Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Orędzie, 25 marca 2017 r z Medjugorje

Posted by Dzieckonmp w dniu 25 marca 2017


„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich was wzywam, abyście otworzyli wasze serca Bożemu miłosierdziu, abyście poprzez modlitwę, pokutę i zdecydowanie na świętość, zaczęli nowe życie. Ten wiosenny czas zachęca was w waszych myślach i sercach do nowego życia, do odnowy. Dlatego, dziatki, jestem z wami, aby wam pomóc, abyście zdecydowanie powiedzieli Bogu i Bożym przykazaniom TAK. Nie jesteście sami, jestem z wami poprzez łaskę, którą Najwyższy daje mi dla was i waszego pokolenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Reklamy

Komentarzy 71 to “Orędzie, 25 marca 2017 r z Medjugorje”

 1. Babcia cioteczna said

 2. Babcia cioteczna said

 3. Babcia cioteczna said

 4. kpiz said

  Zwiastowanie Pańskie – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dawniej nazywana świętem Zwiastowania N.M.P. obchodzona dorocznie 25 marca, przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

  Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań. Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach Ewangelii.

  Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). Najstarszym świadectwem tego święta na Wschodzie jest homilia Abrahama z Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej w Konstantynopolu pomiędzy latami 530-550. Święto w Konstantynopolu potwierdzone jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., w Jerozolimie w I połowie VII w. Na Zachodzie natomiast potwierdzenie znajdujemy w VII w. (Rzym i Hiszpania). W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”, wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Liber Pontificalis papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca, aby w święto Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana Jezusa, Narodzenia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z litanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej. O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w Trullo (692). We Francji na ten dzień była przeznaczona osobna, bardzo piękna procesja.

  Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na miejscu, gdzie według podania miał stać domek świętej Rodziny. W roku 570 nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, Antoni z Piacenza. Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu wystawili o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie wystawili nową, obecnie istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 metrów od niej znajduje się kościół św. Józefa. W wieku VI stał na tym miejscu kościół Matki Bożej Karmiącej. W pobliżu tego znajduje się także synagoga, zbudowana na miejscu tej, w której Chrystus często przebywał i nauczał. Pamiątką najpewniejszą z czasów Maryi jest jej Studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym miejscu stał kiedyś kościół poświęcony św. Gabrielowi, aniołowi.

  Nie mamy również pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie – 25 grudnia, a zatem datami, które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element. Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie – ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania – początku Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie odnowiło wszechświat.

  Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to „Zdrowaś Maryjo” i „Anioł Pański”.

  Pozdrowienie Anielskie. Modlitwa ta składa się z pozdrowienia archanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła. Na słowach pozdrowienia Gabriela – „łaski pełna” – Kościół oparł wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro bowiem Maryja była pełna łaski, to nie mogła jej nigdy być pozbawiona. Słowa św. Elżbiety: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego” zawierają część pozdrowienia anioła (Błogosławionaś Ty między niewiastami). W ten sposób św. Elżbieta jakby chciała podkreślić, że znana jest jej tajemnica Zwiastowania, że w imieniu wszystkich niewiast świata winszuje Maryi tak wielkiej godności.

  Do wieku XVI odmawiano w Kościele tylko słowa anioła i Elżbiety. Papież św. Pius V oficjalnie wprowadził resztę słów, które do dnia dzisiejszego odmawiamy. Modlitwę Pozdrowienia Anielskiego odmawiały miliony wiernych i wielu świętych wielekroć na dzień. Do jej rozpowszechnienia przyczyniło się również „nabożeństwo trzech Zdrowaś”. Propagowało je wielu świętych, jak np. św. Leonard z Porto Maurizio (+ 1751), św. Alfons Liguori (+ 1787) i św. Jan Bosko (+ 1888). Jedni rozpowszechniali to nabożeństwo dla uproszenia sobie trzech cnót: wiary, nadziei i miłości; inni dla zachowania potrójnej czystości – niewinności, czystości, celibatu; inni wreszcie dla uproszenia sobie łaski dobrej śmierci i zbawienia duszy.

  Do liturgii Pozdrowienie Anielskie zostało wprowadzone w formie antyfony do Mszy świętej w IV Niedzielę Adwentu w wieku XII. Najwięcej jednak do rozpowszechnienia Zdrowaś Maryjo przyczyniła się praktyka odmawiania różańca świętego, gdzie tę modlitwę powtarza się aż 150 razy.

  Anioł Pański. Historia tej modlitwy sięga wieków średnich, kiedy to biciem dzwonów wyznaczano trzy pory dnia: rano, południe i wieczór. Z powodu braku zegarów był to zwyczaj bardzo praktyczny. Przez pobożne odmawianie tej modlitwy, przypominamy sobie scenę Zwiastowania i to, co się w niej dokonało.

  Paweł VI w Adhortacji apostolskiej Marialis cultus tymi słowami zachęca do odmawiania tej modlitwy: „Gdy chodzi o modlitwę Anioł Pański, to chcemy jedynie powtórzyć naszą zachętę, prostą, lecz gorącą, aby zwyczajowe odmawianie tej modlitwy zostało zachowane. Mimo bowiem upływu wieków zachowuje ono swoją siłę i blask. Jest to modlitwa prosta, zaczerpnięta z Pisma świętego”. Papież sam tę modlitwę codziennie odmawia, często spotykając się przy tej okazji z wiernymi gromadzącymi się na placu św. Piotra, którym po modlitwie udziela błogosławieństwa.

  Scena Zwiastowania to jeden z ulubionych tematów malarstwa religijnego. Najdawniejszy wizerunek Maryi – z II w. – zachował się w katakumbach świętej Pryscylli. Maryja siedzi na krześle, przed Nią zaś stoi anioł w postaci młodzieńca, bez skrzydeł, za to w tunice i w paliuszu, który gestem ręki wyraża rozmowę. Podobne malowidło spotykamy z wieku III w katakumbach św. Piotra i Marcelina. Od wieku IV spotykamy Gabriela ze skrzydłami. Ma on w ręku laskę podróżną albo lilię. Na łuku tęczy w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie wśród dziewięciu obrazów – barwnych mozaik – jest również scena Zwiastowania (z wieku IV). Maryja jest ubrana w bogate szaty i siedzi na tronie w świątyni jerozolimskiej w chwili, kiedy haftowała zasłonę purpurową dla świątyni. Na głowie ma królewski diadem. Nad Maryją unosi się Duch Święty w postaci gołębicy. W pobliżu jest archanioł Gabriel. Podobne ujęcie Zwiastowania w mozaice spotykamy w Parenze (w. IV).

  W jednym z kościołów Rawenny spotykamy mazaikę z wieku VI, na której Maryja jest przedstawiona, jak siedzi przed swoim domem i w ręku trzyma wrzeciono. Anioł stoi przed Nią z berłem. Podobną mozaikę spotkamy w bazylice św. Nereusza i Achillesa w Rzymie (w. IX). Na Ewangeliarzu cesarza Ottona I (w. X) i w Sakramentarzu św. Grzegorza (w. X) spotykamy pięknie namalowane barwne sceny Zwiastowania. Podobnie piękne sceny Zwiastowania spotykamy w wieku XII w Ewangeliarzu z Gegenbach, z Hardhausen, św. Hildegardy i w rzeźbie w katedrze w Chartres. Tam również widzimy tę scenę w witrażu. Z wieku XIII pochodzi wspaniała mozaika w bazylice Matki Bożej na Zatybrzu w Rzymie. Scenę Zwiatowania unieśmiertelnili ponadto m.in.: Giotto, Szymon Marcin ze Sieny, Fra Angelico, Simone Martini, Taddeo Bartoli, Masaccio.

  Pierwsze wizerunki przedstawiają Maryję na tronie (do w. XII). Sztuka romańska (od w. XII) wprowadza ruch i usiłuje nawet oddać uczucia Maryi. Od wieku XIV Maryja otrzymuje często gałązkę oliwną. Anioł zaś trzyma prawie zawsze laskę podróżną, lilię, berło lub gałązkę oliwną. Maryja bywa przedstawiana w czasie modlitwy (klęcznik), z przędziwem, w domu lub koło domu, rzadko przy studni czy świątyni.

  http://www.aspektpolski.com/12643-2/

  Dumnie wspierane przez WordPressa

  • Leszek said

   … Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga…
   Z „Poematu Boga-Człowieka: M. Valtorty:
   http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-01-023.html
   Z opisu sceny Zwiastowania:
   … Archanioł musiał koniecznie przybrać wygląd ludzki. Nie przypomina jednak zwykłego człowieka. Z jakiego ciała jest ukształtowana ta przepiękna, jaśniejąca postać? Z jakiej substancji Bóg ją zmaterializował, by stała się dostępna dla zmysłów Dziewicy? Tylko Bóg posiada takie substancje i potrafi się nimi tak doskonale posługiwać. Ma twarz, ciało, oczy, usta, włosy i ręce jak nasze, lecz nie jest to nasza nieprzezroczysta materia. Jest to światło, które przybrało kolor ciała, oczu, włosów i ust. Światło to porusza się, uśmiecha, patrzy i mówi:
   «Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna Łaski, bądź pozdrowiona!»
   Głos ten to słodki akord harfy, jakby dźwięk perły spadającej na drogocenny metal. Maryja drży i spuszcza oczy…
   «Nie. Nie lękaj się. Pan jest z Tobą! Błogosławiona jesteś między wszystkimi niewiastami!»
   Maryja jednak nadal się lęka. Skąd przybyła ta niezwykła istota? Jest to posłaniec Boga albo Zwodziciela?
   «Nie lękaj się, Maryjo! – powtarza Archanioł – Jestem Gabriel, anioł Boga. Mój Pan przysłał mnie do Ciebie. Nie lękaj się, bo znalazłaś Łaskę u Boga. Teraz poczniesz i urodzisz Syna i nadasz Mu imię “Jezus”. On będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego – i naprawdę Nim będzie – bo Pan Bóg da Mu Tron Jego ojca Dawida i będzie wiecznie królował nad domem Jakuba, a królestwo Jego nie będzie miało nigdy końca. Pojmij – o Święta Dziewico, umiłowana przez Pana, Jego Córko błogosławiona, wezwana, by stać się Matką Jego Syna – jakiego Syna urodzisz».
   «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Czy Pan Bóg nie przyjmuje już ofiary Swojej służebnicy i nie chce, żebym z miłości do Niego była nadal dziewicą?»
   «To nie przez działanie męża staniesz się Matką, o Maryjo. Będziesz Wieczną Dziewicą, Świętą Boga. Duch Święty zstąpi na Ciebie i Moc Najwyższego Cię osłoni. Dlatego Ten, który z Ciebie się narodzi, będzie się nazywał Świętym i Synem Boga. Wszystko może Pan, nasz Bóg. Bezpłodna Elżbieta w swej starości poczęła syna. Będzie on Prorokiem Twojego Syna – tym, który przygotuje Mu drogi. Pan zdjął z niej hańbę. Pamięć o niej pozostanie wśród narodów złączona z Twoim imieniem, tak jak imię jej dziecka – z Imieniem Twojego Świętego. Aż do końca wieków ludy zwać was będą błogosławionymi z powodu Łaski Pana, która zstąpiła na was, szczególnie na Ciebie, a za Twym pośrednictwem – na wszystkie narody. Elżbieta jest już w szóstym miesiącu, a brzemię, które nosi, wzmaga jej radość. Będzie ona jeszcze większa, gdy pozna radość Twoją. Nie ma nic niemożliwego dla Boga, Maryjo, Pełna Łaski. Co mam powiedzieć mojemu Panu? Nie trap się żadną myślą. On sam zajmie się Twoimi sprawami, jeśli Mu zaufasz. Świat, Niebiosa i Przedwieczny czekają na Twoje słowo!»
   Maryja krzyżuje teraz ręce na piersi i – chyląc się w głębokim ukłonie – mówi: «Oto Ja, służebnica Boga. Niech Mi się stanie według Jego słowa».
   Anioł [jeszcze bardziej] jaśnieje od radości…

   • Leszek said

    Z fragmentów komentarza Maryi do sceny Zwiastowania:
    http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-01-025.html
    Mówi Maryja:
    «W radości – bo kiedy pojęłam, do jakiej misji Bóg Mnie powoływał, napełniła Mnie radość – Moje serce otwarło się jak zamknięta lilia i rozlała się w nim krew, żeby mogło stać się glebą dla Pańskiego Kiełka. (…).
    Ja przebyłam drogę przeciwną do drogi dwojga grzeszników (Adama i Ewy, a szczególnie Ewy – dop. mój). Byłam posłuszna. Byłam posłuszna we wszystkich okolicznościach życia. Bóg poprosił Mnie, żebym była dziewicą. Byłam posłuszna. Gdy umiłowałam dziewictwo – które uczyniło Mnie czystą jak pierwszą z niewiast, zanim poznała szatana – Bóg poprosił Mnie, żebym została małżonką. Byłam posłuszna, doprowadzając czystość w małżeństwie do poziomu, o jakim myślał Bóg, stwarzając dwoje pierwszych [rodziców].
    Byłam przekonana, że Moim przeznaczeniem w małżeństwie jest samotność i ludzka pogarda, z powodu Mojej świętej bezpłodności. Tymczasem Bóg poprosił Mnie, żebym teraz została Matką. Byłam posłuszna. Wierzyłam, że to będzie możliwe i że ten głos pochodzi od Boga, bo słuchając go, zostałam napełniona pokojem.
    Nie myślałam: “Zasłużyłam na to.” Nie powiedziałam Sobie: “Teraz świat będzie Mnie podziwiał, bo jestem podobna do Boga, tworząc Bogu ciało.” Nie. Unicestwiłam się w pokorze. Radość rozkwitła w Moim sercu jak łodyżka ukwieconej róży. Zaraz jednak przyozdobiła się ona ostrymi kolcami i ścisnął ją zwój bólu – jak gałęzie, które powoje otaczają swą plątaniną. Ból [z powodu] cierpienia małżonka – oto ucisk w Mojej radości. Ból [z powodu] cierpienia Mojego Syna – oto ciernie Mojej radości. Ewa pragnęła przyjemności, tryumfu, wolności. Ja przyjęłam boleść, uniżenie i zależność. Wyrzekłam się Mego spokojnego życia, dobrej opinii u oblubieńca, osobistej wolności. Nic dla Siebie nie zachowałam…

  • Zorrro said

   Dlaczego wierni KK tak oczekują cudu (w Garabandal) jak lasuchy exkluzywnego pożywienia?
   Czy człowiek głębokiej wiary tego potrzebuje dla niej samej?
   Owszem, cuda w pedagogice Bożego wychowania są ważnym narzędziem oddziaływania na człowieka, dla człowieka dojrzałego duchowo i owszem jest potwierdzeniem własnych wyborów, ale fascynacja gminna ludu wiary wydaje się dziwna.
   Osobiście raczej oczekuję OSTRZEŻENIA , bo to przecież zapowiadany mały sąd nad każda duszą.
   Lekami się tego i na przemian raduję. Mam w zanadrzu wiarę w odpuszczenie win i kar, także czysćcowych jakie przynosi odpust Miłosierdzia ze święta tegoż, tydzień po Niedzieli Zmartwychwstania.

   Wydaje się, że niewiele obciąża moja duszę, ale mimo to drżę przed tą próbą i już rychtuje swe kolana w obliczu SPRAWIDLIWOSCI BOGA, by zrezygnował z niej i spojrzał na mnie milosiernie. Wszak przepraszam go za wszelkie me grzechy dzień i noc.
   Z calą pewnoscią nie liczę na falszywe zapewnienia falszywego proroka Franciszka, że wszyscy jesteśmy zbawieni (Amoris Laetitia) – czyli rzekomo miłosierdzie jest dla wszystkich bez wyznania grzechu a i wynika z tego, że nie ma kary wiecznego potępienia.
   To i piekła nie ma CZYSTA HEREZJA co widomym staje się znakiem, że ów glosiciel tychże herezji, latae sententiae exkomunikuje się z KK i tym samym nie może być papieżem…jeśli kiedykolwiek nim był.

   • Babcia cioteczna said

    Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: Czemu to plemię domaga się znaku?

    Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

    • kpiz said

     Dokładnie. Plus dzisiejsza Ewangelia o uzdrowieniu ślepca.
     Jednym wystarczy „Pójdź za mną” przeczytane w Biblii, a inni potrzebują znaków…

 5. kpiz said

  Adam Mickiewicz
  HYMN NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA N. P. MARYI

  Pokłon Przeczystej Rodzicy!
  Nad niebiosa Twoje skronie,
  Gwiazdami Twój wieniec płonie
   Jehowie na prawicy.

   Ninie, dzień Tobie uświęcamy wierni,
  Śród Twego błyśnij kościoła,
  Oto na ziemię złożone czoła,
  Oto śród niemej bojaźnią czerni
  Powstaje prorok i woła:
  Uderzam organ Twej chwale,
  Lecz z bóstwa idzie godne bóstwa pienie,
  Śród twego błysnij kościoła!
  I spuść anielskie wejrzenie!
  Duchy me bóstwem zapalę,
  Głosu mi otwórz strumienie!

  A zagrzmię piersią, jaką cheruby
  Zagrzmią światu na skonanie,
  Gdy proch zapadły w wieków otchłanie
    Ze snu nicości wybiją:
   Takim grzmotem Twoje chluby,
  Gdzie piekło, gdzie gwiazdy świecą,
  Nieskończoność niech oblecą,
    Wieczność przeżyją!

  — A któż to wschodzi? – Wschodzi na Syjon dziewica;
  Jak ranek z morskiej kąpieli
  I jutrznia Maryi lica;
  Śnieży się obłok, słońce z ukosa
  Smugiem złota po nim strzeli:
  Taka na śniegu, co szaty bieli,
  Powiewnego jasność włosa.

   Pójrzał Jehowah i w Niej upodobał sobie;
  Pękły niebios zwierciadła,
  Biała gołąbka spadła
  I nad Syjonem w równi trzyma skrzydła obie,
  I srebrzystej pierzem tęczy
  Niebianki skronie uwięczy.

     Grom, błyskawica!
      Stań się, stało:
     Matką dziewica,
      Bóg ciało!

  https://pl.wikisource.org/wiki/Poezye_Adama_Mickiewicza/Hymn_do_N._P._Maryi

 6. Babcia cioteczna said

  „…Ten wiosenny czas zachęca was w waszych myślach i sercach do nowego życia, do odnowy.”

 7. Beza said

  MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE !!!!!!!

  Modlitwa Krucjaty (27) Modlitwa o pokój na świecie
  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat!
  Amen.

  Modlitwa Krucjaty (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
  O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny,​ ​które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują​ ​wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych, ​których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,​ których życie​ zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane​ w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny ​ i doprowadź dusze
  ​do Najświętszej Ostoi Twojego Serca ​.
  Amen.

  ZA DUCHOWIEŃSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE

  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu
  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu​ ​
  Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.
  http://www.internetgebetskreis.com/pl

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny

  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
  Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen

  POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.
  KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011

  • Beza said

   Modlitwa Krucjaty 87
   Chroń nasz naród od zła
   O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
   Zachowaj nas od dyktatury.
   Chroń nasz naród przed pogaństwem.
   Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
   Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
   Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
   Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
   Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
   Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.
   Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
   Ratuj nas od sideł złego ducha.
   Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 113
   O pokonanie zła w naszym kraju
   O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
   Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
   Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
   Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 164
   Modlitwa o pokój dla narodów
   Matka Zbawienia: „Proszę, abyście każdego dnia odmawiali za swoje narody tę Modlitwę Krucjaty, modlitwę o pokój”.
   O Jezu, przynieś mi pokój.
   Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.
   Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.
   Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać;
   tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.
   Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają.
   Amen.

   • Beza said

    Modlitwa Krucjaty 13
    Modlitwa o Ochronę
    Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

    O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
    Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
    Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
    W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.
    Amen.

  • Kasia 1 said

   Amen

 8. Beza said

 9. Ewa said

  4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego

  Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
  W średniowieczu nazwano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Ojciec święty poświęcał w tę niedzielę złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła.

  • Ewa said

   Introit – Iz 66:10-11

   Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy je miłujecie, śpieszcie tu gromadnie; bierzcie udział w jego radości, którzyście społem się smucili; radujcie się i nasycajcie rozkoszą – tutaj u źródeł waszej pociechy.
   Ps 121:1
   Uradowałem się, bo mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.
   V. Chwała Ojcu.

   Kolekta

   V. Pan z wami.
   R. I z duchem twoim.
   Módlmy się.
   Prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, abyśmy wśród utrapień, które znosimy za nasze występki, zostali pokrzepieni pociechą Twej łaski.
   Przez Pana.

   • Ewa said

    Lekcja – Ga 4:22-31
    Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

    Ewangelia – J 6:1-15
    Ciąg dalszy ✠ Ewangelii świętej według Jana.

    Communio

    Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię, na wieki wieków. Amen.

    • Ewa said

     26 marca – wedlug Mszalu Rzymskiego (przedsoborowego)
     W diecezji przemyskiej

     SW. DOBREGO LOTRA – Wyznawcy

     Pokutujacy lotr, ktory wedlug tradycji zazywal sie Dyzmas, w ostatnich chwilach swojego zycia otrzymal laske nawrocenia. Gdy wyznal wiare w Chrystusa i skruche za grzechy, otrzymal zapewnienie zbawienia.

     Modlitwa

     Wszechmogacy i milosierny Boze, ktory przywracasz sprawiedliwosc grzesznikom, pokornie Cie blagamy; laskawym wejrzeniem sklon nas do prawdziwej pokuty; ja Jednorodzony Syn Twoj pociagnal swietego Lotra, i daj nam te chwale wieczna, ktora mu obiecal. Przez tegoz Pana.

    • Ewa said

     Jesli chodzi o róże papieskie to są także w Polsce. Pierwszą złotą różę papież ofiarował Polsce na pamiątkę śmierci Władysława Warneńczyka. Sanktuarium na Jasnej Górze otrzymało dwie złote róże. Pierwszą od Pawła VI, któremu jednak władze PRL nie pozwoliły przyjechać do Polski, więc przywiózł ją dopiero Benedykt XVI. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Jan Paweł II ofiarował Matce Boskiej Częstochowskiej własną złotą różę, a w 1987 r. na krakowskich Błoniach wręczył różę dla sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W 2006 roku Papież Benedykt XVI uhonorował różą Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau — ta jedyna papieska róża na świecie jest koloru czarnego.

    • szach said

     Dziękuję Ewo@. To niezwykle ważne , że wstawiłaś z Mszału Rzymskiego o święcie Dobrego Łotra. Ostatnio coraz częściej się słyszy z ust katolików, że słowa P. Jezusa na krzyżu-DZIŚ będziesz ze mną w Raju nie oznaczają dziś, bo łotr musiał iść do Czyśćca i być może nawet do końca świata tam będzie a dziś po tamtej stronie to na ziemi może być tysiąc lat itd. Spotkałam się też z takim zdaniem katolika, że skoro Pan Jezus dopiero po Wniebowstąpieniu poszedł do Nieba, to do tego czasu Niebo było zamknięte i łotr nie mógł tam wejść przed Panem. I takie tam bzdury. To święto o którym piszesz, w sposób jednoznaczny dowodzi, że dobry łotr jest według obietnicy Pana Jezusa, w Niebie . W to wierzy Kościół i tego powinien nauczać a nie jak domorośli filozofowie swoje własne „mądrości” głoszący . Dla mnie ta sprawa niczym się nie różni od kłamstwa świadków Jehowy , którzy przestawili przecinek w Piśmie św :: ” Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w Raju”
     Mnie to ogromnie bulwersuje, kiedy tak się podważa słowa Pana Jezusa . Tak samo jak ci, którzy chcą widzieć Judasza w Czyśćcu a kiedyś w Raju wbrew słowom Pana Jezusa, że lepiej by było dla niego, żeby się był nie urodził . Gdyby kiedykolwiek , nawet po tysiącach lat miał Judasz trafić do Nieba, to Pan Jezus nigdy by takich słów nieprawdziwych nie powiedział, bo tysiąc lat czyśćca wobec wieczności raju jest niczym.
     Jeszcze raz Ewo @ dziękuję Ci, bo nie wiedziałam, że istnieje dowód tak oczywisty , na Dziś w Raju dla nawróconego łotra.

    • Ewa said

     Ciesze sie Szach, ze zrocilas uwage na tak bardzo wazna sprawe, jaka jest przekrecanie faktow i poprawianie slow Chrystusa.
     Ludzie za duzo obecnie filozofuja a za malo czytaja ewangelie a przy tym nie sluchaja nauk Kosciola, ktore powtarzaja na kazdej Mszy sw. W skladzie Apostolskim jest powiedziane …. ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,….
     a wiec jest wyrazne stwierdzenie, ze w ciagu tych trzech dni Jezus mial do wykonania powazna misje.

    • Ewa said

     Byl Zwyciezca i natychmiast zstapil do Otchlani aby uwolnic i wyprowadzic z niej Swietych i Prorokow i wszystkich zbawionych a wiec jak najbardziej sw. Dyzmas mogl znalezc sie w ich gronie. To trzeba byc niezle ograniczonym aby myslec, ze Chrystus lezal w tym grobie i lezal i lezal. Nie, nie. Jezus zwyciezyl smierc na krzyzu a wiec tylko cialo lezalo a Chrystus Pan zyl. W momencie smierci wszystko sie WYPELNILO! Smierc zostala pokonana i Niebo otworzone a po trzech dniach i Cialo powstalo aby nam sie ukazac w pelnym majestacie. Teraz ja nie chce sie wymadrzac ale mam taka nieprzeparta chec powiedziec, ze moze chcial nam uzmyslowic, ze nasze ciala beda lezaly w grobie az do zmartwychwstania a my natychmiast zyjemy. Prosze sie tym nie sugerowac bo to taka moja mysl

    • Ewa said

     Dla mnie sw. Dyzmas jest jednym z najbardziej wiarygodnych Swietych poniewaz zostal kanonizowany osobiscie przez Pana Jezusa. Jezus poniosl smierc za niego i poprzez laske natychmiast oczyscil z grzechow i przeciez nikt nie ma prawa dyskutowac nad decyzja Chrystusa. Bardzo czesto prosze go o pomoc i wstawiennictwo a poniewaz nie czesto jest wspominany totez niewielka kolejka stoi przy nim proszacych wiec sprawe zalatwia niemalze od reki. Polecam wszystkim zawarcie przyjazni ze sw. Dyzmasem. Warto miec takiego oredownika, ktory doskonale wie co nawyrabial w swoim zyciu i chce nas ratowac gdyz wszyscy jestesmy lotrami. I zapewne goraco sie za nas modli abysmy wisieli po prawej stronie i otrzymali laske zbawienia.

 10. Babcia cioteczna said

  • bob said

   dobry materiał,ale zastanawiam się rozwód ,aborcja a dostała rozgrzeszenie,byłem kiedyś u Kapłana bo kolega chciał się wyspowiadać tez rozwodnik i nawet nie został dopuszczony do spowiedzi.

   • Babcia cioteczna said

    Rozwodnik , a teraz w nowym związku ?

   • gwiazdka said

    Rozwodnik dostane rozgrzeszenie pod warunkiem ze jest sam …..dla konkubinatu tez nie ma rozgrzeszenia dopóki się nie rozejdą …..

    • bob said

     nie dostał Ksiądz odesłał go do biskupa

    • Babcia cioteczna said

     Są również grzechy, których nie może odpuścić żaden kapłan i żaden biskup, zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. To najcięższe przestępstwa, jak znieważenie Najświętszego Sakramentu, pobicie (ewentualnie zabicie) papieża czy zdrada tajemnicy spowiedzi.
     Trzeba też pamiętać, że grzech aborcji pociąga za sobą karę ekskomuniki. Znaczy to, że zarówno kobieta, która zabiła własne dziecko, jak mężczyzna, który w tym współuczestniczył: (np. namawiał, dał pieniądze) oraz lekarz wykonujący tzw. „zabieg”, niejako automatycznie objęci zostają ekskomuniką, czyli wykluczeniem ze wspólnoty Kościoła. I kiedy ktoś taki przystępuje do spowiedzi, najpierw trzeba z niego zdjąć karę ekskomuniki, a dopiero potem można udzielić rozgrzeszenia. Mogą to jednak uczynić tylko biskupi albo wyznaczeni przez nich kapłani (w niektórych diecezjach są to wyłącznie proboszczowie, w innych księża powyżej trzech lat kapłaństwa albo rekolekcjoniści czy księża pracujący w kurii). Takie ograniczenia, jak twierdzą księża, wprowadzone są dlatego, że grzech aborcji jest jedną z największych win. – Jeszcze większą, niż zabójstwo człowieka dorosłego, bo dorosły może się bronić, a nie narodzone dziecko jest całkowicie bezbronne, nie ma żadnej możliwości ucieczki – mówi ks. dr Andrzej Kowalski, specjalista prawa kanonicznego. – Nie jest to jednak wina powodująca utratę zbawienia. Jeżeli człowiek się szczerze nawróci, zawsze Bóg mu odpuszcza.

     http://niedziela.pl/artykul/52047/nd/Z-rozgrzeszeniem-czy-bez

 11. bozena2 said

  Wszystko się ze sobą łączy: kryż na niebie, trzęsienia ziemi, mrok i uderzenie komety oraz czas Wielkiego Postu

  „W bardzo szczególny sposób, nasz Pan pozwolił mi zrozumieć, że ​​kometa zbliży się do ziemi, cała ludzkość będzie to widzieć, co stworzy panikę i zmusi wielu ludzi do spowiedzi, ale nie do pokuty.

  Na niebie pojawi się znak, „KRZYŻA” (1) przez kilka dni, ludzie wiary poczują potrzebę spowiedzi swoich grzechów, żalu za nie; pozostała część osób powie, że został on spowodowany przez człowieka i zwrócą się przeciwko Kościołowi Katolickiemu, mówiąc, że to jest podstęp by przerazić ludzkość.

  W środku tego zamieszania i trzęsienia ziemi przyjdzie OSTRZEŻENIE, jakie Pan pozwolił mi częściowo doświadczyć w czasie Wielkiego Postu w roku 2008, w Wielką Środę, w następujący sposób:

  Poczułam się udręczona w moim bycie, jakby coś się zbliżało do mnie, ale nie wiedziałam co to było…, jak coś strasznego, coś rozpaczliwego i nie mogłam pojąć czym było, choć czułam, że coś się ma wydarzyć. To było coś, co przyprawiało moje serce o szybkie bicie.
  https://dzieckonmp.wordpress.com/2015/03/06/luz-de-maria-doswiadczyla-juz-ostrzezenia/

  Trzy dni ciemności

  Objawienia Maryi rodzi

  Nasz Pan Jezus Chrystus
  31.12.2015
  Dzieci, nie odwracają się ode Mnie. Chodź, moja miłość nazywa je. WHEN YOU LOOK świecić na niebie, to jest o coraz bardziej ZIEMI, ZAPRASZAMY moja matka z Maryją AVE swoim aniołom chronionych LES, będzie ciemno ogłosiła, że przyjazd i przejąć władzę nad światem, acrisolando Moi ludzie, do tego, co mi zostało eksmitowanych i wyrzucony ze swego serca.
  Błogosławiona Dziewica Maryja
  08.10.2015
  Moje dzieci:
  Hit Ziemi COMET I BĘDZIE spowodować Trzy dni ciemności jak ogłoszono dla mnie. Trzy dni, podczas których muszą pozostać w swoich domach, zachować ich okna uszczelnione domy tak, że światło straszliwych piorunów spadających z góry, nie cię zranić, bo za błyskawic i piorunów, demony naraz zabije wiele moich dzieci i ja, z wielkim bólem, łzy polać nimi.
  Nasz Pan Jezus Chrystus
  07/04/2015
  Ciemność objęte ludzkość przez trzy dni, podczas których będzie alembicated jak nigdy wcześniej z powodu grzechu niezmiernym człowiekowi przyjechał.
  Nasz Pan Jezus Chrystus
  17/09/2014
  Wzywam mój wierny ludzi, który kocha mnie „w duchu i prawdzie”, stanąć w ciemności FIZYCZNEJ i osiągnąć wszystko sprowadza Globe. Będzie to wydarzenie kosmiczne i Ziemia się zaćmi i wstrząsać energicznie, ale tych, którzy obawiają się Mojej sprawiedliwości jest, bo wiem, głęboko dlatego ignorują nadal działa mojej sprawiedliwości, jest niejawna Moje Miłosierdzie, w przeciwnym razie wszystko zostanie unicestwione ,
  Nasz Pan Jezus Chrystus
  04.07.2010
  Ciemność będzie przez trzy dni, pokonując astro słońce. Te dni wydają się nieograniczone.
  Nasz Pan Jezus Chrystus
  02.07.2010
  Moje dzieci tam trzy dni w grobie, a potem zmartwychwstał. Więc będzie pozbawiony światła przez trzy dni. Po tych dniach błyszczeć jak świeci światło, które nie jest ukryty.

  Światło wizja Maryi na trzy dni ciemności
  W ostatnich postach, Niebo dał mi poczuć adrenalinę, w którym żyjemy. Jest to uczucie wdzięczności dla Słowa Bożego, ale z powodu lęku wisi nad ludzkością.

  Mój Boski małżonek przedstawił mi równowagę. Bilans był z jednej strony wolę człowieka, który ważył więcej, a drugi trynitarna Will, który obecnie jest zaniedbany.

  Nadchodzące wydarzenia, patrzyłem na stronie skali, gdzie Will Trinitaria zważono ponownie – w tym czasie równowagi wyrzucenia w kierunku Woli Boga – i człowiek cierpiał i poniósł w nieskończoność.

  Mój Boski małżonek powiedział: Amada Mía; Spójrz, balans jest przechylony Moją Wolę. Teraz cierpi podwojenie czuć naturę przeciwko człowiekowi.

  Wiem, że przyjdzie bardzo szybko wielkiego trzęsienia ziemi. Wiem, że będzie to atak, który spowoduje zdziwienie całej ludzkości. Wiem, że to wszystko tak, tak blisko człowieka, że ​​każdy dzień jest rzeczywiście błogosławieństwem.
  Co mamy zrobić, to RZECZNIK dla całej ludzkości!
  Te dni są konsekwencją grzechu dymu wzrasta do takiego stopnia, że ​​Bóg ześle anioły dmuchać w trąby przed dniami ciemności.

  Te dni będą boskiego pochodzenia i konsekwencja wolnej woli człowieka.
  Trójcy pozwoli grzech spadnie na ziemię w postaci ognia. Kiedy to nastąpi, Bóg przyniesie naturę do utwardzenia i reagują przeciwko człowiekowi. Wszystko to będzie się działo w jednym przypadku.

  Bóg obiecał nam, że to oczyszczanie będzie ogień, ale ten ogień będzie miał siły do ​​penetracji ciała i dostać się do wnętrzności bytu. Nie pożar, jakim go znamy. Ten ogień przejdzie przez usta i być spalanie wewnątrz. Będzie to próba wiary dla wiernych.

  Będzie to ciemność tak gęsta, nie patrzeć na nic. Ta ciemność wejść do duszy. Wiem, że jest to obietnica, że ​​tylko błogosławione świece zapalą; ale nie jest światło, które jest nienasycony, lampka dobrego i wiernego duszy. Ponieważ istnieje wiele osób, które błogosławione świece ale żyją w katastrofie. Te stworzenia nie zapali im świece: jego dusza nie da im światło.

  Sin odbędzie kształt. Na przykład: pożądanie przyjdzie jako demon. Demony z żądzy ciała, aborcja, narkotyki, przekleństwa, będą skakać na Ziemię i dusze będą w grzechu.

  Patrzyłem demony krzyczeć przekleństwa i biorąc ciał tych, którzy są w grzechu, aby dotknąć drzwi domów, udając głosy członków rodziny. W ten sposób mogą przyjść i wziąć te wewnątrz i je zabrać je do piekła, które zostanie otwarte po ziemi drżenie i drżenie wodę aż zalane większość ziemi, podczas gdy pozostałe przy życiu jest można poczuć się jak jesteś sam.

  Ziemia będzie pokryta trupami i pochodzą plagę wilki jedzą ciała, żeby nie zanieczyścić. Dobry być chronione.

  Mamy mały ołtarz w domu z ksiąg modlitw i błogosławionych świecami.

  Pan pozwolił mi zobaczyć ciemność, usłyszałem straszne krzyki. Spojrzałem na północ i zobaczył duża ciemna chmura przeniesiony na południe, ale to było straszne. Z ciemności przyszedł demony i ogień, pogłębianie i przy tych wszystkich na swojej drodze. Spojrzałem na aniołów Bożych przed ciemności, przy dobrych ludzi i biorąc je do swoich domów w ciągu kilku chwil i niewinnych były brane do innego miejsca.

  Gdy wysunął ciemne, gęste, bardzo gęsta; z faulem zapach pochodzących z ciał istot, które zwróciły im demony i wnętrzności rozrzucone na ziemi. Demony krzyczał strasznie, słowa, których nie rozumiałem. Chcieli wejść do domów wiernych, gdzie nie było ludzi modlących się i błogosławione świece, ale nie są one możliwe. Demony uciekają, zdesperowany.

  Od czasu do czasu spojrzał na ciemnej ziemi, cała ziemia została konwulsje.
  Trzęsienie ziemi nie obniżać jego intensywność i wody ogarnęła ziemię. Spojrzałem błogosławioną świecę ostatnie trzy dni i więcej. Podobnie jak mogłem zobaczyć, jak dobrych domów nie spadły, ale wciąż stał, i miejsca poświęcone Maryi i Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  http://www.revelacionesmarianas.com/oscuridad.html

  Pan Jezus, Lisznia:

  Koniec ery będzie trwać 13 lat. Dwie komety spadną na Ziemię, jedna z nich – na południową część, a druga – na wschodnią hemisferę w oceanie. Wydarzy się 37 trzęsień ziemi. Grzesznicy będą eksplodować w atmosferze, a prawi ludzie będą zbawieni w Świętych Miejscach (tam, gdzie Matka Boska się objawiała) w Lourdes, Fatimie, Garabandal, Zakarpattya i tutaj, w Prykarpattya, a także w swoich własnych domach. Wy musicie zakryć drzwi i okna białym materiałem. Podczas tego czasu prąd elektryczny i zegary nie będą działać i zwykłe świece nie będą dawały światła. Tylko świece poświęcone w Święto Matki Boskiej Gromnicznej będą dawały pewne światło. Po zakończeniu ery, ludzie powrócą i będą wierzyć w Boga, oni także będą chodzić do Kościoła.

  Ja Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

  Matka Boska, Lisznia:

  Napisz, Moja złota córko, że koniec ery zacznie się w Wielkanoc, po Mszy Świętej.
  http://poznajmy-prawde.blog.onet.pl/2010/02/12/objawienia-w-ternopil-i-liszni-na-ukrainie/

 12. przeklejka said

  Trwa pożar w składzie amunicji pod Charkowem. Według poniższych informacji płoną części budynków które są nad ziemią. Niektóre mają 8 kondygnacji. Ukraińscy wojskowi którzy tam służyli, twierdzą że w latach 2014-2015 opustoszono inne arsenały, zwożąc do Bałakłaji to co tam było zgromadzone. Podobno na składach w Bałakłaja znajdowało się większość lub całość wszystkich zapasów amunicji armii ukraińskiej, w tym:
  75% amunicji czołgowej
  Wszystkie rakiety systemów: Toczka-U, Smiercz, Uragan
  80% rakiet do GRADów
  90% amunicji do haubic Pion
  Co najmniej 75% amunicji do MSTA-S
  100% amunicji do Hiacyntów, Akacji i Goździków
  Znajdowało się tam też około 70% ukraińskich zapasów bomb lotniczych i amunicji artyleryjskiej

  Jeżeli te statystyki to prawda to do obrony Ukrainy zostały im tylko kałachy

  • Józef Piotr said

   Jak donosi dochodzenie Ukraińskich służb specjalnych w noc wybuchu tego arsenału , wieczorem i nocą GENERALOWIE Niezwyciężonej Armii urządzili sobie w tej bazie magazynowej IMPREZĘ . Oczywiście z alkoholem.
   Dochodzeniowcy ustalają wpływ tej imprezy na wybuch materiałów wojennych

  • Józef Piotr said

   Z tego opisu wynika że nie wszystko „zgorieło”

 13. krystynka said

  a co się dzieje na Białorusi ? przewrót ?

  • przeklejka said

   Czym bliżej będziemy muru zwanego Objawieniem Fatimskim
   tym będzie się więcej działo
   13 maja 13 października 2017r
   O ten mur rozbije się szatan
   Po 23/24 września tego roku jego wpływ na świat zacznie gasnąć
   Układ gwiazd potwierdza że po tym dniu nastąpi odrodzenie Kościoła Katolickiego
   i chrześcijaństwa
   choć jak się wydaje w warunkach mało przyjemnych(oczyszczenie we krwi)
   Ten rok waśnie jest zanurzony w Apokalipsie św Jana
   czasów ostatecznych czyli jak mawia Matka Boże
   Czasów Końca.Nie mylić z końcem świata
   Ten rok to początek końca świata jaki znamy
   Świata nienawiści ,okrucieństwa i kłamstwa
   Świata wojen i głodu
   23/24 września układ gwiazd na niebie
   wskazuje na Apokalipsę
   „Potem wielki znak się ukazał na niebie:
   Niewiasta obleczona w słońce
   i księżyc pod jej stopami,
   a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
   A jest brzemienna.
   I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
   I inny znak się ukazał na niebie
   I inny znak się ukazał na niebie:
   Oto wielki Smok barwy ognia,
   I porodziła Syna – Mężczyznę,
   który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną.
   I zostało porwane jej Dziecię do Boga
   i do Jego tronu.
   A Niewiasta zbiegła na pustynię,
   gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga,
   aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
   I został strącony wielki Smok,
   Wąż starodawny,
   który się zwie diabeł i szatan,
   zwodzący całą zamieszkałą ziemię
   I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
   i władza Jego Pomazańca, „
   http://www.nonpossumus.pl/ps/Ap/12.php

   Jak będzie w tej sytuacji wyglądać sprawa Polski???
   Nie wiem
   Czy do Polski wejdą Rosjanie
   Nie wiem
   Może wyjdą , ale nie przejdą jak w 1920r

   • przeklejka said

    Być może można to tak rozumieć

    „Niewiasta obleczona w słońce
    i księżyc pod jej stopami,
    a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
    A jest brzemienna.
    I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia”

    Narodzi się Syn Boga Jezus
    Jezus jest najważniejszą częścią Kościoła Świętego
    Jest jego głową
    A więc narodzenie(odrodzenie) Kościoła poprzez
    oczyszczenie( Wielki Ucisk)

    „I porodziła Syna – Mężczyznę,
    który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną.”

    Wielki Ucisk

    „A Niewiasta zbiegła na pustynię,
    gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga,
    aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”

    Wielki Ucisk będzie trwał 3,5 roku

    I został strącony wielki Smok,
    Wąż starodawny,
    który się zwie diabeł i szatan,
    zwodzący całą zamieszkałą ziemię
    I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
    i władza Jego Pomazańca, „

    Koniec działania szatana na ziemi

   • krystynka said

    Szatan dostał szału , pluje siarką, ogniem, jadem i wszystkimi obrzydliwościami, nieczystosciami, fekaliami…trzymajmy sie blisko serca naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i naszej Mateczki Przenajświętszej, ten kto ofiaruje im swoje zycie będzie cały i bezpieczny nawet w wojennej zawierusze, człowiek poswiecony sercu naszemu Panu i sercu Jego Matki będzie ….

    niewidzialny dla zła….
    .
    pamiętajcie o tym !!!!

  • mentronik said

   • Józef Piotr said

    • kpiz said

     Prowokacja, czy przeciek kontrolowany?

    • Sylwester said

     Prowokacja. Mieszkam w UK i nie ma takiej możliwości żeby choć 2-3% Polaków z UK przeniosło się do Australii. Bzdura niesamowita. Ludzie pojadą do innego państwa Europy lub wrócą do Polski, ale Australia to jest za daleko!! Ja mam 2,5 godziny lotu i jestem w Krakowie, 2-3 razy do roku, bliskość do rodziny najważniejsza. A Australia?? Może dla jakiegoś 20 latka, większość ludzi tu już okrzepła i może mieć obywatelstwo UK. Ja przewiduje że Polacy na ostatnią chwilę rzucą się na obywatelstwo UK, które przysługuje po 6 latach mieszkania i pracowania

   • kpiz said

    W Rosji też gorąco. W Moskwie i Petersburgu poważnie zamieszki i masowe aresztowania

    http://fakty.interia.pl/swiat/news-media-w-moskwie-i-petersburgu-wielotysieczne-demonstracje-pr,nId,2374020

   • mentronik said

    Joana said

    Marzec 26, 2017 @ 4:12 PM

    Witam, właśnie w radio dla kierowców jeden ze słuchaczy podał, że od Włocławka w stronę Płocka jedzie kolumna wojska, której nie można wyprzedzić. To prawda coś szykują.

    • przeklejka said

     Jeśli to prawda że zagony pancerne są przemieszczane na wschód
     to znaczy że symulacje komputerowe(pentagon) które ok roku temu rozegrały
     bitwę o przesmyk Suwalski
     Polska kontra Białoruś +Rosja
     W symulacyjnym konflikcie straciliśmy 200 000 polskich żołnierzy
     Taki nowy Donbas
     O tym że to nie tylko fikcja, a plany
     poprzedniej amerykańskiej administracji Obamy
     Jak widać prezydent się zmienił ale plany tych
     co za kurtyną ciągną za sznurki już nie
     widać mimo wszystko są dalej realizowane
     Dawno zaplanowane
     a obecnie realizowane

   • Znawca 2012 said

    14.03.2017r pisałem o Białorusi. Teraz mogę ujawnić. Jechałem z młodym człowiekiem, który miał korzenie polskie z Grodna w pociągu. Wtedy jak pisałem była cisza w TV. Jak napisałem, że pokazali Białoruś w TV Info dostałem kilkanaście minusów. Teraz jest już głośno. Nikt nie wie co z tego będzie.

  • Józef Piotr said

   Ponad wszystko , pamiętajmy o tym że Białoruś zachowała swoją własność i nikt jej nie ukradł jak w Polsce
   Ludność Białorusi ucierpiała w sposób straszny od Wermachtu oraz sił SS podczas II WŚ.
   Działalność Niemiec była LUDOBÓJSTWEM.
   Działalność SOVIETÓW ukierunkowana była głównie na wyniszczenie wszelkimi metodami elementu POLSKIEGO i to przez cały okres funkcjonowania SOVIETÓW czyli od 1917 do 1991 roku
   Teraz Bialoruś może odczuwać skutki siodła gospodarczego Rosjii oraz niedostatków z tego wynikających.
   Bialorusini z pośród wschodnich sąsiadów są najbardziej przyjaznymi w stosunku do Polski

   • Znawca 2012 said

    W Białorusi są miejsca, gdzie sowieci wymordowali ok 200-300tys. ludzi. Niestety nie stoją tam żadne pomniki i ciężko jest coś tam znaleźć na ten temat.

  • Dzieckonmp said

   Pisałem już w tamtym roku co czeka Białoruś w 2017 roku.

 14. bozena2 said

  Pytacie co to jest Ostrzeżenie?

  To wam powiem, że każde dziecko, mężczyzna i kobieta na ziemi, o wyznaczonym jednakowym czasie, bez względu na narodowość, religię, miejsce przebywania lub pracę wykonywaną, doświadczy Ostrzeżenia. Będzie tak, że twoja dusza obnaży się przez tobą. Będziesz znał każdy swój grzech jaki kiedykolwiek uczyniłeś, każde nieuprzejme słowo, czyn, myśl, które nie było miłe Bogu. Każdy będzie wiedział jak jego dusza wygląda przed Bogiem waszym Ojcem. Moje dzieci, z wielu rzeczy będziecie musieli zdać rachunek i w tym czasie każdy pozna kim jest i jak rozliczyć się ze swoimi grzechami. Nawet niewierzący będą wiedzieli, co muszą robić aby ich dusza była czysta przed Bogiem i była przygotowana na Mojego Syna Jezusa, na Jego drugie przyjście. Kiedy przyjdzie Ostrzeżenie wszyscy ludzie będą wiedzieli, że to co było przepowiedziane jest prawdą. Także będą znaki zdarzenia, które nastąpią zgodnie z Pismem św. Po czasie wielkiego Ostrzeżenia nastąpi wielki chaos na świecie, a czas nie będzie miał znaczenia.

  Życie, które dotąd prowadziliście normalnie zmieni się na zawsze. Wielka liczba ludzi będzie starała się dostać do Kościoła, aby tam znaleźć sposób na oczyszczenie swej duszy. Wielu ludzi wiary będzie musiało być w pogotowiu, żeby jak tylko oczyszczą swoje własne dusze, pomóc Kościołowi w przygotowaniu na powrót wielu moich dzieci do Boga.

  Moje dzieci, wielu umrze doświadczając to, bo ich słabe serce po prostu tego nie wytrzyma. Inni umrą dochodząc do swego wyznaczonego kresu życia. Trzeba się często i żarliwie modlić. Wasza pomoc będzie wielce potrzebna, aby uczyć tych zagubionych: modlitwy, sakramentów i Pisma św. Ludzie będą żądni tych wszystkich informacji. Chcę wam powiedzieć także, że to jest powodem dla zaopatrzenia się w żywność, wodę i świece. Wasze życie dramatycznie się zmieni na jakiś czas. W sklepach nie będzie ludzi, którzy nimi kierują i sprzedają. Wszystko co człowiek produkuje zatrzyma się, jak tylko ludzie zaczną szukać pomocy w Kościołach. Nie martwcie się wcale o sklepy, o transport i o inne rzeczy. Myślcie tylko o potrzebie pomocy tym, którzy chcą zachować swoją duszę.

  Będzie wielu, którzy nie będą reagować na zmianę innych, kiedy przyjdzie Ostrzeżenie. Będą uparcie odwracać się od Boga. Będą żartowali z Was. Nie wolno wam odwrócić się od nich, jak wielu ze strachu mogłoby uczynić, lecz starać się próbować oszczędzić ich duszę.

  Okres ten także będzie czasem, kiedy antypapież będzie próbował wejść do władzy Kościoła. Ten człowiek będzie pokazywać wam jak on jest oddany w to, co jest Boże i święte, aż do czasu kiedy zasiądzie na tronie św. Piotra. Pamiętajcie, że papież musi oddać swą władzę zanim antychryst pojawi się na scenie. Tak długo jak Kościół pozostaje u władzy w Rzymie, antychryst nie może wejść do władzy.

  Moje dzieci, papież Jan XXIII starał się ostrzec was przed odstępstwami nadchodzącymi w Kościele i masonach będących w Rzymie. Antychryst już teraz posiada swych zwolenników pracujących w Kościele powodując w nim odstępstwa, zmiany, podziały i brak zaufania.

  Rozdział 2

  WIELKI CUD
  Dzieci, w ciągu jednego roku od doświadczenia Ostrzeżenia, przez każdego z was, będzie wam dany znak od Boga. Tym znakiem będzie Wielki Cud jakiego nigdy nie widziano. Cud ukaże się we wszystkich miejscach gdzie kiedykolwiek było objawienie Jezusa czy Moje (Matki Bożej).

  Będzie to trwały niezniszczalny znak dla całego świata, który będzie zwracał uwagę i rozpoznanie jego będzie świadczyło, że pochodzi od Boga.

  Środki informacji będą wszędzie pracowały normalnie, ale życie po Ostrzeżeniu zmieni się zupełnie.
  http://objawienia-nieznane.blog.onet.pl/2010/11/09/objawienia-maryji-matki-bozej-dane-patrici-mundrof/

  • przeklejka said

   Ciekawy opis ostrzeżenia przez Stefana Ossowieckiego
   wraz z podaną datą dnia , ale bez roku
   Można mieć wiele zastrzeżeń do tego co robił w swoim życiu
   sam Ossowiecki ale jeszcze przed II wojną światową której datę
   przewidział o Polsce i jej przyszłych losach
   „A co z Polską? – Będzie i Polska! Ale za jaką cenę… Najpierw będą nią władali komuniści, a później szubrawcy i świnie. Na koniec powstanie jeszcze większa, niż teraz. Tego ani ty, ani ja nie doczekamy… Dopiero wnukowie… Warto jednak wiedzieć, że tak się stanie…”
   Wydaje się że Ossowiecki opisuje współczesne wydarzenia
   dziejące się w Polsce
   Co do daty 15 sierpnia sądzę że w tym właśnie roku coś ważnego się
   wydarzy w Polsce albo z Polską związany
   Dlaczego bo 15 sierpnia jest dniem zawartym między 13 maja a 13 października
   A jak się wydaje dla Polski i świata miesiąc wrzesień tego będzie
   kulminacją wydarzeń kluczowych dla Polski i świata
   bo zawiera bardzo dużo dat związanych z polskimi zwycięstwami
   i oczyszczeniem (czytaj uświęceniem) wrzesień 1939r i samą Matką Bożą
   oraz słowami Apokalipsy Św Jana

 15. bobi said

  http://r.interia.pl/BY/v5vCKLE9CsK1x9Jw6sV/BsNhYmHIU4nwUhcT9JBNzJsRq8uzORVJYQov2KF178HyUS6d835zXNhlUo3mkSJ2isvX5gpeAq1bdiXdiMaBOsa91JHCKjtoJcvS8rjvyDyZlI4RaQTiwRDy9+bqsgokxqL6AOBzUcQDD0f+RIpw= Panika w redakcji „Newsweeka”. Te wyniki sondażu będą się Lisowi śniły po nocach

 16. Babcia cioteczna said

 17. Babcia cioteczna said

 18. Dzieckonmp said

  Podczas pobytu Donalda Tuska w Nigerii, dzieci z miejscowej szkoły zrobiły mu niespodziankę

 19. Dzieckonmp said

  Premier Luksemburga z „mężem” na audiencji u papieża

  Uroczystość 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich rozpoczęła się w piątek od spotkania europejskich przywódców z papieżem Franciszkiem. Premier Luksemburga Xavier Bettel, zdeklarowany homoseksualista, zabrał na to spotkanie swojego „męża” Gauthiera Destenaya.
  Lewicowe media chwalą papieża za „postępową postawę”, podkreślając, że, zgadzając się na taką wizytę, dał wyraz swojego szacunku wobec osób homoseksualnych. Niektórzy komentatorzy piszą nawet o „znaku nowych czasów”, czy „przybliżeniu Kościoła do człowieka”.

  Jednak nie każdy jest zachwycony gestem papieża Franciszka. W internecie pojawiło się również wiele negatywnych ocen tej wizyty. Wielu uważa, że afiszowanie się ze swoją homoseksualną orientacją, szczególnie w Watykanie, jest, delikatnie mówiąc, nie na miejscu.

  Premier Luksemburga poślubił swojego wieloletniego partnera Gauthiera Destenaya w maju 2015 roku, niedługo po tym, jak Luksemburg zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci.

  https://dorzeczy.pl/swiat/25363/Premier-Luksemburga-z-mezem-na-audiencji-u-papieza.html

 20. Ela said

  Sodoma i Gomora !!!
  Franciszek przyjął premiera Luksemburga wraz z mężem

  http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,5516,franciszek-przyjal-premiera-luksemburga-wraz-z-mezem1.html

  • cox21 said

   Powinien wykorzystać okazję i powiedzieć mu, że żyje w grzechu ciężkim.

 21. OSTOJA said

 22. OSTOJA said

 23. Babcia cioteczna said

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: