Reprodukcje łuku o wysokości 50 stóp, który stał w świątyni Baala w Palmyrii (Syria), zostaną wzniesione w New York City i Londynie w przyszłym miesiącu, będą pierwsze z wielu. W planach jest postawienie łuków w setkach miast na całym świecie. Organizacja, która za tym stoi to Instytut Archeologii Cyfrowej [Institute of Digital Archaeology].

     Pierwsze łuki ze świątyni Baala zostaną wzniesione w ramach Światowego Tygodnia Dziedzictwa UNESCO.

     Świątynia Baala w Syrii została zniszczona w atakach ISIS.

     Jeśli masz zamiar odwiedzić Times Square w NYC lub Trafalgar Square w Londynie pod koniec przyszłego miesiąca, na pewno nie będziesz w stanie przeoczyć tych gigantów. Wg New York Post będą one miały 48 stop wysokości i 23 stopy szerokości.

     Instytut planuje skonstruować około tysiąc takich wersji łuków w miastach dookoła świata.

     Wielu uznaje Amerykę jako dzisiejszy Babilon, a teraz będziemy mieć pomnik, który bezpośrednio łączy nas ze starożytnym Babilonem.

     W czasach starożytnych ofiary z dzieci i biseksualne orgie były częstymi praktykami przed ołtarzami Baala.
     https://radtrap.files.wordpress.com/2016/03/euvkgmu.jpg?w=593&h=261&crop=1

     Ks. Wyjścia 20,3-4 : „3 NIe będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią!”
     ——————————————————————————
     Stawianie łuków bożkom jest formą kultu znaną w starożytności.Kiedyś wrota były portalami, przechodząc przez nie wkraczasz pewien wymiar duchowy nawet o tym nie wiedząc. Z jednej strony uważam, że to dość ironiczne, że powielanie części świątyni Baala dzieje się na Times Square.

     Podobnie jak starożytni czcicieli Baala, jesteśmy społeczeństwem, które jest zaangażowane w ofierze dzieci. Nazywamy to „aborcja”, ale motywy są wciąż takie same. Jeśli nieplanowane lub niechciana ciąża przychodzi, mamy mechanizm „na pozbycie się go” tak jak oni.

     „Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą” (1 Tes 5:3, UBG).

     Wielu mówi, że rekonstrukcja świątyni Baala w Nowym Jorku oraz w Londynie „otworzy portal” złowrogim siłom.

     http://detektywprawdy.pl/2016/03/26/miasto-nowy-jork-odtworzy-w-kwietniu-swiatynie-baala-na-times-square/

    • mentronik said

     Brawo Konarski za ten tekst ze go wylowiles . To prawda ze swiatynia ma powstac w przyszlym miesiacu , a potwierdza to amerykanska stacja telewizyjna . Material od 17 minuty

  • EWA DM said

   Znowu lansuje się panią, która życzy sobie, aby jej mąż został Regentem Chrystusa Króla?

   • Konarski said

    Ależ nie – w żaden sposób nie lansuję tej pani ani jej jakiegoś mężą… 🙂 Mnie te ich wypowiedzi, że są oni , ona czy on jakimiś „namaszczonymi regentami” śmieszą – ale widziałem tam te fotografie obelisków Baala

    Innych ich czy tej pani wypowiedzi nie zamieszczam – wklejając to miałem na myśli te fotki z obeliskami Baala.

   • pio0 said

    To zobaczcie co ta Pani zrobiła w Łagiewnikach:

  • Józef Piotr said

   O powrocie do kultu Baala to prawda tak się dzieje w świecie opanowanym przez to wszystko co udaje lub za żydów s\ę ma . Do tego dołączają ci co to udaję ateistów.
   W centrum tego kultu w XXI wieku odbywają się rytuały przeniesione żywcem z otchłani wieków. .
   To prawda.
   Natomiast wplątana Różalska nie wiem po co i kto za tym stoi jest też jakimś znakiem . Ja jej się boję jako osoby nieznanej. i tajemniczej. A nikt nie głośno ni9e próbuje ją zdekonspirować.
   Ja się nie nadaje do dekonspiracji Różalskiej a jedyne co mi się kojarzy to „anioł śmierci”

 24. pio0 said

  Jezus zmienia wszystko!

  W życiu mężczyzny jest bardzo wiele trudnych ścieżek, ślepych zaułków, bezdroży. Abyśmy nie pobłądzili w tym labiryncie, Chrystus bierze nas za dłoń i prowadzi jak najlepszy Przewodnik. Wyprowadza z grzechu, śmierci, mocy szatana. Wyzwala ku prawdziwej miłości.

 25. Beza said

  MOJA PIEŚŃ NA DZIEŃ DZISIEJSZY

  Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, Co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, Ten dzień dzisiejszy jedynie!… O jutro się modlić nie jestem ja w stanie, Choć nie wiem, jak życie popłynie; Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko, o Panie, Przez dzień ten dzisiejszy jedynie. Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga, Tak smutno na łez tej dolinie; Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga Przez dzień ten dzisiejszy jedynie. Przy Sercu Twym blisko nie smucę się znojem, Ni walką, ni trudem – to minie; Ach, weź mnie, o Jezu, i w Sercu skryj Twoim Na dzień ten dzisiejszy jedynie. Ach, skończy się wkrótce, to moje wygnanie, Wiecznego blask zalśni mi słońca, I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, To ,,dzisiaj” bez kresu i końca. Tereska od Dzieciątka Jezus

 26. Konarski said

  Niemcy szydzą z Szydło. Co za degeneracja!
  będą wykorzystywać wszelkie możliwe chwyty przeciw Polsce i Polakom – jest premier Szydło to będą walić w nią i w KAZDEGO kto nie będzie posłuszny NIEMIECKIEJ RACJI STANU

  Niemiecka telewizja ZDF opublikowała wyjątkowo smutny film wideo, w którym próbuje przedstawić Niemcy jako najdoskonalsze państwo świata. Wzorowych demokratów i liberałów z Niemiec przeciwstawia się tam takim wstecznikom, jak… Beata Szydło. Ci wstecznicy, w tym polska premier, zestawiani są z Adolfem Hitlerem.

  Klip, co ciekawe, zasadza się na epatowaniu homoseksualnością, konsumpcjonizmem, multikulturalizmem i wulgaryzmem. Mówiąc krótko: Pokazuje idealnie, że chodzi tu tylko o ostatni spazm umierającej antykultury. Cóż… Można się tylko śmiać z niemieckiej degeneracji 🙂

  http://www.fronda.pl/a/niemcy-szydza-z-szydlo-co-za-degeneracja,69058.html

 27. Konarski said

  W Grecji islamscy imigranci palą zabytkowe ikony z cerkwi!
  W Pireusie i w okolicach muzułmanie ściągają drewniane ikony ze ścian niepilnowanych przez nikogo cerkwi i rozpalają w zimne noce ogniska. Ikony, często zabytkowe, traktują jak kawałek… suchego drewna!

  To tylko wycinek skandalicznych, antychrześcijańskich zachowań muzułmańskich imigrantów na Bałkanach. W portowym Pireusie, jak informują tamtejsi duchowni, imigranci domagali się, aby z jednej z cerkwi zdjęto krzyż! W Kavala, na północy Grecji imigranci zdjęli cerkiewny dzwon i zażądali od miejscowych władz, aby zaprzestać używania go.

  W innej greckiej miejscowości przybysze z Bliskiego Wschodu rozdawali ulotki, w których można było przeczytać m.in.: „Grecy, uwierzcie słowom Mahometa, abyście mogli uratować siebie i swoje rodziny. Wojna dotarła do waszego kraju. Teraz krew płynąć będzie jak rzeka”!

  Władze w Atenach ostro skrytykował metropolita kalawrycki, Ambroży. Duchowny uważa, że władze są wyjątkowo pasywne, a skutkiem takiej ich postawy będzie podbój Grecji przez imigrantów.
  – Mam pretensje zarówno do polityków lewicowych, jak i naszej prawicy. Przedstawiciel tej ostatniej kilka dni temu oświadczył, że z pomocą imigrantów kryzys demograficzny w Grecji będzie rozwiązany raz na zawsze! Mam nadzieję, że nie tylko dla nas, jest sprawą niepojętą jak władze mogą stać po stronie imigrantów. Dziś – naszych najeźdźców – nie krył oburzenia metropolita Ambroży.

  źródło: Pch24.pl / Nie dla Islamizacji Europy
  http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/6315-straszne-w-grecji-islamscy-imigranci-pala-zabytkowe-ikony-z-cerkwi

  • adam said

   Boże w Trójcy Jedyny, wylej morze miłosierdzia na wyznawców Islamu. Proszę żeby odnaleźli prawdziwą drogę, prawdę i życie którą jesteś Ty Boże. Nie poczytaj im tego grzechu ponieważ wielu z nich nie wie co czyni. Nam daj Panie siłę której będziemy potrzebować aby nie zaprzeć się swojej wiary ze strachu przed nadciągającym uciskiem i stanąć w jej obronie gdy zajdzie potrzeba.

  • adam said

   To że chcą zaprzestania bicia dzwonów bardzo łatwo wskazuje bezpośrednich prowodyrów akcji. Chyba w świadectwie Glorii Polo było napisane że oni boją się dzwonów. I nie chodzi mi tu o muzułmanów.

 28. adhortacja posynodalna ma być wygłoszona 8 kwietnia
  http://www.pch24.pl/papieska-adhortacje-przedstawi-swiatu-kardynal-wspierajacy-progresistow,42302,i.html

 29. Zbyszek said

  Kochani, bardzo proszę wszystkich o modlitwę za mojego brata.
  Wczoraj w akcie rozpaczy przyznał mi się , że w wyniku oszustwa popadł w długi i jest na granicy samobójstwa. Mieszka sam a ja jestem na drugim końcu kraju.
  Sam nie mogę mu pomóc finansowo, ale wspomagam go modlitwą i dobrą radą.
  Bóg zapłać za pomoc.

  • Kasia1 said

   Boże Miłosierny proszę,weż tego człowieka i pokaż mu drogę wyjścia z kłopotów.Pod Twoją Obronę…………..

  • megi said

   +

  • Krystyna said

   Jezu Milosierny, wez w opieke brata Zbyszka i pomoz u wyjsc z klopotow. Swiety Michale Archaniele….Pod Twoja obrone….

  • Mariusz (ten drugi) said

   Samo przyznanie sie jest dużym postępem.

   Ja mam podobny problem, tylko w inna stronę, był pewien plan na zarobienie pieniędzy, dość pewny w tamtej chwili, jednak po czasie okazało sie inaczej, wszystko upadło z mojej winy jednak intencje miałem jak najlepsze , chciałem dobrze i tez wpadłem w ogromne długi, zmagam sie z tym codziennie bo to dla mnie wielki krzyż. Tez miałem duzo rożnych myśli, ale czuje coraz większy spokój. Polecam bardzo różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zaproponuj mu to, innej drogi nie ma.

   Stracić pieńiadze w wyniku oszustwa mozna dość łatwo wg mnie przełknąć bo nie ma w tym żadnej mej winy, to tylko pieniądz, normalna praca zaspokoi codzienne potrzeby, a ufańie im ze zagwarantują bezpieczeństwo jest droga donikąd. Powiedz mu o mnie, ja mam na głowie pare osób, ktorym jestem wińien spore pieniądze, po prostu plan nie wypalił.
   W tym przypadku nie analizując dogłębnie po prostu wyszedłem na oszusta, strasznie cieżko mi z tym. Oczywiscie utrzymuje kontakt z nimi i obiecałem im, sobie i Bogu ze wszystko z nawiązka im oddam.

   I tego normalna praca nie załatwię. Obecnie sam nie wiem co mam dalej robić, czy zmodyfikować swój plan i spróbować jeszcze raz, po raz nty, czy znaleźć normalna prace i wierzyc w cud od Boga. Niestety nie wiem co jest bardziej przychylne Bogu, a w cuda wierze bo ich doświadczyłem w życiu i po prostu od zawsze wierzyłem w Boga.
   Jedno i drugie ma swoje plusy i minusy….bo drugie choc wydaje sie na pierwszy rzut oka szlachetne to mi sie wydaje ze moze byc chowaniem głowy w piasek, bo to 1sza rzecz bardziej zmusza mnie do pracy nad sobą i rozwijaniem sie mentalnie, duchowo, fizycznie i pod każdym katem chyba….długo by pisać o plusach i minusach tych moich „planów”
   Jak odczytać wole Boga?

   Wracajac do Twojego brata…

   Dla Boga nie ma nic niemożliwego….powinien mocno zaufać i nie robić żadnych głupich ruchów ani nie słuchać tzw dobrych rad ludzi nie związanych z Bogiem, on go poprowadzi, tylko niech sie codziennie modli.

   Nie znam problemu, ale to co ważne to udzielać swojego wsparcia, nie mozna krytykować i ganić. Jak mówi Jezus miłością trzeba podejść do innych.
   Wszystkiego dobrego.

 30. basiaka said

  o 15 zmów koronke do Bozego miłosierdzia za niego

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: