Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,6 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył.

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 marca 2018


6Chrystus Jezus istniejąc/bytując w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być/trwać w równości/ z Bogiem, 7lecz ogołocił samego/wyniszczył/ siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi/człowieka. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka/A gdy zjawił się w ludzkiej postaci/, 8uniżył samego siebie/upokorzył się/, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 9Dlatego też/Za to/ Bóg wywyższył Go (po)nad wszystko i darował/nadał Mu imię ponad wszelkie imię, 10 aby na imię Jezusa zgięło/zginało się każde/wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i 11 aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale/na chwałę/ Boga Ojca.

(Flp 2,6-11)

W czasie swej drugiej podróży misyjnej św. Paweł, następstwem nocnego widzenia, wezwania dotarł na teren wschodniej Macedonii, gdzie w znaczniejszym mieście Filippi tej rzymskiej prowincji założył wspólnotę/gminę chrześcijańską, o czym możemy przeczytać w 16-ym rozdz. Dziejów Apostolskich (Dz 16,12nn).

Znalazłem mała karteczkę, w której były przytoczone takie słowa Pitagorasa: „Nie wyrażaj malej rzeczy wielu sowach, lecz rzecz wielka w niewielu” (por. Syr 32,32,8a).

W tym fragmencie listu (ale też i w innych listach) św. Pawła Apostoła do Filipian, pisanego w rzymskim więzieniu jest ukazana cała historia, cała tajemnica o Panu i Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, tajemnica ukryta od wieków, która z woli i wyroków Opatrzności Bożej została objawiona świętym Apostołom (Kol 1,26), w tym i św. Pawłowi pod Damaszkiem (Dz 9,3.15 i 22,14n i 26,16).

Przyjrzyjmy się zatem owej tajemnicy, która i nam, stanowiącym cząstkę Kościoła, będącego Ciałem mistycznym Pana Jezusa Chrystusa (1Kor 12,27), nabytym Jego męką i przelaną krwią (Dz 20,28b) została przekazana.

Najpierw św. Paweł powiada, że Chrystus Jezus istniał w postaci Bożej i był równym Bogu Ojcu, nieskończonemu w Swej Istocie i w swych przymiotach. Co innymi słowy znaczyło, że przed swym wcieleniem istniał jako odwieczny Bóg, Druga Osoba niepodzielnej Trójcy Przenajświętszej, mając naturę Bożą i chwałę przynależną samemu Bogu w Trójcy Jedynemu.

Bowiem jak to możemy przeczytać w książce „Mistyczne Miasto Boże” S. Marii od Jezusa z Agredy, w rozdz. II zatyt. «Niezbadana Istota Boga. Postanowienie stworzenie świata»:

Bóg, który może obyć się bez żadnego żywego stworzenia i od wieków sam w Sobie będąc nieskończenie szczęśliwy, postanowił w niezmiernej miłości swojej dać byt stworzeniom, którym chciał objawić swą wspaniałość, podarować im bogactwa swej łaski i pozwolić zakosztować własnej szczęśliwości. Używając swej wszechmocy Bóg pragnął uzewnętrznić się i dać poznać poprzez hojne okazanie swych przymiotów, aby doznać zrozumienia, chwały i uwielbienia.

To postanowienie godne uwielbienia – odpowiednio do natury Boga – stało się jednym i niepodzielnym aktem. Postanowiono porządek i miarę uzewnętrznienia się Bóstwa. Przede wszystkim postanowiono, że odwieczne Słowo Boże ma przyjąć Ciało z Dziewicy Maryi, stworzonej w zbawczym planie Bożym przed wszelkimi innymi stworzeniami (Mdr 9,9; Prz 8,22-31) i objawić się w widocznej postaci (J 1,1n.14; 1P 1,20) i tak też się w swoim czasie, gdy nadeszła pełnia czasów, stało (Ga 4,4), lecz zamiast radości, która mu obiecywano (kto ją obiecywał?), przecierpiał upokorzenie, krzyż, nie bacząc na jego hańbę (Hbr 12,2).

Co do stworzeń, którym Bóg w Trójcy Św. Jedyny w swoim Bóstwie miał się objawić, postanowił najpierw stworzyć duchy anielskie/aniołów uporządkowanych na dziewięć chórów i na trzy hierarchie, którzy na mocy swej czysto duchowej istoty mieli być wznioślejsi i bardziej zbliżeni do Bóstwa aniżeli stworzenia cielesne.

Pierwszym celem, dla którego stworzeni zostali aniołowie, było oddawanie czci Bogu. Mieli oni tworzyć dwór Majestatu Boskiego, uznawać i kochać Boga

Bóg objawił aniołom, że chce również stworzyć naturę ludzką, tj. obdarzone rozumem stworzenia niższego rzędu, aby i one miłowały i czciły Boga jako swego Stwórcę i odwieczne Dobro (Ps 16,2). Oznajmił im także, że druga Osoba Trójcy Przenajświętszej sama przyjmie tę naturę i zjednoczy ją osobiście z Bóstwem. Aniołowie będą musieli tę Osobę, to jest tego Boga – Człowieka, Króla stworzenia, nie tylko, jako Boga, ale i jako Człowieka uznać za swoją Głowę i oddawać Mu cześć pokorną i hołd Boski; pod względem godności i łaski będą niższym i od Niego i będą Jego sługami. I jak wiadomo powodowany pychą i zazdrością najwyższy anioł, Lucyfer sprzeciwił się temu, pociągając za sobą część (1/3) chórów anielskich, czego konsekwencją było ich strącenie do piekła.

Po aniołach Bóg stworzył ludzi, istoty duchowo-cielesne na swój obraz i podobieństwo (Rdz 1,27 i 5,1n; Syr 17,3.6n), jako potomstwo Adama i Ewy (Tb 12,6). Całe nieszczęście, jakie dotknęło rodzaj ludzki było następstwem grzechu pierworodnego (z, którego rzecz jasna wyjęta była Matka Słowa Wcielonego), upadkiem naszych Prarodziców, Adama i Ewy (tracąc dla siebie i dla nas ów szczęśliwy stan, w którym znajdowali się w chwili stworzenia czyli pierwotną szczęśliwość), który został przewidziany w odwiecznych wyrokach Bożych, albowiem jak powiada Pismo „Najwyższy posiada całą wiedzę i przewiduje najdalszą przyszłość, co ma się wydarzyć, zanim powstał świat” (Syr 42,18n).

Tak o tym mówi Bóg Ojciec w „Dialogu o Bożej Opatrzności czyli Księdze Boskiej Nauki” św. Katarzyny ze Sieny (XIV w.) w rozdz. zatyt.:

«Dialog» (http://sienenka.blogspot.com/2010/11/xxi.html)

XXI – Jak po przerwaniu przez nieposłuszeństwo Adama drogi wiodącej do Nieba, Bóg uczynił Syna swego Mostem, aby można po nim przejść.

… Rzekłem ci, że ze Słowa Jednorodzonego Syna Mojego uczyniłem Most, i to jest prawda, chcę abyście wiedzieli, dzieci Moje, że droga przerwana została przez grzech i nieposłuszeństwo Adama, tak że nikt nie mógł dojść do życia trwałego. Ludzie nie oddawali Mi chwały w ten sposób, jak byli powinni, nie uczestnicząc w dobru, dla którego ich stworzyłem. Ponieważ go nie mieli, nie spełniła się prawda Moja.

Prawdą tą jest, że Ja stworzyłem człowieka na obraz i podobieństwo Moje, aby posiadł życie wieczne, dzielił je ze Mną i kosztował najwyższej i wiecznej słodyczy i dobroci Mojej. Przez grzech swój nie doszedł do tego celu i nie spełniła się prawda Moja. Bo grzech zamknął niebo i bramę Mego miłosierdzia. Ponieważ nie wytrwał w stanie, w którym go postawiłem, przekroczył Mój rozkaz (Rdz 2,17 i 3,6) i zasłużył na śmierć wieczną duszy i ciała. Tak, że nikt mimo swych wszystkich sprawiedliwości, nie mógł dojść do życia wiecznego. Przeto chcąc zapobiec tak wielkiemu waszemu nieszczęściu, dałem wam jako most Syna Mego…

http://sienenka.blogspot.com/2010/11/dialog-sw-katarzyny-xxii.html

… naprzód chcę, abyś ujrzała most, który zbudowałem z Jednorodzonego Syna Mego; spójrz na wielkość jego, która sięga od nieba do ziemi; zobacz, że z wielkością Boskości jest zjednoczona ziemia waszego człowieczeństwa.

Przeto mówię ci, że sięga od nieba do ziemi, przez zjednoczenie, którego dokonałem w

człowieku. Było to konieczne dla naprawienia drogi, która była przerwana i jak ci rzekłem, abyście przeszli przez gorycz świata i doszli do życia.

Lecz od ziemi nie można go było zbudować w wielkości wystarczającej do przejścia rzeki i osiągnięcia życia wiecznego; bo ziemia natury ludzkiej nie była zdolna sama uczynić zadość za winę i zniszczyć jad grzechu Adamowego, który zepsuł i zaraził cały rodzaj ludzki, jak ci już rzekłem. Musiała więc zjednoczyć się z wielkością natury Mojej, wiecznej Boskości, aby była zdolna uczynić zadość za cały rodzaj ludzki; trzeba było aby natura ludzka poniosła karę, a natura Boska, zjednoczona z tą naturą ludzką, przyjęła ofiarę, którą Syn Mój złożył Mnie, za was, iżby zniszczyć śmierć i dać wam życie.

Tak wysokość zniżyła się do ziemi waszego człowieczeństwa; jednocząc się z nią zbudowała most i naprawiła drogę…

Dalej św. Paweł pisał: „7ogołocił samego/wyniszczył/ siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi/człowieka…Nie tylko podobnym do człowieka, ale narodził się jako człowiek, stał się prawdziwym Człowiekiem z krwi i kości, takim samym, jak każdy z nas, ludzi, podobnym do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu (Łk 2,11; Hbr 2,14a).

Pan Jezus ogołocił się ze Swojej chwały, która miał pierwej zanim ten świat został stworzony (J 17,5), przyjąwszy postać sługi, niewolnika. Zszedł ze Swego Tronu chwały, by zasiąść na innym tronie, Tronie Krzyża, w oczach ludzi, miejscu hańby i poniżenia.

Ale, rzecz to niesłychana, bowiem nigdy nie znano żadnego króla, który służyłby swoim poddanym tak, jak Pan, Król królów im służył. A przed taka służbą jak wiadomo wzdrygał się najwyższy upadły anioł, Lucyfer, uważający ją za niegodną siebie, przynoszącą mu wielką ujmę.

Pan Jezus powiedział: „Moje owce Mnie znają i idą za Mną, daję im życie wieczne” (J 10,14.27n). Należących do Niego, rozpozna też po tym, że ogołocą samych siebie i będą służyć jako niewolnicy Jego Boskiej Woli.

A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka…

Żydzi mówili: „To bluźnierstwo. Jakże Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga, czynisz się Bogiem” (J 10,33) i „chcieli Go zabić, nastawali na Jego życie, bo Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (J 5,18).

A Pan, odpowiedział im: „jeśli nie uwierzycie, że JA JESTEM pomrzecie w grzechu swoim” (J 8,21), tj. w grzechu niewiary i przeciwko Duchowi Świętemu.

8uniżył samego siebie/upokorzył się/, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej

Uniżenie Boga-Człowieka: rzecz trudna do pojęcia, wyobrażenia. Chrystus Pan żyjąc jako Duch (J 4,24a; 2Kor 3,17) życiem odwiecznym w Niebie, jako Druga Osoba Boska, w chwale i majestacie, opuścił dobrowolnie miejsce Swego przebywania, aby przyjąć pokorną postawę człowieka i pojawić się na ziemi między ludźmi.

Chrystus Pan zarazem się uniżył i uniżał, bowiem będąc Bogiem nie ze względu na Siebie samego, ale ze względu na nas, mając na oku nasze godne pożałowania położenie, stał się Człowiekiem, potem sługą-niewolnikiem, w końcu skazańcem przybitym do krzyża, by w ten sposób mogło dokonać się nasze zbawienie i odkupienie.

Dzięki przyjęciu ludzkiej natury stało się możliwe dla Syna Bożego zrealizowanie dzieła Odkupienia, które dokonywało się od chwili Wcielenia aż do momentu śmierci Jezusa na Krzyżu. Dzięki przyjętej ludzkiej naturze Pan Jezus mógł dokonać tego, czego nie mógł uczynić jako Bóg: cierpieć i umrzeć, składając Siebie Ojcu jako doskonały okup (Mk 10,45) i okazując Jego sprawiedliwości godne i słuszne zadośćuczynienie.

Pan Jezus naprawdę cierpiał dla nas wszystkich. Przez to odkupił nas z grzechów i dal nam możliwość otrzymania Bożego życia, które dla wszystkich zostało stracone w chwili grzechu pierworodnego, popełnionego przez naszych pierwszych rodziców.

Powiada Syrach: „O ile jesteś wielki (a Wielkim jest tylko Sam Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, wedle np. Ps 47,3 i 70,5 i 95,3 i 104,1 i 147,5), o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Jahwe” (3,18).

stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej/śmierci na krzyżu

Z początku rozdz. «Opatrzność Boża» „Dialogu… Księgi Boskiej Nauki” św. Katarzyny ze Sieny:

http://sienenka.blogspot.com/2011/02/opatrznosc-boza-cxxxv.html

CXXXV – Początek rozprawy o opatrzności boskiej. Na początku o opatrzności w ogóle, w stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga, we wcieleniu Syna, który przyszedł otworzyć nam bramę raju zamkniętą przez grzech Adama. (por. Ps 64,10)

Bóg Ojciec:

… Jak ci już rzekłem wielokrotnie, niebo było zamknięte przez grzech Adama, który nie poznał godności swojej, nie rozważywszy, z jaką troskliwością i niewymowną miłością go stworzyłem. Popadł więc w nieposłuszeństwo, a z nieposłuszeństwa w nieczystość, przez pychę i upodobanie w niewieście, woląc przypodobać się i ustąpić towarzyszce swojej, niż usłuchać Mego rozkazu. Choć nie wierzył temu, co mu rzekła, wolał dopuścić się nieposłuszeństwa, niż ją zasmucić. Z tego nieposłuszeństwa wynikły wszystkie nieszczęścia. Ono wszczepiło w was jad.

Aby pokonać tę śmierć, postanowiłem dać człowiekowi Słowo, Jednorodzonego Syna Mego, aby pomóc wam w potrzebie mą roztropnością i opatrznością.

Mówię „roztropnością”, gdyż na przynętę człowieczeństwa waszego i na wędkę Mego Bóstwa, pochwyciłem diabła, który nie mógł rozpoznać Mej Prawdy. Prawda Moja, Słowo Wcielone, przyszła zniszczyć (1J 3,8) i zniweczyć kłamstwo, którym oszukał człowieka.

Był to czyn roztropności i opatrzności. Zważ, najdroższa córko, że nie mogłem użyć lepszego sposobu, niż dać wam Słowo, Jednorodzonego Syna Mojego.

Nakazałem Mu wielkie posłuszeństwo, aby oczyścić was z jadu, którym przez nieposłuszeństwo zatruł się rodzaj ludzki. Więc On, prawdziwie posłuszny, pobiegł jakby pijany miłością na haniebną śmierć na najświętszym krzyżu i przez śmierć swoją dał wam życie. Nie mocą swego człowieczeństwa, lecz mocą swego Bóstwa, zjednoczonego przez opatrzność Moją z naturą ludzką, aby uczynić zadość za grzech, który został popełniony przeciw Mnie, Dobru nieskończonemu i który wymagał zadośćuczynienia nieskończonego.

Natura ludzka, grzeszna i skończona, musiała być zjednoczona z istotą nieskończoną, aby dać Mnie, nieskończonemu, zadośćuczynienie nieskończone i za całą naturę ludzką, za ludzi przeszłych, obecnych i przyszłych.

Chciałem, aby człowiek, ilekroć Mnie obrazi, mógł znaleźć doskonałe zadośćuczynienie dla Mnie, gdy zechce wrócić do Mnie za swego życia. To doskonałe zadośćuczynienie jest wam zapewnione przez zjednoczenie natury Boskiej z naturą ludzką. Jest to dzieło Mej opatrzności: ona to zrządziła, że za czyn skończony, jakim jest męka na krzyżu, otrzymaliście w Mym Słowie owoc nieskończony mocą Boskości. (…). Brama nieba była zamknięta, człowiek nie miał już żadnej nadziei i gdyby się jakiej chwycił, dałaby jedynie doczesne odpocznienie. Ale nie miał żadnej nadziei, więc był pogrążony w wielkim smutku. Lecz Ja, najwyższa Opatrzność, przyszedłem mu z pomocą w tej niedoli…

http://sienenka.blogspot.com/2011/10/opatrznosc-boza-cxxxvi.html

CXXXVI – Jak nadzieja jest darem opatrzności…

Dałem też człowiekowi pociechę nadziei. Jeśli w świetle najświętszej wiary rozważa cenę krwi, zapłaconą za niego, nabiera on silnej nadziei i pewności swego zbawienia.

Hańby Chrystusa ukrzyżowanego przywróciły mu cześć, bo jeśli obraża Mnie wszystkimi członkami swego ciała, Chrystus błogosławiony, najsłodszy Syn Mój, całym swym ciałem zniósł najsroższe męki. Posłuszeństwo Jego zmazało nieposłuszeństwo wasze i wszyscy uczestniczycie w łasce Jego posłuszeństwa, jak wszyscy podzielaliście grzech nieposłuszeństwa (por. Rz 5,19).

Uczyniła to dla was Moja opatrzność. Od początku świata aż do dnia dzisiejszego dbała o potrzeby i zbawienie człowieka i dbać będzie o nie aż do ostatniego dnia na wiele różnych sposobów, wedle tego, co Ja, dobry i prawdziwy lekarz (Wj 15,26), uznam za odpowiednie dla waszej słabości i za konieczne, aby przywrócić wam doskonałe zdrowie i w Nim was zachować. Opatrzność Moja nie przeoczy nikogo, co szuka w niej oparcia. Ten kto ufa Mi doskonale, a więc puka i wzywa Mnie w prawdzie, nie tylko słowem, lecz uczuciem i światłem najświętszej wiary zakosztuje Mnie samego w opatrzności Mojej…

i

z początku rozdz. «Posłuszeństwo»:

http://sienenka.blogspot.com/2011/02/posuszenstwo-cliv.html

CLIV – Gdzie znajduje się posłuszeństwo? Co może je odebrać?

Bóg Ojciec:

Spytałaś Mnie, gdzie możesz znaleźć posłuszeństwo…

Odpowiadam ci, że znajdziesz je w słodkim Słowie miłości, Jednorodzonym Synu Moim. Tak gotowe było w Nim posłuszeństwo, że aby wprowadzić je w czyn, pospieszył na haniebną śmierć na krzyżu.

Kto ci je może odebrać. Spójrz na pierwszego człowieka, a znajdziesz przyczynę, dla której uchybił posłuszeństwu nakazanemu przeze Mnie, Ojca wiecznego.

Pycha, płynąca i zrodzona z miłości własnej i upodobania w towarzyszce swojej, odwróciła go od doskonałego posłuszeństwa i wciągnęła w nieposłuszeństwo; przez nie stracił życie łaski i pierwotną niewinność i popadł w nieczystość i największą nędzę, w którą wciągnął cały swój rodzaj, jak ci rzekłem.

… nikt nie może osiągnąć życia wiecznego, jeśli nie jest posłuszny. Bez posłuszeństwa wejść tam nie można, gdyż posłuszeństwo jest kluczem, którym otwarta została brama, zamknięta przez nieposłuszeństwo Adama.

Kiedy, poruszony przez dobroć Moją, ujrzałem, że człowiek, którego tak kochałem, nie powraca do Mnie, celu swego, wziąłem klucz posłuszeństwa i włożyłem go w ręce słodkiego Słowa miłości, Prawdy Mojej; uczyniłem Je odźwiernym nieba, który otworzył jego bramę. Bez tego klucza i tego odźwiernego, nikt nie ma tam dostępu. Przeto rzekł Syn Mój w świętej Ewangelii, że nikt nie może przyjść do Mnie, Ojca, jeno przez Niego (por. J 14,6). …

Skąd to pochodzi, że to Słowo było tak posłuszne? Z miłości, którą żywiło dla Mojej chwały i zbawienia waszego. A skąd wynikła miłość? Z światła jasnego widzenia, w którym dusza jego ujrzała Boską Istotę i wieczną Trójcę. Tak zawsze widziała Mnie, Boga wiecznego. …

Cnota posłuszeństwa ma karmicielkę, która ją żywi i którą jest prawdziwa pokora.

Jest się posłusznym o tyle, o ile się jest pokornym, i nie można być pokornym, nie będąc posłusznym. Ta pokora jest karmicielką miłości; żywi ona swym własnym mlekiem cnotę posłuszeństwa. Szatą, którą okrywa ją ta piastunka, jest pogarda siebie, pragnienie hańb i odraza do siebie dla przypodobania się Mnie.

W czym znaleźć można tę cnotę?

W słodkim Chrystusie Jezusie, Jednorodzonym Synu Moim. Któż poniżył się bardziej niż On (por. Flp 2,7)? Nasycił się zniewagami, szyderstwami i obelgami; wyrzekł się siebie (por. Rz 15,3), oddając swe życie cielesne, aby podobać się Mnie. Któż był cierpliwszy od Niego? Nie wydał skargi z powodu zniewag (por. Iz 53,7), lecz z cierpliwością zniósł obelgi, by w upojeniu miłości spełnić rozkaz dany Mu przeze Mnie, Jego Ojca wiecznego.

W Nim więc znajdziecie posłuszeństwo doskonałe. Pozostawił wam regułę, przestrzegając jej pierwszy w sobie; udzielił wam nauki, która daje wam życie, gdyż jest drogą prostą. On sam jest tą drogą, toteż rzekł, że jest drogą, prawdą i życiem. Kto idzie tą drogą kroczy w świetle (por. J 14,6; 8,12 i 11,9-10), a kto kroczy w świetle, nie może obrazić ani być obrażony, nie spostrzegając tego; gdyż rozproszył ciemność miłości własnej, przez którą popadł w nieposłuszeństwo.

Posłuszeństwo, jak ci rzekłem, idzie w parze z pokorą, pochodzi od pokory. Tym samym nieposłuszeństwo jest owocem pychy, która ma źródło w miłości własnej, niszczycielce pokory. Nieposłuszeństwo ma także siostrę, którą dała jej miłość własna, a jest nią niecierpliwość; za żywicielkę ma pychę. Pod jej przewodem dusza, w ciemnościach niewiary, bieży drogą mroczną, która doprowadza ją do śmierci wiecznej.

Wszyscy winniście czytać tę chwalebną księgę (Słowo – dop. mój), w której znajdziecie opis tej cnoty posłuszeństwa i wszystkich innych…

oraz

http://sienenka.blogspot.com/2011/02/posuszenstwo-clv.html

CLV – Jak posłuszeństwo jest kluczem, który otwiera niebo.

… Rzekłem ci już. że posłuszeństwo jest kluczem, który otworzył niebo i klucz ten, Syn Mój, powierzył rękom namiestnika swego. Namiestnik ten wkłada go w ręce każdego z was, gdy przyjmując chrzest przyrzekacie wyrzec się diabła, świata, jego wspaniałości i rozkoszy.

Przez tę obietnicę uległości każdy otrzymuje klucz posłuszeństwa, każdy posiada go na własny użytek, jest to jeden i ten sam klucz Słowa. Jeśli człowiek w świetle wiary, ręką miłości, nie otworzy tym kluczem bramy nieba, nie wstąpi doń nigdy, choć Słowo Moje otworzyło już tę bramę. Stworzyłem was bez was. lecz nie zbawię was bez was…

Zaiste Jednorodzony Syn Ojca jest wzorem postawy dla swych uczniów, postawy pokory i gotowości na uniżenie.

Było już wcześniej powiedziane, że człowiek jest o tyle posłuszny, o ile jest pokorny, i jest o tyle pokorny, o ile jest posłuszny.

Dobrym komentarzem do powyższego jest ten oto fragment Orędzia, pouczenia Matki Bożej, zapisanego w książce „Prawdziwe Życie w Bogu” V. Ryden:

posłuchajcie Głosu Boga w tych dniach Postu. Posłuchajcie Głosu Boga umniejszając się, aby Bóg mógł w was wzrastać (J 3,30). Uniżajcie się (Syr 3,18n), aby Jego Duch mógł się w was uwidocznić. Umierajcie dla samych siebie, aby Bóg mógł w was żyć. Bądźcie niczym (Ga 6,3), aby On mógł być Wszystkim. W ten sposób pozwólcie Mu wziąć was w całkowite posiadanie i uczynić z was Jego Własność (Ps 100,3). Nie pozwalajcie, aby wasz umysł stał się dla Boga rywalem. Uniżajcie się, aby On mógł wzrastać. W ten sposób pozwólcie Jego Duchowi na formowanie was na Drodze Świętości. Zapamiętajcie, że pokora, uległość i uniżanie się są głównymi cnotami, które podobają się Bogu i dzięki którym stajecie się ubodzy w duchu (Mt 5,3), a przez to – doskonali.

Bardzo drogie dzieci, Jezus stał się pokorny aż do przyjęcia śmierci. Nie bądźcie nigdy tymi, którzy mówią: „Mam wszystko, wiem wszystko i nie potrzebuję niczyich rad” (Ap 3,17b). Pozostańcie ubodzy, bądźcie ubodzy, aby w tym ubóstwie Bóg mógł królować i stać się Królem. Nie pozwólcie, by jakakolwiek forma pychy zwyciężyła w was (Ps 19,14)… (18.03.1991)

Co niechaj sprawi Ten, który może nas ustrzec od upadku i przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa stawić bez wszelkiej skazy i rozradowanymi wobec/przed obliczem/ Swej chwały w triumfie, jedyny Bóg, Zbawca nasz, któremu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego należy się chwała, majestat, moc i władza, jak było przed wszystkimi wiekami, tak i teraz i na wszystkie wieki wieków! Amen. (wedle Jud 24n).

Opracował : Leszek

Komentarze 102 do “Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył.”

 1. przeklejka said

  Za parę minut godzina Miłosierdzia Bożego
  kiedy to Jezus oddał swoje życie za nasze grzechy
  za moje grzechy
  Kto może niech uklęknie żałuje i poprosi o wybaczenie
  grzechów
  Przekręcona godzina 14-a a tak na prawdę 15-a
  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dzis-w-nocy-zmieniamy-czas-na-letni-i-pospimy-krocej/29zbng6

 2. Ciocia said

  Jezus Chrystus bardzo często zachęcał św. Faustynę do rozważania Jego Męki: Dziś w czasie Mszy św. widziałam Pana Jezusa cierpiącego, jakoby konał na krzyżu, który mi rzekł: Córko moja, rozważaj często cierpienia moje, które dla ciebie poniosłem, a nic ci się wielkim nie wyda, co ty cierpisz dla mnie. Najwięcej mi się podobasz, kiedy rozważasz moją bolesną mękę; łącz swoje małe cierpienia z moją bolesną męką, aby miały wartość nieskończoną przed moim majestatem (Dz. 1512).

  • Ciocia said

   W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

   Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.

  • Ciocia said

   Dzień pierwszy

   Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

   Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

   Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.

 3. cox21 said

  Ludu mój ludu

  • Beza said

   Modlitwa Krucjaty 75
   Dołączam mój ból do Twojego, drogi Jezu

   Jezu, dołączam mój ból i cierpienie do tego, którego Ty doznałeś podczas Swojej Agonii na Kalwarii. Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję Tobie.
   Każdą obelgę i napaść słowną, których doświadczam, ofiaruję na cześć Ukoronowania Ciebie Cierniem.
   Każde niesłuszne krytykowanie mnie ofiaruję
   na cześć upokorzenia Ciebie przed Piłatem.
   Każde fizyczne udręczenie, którego doznaję z rąk innych, ofiaruję na cześć Biczowania Ciebie przy Słupie.
   Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję na cześć straszliwych tortur fizycznych, których doznałeś podczas Ukoronowania Cierniem, kiedy przebili Twoje Oko.
   Za każdym razem, kiedy Cię naśladuję, przekazuję Twoje Nauczanie i kiedy szydzą ze mnie w Twoje Imię, pozwól mi pomóc Ci w drodze na Kalwarię.
   Pomóż mi pozbyć się pychy i nigdy nie lękać się przyznać, że Cię kocham, drogi Jezu.
   A gdy wszystko w moim życiu będzie się wydawało beznadziejne, drogi Jezu, pomóż mi być odważnym dzięki wspomnieniu, jak Ty dobrowolnie pozwoliłeś, aby Cię ukrzyżowano w tak podły i okrutny sposób.
   Pomóż mi powstać i być uznanym za prawdziwego chrześcijanina, prawdziwego żołnierza w Twojej Armii, pokornego i skruszonego w sercu
   na wspomnienie Ofiary, której dokonałeś
   dla mnie.
   Trzymaj mnie za rękę, drogi Jezu, i pokaż mi,
   jak moje własne cierpienie może pobudzić innych do przyłączenia się do Twojej Armii podobnie myślących dusz, które Cię kochają.
   Pomóż mi przyjąć cierpienie i ofiarować je Tobie jako dar dla ratowania dusz w tej ostatecznej walce przeciwko tyranii złego ducha.
   Amen.
   Mehr Infos: https://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/

 4. Beza said

  „Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
  POLACY MÓDLMY SIĘ, PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS. MÓDLMY SIĘ BO CZAS JEST KRÓTKI, A ZNAKI Z NIEBA JUŻ SĄ JAK W APOKALIPSIE.
  Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
  -​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​

  KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!

  • Beza said

   MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
   Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:
   Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

   M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
   ( podyktowana przez Pana Jezusa)
   Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen
   KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!

 5. Beza said


  MATKA BOŻA: ​”​ Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry.”

  Egzorcyzm do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i
  zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
  pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
  które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
  piekła. Amen

  POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.
  KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

  Modlitwa Krucjaty 33
  Modlitwa Pieczęć Boga Żywego
  O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością
  Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
  Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
  mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
  Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
  Kocham Cię, drogi Ojcze.
  Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
  Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie
  za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen
  Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.
  Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
  Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.
  Amen.
  Modlitwa Krucjaty 87
  Chroń nasz naród od zła
  O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
  Zachowaj nas od dyktatury.
  Chroń nasz naród przed pogaństwem.
  Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
  Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
  Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
  Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
  Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
  Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię
  obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
  Ratuj nas od sideł złego ducha. Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował
  w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
  Amen
  Modlitwa Krucjaty 113
  O pokonanie zła w naszym kraju
  O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
  Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
  Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę,
  gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
  Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi,
  abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
  Amen.
  Modlitwa Krucjaty 122
  O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
  Drogi Jezu, proszę Cię, byś poświęcił mnie, moją rodzinę, przyjaciół i
  naród Ochronie Twojej Najdroższej Krwi.
  Umarłeś za mnie i Twoje Rany są moimi ranami,
  gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które będę znosił podczas
  przygotowań na Twoje Powtórne Przyjście.
  Cierpię z Tobą, drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boże do
  Twojego Serca, abyśmy mieli Życie Wieczne.
  Okryj mnie i tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.
  Amen.
  Mehr Infos: https://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/

  • Beza said

   ZA DUCHOWIEŃSTWO I POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE
   Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i
   wierne Świętemu Słowu Bożemu.
   O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
   schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
   Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu
   Świętemu Słowu.
   Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
   Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
   i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
   Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
   w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
   Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
   Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
   Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
   Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
   Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
   Amen.
   http://ostrzezenie.net/
   MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
   Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny
   O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
   Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie,
   niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).
   Modlitwa Krucjaty (27) Modlitwa o pokój na świecie
   O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
   Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
   Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
   aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
   Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat!
   Amen.
   Modlitwa Krucjaty (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
   O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.
   Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
   Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.
   Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
   Chroń młodych i wrażliwych.
   Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.
   Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
   wszystkich Bożych dzieci i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
   które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.
   Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze
   do Najświętszej Ostoi Twojego Serca .
   Amen.
   Modlitwa Krucjaty 54
   Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu trzeciej wojny światowej
   O Ojcze Niebieski, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, prosimy, pomóż nam w tych trudnych czasach, które mamy przed sobą.
   Pomóż nam przetrzymać prześladowania planowane obecnie przez chciwych rządzących i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje kościoły i Twoje dzieci.
   Drogi Ojcze, błagamy Cię, abyś pomógł wyżywić nasze rodziny i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli.
   Kochamy Cię, drogi Ojcze.
   Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie.
   Ocal nas od uścisku antychrysta.
   Pomóż nam przetrwać jego znamię – znamię bestii, odmawiając jego przyjęcia.
   Pomóż tym, którzy Cię miłują, pozostać wiernymi Twojemu świętemu Słowu w każdym czasie, tak abyś mógł udzielić nam Łask, byśmy przetrwali w ciele i duszy.
   Amen.
   Modlitwa Krucjaty 13
   Modlitwa o Ochronę
   O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
   Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
   Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
   W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do
   Nowej Ery Pokoju na ziemi.
   Amen.
   Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

   Modlitwa Krucjaty 164
   Modlitwa o pokój dla narodów
   Matka Zbawienia: „Proszę, abyście każdego dnia odmawiali za swoje narody tę Modlitwę Krucjaty, modlitwę o pokój”.

   O Jezu, przynieś mi pokój.
   Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.
   Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.
   Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski,
   by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać;
   tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem
   i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.
   Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają.
   Amen.
   Mehr Infos: https://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/

   KTÓŻ JAK BÓG!

  • Kasia1 said

   Amen

  • Ciocia said

   Stała Matka Boleściwa …

 6. Józef Piotr said

  • Ciocia said

   1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
   W krzyżu miłości nauka,
   Kto Ciebie, Boże raz pojąć może,
   Ten nic nie pragnie, ni szuka.

   2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
   Dla duszy smutkiem zmroczonej.
   Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
   W boleści sercu zadanej.

   3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
   Serce ci na wskroś przepali,
   Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża
   On ciebie wesprze, ocali.

   4. Gdy cię skrzywdzono albo zraniono
   Lub serce czyjeś zawiodło:
   O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
   Krzyż niech ci stanie za godło

 7. krystynka said

  tak zaczyna Stanisław Michalkiewicz…

  Szanowni Państwo !

  Ledwo udało się trochę uciszyć klangor podniesiony przez izraelską ambasadoressę w Warszawie, która najwyraźniej okazała się człowiekiem niezastąpionym, przez izraelski rząd, a także izraelski nierząd, czyli tamtejszą opozycję, przez amerykańskie organizacje przemysłu holokaustu, a także przez Departament Stanu USA, który pięknymi usty swojej rzeczniczki przestrzegł Polskę, że jeśli będzie nadal zuchwale naruszała żydowski monopol na ustanawianie prawd historycznych i wszelkich innych, to narazi na szwank swoje „interesy strategiczne” – a już pałeczkę w antypolskiej operacji przejęli amerykańscy senatorowie. Najwyraźniej ktoś musiał ich wytresować w skakaniu przed Żydami z gałęzi na gałąź, bo pod listem do pana premiera Morawieckiego, żeby nie ociągał się z zadośćuczynieniem żydowskim roszczeniom majątkowym, podpisało się aż 59 senatorów. Nie jest to pierwszy, a pewnie i nie ostatni dowód, że coraz więcej polityków amerykańskich przyzwyczaiło się do traktowania Polski, jako skarbonki dla Żydów…..

  http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=4179

 8. OSTOJA said

  Wyszkowski o wecie Dudy: Proszę naprawić krzywdę wyrządzoną Breżniewowi…

  „…Wybrał Pan drogę, więc proszę nią maszerować z całym rynsztunkiem”- w taki sposób opozycjonista czasów PRL, Krzysztof Wyszkowski odniósł się do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy degradacyjnej.

  http://www.fronda.pl/a/wyszkowski-o-wecie-dudy-prosze-naprawic-krzywde-wyrzadzona-brezniewowi,108393.html

 9. Ciocia said

  Ewangelia wg Św Jana – Pogrzeb Jezusa

 10. przeklejka said

  Cejrowski OSTRO
  Minęła 20 2018/03/29

  • przeklejka said

   Broń w każdym domu w Polsce

   A tymczasem
   rzeczywistość niestety tak wygląda

   • Stokrotka371 said

    Witam Was mam takie pytanie odnośnie Ostrzeżenia . Wiem że nie powinno sie liczyć daty , wyznaczać je ani też żyć nimi ale też nie trzeba być geniuszem ani jakimś jasnowidzem żeby przewidzieć że coś wisi w powietrzu , jakaś dobra zmiana . Czuję to oraz moja pewna dobra i zaufana znajoma. Mam takie odczucia że Ostrzeżenie może być w okresie dwóch dat a mianowicie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia albo w Dzień Zesłania Ducha Świętego. Jeśli by było w Niedzielę Bożego Miłosierdzia to już w niedzielę wielkanocną powinien pojawić się na niebie znak krzyża i akurat wypadalo by na 8 kwietnia . Ale też moze być że dopiero 8 kwietnia moze pojawić sie wpomniany krzyż a ostrzeżenie bedzie 15 kwietnia wtedy. Druga data (jeśli by w kwietniu nic nie było) to tez na takiej zasadzie mysle ze albo tydzien przed albo po 20 maja. Co o tym sądzicie ? Co czujecie ? Ja osobiście myśle że to bedzie w kwietniu niż w maju ale jak będzie to też człowiek na 100% nie wie tym bardziej że już w tamtym roku miało być ostrzeżenie. Ale myślę że ten rok jest szczególny

    • bozena2 said

     Czekam na tę Wielkanoc, a co będzie, tego nie wiem. Nie wiem też , w jaki sposób sam Pan Bóg liczy czas i czy to już czas na to wydarzenie, aby zapobiec odstępstwu.

    • bozena2 said

     Przesłanie od Matki Boskiej przez Robert Brasseur (Kanada) – poniedziałek, 26 marca 2018 r
     Wysłany 29 marca 2018 roku przez mojego Pana i mojego Boga

     – 6:10
      
      „Mój synu, jestem Maryja, twoja Matka Nieba
      
     Drogi synu, wiele Moich dzieci próbuje olśnić przyjemności tego świata.
      
     Ich pragnienia, niestety, zatrzymują się tylko na materiale. Gdyby wszyscy wiedzieli, jak efemeryczne są te wszystkie rzeczy …
      
     PAMIĘTAJ, ŻE TYLKO PRZEJŚCIE NA TĄ ZIEMIĘ …
      
     Zostaliście stworzeni, by ŻYĆ w swoim sercu stałą Obecność swego Stwórcy.
      
     STWORZYLIŚCIE DO ŻYCIA WIECZNEGO.
      
     Niech się nie trwoży serce wasze, ale niech będzie raczej gotowe, aby otrzymać ten „dar”, który Bóg przygotował dla was. Bądźcie dziećmi zjednoczonymi modlitwą i sakramentami.
      
     W tym Wielkim Tygodniu, wasze serce musi złączyć się z męką Mojego Syna Jezusa, aby największa liczba została nawrócona.
      
     Módlcie się za tych wokół was i bądźcie cierpliwi. Nie osądzajcie, ale módlcie się.
      
     W odpowiednim czasie poznasz czas Wielkiego Oczyszczenia. Wasze czasy modlitwy są ważne, aby wszystko działo się w harmonii.
      
     Jeśli chodzi o tych, którzy są w jedności z Niebem, ICH SERCE POZOSTAJĄ W POKÓJ.
      
     Drogi synu, dziękuję za wysłuchanie. ”
      
     Mary, twoja mama http://trinite-sainte-et-mariemamere.over-blog.com/2018/03/message-de-notre-maman-du-ciel-via-robert-brasseur-canada-lundi-26-mars-2018.html

    • TadeuszTT said

     Przedłużam zimę, ale przyjdzie czas kwitnienia.
     Prześwietlenie Sumień jest blisko. Każdy będzie mógł zakwitnąć i wydać owoc. Lecz niektórzy nie zakwitną i przeklnę ich jak drzewo figowe. Przecież powiem: Pójdźcie w ogień przeklęci. Zawsze i Ty się dziwisz kiedy Jezus ma być surowy. Jestem jednym Bogiem. Jestem w Ojcu a Ojciec we Mnie. Jedno jesteśmy. Jestem Słowem Ojca, jego Miłością i Miłosierdziem. Różne nasze osoby lecz jedna natura. Co chce Ojciec Ja tego pragnę. Co Ja pragnę chce tego Ojciec. On jest Przedwieczny. Jemu Cześć i Chwała. I Ja Mu poddam wszystko co należy do Mnie.
     Przyjmijcie nasze potrójne uświęcenie Ojca Syna i Ducha……
     …..Już przygotowujcie się na to, że po początkowym okresie pozornej akceptacji przez sługi szatana Ostrzeżenia i mówienia o tym w telewizjach będzie następowało stopniowe, ale o ile to możliwe dla szatana i jego sług – najbardziej szybko odwracanie tego by wam wmówić, że nie było to autentyczne spotkanie z Bogiem Chrystusem, że on jest Miłosierny, a nie tak surowy jak się wam pokazał. Wtórować temu będzie rosnąca rzesza ludzi Kościoła. Przede wszystkim ukrytych masonów wśród biskupów i kardynałów. Ci, którzy będą trwać wiernie przy Chrystusie i Jego znaku będą w mniejszości. Jak się sprzeciwiali przedtem Duchowi Świętemu tak i teraz.

     Tragiczne słowa że poznali prawdę i dalej będą przeciwko Bogu !!!!

     to z http://cyprianpolakwiara.blogspot.se/2018/03/wielki-czwartek-iii-2018-przeswietlenie.html?m=1

 11. Adrian said

  W RPA trwa „holokaust” białych. Farmerzy są zabijani, a ich żony gwałcone….

  W RPA trwa ostra walka z białym człowiekiem. Napady na białe farmy mają najczęściej niezwykle okrutny i krwawy przebieg. Farmerzy są paleni żywcem, ich żony zbiorowo gwałcone, ale władze nie zwracają na to uwagi – mówi Ian Cameron, szef organizacji AfriForum Community Safety…
  http://www.wykop.pl/ramka/4239907/w-rpa-trwa-holokaust-bialych-farmerzy-sa-zabijani-a-ich-zony-gwalcone/
  ==================================
  RPA. Kolejna ofiara ataku murzynow. Świat milczy.

  Gdy caly świat rozpacza nad zabitą żydówką we Francji. Na zbrodnie murzyńskich band jest embargo informacyjne. Tym razem do ataku doszło w niewielkiej miejscowości Rietkuil w północno-wschodniej części RPA…
  https://www.wykop.pl/link/4239733/rpa-kolejna-ofiara-ataku-murzynow-swiat-milczy/
  ===================================
  Chiny wprowadzają juana w rozliczeniach za ropę naftową. Co zrobi USA?

  W Szanghaju wprowadzono na rynek długo oczekiwane kontrakty terminowe na ropę naftową. Handel nowymi kontraktami rozpoczął się na Shanghai International Energy Exchange. Cena wyniosła 440,20 juanów (69,70 dolarów) za baryłkę. Jak dotąd sprzedano i kupiono około 18 540 baryłek.
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/chiny-wprowadzaja-juana-w-rozliczeniach-za-rope-naftowa-co-zrobi-usa
  ==================================
  Polska przepłaci za Patrioty? Jedna bateria będzie nas kosztować 2,375 mld $. Rumuni zapłacili 0,76 mld $. Szwedzi zapłacą 0,4 mld $

  Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że za dwie baterie rakiet Patriot (tj. cztery radary, cztery stanowiska kierowania walką, 16 wyrzutni oraz 208 pocisków) zapłacimy łącznie 4,750 mld dolarów. W przeliczeniu na jedną baterię daje nam to kwotę 2,375 mld dolarów. Pod koniec 2017 roku umowę na zakup rakiet Patriot od USA podpisali także Rumuni. Co istotne – za jedną baterię zapłacą 765 mln dolarów. Do kontraktu na Patrioty przygotowują się również Szwedzi. W ich przypadku cena za jedną baterię ma wynieść zaledwie 0,4 mld dolarów!
  http://niewygodne.info.pl/artykul9/04343-Czy-Polska-przeplaci-za-Patrioty.htm

 12. Apostolat said

  „Chrześcijanie muszą być ukrzyżowani. Kościół musi obumrzeć” – wizja polskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej

  Jest w nas ludzki bunt przeciwko prześladowaniom chrześcijan. Trudno się temu dziwić. Ale może tak ma być? „Chrześcijanie i Kościół muszą być ukrzyżowani” – usłyszała polska mistyczka Alicja Lenczewska od Chrystusa.

  Pan Jezus mówił do Alicji Lenczewskiej: „dziecko Moje, powiedz dzieciom Moim, że ataki zła spiętrzają się coraz bardziej i nikt na tej ziemi nie jest na tyle osłonięty, aby nie musiał angażować wszystkich swoich sił, żeby ocaleć od niszczącej mocy zła”.

  „Chrześcijanie i Kościół muszą być ukrzyżowani, aby dopełniła się Ofiara Moja i aby nastąpiło zmartwychwstanie ludzkości w Duchu Świętym. Będę umierał powtórnie w ludzie Moim, aby Duch Święty odrodził ludzkość. Jest czas ofiary Kościoła – czas ofiary chrześcijan. Czas Ofiary Krzyżowej Mojego Ciała, którym jest Kościół. Dlatego potrzebne jest świadectwo wiary, modlitwa i umartwienie w intencji ratowania ludzkości i świata przed zatraceniem się w szatanie. Kościół musi obumrzeć, aby odrodzić się na nowo przez zmartwychwstanie w pełni mocy Bożej i zajaśnieć blaskiem Ducha Świętego”

  Polska mistyczka usłyszała również, że szatan zawsze będzie dążył do odciągnięcia od Boga jak największej liczby dusz.

  „Celem działania sług szatana w świecie jest zwiedzenie jak największej liczby dusz i wtrącenie ich do czeluści Złego. Działania ich obejmują wszystkie dziedziny życia ludzkiego od narodzin do ostatnich chwil na tym świecie. Obejmują wszystko, co stworzył Bóg, aby zniszczyć, zniekształcić i rzucić pod nogi Lucyfera żądnego władzy i zemsty na Bogu i Jego stworzeniach”.

  Jezus podkreślił jednak, że zwycięstwo szatana jest zawsze pozorne. Choć będzie wydawać się, że dobro przegrywa i zostaje ukrzyżowane, to jednak przyjdzie poranek zmartwychwstania.

  „Kościół Mój w bólu odda to, co wziął ze świata. I będzie wydawało się, że umarł. I uraduje się szatan i sługi jego – jak uradowali się wtedy w Jeruzalem. Lecz krótki będzie czas ich pozornego zwycięstwa, bo nadejdzie poranek Zmartwychwstania Kościoła Świętego, nieśmiertelnego, rodzącego nowe życie na ziemi – świętość dzieci Moich”.

  „Niepokalane Serce Mojej Matki zwycięży. Ona jest matką Kościoła, który zawsze jest święty niezależnie od grzechów i zdrady wielu dzieci Kościoła. Świętością Kościoła Ja jestem, Moi apostołowie, oddani słudzy Moi, którzy w ofierze męczeństwa są fundamentem i murem, i sklepieniem świątyni Mojej. W niej jestem żywy i prawdziwy, w niej przez sługi Moje karmię dzieci Moje, przywracam życie i prowadzę do Domu Ojca – zapisała mistyczka.

  http://misyjne.pl/chrzescijanie-musza-byc-ukrzyzowani-kosciol-musi-obumrzec-wizja-polskiej-mistyczki/

 13. Inka0 said

  Dziękuję Leszkowi za dogłębne bardzo głębokie opracowanie na stronie głównej. Niech Duch Święty dalej prowadzi!

 14. bozena2 said

  Abyś był świadkiem piekła… czas 2:41

  o. Wiesław Nazaruk OMI – Świadectwo – Przeżyłem śmierć, rozmawiałem z Jezusem, widziałem niebo i piekło

  • tomaszgd said

   Spokojnie można przewinąć pierwsze 2 godziny. Ksiądz opowiada swój życiorys który jest oczywiscie ciekawy ale kto ma tyle czasy. Dopiero od 2:00 zaczynają się zaświaty.

  • Bogda# said

   Niesamowite świadectwo.

  • Wiesia said

   A ja polecam,aby nie przewijać i wysłuchać całości,zapewniam,że WARTO.
   Miałam okazję poznać jednego z Ojców Oblatów,bo moja Spowiedz generalna była u takowego 🙂 .
   Nawet nie wiesz Bożenko 2 ,jak tym nagraniem wklejonym zrobiłaś mi ogromna przyjemność,a nawet moge powiedzieć śmiało prezent.Bóg Ci zapłać z całego serca.Odsłuchałam i dlatego polecam,pozdrawiam serdecznie.
   Ave Maryja Niepokalana!

 15. bozena2 said

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/przykazania-104-letniego-medrca-jak-zyc-w-zdrowiu-i-radosci-2018-03

 16. Dzieckonmp said

  Putin dziś w Wielki Piątek dokonał próby z pociskiem Szatan 2

  https://endtimeheadlines.org/2018/03/putin-launches-satan-2-nuclear-missile-again-boasts-of-invulnerable-arsenal/

 17. Dzieckonmp said

  Znaki – piekło wybucha w Gazie. 12 zabitych i 1000 rannych. Ziemia Święta zapada się w ciemność na Wielkanoc

 18. Stokrotka371 said

 19. OSTOJA said

  Emocjonalny list Walentynowicza do prezydenta Dudy: Żądam od Pana, aby nie przemawiał Pan na VIII rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

  Żądam od Pana, aby nie przemawiał Pan na VIII rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, gdyż w mojej opinii nie jest Pan godzien tego zaszczytu.

  https://wpolityce.pl/polityka/388317-emocjonalny-list-walentynowicza-do-prezydenta-dudy-zadam-od-pana-aby-nie-przemawial-pan-na-viii-rocznicy-katastrofy-smolenskiej

  • obserwator said

   Brawo dla pana Walentynowicza.Duda jest już kompletnie skończony a niestety i PiS zaczyna się sypać.Pogrzebie ich sprawa aborcji.Nie można kalkulować sobie czy aborcja im się sondażowo opłaca czy nie.Co się z tymi ludzmi stało ? Zastanawiam się czy wogóle pójdę na następne wybory.Nie ma na kogo głosować.Tylko Intronizacja może nas uratować.

   • Zorrro said

    Duda nie tyle jest z PiS co U Wolności i to wyłazi jak słoma z butów, do tego te filozydowskie uwikłania i zależność od WSIowej agentury.
    Już nie zagłosuję na niego a także nikt z mojej rodziny.

  • Józef Piotr said

   & Ostoja & Obserwator

   Nie zauważacie tego że ten bałagan ideowy bierze się z tąd że leczone są rany i choroby objawowo ale ani razu od 1990 roku nie podjęto leczeni przyczynowo ?
   Gorszące jest to że leczenie objawowe jest wybiórcze i najczęściej oparte na zakłamanych i propagandowo podrzucanych objawach
   A przyczyny tkwią głęboko do których dostępu bronią budowniczowie Polski okupowanej , mordowanej , likwidowanej a którzy z racji jakieś kosherności (kabalistyczna , komunistyczna ,talmudyczna , szatańska ) jest chroniona niedostępnością ? Którzy są wszędzie we wszystkich dziedzinach życia organizmu Polskiego łącznie z wszystkimi organami władzy.

   Dlaczego tak jest? Spójżcie KTO ODNOSI KORZYŚCI , Kto unika KARY , Kto gromadzi majątki , kto się PASIE i robi się coraz grubszy i ma najczęściej wyświechtane usta ?

   A odwrotnie to spójrzcie na część narodową Polską . Kto biednie wiaże lub nie wiąże końca z końcem, Kto wyjechał i wędruje poza granicami kraju za chlebem ? Kto nie ma dostępu do szybkiej pomocy lekarskiej ?,

   I jeszcze jeden aspekt Dlaczego brak prawdy o II WŚ , O holokauście POLSKIEJ LUDNOŚCI SLOWIAŃSKIEJ w ostatnich 300 latach (wschód I RP 20 mln zamordowanych) a szczególnie w ostatnich 100 latach w których mordował Polaków każdy kto tylko chciał , kto poszedł na wojnę pod rękę z napastnikami a teraz nazywa go się największym przyjacielem Polski i głosi się głośno WSPÓLNOTOWOŚC OD 1000 lat ? A ta wspólnotowość to gówno prawda.

   Jeśli budowali pod okupacją Polskę niby komunistyczną a tych co im mogli teoretycznie zagrażać mordowali i ingwilowali to musieli mieć swoich fdunkcjonariuszy we wszystkich ogniwach władzy i administracji a na czele tego wszystkiego stały służby które ostatrnimi czasy nazywały się WSI . Oni są nadal i ropbią swoje

  • Kasia1 said

   A co ?Duda miał zatwierdzić?i wprowadzić Kraj w ten jazgot? Przecieź wszyscy by ryczeli,jeżdzili do Brukdeli .Wiem ,że to trzeba przeprowadzić,ale nie za wszelką cenę.Tu trzeba pokoju i spokoju,.Tu trzeba krok po kroku,może czasem malutkimi kroczkami załatwiać takie sprawy.Wrodzy ,,Dobrej Zmiany,,są wszędzie i trzeba dużo sprytu aby ich pokonać.Nie narzekajcie tak,nie krytykujcie,tylko cierpliwości i pokory trzeba.

   • obserwator said

    Wrogowie a nie wrodzy to po pierwsze po drugie jeżeli teraz nie przeprowadzi się zmian to już nigdy się tego nie zrobi.Trzeba kuć żelazo póki gorące.Cierpliwość się już skończyła a trwała od 1990.Czas działać.Duda jest człowiekiem WSI i chce pogrążyć PiS.Niestety również w PiS jest jeszcze dużo oszołomów których trzeba usunąć z partii.Sam Kaczyński nie da rady.Obawiam się że PiS rozpadnie sie na małe partyjki i będzie pozamiatane.Obserwuje spokojnie jak to się skończy.Jeżeli kierownictwo PiS nic nie zrobi z tym wewnętrznym krecim bałaganem to daje już sobie spokój z wyborami.

    • Kasia1 said

     wróg jest zawsze wrogiem ,jak zwał tak zwał.Ty lubisz wszystkich poprawiać,ale niech Ci będzie.My musimy trwać przy PIS,i to twardo.A czemu nie dałeś upustu swojej cierpliwości juz od 1990.Bo ja zawsze jestem prawicowcem i zawsze mówię odważnie.Straciłam na tej prawicy /że Ją popieram/dużo ,ale nigdy godności.A nie obawiaj się bo nabawisz się chorób.A Wiesz ,że stal powoli trzeba urabiać?hartować?

    • obserwator said

     Dzięki za uwagi ale zostaw je dla siebie.Trwaj sobie przy kim chcesz wolna wola.Ja wysiadam z autobusu zwanego polityka.

    • Kasia1 said

     Błogosławionych Świąt.

    • obserwator said

     Wzajemnie.

    • Dzieckonmp said

     Popieram PiS i będę popierał mimo ewidentnych błędów, bo wiem, że tylko ta partia ma szansę mój kraj naprawić

     http://pressmania.pl/popieram-pis-i-bede-popieral-mimo-ewidentnych-bledow-bo-wiem-ze-tylko-ta-partia-ma-szanse-moj-kraj-naprawic/

    • cox21 said

     @Dzieckonmp- Racja.

    • obserwator said

     Ja nikomu nie odradzam głosowania na PiS i też nie będę publicznie im przyprawiał rogów.Broniłem ich wiele lat i głosowałem na nich.Zawsze mieli dobre intencje i wiele energii by zmieniać Polskę na lepsze i w pewnym stopniu udało im się za co im dziękuję.Jednak przyszedł czas gdzie zaczęli walić głową w mur i nic tego już nie zmieni.Wrogowie Polski są zbyt silni by ich od tak pokonać.Powtarzam już któryś tam raz bez intronizacji niczego już nie zmienimy.Wszystkim musi się zająć Jezus Chrystus Król Polski.Dopóki tego nie będzie będziemy dreptać w miejscu a nawet się cofać.No i najważniejsze należy powstrzymać mordowanie dzieci nienarodzonych !

    • Zorrro said

     Nie ulega wątpliwości popieram także PiS i wierzę, że nawet jeśli podchodzą takie partyjki kanapowe jak Gowina , to poparcie nie tąpnie. Poza tym nie ma realnej siły na prawicy, która może zmi niac Polskę. Narodowców konsekwentnie wyklucza się że wszelkich sondaży…
     Mam nadzieję,że Kaczyński wyciągnie wnioski i w odpowiednim czasie powróci do wykluczonych katolickich ministrów…
     Na razie neutralizuje Brukselę i dobrze to idzie. Potem oczekuje ponownej rekonstrukcji rządu, bardziej w prawo!
     W górę serca…
     Jezus Chrystus zmartwychwstał!
     Życzę wam kochani ,wszystkim udziału w zmartwychwstaniu Pana!

   • Dzieckonmp said

    Starszy brat zawsze mi mówił. Bracie chcesz coś osiągnąć to jedz małą łyżeczką nie dużą bo sie udławisz.

    • cox21 said

     Może i tak, ale w takim wypadku trzeba było usiąść z posłami PIS do rozmowy i przekonać ich, że teraz nie jest odpowiedni czas (swoją drogą, kiedy taki czas miałby nastąpić, zawsze coś będzie nie tak) na takie rzeczy. Weto w tej (i nie tylko w tej ) sprawie wielu ludzi odebrało jako wpisywanie się prezydenta i jego otoczenia w działania ludzi WSI (oby to nie była prawda)

 20. Ciocia said

  Wielka Sobota

  W Wielką Sobotę Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół.
  Dzisiejszy dzień to czas ciszy i tęsknoty za Chrystusem. W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę na Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę Kościoła, kiedy to wszyscy uczniowie i Apostołowie Chrystusa uciekli. Kościół zachęca nas, byśmy trwali w poście ścisłym podjętym w dniu wczorajszym aż do Wigilii Paschalnej.

 21. Ciocia said

  „Opuścili mnie źródło wody żywej” (Jr 2,13)

  Uczniowie tak często zajęci byli samymi sobą, ułożeniem sobie życia według własnego pomysłu, zajęci byli własnym komfortem i poprawnością w oczach ludzi, zamiast skierować swoje siły na trwanie przy Jezusie.

  Nie dziwi, zatem, że w godzinie Jego męki „wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli” (Mt 26, 56), takie słowa czytamy w Ewangelii wg św. Mateusza. Wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. Nie dziwi, bo oni swoje szczęście upatrywali nie w byciu z Jezusem, ale w wykorzystaniu tego, co Jezus daje, do realizacji własnych idei. Uczniom podobała się moc i autorytet, jakie widzieli w Jezusie. To ich fascynowało. Towarzyszyli Mu wtedy, gdy okazywał swą boską potęgę: gdy przemienił się na Górze Tabor, gdy rozmnożył chleby, gdy wyrzucał złe duchy, a tłum gromko witał Go i garnął się do Niego – wtedy przy Nim byli.

  https://www.karmel.pl/aby-z-nim-byli/

  • Ciocia said

   Temat: ODWAGA

   Z Ewangelii św. Jana:

   Zaparcie się Piotra

   Powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów? On zaprzeczył mówiąc: Nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał.

   • Inka0 said

    Ja to tak rozumiem, że tylko Jan był przy Krzyżu, czyli 1/12 apostołów czyli 8% wszystkich Kapłanów tkwi przy krzyżu, 8% jest zdrajcami (patrz Judasz), a reszta śpi w Ogrójcu. Kiedyś słuchałam tego podczas mądrego kazania i myślę że coś w tym jest..

 22. Ciocia said

  Drugi dzień Nowenny
  Słowa Pana Jezusa:

  – Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

  Św. Siostra Faustyna:

  – Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

  (…)

  – Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to Sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

  Modlitwa: Koronka do Miłosierdzia Bożego

 23. Adrian said

  Ukraińskie prawo jazdy w 15 dni. 1000 euro, bez kursów i egzaminów

  Ciekawe, ile na Ukrainie kosztuje dyplom lekarza bo niedługo zaczną nas leczyć…………
  Ukraińskie dokumenty bez problemu można wymienić na polskie. Internet pełen jest ofert „załatwienia” prawa jazdy za wschodnią granicą, czasem nawet wysyłkowo…………..
  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ukrainskie-prawo-jazdy-w-15-dni-1000-euro-,157,0,2402205.html
  ====================================
  Anomalia Południowego Atlantyku – Pole magnetyczne na całej Ziemi ulega zmianie!


  https://www.koniec-swiata.org/anomalia-poludniowego-atlantyku-pole-magnetyczne-na-calej-ziemi-ulega-zmianie/

 24. Ciocia said

  Liturgia Wigilii Paschalnej, która należy już do Niedzieli Zmartwychwstania, rozpocznie się o godz. 20.00. Za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 25. Ciocia said

  Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę

  Zstąpienie Pana do Otchłani

  Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.
  Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.
  Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy.
  Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: „Pan mój z nami wszystkimi!” I odrzekł Chrystus Adamowi: „I z duchem twoim!” A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go mówiąc: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

  Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!

  https://gloria.tv/article/9BgcQGio7xYv1R9p9KgeoBoo4

 26. Adrian said

  Ksiądz zakazał strażakom w mundurach wejścia do kościoła

  Po raz pierwszy w historii strażacy z OSP w Kaczorowie nie będą pełnili warty honorowej przy grobie Pańskim podczas Świąt Wielkanocnych. Wszystko za sprawą kontrowersyjnej decyzji podjętej przez miejscowego proboszcza, który zakazał ochotnikom wchodzenia do kościoła w mundurach…..
  http://www.wykop.pl/ramka/4239429/ksiadz-zakazal-strazakom-w-mundurach-wejscia-do-kosciola/

 27. OSTOJA said

  Suski: „Pan prezydent oczywiście ma prawo wetować ustawy, ale mojego głosu już nie ma”.

  Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski skrytykował zawetowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy degradacyjnej. Polityk PiS odniósł się do decyzji głowy państwa na antenie Superstacji.

  https://wpolityce.pl/polityka/388352-suski-pan-prezydent-oczywiscie-ma-prawo-wetowac-ustawy-ale-mojego-glosu-juz-nie-ma

  • Kasia1 said

   taki ptak co sra do swojego gniazda.-to……

  • Józef Piotr said

   Czy on jest Mądry ? A może mu mózg sadłem obrósł ?

   • cox21 said

    Suski nigdy nie ukrywał swoich ambicji. O ile mnie pamięć nie myli, to właśnie on stworzył komitet lub coś w tym rodzaju o nazwie bodajże ,,Suski 2020″, który wewnątrz PIS ma promować jego kandydaturę na prezydenta.

 28. OSTOJA said

  Niedługo będzie to kraj z największą liczbą chrześcijan. Dziś – cierpią oni nagminnie z rąk komunistów.

  W te dni nawet setki milionów mieszkańców Chin, narażając się komunistycznych władzom, będą obchodziły chrześcijańskie święto. – Chińczycy coraz częściej widzą chrześcijaństwo jako czynnik, który może odbudować zniszczoną tkankę narodu chińskiego i stąd liczba wiernych w Państwie Środka rośnie. Dziś wynosi ponad 100 mln i szacuje się, że w 2030 r. będzie ich 247 mln, a więc znacznie więcej niż w Brazylii, USA czy Meksyku – mówi portalowi niezalezna.pl korespondentka „Codziennej” na Tajwanie Hanna Shen.

  http://niezalezna.pl/221309-niedlugo-bedzie-to-kraj-z-najwieksza-liczba-chrzescijan-dzis-cierpia-oni-nagminnie-z-rak-komunistow

 29. cox21 said

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy chciałbym złożyć wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia, aby te nadchodzące Święta były dla was wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję.

 30. przeklejka said

  Prezydent Juda jak tak dalej będzie działać to
  ta władza dana mu przez Boga będzie mu zabrana

  A co my mamy robić???
  Budujmy Arkę razem z Węgrami
  Od dołu budujmy bo od góry się nie da

  Błogosławionych Świąt wszystkim
  i tym co wierzą i tym co już zwątpili

  • przeklejka said

   Niejedną jeszcze paranoję
   Przetrzymać przyjdzie robiąc swoje

   Budujmy Arkę
   Od dołu budujmy nie oglądając na wierchuszkę

  • Zorrro said

   Pan Bóg nie wybrał go na prezia tylko my. Pan Bóg to dopuścił. Ktoś nas zwiódł. Nie chce mi się wierzyć, że Kaczyński nie wiedział o jego uwikłaniach.
   Teraz tylko my wyborcy możemy go odwołać..ale dopiero za 3 latach
   Tylko Beata Szydło… Ale diabeł nie śpi. Będą liczyli na lewactwo by walczyć o drugą kadencję.

  • Józef Piotr said

   20 plusów

  • Józef Piotr said

   Oglądnąc oraz przeczytać komenty pod filmem.

   motto: Jak się prawdziwi Polacy nie przebudzą to po nas . Podziuelimy los Palesatyńczyków albo aborygenów Australijskich lub Indian płn Amerykańskiich

 31. cox21 said

  Lektura na dzisiaj. Wizja bł A K Emmerich dotycząca zstąpienia Chrystusa do piekła http://www.pch24.pl/kilka-szczegolow-o-zstapieniu-jezusa-do-otchlani,1510,i.html#

 32. OSTOJA said

  To już zupełne przegięcie! Organizacja apeluje do Disneya o… księżniczkę-aborcjonistkę.

  Znana amerykańska organizacja proaborcyjna Planned Parenthood – oddział w Keystone, wystosowała apel do Disneya. Czego może chcieć ruch propagujący mordowanie dzieci od korporacji produkującej bajki? Otóż prosi o księżniczkę, która dokonała aborcji. Ale na tym nie poprzestaje…

  http://niezalezna.pl/221364-to-juz-zupelne-przegiecie-organizacja-apeluje-do-disneya-o-ksiezniczke-aborcjonistke

 33. OSTOJA said

  Zaskakujące przemówienie żołnierza AK. Pochwalił Macierewicza, a Dudę porównał do… Wałęsy

  „Antoni Macierewicz to nasz wielki, duchowy przywódca”. Takie słowa wypowiedział major Zygmunt Boczkowski ps. Kruk – żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, a następnie bojownik podziemia antykomunistycznego – podczas dzisiejszej konferencji „Żołnierze Wyklęci – świadectwa”. Po czym w dowcipny sposób udzielił reprymendy prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Nasza reporterka zarejestrowała ten niezwykły moment.

  http://niezalezna.pl/218522-zaskakujace-przemowienie-zolnierza-ak-pochwalil-macierewicza-a-dude-porownal-do-walesy

  • przeklejka said

   OSTOJA said
   Zaskakujące przemówienie żołnierza AK. Pochwalił Macierewicza

   Maciarewicz był za dobry
   a Polska Armia zaczęła się modernizować
   i stanowić znaczącą siłę
   Dlatego go zdjęli
   Nieoficjalnie mówi się że był przeciwnikiem
   zakupu baterii Patriot

 34. krystynka said

  ciekawe komentarze są pod tym filmem na Youtube…jeden z komentujących napisal,ze głową mafii swiatowej jest…Watykan

  • szach42 said

   no to „ciekawe” te komentarze …

   • krystynka said

    bardzo dlugi ten twój komentarz szachu i dogłebnie przemyślany na temat tych komentarzy a jak budujący i broniący prawdy,ze ….brak słów….widać, ze jesteś za i nawet przeciw….

 35. przeklejka said

  32 mln na kolejne żydowskie muzea w Polsce: Polska czy żydowska polityka historyczna?

  minister Gliński „podał, że rząd zamierza w najbliższych latach przeznaczyć około 32 mln złotych na kolejne żydowskie muzea w Polsce”.

  Czy zapowiedź budowy kolejnych muzeów, tj. Muzeum Getta Warszawskiego i Muzeum Chasydyzmu została powiązana z gestami wzajemności na rzecz polskiej polityki historycznej ze strony Izraela?

  Czy to Polska jeszcze czy może już Polin

  http://prawy.pl/68704-winnicki-do-glinskiego-ws-32-mln-na-kolejne-zydowskie-muzea-w-polsce-polska-czy-zydowska-polityka-historyczna/

  • Józef Piotr said

   Już się niczego0 nie boją

   • krystynka said

    Nawet Boga się nie boją, pycha i jeszcze raz pycha kroczy przed upadkiem…

    • grubas gruby said

     Co czekasz na upadek ? Wyście chyba całkiem oszaleli!ciekawe na kogo macie zamiar głosować w wyborach ,przez waszą nieodpowiedzialność doprowadzicie do tego że znów złodzieje i POpaprańcy dojdą do władzy ,radzę się opamiętać i otrzeźwieć!

    • Dzieckonmp said

     grubas dzięki że to napisałeś. Ja tu mam do czynienia z kohortą POlszewików którzy codziennie podkopują PIS.

    • szach42 said

     to ruskie trolle . Zawsze znajdą jakiś powód do kopania rządu PiS. Oczywiście, ich krytyka jest „merytoryczna” i w celu uleczenia PiS/u tak samo, jak krytyka Kościoła Katolickiego przez ateistów lub innowierców.

    • atanazy99 said

     Do: Grubas, Dzieckonmp, Szach42

     My nie doprowadzimy do porażki PiS, gdyż głosowaliśmy na nich i zapewne będziemy dalej głosować głosować. Modlimy się za rządzących, a do tego dokładamy pracę organiczną wśród rodziny i znajomych – płacąc nierzadko wysoką cenę bycia wyśmianymi.

     Ewentualna (podkreślam: ewentualna, bo na razie nie ma doń przesłanek) porażka PiS będzie wynikała z tego, że:
     – PiS nie jest posłuszny Chrystusowi Królowi (nie zabijaj – aborcja, nie kradnij – wysokie podatki),
     – PiS nie chce się wesprzeć na Chrystusie Królu tylko na stronnictwach ludzkich (schlebianie Żydom, Amerykanom i Brukseli).

     Bóg nie pozwala z Siebie drwić i jeśli ktoś mu jest nieposłuszny, to cofa błogosławieństwo. Liczba wrogów polskiej racji stanu, tych wewnętrznych i zewnętrznych, jest tak duża, że bez Boga się nie ostaniemy. Gdyby Polacy radykalnie postawili na Niego, to On prędko zgniótłby naszych wrogów.

    • przeklejka said

     Przecież minister Gliński
     to dawna Unia Wolności podobnie z resztą jak Duda
     A z tego nic dobrego być nie może
     co widać gołym okiem

     PIS aby dobrze służyć Polsce i Polakom
     co nadal jest możliwe tak jak pisał wizjoner mistyk
     Władysław Biernacki
     musi zmienić kierunek rządzenia z
     Prawa i Sprawiedliwości
     na Prawdę i Sprawiedliwość opartą na Dekalogu

     „Po Trzeciej Wojnie światowej nie będzie krajów kapitalistycznych ani komunistycznych. Nastaną rządy demokracji Chrystusowej, oparte na prawdzie, sprawiedliwości, godności człowieka i miłości. Polska stanie się wielkim mocarstwem, takim, jakim jeszcze nie była za swego istnienia. Bóg nas podniesie do tak wysokiej rangi przez nasze modlitwy, które zanosimy do Niego.”
     Władysław Biernacki

    • krystynka said

     Grubas,dziecko i szachu wam to juz w oczach sie dwoi i troi , człowiek napisze jedno zdanie o ,,zdrajcach, jawnych Pis-u , rządzących a wy zaraz etykiete na czoło przyklejacie zdrajcy….za te oszczerstwa sami odpowiecie przed Bogiem….ja strzepuje proch z moich butów, BÓG zna moje serce i napiszę tak,nie boję się sądu ludzkiego a tylko Bożego….przez misiąc teraz pmagałam opracować program wyborczy Pis-u dla przyszłego kandydata na burmistrza a co wy takiego robicie dla Pis-u ??? a to jest dopiero poczatek harówy przedwyborczej, juz rozmawiałam z ludzmi, moimi znajomymi aby powiesili banery przedwyborcze itd…adminie nie blokujesz trolli na blogu tylko pozwalasz wzniecać tu im burdy i szkalować pisowców ale to twoja sprawa….belki w swoim oku nie widzicie a zdzbło w oku bliżniego dostrzegacie….to się nazywa hipokrytyzm…z Panem Bogiem….

    • endriu said

     Brawo,Atanazy ludzi można oszukac ale Pana Boga już nie

 36. Ciocia said

  Ks Piotr Glas o książce Dekalog

 37. Ciocia said

  Wielka Sobota – życzenia

 38. krystynka said

  zobaczcie jak ludzie w Bułgarii ratują bociany przed smiercią z powodu zamarźnięcia…z miłości i troski o te biedne ptaki wzięli je do swoich domów…wielkie i szczere serca są jeszcze na tym niesprawiedliwym świecie….

  Bociany zamarzały podczas srogiej zimy. Mieszkańcy wsi wpadli wtedy na pewien pomysł…

  https://kochamyzwierzaki.pl/bociany-w-bulgarii/

 39. bozena2 said

  Pasja Pana Jezusa
  http://www.conchiglia.net/POLSKA/PO_conchiglia/PO_Conchiglia_Passione_di_Gesu.htm

 40. bozena2 said

  Click to access PO_MONOS_2015_giu_04_Replica_a_Tornielli_BenedettoXVI_accoglie_Bentornato_Mio_Signore_Il_Grande_Libro_della_Vita_Conchiglia.pdf

 41. bozena2 said

  Click to access Homilia-Jana-Pawła-II-—-Eucharystia-na-klęcząco-i-do-ust-ze-zdjęciem.pdf

 42. bozena2 said

  Proście, a otrzymacie — to nie jest Moja pusta obietnica
  Orędzia Ostrzeżenia
  sobota, 3 maja 2014, godz. 15.50

  Moja wielce umiłowana córko, kiedy proszę ludzi, aby mieli we Mnie zaufanie, to jest to — dla wielu ludzi — bardzo trudną rzeczą do zrealizowania. Tak wielu, gdy polegają oni na swojej osobistej wierze, z trudem przychodzi zaufać Mojej Miłości do ludzkości, w zupełności się Mnie zawierzając. To jedynie wtedy, kiedy siebie całkowicie zawierzycie Mojej opiece, możecie czuć się bezpiecznie, pod ochroną i odczuwać pokój.

  Moja Miłość, o ile jej poszukujecie, osłoni was, gdy wyciągniecie swoje ramiona i zawołacie Mnie jak małe dziecko. Dzieci, kiedy są małe, pokładają w swoich rodzicach całe swoje zaufanie. Znają one jedynie różnicę pomiędzy tym, co robi na nich dobre wrażenie, a tym, co robi złe, tak więc całkowicie polegają na dorosłych — po to, by ich chronili. Dzieci nie potrzebują dwa razy się zastanawiać, aby pobiec do swoich rodziców po pociechę czy szukając schronienia. Wiara dziecka jest silna. Ono niczego nie kwestionuje, gdyż wierzy, i to prawdziwie, że znajdzie schronienie w ramionach miłującego rodzica.

  Mnie winno się ufać, gdyż wszystko, o co Mnie prosicie, zostanie spełnione, jeżeli jest to dla dobra duszy. Proście, a otrzymacie — to nie jest Moja pusta obietnica. Ja rozkoszuję się Aktem obsypywania każdego jednego z was Moimi Darami. Kiedy Mnie prosicie, abym wam pomógł, Ja słyszę, czuję i odpowiadam na wszystko to, czego pragniecie. Dajcie Mi szansę, abym udowodnił Moją Miłość wobec każdego z was. Pozwólcie Mi, abym pokazał wam dowód Mojej Interwencji. To właśnie w obecnym czasie Ja, Jezus Chrystus, uczynię Moją Obecność namacalną w tym wszystkim, o co Mnie prosicie. Oto nastał ten czas, w którym udostępnię wam możliwość odczuwania Mojej Obecności, doświadczania Moich Wspaniałych Aktów Interwencji w waszym codziennym życiu i zrozumienia mocy waszych modlitw. Gdyż są to dni wielkich cudów, którymi obsypię ludzkość, bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie, odkąd chodziłem po Ziemi.

  Kiedy prawdziwie złożycie we Mnie swoje zaufanie, Ja mogę zdziałać dla was wielkie cuda, nie tylko uwolnić was od cierpienia, ale przyciągnąć was nawet bliżej do Mojego Najświętszego Serca. Gdy dziecko wie, że rodzic je kocha, czuje się bezpieczne, bo zdaje sobie sprawę, że znajduje się pod ochroną. Wiedzcie, że kiedy Mi ufacie, Ja chronię was wszystkich i zalewam duszę każdego z was głębokim poczuciem pokoju, którego nie znajdziecie nigdzie indziej na tej Ziemi.

  Przyjdźcie do Mnie dzisiaj i wezwijcie Mnie, abym wam pomógł, bez względu na zmartwienia, które was trapią. Odmawiajcie tę szczególną Modlitwę za każdym razem, gdy znajdujecie się w rozpaczy, a Ja wam za każdym jednym razem odpowiem:

  Krucjata Modlitwy (148) Przyjdź mi z pomocą

  O mój Jezu, dopomóż mi, kiedy dotyka Mnie wielka rozpacz. Trzymaj mnie w Swoich Ramionach i zabierz Mnie do Schronienia Twojego Serca. Obetrzyj moje łzy. Ucisz moją zatwardziałość. Podnieś mojego ducha i napełnij mnie Twoim Pokojem. Proszę, odpowiedz mi na tę szczególną prośbę (wymienić ją tutaj…).

  Przyjdź mi z pomocą, tak aby na moją prośbę przyszła odpowiedź i aby moje życie stało się spokojne w jedności z Tobą, drogi Panie. Jeżeli moja prośba nie może zostać spełniona, to napełnij mnie Łaską pogodzenia się z Twoją Świętą Wolą — jako właściwą dla mojej duszy — i spraw, abym na zawsze pozostał wierny Twojemu Słowu, z łagodnym i łaskawym sercem. Amen.

  Zawsze Mnie wzywajcie, ilekroć jesteście smutni i znajdujecie się w potrzebie, a Ja wam obiecuję, że otrzymacie znak, że odpowiadam na wasze wołanie do Mnie, waszego umiłowanego Zbawiciela.

  Wasz Jezus

 43. Inka0 said

  Formuła przed reformą Jana XXIII (1959)
  Przed rokiem 1959 wezwanie to miało formę:

  Módlmy się i za Żydów wiarołomnych: niech Bóg i Pan nasz zdejmie zasłonę z ich serc, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.

  Wszechmogący, wieczny Boże, który nawet wiarołomnych Żydów nie odrzucasz od swego miłosierdzia, wysłuchaj próśb naszych, jakie zanosimy za ten naród zaślepiony, aby uznając światło prawdy, którym jest Jezus Chrystus, wyrwał się z swoich ciemności. Przez tegoż Pana…

  Ojcowie Kościoła: święci Jan Chryzostom i Grzegorz z Nazjanzu podnosili w swoich pismach wiele teologicznych argumentów przeciwko judaizmowi.

  Sformułowanie wiarołomny Żyd pojawiło się po raz pierwszy w Kodeksie Teodozjusza z 438. Jednak dopiero w VII wieku wprowadzono je do liturgii Wielkiego Piątku.

  Formuła Jana XXIII (1959)
  W 1959 papież Jan XXIII usunął z tych modlitw słowo „perfidis”, widząc w nim przejaw antysemityzmu.

  Módlmy się także za Żydów: Niech Bóg i Pan nasz usunie zasłonę z ich serc, aby i oni uznali Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
  Módlmy się. Klęknijmy. Powstańcie.
  Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nie odmawiasz Swego miłosierdzia także Judajczykom, wysłuchaj naszych modlitw za ten zaślepiony lud. Niech zaznawszy światła Twej prawdy, którym jest Chrystus, zostanie wybawiony ze swoich ciemności. Przez tegoż Pana…[3].

  Formuła Pawła VI (1970)
  W okresie reform liturgicznych, Paweł VI zmienił jej brzmienie w nowym rycie mszy.

  Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu.

  Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom; wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Formuła Benedykta XVI (2008)
  Od września 2007 roku, Benedykt XVI swoim motu proprio Summorum Pontificum dopuścił powszechne odprawianie Mszy Świętej w rycie trydenckim na podstawie mszału Jana XXIII, w którym modlitwa ta występuje w wersji pozbawionej słowa „wiarołomni”. Aby uniknąć nieporozumień na tle teologicznym, w 2008 r. Benedykt XVI zmienił formułę tej modlitwy. Obecnie dla Nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego brzmi ona:

  W języku polskim:

  Módlmy się także za Żydów. Aby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, by poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi.
  Módlmy się. Klęknijmy. Powstańcie.
  Wszechmogący, wieczny Boże, który chcesz, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, spraw łaskawie, aby kiedy pełnia ludów wejdzie do Twojego Kościoła, cały Izrael został zbawiony. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.[4].

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: