Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Kiedy małżonek, małżonka odmawia seksu

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 sierpnia 2018


W katolickim Sakramencie małżeństwa naturalne związki małżeńskie otwarte na życie są prawem małżonków. I każdy z małżonków ma obowiązek wobec sumienia i Boga, współżyć ze swoim partnerem. Głównym celem małżeństwa jest prokreacja, która zachodzi w relacjach małżeńskich. A seks w małżeństwie ma inne cele: wyrażanie miłości, wzmacnianie więzi małżeńskiej, pomaganie małżonkom w unikaniu grzechu seksualnego i pozostawanie sobie wiernymi oraz uciszenie pożądania. Jeśli więc jeden z małżonków odmawia współżycia z drugim małżonkiem, przez dłuższy czas, bez powodu proporcjonalnej wagi, ten współmałżonek grzeszy.

Dług małżeński

Stosunki małżeńskie to przywilej, prawo i obowiązek związku małżeńskiego.
Papież Pius XI: „Przez tę samą miłość konieczne jest, aby wszystkie inne prawa i obowiązki związku małżeńskiego były uregulowane zgodnie ze słowami Apostoła:” „Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi” (1 List do Koryntian 7:3).

Termin „dług małżeński” odnosi się do wzajemnego zobowiązania małżonka do angażowania się w naturalny związek małżeński otwarty na życie. Obowiązek ten jest wzajemny, ponieważ jest wymogiem prawa moralnego, to jest prawem sprawiedliwości. Mąż i żona są równi przed prawem moralnym. Powody powstania długu małżeńskiego, tj. obowiązku współżycia małżonków ze sobą, są liczne. Po pierwsze, ludzkość była by na wymarciu bez stosunków seksualnych prowadzących do prokreacji dzieci. A dzieciom najlepiej służy poczęcie i urodzenie w rodzinie z ojcem i matką. Nacisk w nowoczesnym społeczeństwie świeckim na stosunek seksualny który służy przyjemności doprowadził do spadku wskaźnika urodzeń w wielu krajach poniżej poziomu niezbędnego do utrzymania populacji.
Po drugie, współżycie małżeńskie prowadzi do umacniania małżeństwa oraz przywiązania do siebie i utrzymywania pary zjednoczonej w umyśle i sercu poprzez zewnętrzną ekspresję ciała. Współżycie małżeńskie jest jednoczące oferuje dobro dla małżeństwa oprócz dobra prokreacji dzieci.
Po trzecie, wyżej wymienione zalety, przynoszą korzyść mężowi i żonie, przynoszą korzyści także całej rodzinie. Gdy bowiem małżonkowie regularnie wyrażają i umacniają swoją miłość, nawet w tym cielesnym sposobie, korzyści dla ich dusz również przynoszą korzyść całej rodzinie.
Po czwarte, relacje małżeńskie uspokajają pożądanie, chroniąc w ten sposób małżonków przed niebezpieczeństwami grzechów seksualnych, w tym grzechów w umyśle i sercu, a także w grzechach cielesnych, takich jak masturbacja lub cudzołóstwo. Ten cel relacji małżeńskich, choć z pewnością drugorzędny względem pierwotnego celu małżeńskiego, jednoczącego i prokreacyjnego, jest jednak tak ważny (dla nas biednych grzeszników żyjących w grzesznym świecie), że Apostoł Paweł podkreśla to, mówiąc o małżeństwie w Piśmie Świętym.

[1 List do Koryntian]
{7: 1} Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą.
{7: 2} Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża.
{7: 3} Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi.
{7: 4} Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona.
{7: 5} Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby – wskutek niewstrzemięźliwości waszej – nie kusił was szatan.
Pismo rozpoczyna ten fragment od stwierdzenia prawdy, również niezawodnie nauczanej przez Sobór Trydencki, że dziewictwo i celibat są lepsze od małżeństwa. Ale, jak uczył także nasz Pan (Mt 19,12), niektóre osoby są powołane do niższego stanu małżeństwa, a inne osoby są powołane do wyższego stanu czystości jako jedna osoba.
W związku małżeńskim naturalne stosunki seksualne to nie tylko prawo i przywilej przysługujący osobom zamężnym, to także obowiązek. Mąż i żona mają wobec siebie wzajemne zobowiązania, czasami reprezentowane pod postacią spłacanego długu, do angażowania się w związki małżeńskie dla dobra drugiej osoby. Powodem tego długu małżeńskiego nie jest upewnienie się, że oboje małżonkowie mają wystarczającą przyjemność seksualną w swoim życiu, ale raczej, aby wszystkie dobra naturalnych stosunków małżeńskich przyniosły korzyść zarówno małżonkom, jak i rodzinie oraz ludzkości.

[1 List do Koryntian]
{7: 6} To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu.
{7: 7} Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki.
{7: 8} Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja.
{7: 9} Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie! Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć.

Nikt nie może być zmuszony do wyboru stanu małżeńskiego; nie ma przykazania, że jakakolwiek konkretna osoba ma wyjść za mąż. Paweł przez którego Chrystus przemawia do nas mówi, aby wierni wybrali wyższy stan dziewictwa i celibatu nad niższym stanem świętego małżeństwa. Ale ten dar nie jest przeznaczony dla wszystkich osób. Każda osoba ma własne dary i własne powołanie, niektóre do małżeństwa, a niektóre do dziewictwa i celibatu.
Jeśli jakiekolwiek osoby, ze względu na własną grzeszność, uznają dziewictwo i celibat za zbyt trudne, wtedy powinni się pobrać. Lepiej bowiem być małżeństwem, tj. Być w niższym, ale wciąż świętym stanie życia, niż palić się pragnieniem, które prowadzi do grzechu, a które ostatecznie może doprowadzić do spalenia w piekle. Nielegalne akty seksualne są zawsze poważnie niemoralne, a więc niebezpieczeństwo Piekielnego Ognia powinno nas ostrzec w tej dziedzinie życia. Ten, kto głosi nieskrępowane praktyki seksualne, szkodzi świętemu sakramentowi małżeństwa i zagraża wielu duszom.

Proporcjonalność

Jeden z małżonków może odmówić drugiemu małżonkowi, przy jakiejś konkretnej okazji. Odmowa na umiarkowany czas wymaga przyczyny tylko umiarkowanej wagi, takiej jak choroba lub obecny stan konfliktu w małżeństwie. Odmowa na dłuższy okres lub stała odmowa wymaga jednak poważnego powodu. Jeśli życie żony jest zagrożone przez ciążę, byłby to wystarczający poważny powód dla ciągłej odmowy seksu. Gdyby poczęte dziecko podlegało poważnej wadzie wrodzonej, byłoby to również wystarczająco poważna przyczyna. Choroba, która powoduje, że seks jest bolesny, również byłaby poważnym powodem.
Bez poważnego powodu, długotrwała lub ciągła odmowa stosunku płciowego przez jednego z małżonków, bez wzajemnej zgody drugiego, byłaby poważnym grzechem. Jest to grzech przeciwko miłości, ponieważ naraża on drugiego małżonka na niebezpieczeństwo śmiertelnych grzechów seksualnych, szkodzi małżeństwu, a więc pośrednio rodzinie, i jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła dotyczącym długu małżeńskiego. Małżonek, który odmawia współżycia seksualnego przez dłuższy okres bez poważnego powodu, popełnia obiektywny grzech śmiertelny.
Stała odmowa seksu jest ciężkim grzechem, jeśli pojawia się na początku małżeństwa, zanim para zrodzi dzieci. Prokreacja jest głównym celem małżeństwa. Kiedy ta odmowa ma miejsce później w małżeństwie, po tym, jak para poczęła już dzieci i je wychowała (lub je wychowuje), to grzech nadal jest śmiertelny, ale jest mniej poważny.

Co zrobić….

Co może zrobić mąż lub żona, jeśli ich współmałżonek odmawia seksu bezterminowo, bez ważnego powodu? Być może jest to problem medyczny i muszą zobaczyć się z lekarzem. Być może jest to problem psychologiczny i muszą pójść do terapeuty. Być może problem leży w związku, i trzeba zobaczyć się z doradcą małżeńskim. Ale kiedy te środki zawiodą to, co można zrobić?
Czy obrażony małżonek może uzyskać rozwód cywilny, pozostawiając więź z Najświętszym Sakramentem? Ten rodzaj rozwodu jest dozwolony przez Kościół tylko z poważnego powodu, jeśli wszystkie inne alternatywy są wyczerpane. Odmowa współżycia małżeńskiego może być ciężkim grzechem, a poważny grzech jest co najmniej punktem wyjścia do wniosku o rozwód cywilny. Problem polega na tym, że rozwód cywilny nie rozwiązuje problemu, ponieważ rozwiedziony poszkodowany małżonek nadal nie może mieć stosunków seksualnych. On lub ona nie może ponownie wyjść za mąż i nie może uprawiać seksu poza małżeństwem. Rozwód cywilny sprawia, że ​​pojednanie i wszelkie rzeczywiste remedia tego problemu są bardziej odległe.
Rozwód cywilny jest prawdopodobnie opcją, jeśli są inne poważne problemy w małżeństwie, a dzieci nie zostaną poszkodowane przez rozwód. Jednakże groźba rozwodu może wystarczyć, aby skłonić obrażającego małżonka do wizyty u lekarza, terapeuty lub doradcy lub w celu rozważenia zmiany serca. Ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że nawet sama groźba rozwodu jest niemądra w większości tych przypadków.
Biorąc pod uwagę tę nieustającą ciężką niesprawiedliwość, poszkodowany małżonek byłby usprawiedliwiony z powodu wstrzymania części swoich obowiązków małżeńskich, powstrzymania się od nie-seksualnych rodzajów fizycznego uczucia lub wstrzymania innych korzyści, które otrzymuje odmawiający współżycia małżonek. Małżeństwo jest rodzajem umowy, a gdy jedna strona poważnie narusza tę umowę, druga strona zmniejsza co najmniej obowiązki. Może to jednak pogorszyć sytuację i doprowadzić do rozwodu.
Być może, dzięki modlitwie i samozaparciu, obrażający małżonek zmieni zdanie. I pamiętajcie, że ta odmowa jest grzechem śmiertelnym. Małżonkowi należy uświadomić, że jest to grzech ciężki i należy go poprosić o rozważenie zmiany serca. Z drugiej jednak strony ciągłe kłótnie na ten temat mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

Streszczenie wykładu teologa Ronald L. Conte

Komentarze 163 do “Kiedy małżonek, małżonka odmawia seksu”

 1. Ciocia said

  Cytat „Kiedy ta odmowa ma miejsce później w małżeństwie, po tym, jak para poczęła już dzieci i je wychowała (lub je wychowuje), to grzech nadal jest śmiertelny, ale jest mniej poważny.’

  Kim jest ten teolog .

  • Ciocia said

   Rok 2016 będzie rokiem gdzie zobaczymy Ostrzeżenie i Cud z Garabandal, następnie rozpocznie się wielki ucisk.

   Ronald L. Conte Jr

   https://dzieckonmp.wordpress.com/2015/01/03/prognozy-teologa-na-rok-2015/comment-page-1/

   • Dzieckonmp said

    chcesz podważyć naukę przez fakt że przewidywania się nie spełniły?

   • krystynka said

    Pan Bóg może przesuwac fakty, wydarzenia, daty , to ,ze powiedzial o czyms prorokowi,to nie znaczy,ze nie moze tego przesunąc…wszystko dzieje sie z woli Bozej i dla naszego dobra….przecież objawienia w Medjugorje ciagle trwaja, tam tez pewne znaki sie ukaża, nie mozna Pana Boga poganiać….

    • krystynka said

     ja w tamtym tygodniu a dokladnie 15.08 doświadczyłam cudu, żadna tam moja w tym zasługa, pamiętacie jak pisalam kiedys o śnie,że ludzie sadzili drzewa owocowe i ja mam taka jabłonke ,z nieba,, , ktora tak naprawde pojawila się nie wiadomo skąd ….wczesniej widziałam jakąs tam krzewinke na działce ale w tym roku po prostu wystrzelila w górę i ma duzo jabłek….z tym miejscem miałam dwa sny , jedno o tych drzewkach a drugie o tym,ze spali ziemie bomba atomowa, o tym mówil mi Pan Jezus,….bomba nie spalila ale mam jabloń , ktora jest jakby zawarciem przymierza, no nie moge pisac wiecej , bo to sa już słowa prywatne dla mnie….

    • Taki marny z Ronalda L. Conte Juniora teolog, że mimo iż powiedział Pan: „Nikt nie zna daty, tylko Ojciec” to Ronald ośmiela się wymądrzać i podaje jednak datę. Tu u niego za grosz nie ma „nauki”. Ale widać natomiast niepohamowana pychę, która tym bardziej odsłania tego pseudoteologa.

  • Dzieckonmp said

   o co w tym cytacie masz pretensje bo ja widzę że jest sensowny

   • Ciocia said

    Jeżeli małżeństwo się szanuje i darzy uczuciem – to kto jest tam obrażony ? Na pewno ze sobą rozmawiają i się wspierają .

  • Gloria said

   GRZECH NIECZYSTY

   Spisano na podstawie książek „Objaśnienia Zaświatowych Wysłańców”.

   Alicja Czuruk obdarowana podwójnym słuchem przez Boga, zaślubiona z Panem Jezusem, spisywała objawienia od 1950 do 1981 roku.

   W 1978r. miała spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II na temat objawień oraz z kilkoma Biskupami w Polsce.

   15 tomowe objawienia są od 15.12.1999r. w posiadaniu Ojca Świętego w Watykanie oraz wszystkich Biskupów w Polsce.

   PAN JEZUS WYJAŚNIA

   Gdyby ludzkość nie płodziła dzieci pod wpływem pokus szatana – diabła, to jest w chwili nurzania się w akcie dla podłej rozkoszy ciała, upadlając się przy tym gorzej jak zwierzę i mając pogardę dla samego siebie, ale w sposób święty spełniając akt tylko dla Boga, żeby mu dać nowego człowieka, będąc po spowiedzi św., Komunii św. i zdwojonej adoracji Najświętszego Sakramentu o błogosławieństwo Boże w cudzie przekazania życia, to dzieci zrodzone w ten sposób bez jadu grzechu podanego przez szatana w CHWILI zapłodnienia były by wolne od grzechu pierworodnego, odporne na pokusy szatana i miałyby czystość w odczuwaniu tego co będą robiły jako dorośli ludzie.

   Reformę całego świata należałoby zacząć od odstąpienia od grzechu nieczystego w małżeństwie, co dziś ludzkość zarażona trucizną szatana i nadęta pychą własnej wiedzy, aż po czubki włosów w szaleństwie własnego rozumu za grzech nie uważa bo twierdzi, że to natura im dała, a mylą się bo nie natura ich stworzyła ale Pan Bóg.

   A jeśli już poczęło się dziecko to nie należy nigdy więcej zbliżać się rodzicom do siebie, bo od tego, że rodzice odczuwają pożądanie to dziecko ich staje się mniej odporne na pokusy a często staje się nienormalne.

   Nic co jest przeciwne woli Bożej nie zostaje bez kary.
   Świat wyglądałby całkiem inaczej, nie byłoby problemów w domu, w szkole, na ulicy, nie byłoby alkoholizmu, napadów, gwałtów, rozwodów, ABORCJI, nie potrzeba byłoby policji, drogiego wojska, uzbrojenia i rakiet.

   A oto wypowiedź Ducha Św. na ten temat (księga 3, str.302), Ja chcę was nazwać dziś nieposkromionymi świniami, z tego co świętym być miało, wyście podłe wstrętne niewstrzymane żadnym hamulcem wyczucie codziennego grzechu uczynili. W księdze 7, str.121 Pan Jezus wyjaśnia: przykazanie 9. – nie pożądaj żony bliźniego, jest wam wyznaczone w przykazaniu 6. nie cudzołóż. Przykazanie 9. wyście przekręcili, brzmi ono naprawdę: NIE POŻĄDAJ ŻONY WŁASNEJ.

   • Gloria said

    Z Poematu Boga Człowieka:

    „Czyż nie jest rozpustą, również profanacją małżeństwa z małżonką, profanacją zalegalizowanym grzechem (ślub) polegającym na wzajemnym zaspokajaniu zmysłów i unikaniu wypływających z tego konsekwencji, małżeństwo znaczy przekazywanie życia, a akt oznacza i ma być płodnością, z wykluczeniem jej staje się niemoralnością. Nie można czynić z komnaty małżeńskiej domu publicznego, a staje się ona nim jeśli plami ją pożądliwość, nie uświęca macierzyństwo.”

    • Całkowicie się zgadzam ludzie są gorsi niż zwierzęta nawet pies nie ruszy suczki jak nie ma cieczki…………

    • Czystość przedmałżeńska i małżeńska – prof. Wanda Półtawska cz. 1

    • przepraszam nie te link sie wkleił co miał być..Czystość przedmałżeńska i małżeńska – prof. Wanda Półtawska cz. 1

    • ks. Pawlukiewicz – O małżeństwie / W małżeństwie najważniejszy jest Bóg https://www.youtube.com/watch?v=tOPPeFfj20E

    • dr Wanda Półtawska, lekarz medycyny w zakresie psychiatrii, wybitny znawca zagadnień bioetycznych i nauczania Kościoła katolickiego w tej dziedzinie, a prywatnie – długoletnie przyjaciółka ks. Karola Wojtyły.

    • Gloria said

     PROROCTWO ŚWIĘTEGO NILA:

     „Ludzie po 1900 roku, w połowie XX stulecia, zmienią się nie do poznania. Kiedy nadejdzie czas nadejścia Antychrysta, cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi, hańba i bezprawie będzie rosnąć w siłę. Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania. Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie można będzie odróżnić mężczyzn od kobiet, z powodu bezwstydności w ubiorze i uczesaniu. Ludzie ci będą okrutni i podobni do dzikich zwierząt z powodu pokus Antychrysta.

     Nie będzie żądnego szacunku dla rodziców i starszych ludzi, miłość będzie gasnąć, a katoliccy duchowni, biskupi i księża, będą stawać się próżnymi ludźmi, zupełnie nie odróżniającymi prawdy od fałszu.
     W tym czasie zmieni się moralność i tradycje chrześcijan i Kościoła. Ludzie porzucą skromność, i zapanuje rozwiązłość. Kłamstwo i chciwość przybierze wielkie rozmiary, a biada tym co gromadzą skarby. Żądza, cudzołóstwo, homoseksualizm, tajemne niegodziwości i zbrodnia zapanują w społeczności.

     W tym czasie, który nadejdzie, z powodu ogromu tych wielkich zbrodni i rozwiązłości, ludzie zostaną pozbawieni łaski Ducha Świętego, jaką otrzymali na Chrzcie świętym, a także wyrzutów sumienia.
     Domy Boże będą pozbawione bogobojnych i pobożnych duszpasterzy, i biada chrześcijanom jacy pozostaną na świecie w tym czasie. Wielu zupełnie straci Wiarę, ponieważ nie znajdą nikogo, kto by im pokazał światło prawdziwej wiedzy.
     Wtedy to będą się oni separować od świata w święte „okopy” w poszukiwaniu ulgi w ich duchowych cierpieniach, ale wszędzie będą napotykać przeszkody i ograniczenia.

     I wszystko to będzie wynikać z faktu, że Antychryst będzie chciał być panem ponad wszystkim i stanie się władcą całego świata, i będzie czynić „cuda” i znaki kłamliwe. Udzieli też nieszczęśliwemu człowiekowi zdeprawowanej inteligencji tak, że odkryje on sposób w jaki jeden człowiek będzie mógł prowadzić rozmowę z innym z jednego końca ziemi do drugiego. W tym czasie ludzie będą latać jak ptaki i docierać do dna morskiego jak ryby. I kiedy dokonają tego wszystkiego, ci nieszczęśliwi ludzie będą wieść życie w wygodach nie wiedząc, biedne dusze, że jest to oszustwo Antychrysta. I co jest świętokradztwem – Antychryst tak napełni naukę próżnością, że zboczy ona z prawdziwej drogi i spowoduje, że ludzie stracą wiarę w istnienie Boga i w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej.

     Wtedy to dobry Bóg zobaczy upadek ludzkiego rodu i skróci te dni przez wzgląd na tych niewielu, którzy będą zbawieni, ponieważ nieprzyjaciel stara się wprowadzić w błąd (jeżeli to możliwe) nawet i wybranych (1)… Wtedy to miecz kary nagle się ukarze i zgładzi bezbożnika(2) i jego pachołków (3).”

     Tekst pochodzi z letniego wydania pisma „THE FATIMA CRUSADER” (1996), ukazał się w „Szczerbcu” nr 8-10 (118-120) z 2001 r.

   • Atanazy said

    Fragmenty: „to dzieci zrodzone w ten sposób bez jadu grzechu podanego przez szatana w CHWILI zapłodnienia były by wolne od grzechu pierworodnego” oraz „Przykazanie 9. wyście przekręcili, brzmi ono naprawdę: NIE POŻĄDAJ ŻONY WŁASNEJ.” wydają się bardzo niezgodne z nauczaniem Kościoła, zwłaszcza ten pierwszy fragment. Kościół niezmiennie naucza, że grzech pierworodny zmywany jest wyłącznie poprzez sakrament chrztu i nikt nie rodzi się bez zmazy tego grzechu. Wyjątkiem była Najświętsza Maryja Panna.

    Nie jest dobrze, jeżeli wątpliwymi prywatnymi objawieniami próbuje się przykryć Magisterium. Można zejść w ten sposób na manowce, w herezje albo w niepotrzebne skrupuły przy postępowaniu, co finalnie prowadzi do tego samego – odstępstwa mniej lub bardziej poważnego od prawdziwej wiary.

    Jeżeli ktoś odczuwa awersję do współżycia w małżeństwie, nie powinien małżeństwa zawierać. Są takie kobiety. Modlą się dużo w kościele, ale nie wypełniają małżeńskiej przysięgi w kwestii „uczciwości małżeńskiej”, która się do współżycia odnosi. Nierzadko lekceważą mężów na innych polach, ale myślą, że pomnażane pacierze są milsze Bogu niż zgodne życie pod jednym dachem z mężem. Takim osobom lepiej byłoby się nie wiązać małżeństwem i ślubować życie w pełnej wstrzemięźliwości. Szatan jest bardzo przebiegły i jak nie może skusić do rozwiązłości (tak atakuje zwykle mężczyzn, ale nie zawsze), to próbuje drugiej skrajności – skrupułów w korzystaniu z godziwego przywileju współżycia małżeńskiego. Ulegnięcie i jednej, i drugiej pokusie prowadzi do poważnego nieuporządkowania. Nie narodzą się dzieci tak, jak chciał tego Bóg lub wcale się nie narodzą. A w małżeństwie zamiast umacniać miłość poprzez uświęcone łaską współżycie, mnoży się konflikty i naraża współmałżonka na grzech.

    Negatywne reakcje co niektórych na opublikowany przez Admina artykuł pokazują, że temat jest bardzo trafiony.

    • Dzieckonmp said

     Ważną prawdę napisałeś Atanazy. Fakt jest faktem że ludzie nie rozumieją czym jest małżeństwo. Przecież te cytaty listu świętego Pawła są proste w słowach nie skomplikowane.Pismo świete jest ważne a nie jakieś orędzia. Tu widzimy że niektóre orędzia są niezgodne z Pismem świętym

    • Ciocia said

     Wystarczy zapytać żonę w czym problem . Chyb , że ktoś żąda – bo mu się należy ,a żona jest własnością .
     Może warto poczytać na co skarżą się kobiety .

    • obserwator said

     Jeżeli współżycie ma służyć tylko prokreacji to wynika z tego że ludzie powinni to zrobić tylko 2-3 razy w ciągu życia.Skoro z seksu nie można czerpać przyjemności albo w drugą stronę seks nie jest danej osobie do niczego potrzebny to nie warto wchodzić w związek małżeński.Pomieszanie z poplątaniem.

   • 90. JEZUS W [DOLINIE]“PIĘKNEJ RZEKI”. Maria Valtorta

    «NIE BĘDZIESZ POPEŁNIAŁ NIECZYSTOŚCI» Księga II – Pierwszy rok życia publicznego
    Dzisiaj mówię: “Nie popełniajcie nieczystości”.

    Nie patrzcie wokół siebie, usiłując odczytać na czyimś obliczu: “rozpustny”. Miejcie miłość jedni względem drugich. Czy chcielibyście, by coś takiego odczytano na waszych twarzach? Nie. Zatem nie usiłujcie odczytywać [tego] w zmieszanym spojrzeniu sąsiada, na jego czole, czerwieniejącym i pochylającym się ku ziemi.

    A ponadto… O, powiedzcie, szczególnie wy, mężczyźni: kto z was nigdy nie kosztował tego chleba z popiołu i odpadków, którym jest zadowolenie zmysłowe? Czy istnieje tylko taki nierząd, który popycha na godzinę w ramiona kurtyzany? Czyż nie jest rozpustą również profanacja małżeństwa z małżonką? Profanacją – zalegalizowanym grzechem, polegającym na wzajemnym zaspokajaniu zmysłów i unikaniu wypływających z tego konsekwencji. Małżeństwo znaczy przekazywanie życia, a akt oznacza i ma być płodnością. Z wykluczeniem jej staje się niemoralnością. Nie można czynić z małżeńskiej komnaty domu publicznego, a ona staje się nim, jeśli plami ją pożądliwość i jeśli nie uświęca jej macierzyństwo.

    Ziemia nie odrzuca nasion. Ona je przyjmuje i czyni z nich rośliny. Nasienie nie opuszcza gleby, gdy zostało w niej złożone, lecz tworzy korzeń i zakorzenia się w niej, aby wzrastać i utworzyć kłos. Roślina rodzi się z zaślubin ziemi z nasieniem. Mężczyzna jest nasieniem, kobieta – to ziemia, kłosem jest dziecko. Odrzucać powstanie kłosa i tracić siłę na grzech to wina, to nierząd popełniany w łożu małżeńskim, ale nie różniący się w niczym od innego, a nawet cięższy przez nieposłuszeństwo nakazowi, mówiącemu: “Bądźcie jednym ciałem i rozmnażajcie się przez wasze dzieci.”

    Widzicie więc, o kobiety dobrowolnie bezpłodne, małżonki legalne i uczciwe – ale nie w oczach Bożych, lecz w oczach świata – że możecie być jak prostytutki i jak one popełniać nieczystość, choć jesteście cały czas z waszym jedynym mężem. Szukacie bowiem nie macierzyństwa, lecz przyjemności – i to zbyt często.

    Nie zastanawiacie się, że przyjemność jest trucizną. Wchłaniana z jakichkolwiek ust ona zaraża, wysusza ogniem, który – sądząc że się nasyci – kieruje się poza małżeństwo i pożera, coraz to bardziej nienasycony. Pozostawia cierpki smak popiołu na języku. Daje niesmak, obrzydzenie i pogardę dla samego siebie i towarzysza przyjemności. Gdy bowiem sumienie się budzi – a budzi się między dwoma gorączkami – może zrodzić tylko pogardę do samego siebie, że się upodliło bardziej niż zwierzę.

    “Nie popełniajcie nieczystości” – jest napisane. http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-02-090.html

   • Leming said

    Troszkę to kontrowersyjne. Moja odporność na pokusy zależy od tego w jaki sposób zostałem poczęty?

   • emanuel said

    Przejrzałem Tom 3 Alicja Czuruk i powiem szczerze, że na stronie 302 nic podobnego nie jest napisane!!!!!!!!!!!!?????

  • Leming said

   Ciocia to brzmi całkiem sensownie. Nawet nie każdy ksiądz udzieli Ci Ślubu jeśli zadeklarujesz że nie chcesz mieć dzieci. To na chlopski rozum jeśli już wstrzymywac się od seksu to lepiej po spełnieniu małżeńskiego obowiązku, czyli splodzenia dzieci:)

 2. Ciocia said

  A jak mężczyzna z wiekiem traci potencję to wypadałoby kazać mu zażywać viagrę pod groźbą rozwodu . Albo wpędzić w nerwicę lub depresję i wysłać do psychiatry .

 3. Adrian said

  – Koszmarne wieści! Putin i Merkel dogadali się ws. Polski

  Nikt nie był gotowy na tak fatalne wieści z Berlina. Władimir Putin rozmawiał z Angelą Merkel o Polsce.
  https://newsweb.pl/wladimir-putin-angela-merkel-iii-wojna-swiatowa/
  ===========================================
  Niemcy mogą wydobywać węgiel, wycinać prastary las, produkować energię z atomu. Polska nie może

  W sprawie pierwszej polskiej elektrowni atomowej Niemcy zdążyli wysłać oficjalnie aż 20 tys. protestów. W województwie lubuskim udało się im również zablokować budowę nowej elektrowni na węgiel brunatny oraz towarzyszącej jej kopalni odkrywkowej, mimo iż sami posiadają takie tuż przy granicy z Polską. O sprawie wycinki puszczy pierwotnej w Hambach (bo przeszkadzała w rozwoju kopalni) czy wycinkach lasów zaatakowanych przez kornika nawet nie będę wspominał. Gdzie nie spojrzeć tam podwójne standardy…..
  http://niewygodne.info.pl/artykul9/04514-Co-Niemcy-moga-tego-Polska-nie-moze.htm
  =========================================
  Anomalia ornitologiczna w Polsce. Bociany rekordowo szybko odlatują do Afryki
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/anomalia-ornitologiczna-w-polsce-bociany-rekordowo-szybko-odlatuja-do-afryki

  • Dzieckonmp said

   a tyle razy pisaliście że Rosja jest pokojowo do Polski nastawiona. Niemcy zaś nam cały czas pomagają. Jak ja napisałem coś o wielkim zagrożeniu dla Polski przyjaźni Niemiec z Rosją to waliliście mi minusy.
   A czy ktoś wie o tym że Niemcy postanowili dążyć do zdobycia broni atomowej, że kierunek wyznaczyli i będą ją mieli.

   • Ciocia said

    Jest oczywiste i wielokrotnie udowodnione ,że kruk krukowi oka nie wykole .
    Merkel i Putin znają się od młodości .Łączy ich TERAZ wielka rura na dnie Bałtyku .

   • Ciocia said

    Według sekretarza prasowego Putin i Merkel rozmawiali o stosunkach dwustronnych, a także odnotowali wzrost obrotów handlowych pomiędzy Rosją a Niemcami.

    Ochrona „Nord Stream – 2”

    Putin zwrócił uwagę na znaczenie „Nord Stream – 2” dla Europy
    Przywódcy obu krajów sprzeciwili się upolitycznieniu projektu gazociągu „Nord Stream-2”, a także omówili tranzyt gazu przez Ukrainę, powiedział Pieskow. „Nie było celem osiągnięcie jakichkolwiek porozumień (w związku z sankcjami USA). Toteż trudno jest powiedzieć, jakie mogą być porozumienia, ale ogólnie stwierdzono, że projekt jest potrzebny i musi zostać ukończony” — dodał.

   • Atanazy said

    Rosja i Niemcy są naszymi odwiecznymi wrogami i zostaną nimi tak długo, jak długo te kraje istnieją. Geopolityka każe im niszczyć Polskę, która stoi im na drodze do prowadzenia swobodnej wymiany handlowej – wytworów niemieckiego przemysłu za rosyjskie surowce. Dodatkowo polski katolicyzm podburza szatana, który zdaje się wywierać nadmierny wpływ na te dwa narody.

    Mimo wszystko stanie na wrogich pozycjach nie musi oznaczać, że podsycamy jeszcze bardziej konflikt i przemy do zimnej wojny albo co gorsza do wojny śmiertelnej. Trzeba nawet z wrogami szukać drogi jakiegoś porozumienia, żeby się chociaż nawzajem tolerować, a być może na niektórych polach prowadzić wspólną politykę. Do tego potrzeba jednak najbardziej doświadczonych, inteligentnych i obytych w świecie polityków. A jakich my mieliśmy ministrów spraw zagranicznych ostatnio: Sikorski, Waszczykowski, Czaputowicz? Do tego prezydentura p. Komorowskiego, który za granicą nam przynosił wstyd.

    • Ciocia said

     Czy jak będziesz miły dla niedźwiedzia to on ciebie nie pogryzie ?
     Z wilkami jest podobnie .

   • cox21 said

    Rosja i Niemcy były i zawsze będą wrogami Polski. Za dwa dni będziemy obchodzić 79 rocznicę podpisania paktu Ribbentrop- Mołotow, który był de facto IV rozbiorem Polski i zapoczątkował II wojnę światową. Warto o tym pamiętać!

  • Sarebska said

   Bociany od wieków odlatują na świętego Rocha tj. 16 sierpnia. Chłopie nie siej defetyzmu.

  • Sarebska said

   Zmiana Pola Magnetycznego HD. Zagrożenie dla Ziemi [Film Dokumentalny] Lektor PL

   • Sarebska said

    Co do daty to mogę dodać, że w najgorszym wypadku nastąpi to bardzo szybko. Szacowany rok wygaśnięcia biegunów to 2022. Tak 2022! Bardzo szybko. Okres przebiegunowania to ~635 lat. Ostatnie miało miejsce około roku ~1365, kiedy to wybuchła epidemia dżumy, a w rzeczywistości była to zwykła choroba popromienna spowodowana brakiem pola magnetycznego. Jednak tak jak napisałem – w NAJGORSZYM WYPADKU. Jednak jest wiele przesłanek które świadczą że już się zaczęło. Proszę poobserwować sytuację na świecie. Różne anomalie pogodowe, wybuchy wulkanów itp. No niestety...

 4. Kasia1 said

  Serce Jezusa,gorejące miłością ku nam,rozpal serca nasze ,miłością Ku Tobie. Błogosławionego i spokojnego dnia wszystkim życzę.

 5. obserwator said

  Seks w małżeństwie jest i potrzebny i niepotrzebny.Ktoś może być aseksualny (to nie jest zboczenie) i nie mieć po prostu ochoty nie znaczy to jednak że taka osoba nie może wtedy kochać swojego mężą czy żony.Po drugie jezeli jest para która uprawia seks (bez antykoncepcji)i nie chcą mieć dzieci to jest to ich prywatna sprawa i nie można zmuszać nikogo do tego by je mieli.Czy oni wtedy grzeszą jeżeli są po ślubie ? Nie.Lepiej chyba nie mieć dzieci niż zdradzać współmałżonka co nie.Wstrzemiężliwość seksualna jest cnotą a nie wadą.

  • Alutka said

   Na ślubie kapłan pyta o zamiar posiadania potomstwa i czy będzie się je wychowywać w wierze katolickiej.

   • obserwator said

    Nie ma przymusu posiadania dzieci.Nakłanianie na siłę do posiadania potomstwa może wywołać w rodzinie wzajemną nienawiść.Nic na siłę.Jest coś takiego jak wolna wola i każdy ma wybór.

    • Alutka said

     To przeczy naturze małżeństwa, wręcz jest jego profanacją jeśli ktoś na starcie wyklucza prokreację.

    • obserwator said

     Naturze przeczy homoseksualizm zoofilia pedofilia i rozwiązłość seksualna wśród hetero.Prokreacja to wybór a nie obowiązek.

  • Atanazy said

   Jeśli mówisz o tzw. „białych małżeństwach”, masz rację. Są ludzie, którzy żyją pod jednym dachem i nie współżyją, a wręcz nie odczuwają takiej potrzeby. Takich ludzi nie ma wielu, chyba dopiero w starszym wieku są. Jest to w porządku.

   Artykuł dotyczył przypadku asymetrycznego polegającego na tym, że jeden z małżonków odmawia współżycia drugiemu, nie mając ku temu ważnego powodu. Brak odczuwania popędu seksualnego z całą pewnością nie jest ważnym powodem. Jeżeli ktoś kocha współmałżonka, nie będzie mu odmawiał współżycia w takiej sytuacji i postara się, aby ten popęd w sobie rozniecić. Nie wydaje się to trudne w stosunku do kochanej osoby i w przypadku, gdy w relacji jest miłość, intymność i delikatność. Święty Paweł nie pozostawił wątpliwości, kto rozporządza swoim ciałem w małżeństwie. Wszystko było podane w artykule.

   Współżycie małżeńskie jest wyjątkowo delikatną sferą, narażoną na grzech i profanację. W małżeństwie seksualność męska i kobieca stoją tak jakby po przeciwnych stronach barykady. Mężczyzna musi często powstrzymywać swoje żądze, aby uszanować delikatność żony i jej nigdy nie wykorzystywać do zaspokajania swoich egoistycznych pragnień. Żona z kolei musi walczyć z pokusą manipulowania mężem poprzez odmawianie współżycia lub używanie go jako „nagrody”, co jest psychiczną przemocą i manipulacją. Kościół te sprawy doskonale uregulował i powiązał z otwarciem na życie. Niestety ludzie gardzą tym ideałem i chcą go na różne sposoby poprawiać. Skutek jest zawsze opłakany. Ktoś poważnie cierpi.

   Chrześcijanie są powołani do wolności. Wolność wyboru polega też na tym, że kto nie chce się wiązać małżeństwem, kto nie chce współżyć, może tego nie czynić. Może wybrać wzniosły stan dziewictwa. Jeśli jednak wchodzi w małżeństwo, powinien podporządkować się jego prawom. Czy gdyby kapłan ślubujący czystość oddawał się cudzołóstwu, pochwalalibyśmy to? W żadnym razie. Dlaczego więc pochwala się łamanie praw małżeńskich? Dlaczego pochwala się sytuacje, gdy jeden człowiek krzywdzi drugiego nie robiąc tego, co publicznie ślubował? Dlaczego pochwala się rozwody, dlaczego pochwala się „cudzołóstwo” z pracą zawodową odbierającą czas należny współmałżonkowi?

   Takie pytania należałoby publicznie stawiać i przypominać nauczanie Kościoła. Zamiast tego mamy schlebianie samcołożnikom i nadrabianie braków przyrostu naturalnego imigracją z Afryki.

   • Beza said

    Wstawiłam w całości, ale poszło w spam – Matka Boża najlepiej odpowie na powyższy temat.

    MATKA BOŻA: Połączenie waszych ciał służy tylko w celu rozrodczości …
    https://gloria.tv/article/DbopyJW8k7771Fga433d8yf6q

    • Ciocia said

     Panowie chcą współżyć w każdym momencie kiedy czują chęć ,ale bez dziecka .Wszystko spada na kobietę która musi prowadzić kalendarzyk i obserwować różne objawy cyklu . A jak pojawi się gorączka ,albo wyjazd na wycieczkę to wszystko może się przesunąć o kilka dni.Czy Panów to obchodzi ,czy prowadzą kalendarzyki ?

    • Atanazy said

     Czyje to orędzie? W nazwie jest „echochrystusakrola”, czyli pewnie p. Kordas. Kolejne niezweryfikowane źródło.

     Najważniejsze jest to, co mówią Pismo Święte i Tradycja, a tam nie ma żadnych wątpliwości i niedomówień.

     A takimi czy innymi orędziami nakarmi się jedna z drugą, zamiast słuchać męża w domu i kapłana w kościele. I potem mamy zgliszcza rodzin i to nawet katolickich.

     Szatan jest sprytny i potrafi nawet takimi „pobożnymi” orędziami zasiać niepewność i wątpliwości, byle tylko ludzie przestali ufać kapłanom.

  • Beza said

   Na powyższy temat najlepiej odpowie Wam Matka Boża, jej słuchajcie, a nie jakiegoś teologa, który jest tylko człowiekiem.

   MATKA BOŻA: Połączenie waszych ciał służy tylko w celu rozrodczości …

   Matka Boża: ”Otóż dzieci Moje – na wieki wieków zapamiętajcie, że obrażacie Mojego Syna i naszego Ojca ciągłymi grzechami nieczystości. Jest nam smutno, że Moi kapłani popełniają okrutny grzech twierdząc, że współżycie intymne jest obowiązkiem małżeńskim. Przypominamy wam, że mylicie pojęcia odkąd na ziemi życie istnieje. To już blisko 6.000 lat tak okrutnie obrażacie Ojca naszego.

   Małżeństwo oparte na miłości prawdziwej niezależne jest od żadnych sytuacji – ani społecznej, ani rodzinnej, ani państwowej.

   Małżeństwo zawarte przed Bogiem jest ważne nawet jeżeli będziecie robić tak zwane „rozwody”. Raz dwie osoby stają przed Bogiem po Jego błogosławieństwo i tylko Bóg może je rozdzielić. Jak to wy mówicie „rozwód”, to takie pojęcie wasze nie istnieje w Niebie. Nawet nie ma rozwodów kościelnych. Dlatego należy podejmować decyzje poważnie i rozsądnie.

   Największym grzechem w małżeństwach jest rozwiązłość, niepohamowanie w nadużywaniu intymnych zbliżeń cielesnych. Człowiek jest najwyższą istotą stworzoną z duszy i z ciała we wszechświecie i w przyrodzie. Ponieważ wszystko inne jest stworzone i zaprogramowane według najwyższych standardów i bardzo dokładnie. Tak też i CZŁOWIEK PODOBNY JEST DO STWÓRCY, bo na Jego wzór jest perfekcyjnie zbudowany. To sam człowiek uczynił defekty w swoim ciele poprzez grzech. Człowiek uważa, że wszystko należy się jemu od Stwórcy. I tak by było, gdyby nie pycha i ciekawość człowieka. A teraz Moi drodzy obrażacie całe NIEBO i My musimy na to patrzeć. Takie postępowanie wobec nas nie jest właściwe. Powstaje wiele dowodów przeciwko wam i ciągle są tworzone.

   NIGDY NIE MÓWCIE, ŻE SPOTKANIA CIELESNE WASZE SĄ OBOWIĄZKIEM MAŁŻEŃSKIM. NATOMIAST OBOWIĄZKIEM MAŁŻEŃSKIM JEST PROWADZIĆ SKROMNE ŻYCIE, POZNAWANIE I PRZYSTOSOWANIE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA DO TWORZENIA RODZINY W JEDNOŚCI Z BOGIEM W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNYM Z ZACHOWANIEM PRAW BOŻYCH.

   Sfera intymna służy tylko w określonym czasie i nie myślcie, że to jest stała zasada. Połączenie waszych ciał służy tylko w celu rozrodczości i to Bóg kieruje tymi mechanizmami i narodzinami. Wszystkie inne akty są zbezczeszczeniem i profanacją świątyni Bożej. Wy, kobiety zrobiłyście z tego DARU śmietnik męskich wynaturzeń i zbytków męskich. Drogie Moje kobiety szanujcie swoje łona; szanujcie tę piękną powinność i szlachetne miejsce powstawania życia. MATKA BOGA.

   https://gloria.tv/article/DbopyJW8k7771Fga433d8yf6q

   • Dzieckonmp said

    Własnie na tym przykładzie tego komentarza, tego niby objawienia, tych niby orędzi widzicie jasno i wyraźnie że istnieją orędzia fałszywe które zaprzeczają Pismu świętemu. Całkowite przeciwieństwo w stosunku do słów świetego Pawła z listu do Koryntian, przeciwieństwo w stosunku do nauczania Kościoła, do nauczania świętego Tomasza z Akwinu czy innych świętych jak i papieży. Takie orędzia są powielane u pani Kordas i jest wielu którzy dadzą sobie rękę uciąć przekonując nas że są prawdziwe. Uważajcie takie sposoby stosuje diabeł który dąży aby małżonkowie się rozwodzili, aby wszystko się rozpadało. Przebiegły jest plan szatana w stosunku do małżeństwa. Jednocześnie zobaczcie ile śmieci jest w internecie. Ludzie szafują linkami do tych śmieci aby zatruć wasze głowy. Efektem są nieszczęścia ludzkie , rozwody, walka w sądach o dzieci, nienawiść.

    • Dzieckonmp said

     Napisze jeszcze że tu na blogu kilka lat temu pisała taka pani zażarcie czytająca strony Mieci. Miała nick jak się nie mylę „Krystyna z gdańska” choć dokładnie nie pamiętam. Powiem wam że ta osoba się nawróciła już nie czyta Mieci. Ona mi tego nie powiedziała ale ja mam takie przeczucie. Przypuszczam że ta osoba tutaj dalej pisze. Prawdopodobnie ma nick zaczynający się na literkę A. Jeśli moje przypuszczenie jest prawdziwe niech ta osoba napisze coś tutaj pod tym komentarzem, albo da świadectwo.

    • Beza said

     Adminie rozbawiłeś mnie, właśnie to co wstawiłam pochodzi od Krystyny z Gdańska, to ona
     wstawia na glorii pod nickiem św.Filomena. A, co do Mieczysławy to prawdziwi mistycy zawsze byli prześladowani, ja mam pewność, że przesłania, które przekazuje są prawdziwe, bo ją znam i zostało dane mi poznać, że są prawdziwe, a w jaki sposób, to już dłuższa historia. Nikt tyle nie zrobił dla Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski, co Mieczysława – to jej misja.
     Chciałabym kiedyś zobaczyć wasze miny, jak Mieczysława zostanie świętą.
     Czy Wy kochacie tak Pana Jezusa jak Mieczysława? To przeczytajcie:

     Click to access jezuniu.pdf

    • Beza said

     Tutaj Pan Jezus mówi do Marii Valtorty to samo, co Matka Boża do Mieczysławy, a to uznana mistyczka.

     https://gloria.tv/article/7w9RHaZ7E1P7Cv4Hb8XQ1hnoM

    • Dzieckonmp said

     Widzę że uznajesz słowa mistyczek a nie uznajesz Pisma Świętego. Twój wybór. Diabeł osiągnął sukces i się śmieje. Widocznie już jestes po rozwodzie.

    • Dzieckonmp said

     Kardynał Ratzinger tak się wypowiedział o tym dziele, cytuję za angielskojęzyczną stroną:

     „The ‚visions’ and ‚dictations’ referred to in the work, „The Poem of the Man-God,” are simply the literary forms used by the author to narrate in her own way the life of Jesus. They cannot be considered supernatural in origin.” (April 17, 1993, Prot. N. 144/58i)

     Co po polsku oznacza mniej więcej:

     “Wizje” I “dyktanda” zreferowane w dziele “Poemat Boga- Człowieka” są po prostu literacką formą użytą przez autorkę do opowiedzenia jej własnej wizji życia Jezusa. Nie mogą być uważane za mające ponadnaturalne pochodzenie.” (17 Kwiecień 1993, Prot.N,144/58i)

    • Beza said

     Pismo Święte to podstawa, jest dla mnie najważniejsze, wiem, ze nawet przecinka nie można w nim zmienić.
     Niestety są tacy, którzy mocno się chełpią znajomością Pisma Świętego, ale nieprawidłowo je interpretują. Weźmy takich protestantów, podobno bardzo dobrze znają PŚ, lepiej od nas katolików, studiują je, ale wyszukują takie fragmenty i interpretują po swojemu, które odpowiadają głoszonym przez nich herezjom. Np. że zbawienie jest tylko z łaski Pana Boga, że nasze uczynki się nie liczą – sztandarowa herezja Lutra. O zgrozo! są nawet tacy katolicy, którzy tak twierdzą i uważają, że dobrze znają Pismo Święte.
     Mam nadzieję, że już niedługo będzie Ostrzeżenie, tak powiedział Bóg Ojciec do Mieczysławy, że już dłużej nie będzie prosił o Intronizację Jego Syna na Króla Polski i poznamy Prawdę, o sobie też i wtedy nie będzie już żadnych niedomówień.
     O objawieniach prywatnych najlepiej Pan Jezus tłumaczy w tym orędziu.
     W te Adminie wierzysz?
     „Wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie zrozumieć, że jedynym celem objawień prywatnych jest ratowanie dusz poprzez nawrócenie. Modlitwy są zawsze częścią objawień prywatnych — i po tym poznacie, że pochodzą one z Nieba.
     Nie musicie Mnie teraz słuchać, bo wszystko, co Bóg chciał, abyście wiedzieli, znajduję się w Najświętszych Ewangeliach. Niestety, bardzo niewielu z Moich wyznawców pojęło zawarte tam lekcje. Prawda zawarta jest zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Zamiarem Boga było już zawsze, aby interweniować w świecie poprzez objawianie Prawdy duszom wybranym — co jest środkiem, służącym lepszemu zrozumieniu tego, co jest potrzebne, aby ocalić wasze dusze. Jest to także środek, za pomocą którego ostrzega On Swoje dzieci, kiedy są one prowadzone na manowce przez Jego wrogów.”
     http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/11/13/jedynym-celem-objawien-prywatnych-jest-ratowanie-dusz/

     http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/11/14/moje-slowo-nie-jest-odrzucane-ze-strachu-ale-z-powodu-grzechu-pychy/

     http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/06/26/kiedy-szerzycie-nienawisc-wobec-prorokow-przyslanych-z-nieba-jestescie-winni-grzechu-ktory-ma-olbrzymie-konsekwencje/

     Resztę przemilczę ……
     „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.” (Ewangelia wg św. Łukasza 6, 37)

    • Sarebska said

     Powodem do uznania sakramentu małżeństwa za nieważny od samego początku jest deklarowanie niechęci posiadania potomstwa.

   • Ciocia said

    16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

    • Ciocia said

     Pierwszy List do Koryntian – księga Nowego Testamentu. Za autora listu powszechnie uważany jest święty Paweł. Miejscem sporządzenia był Efez .

 6. Sylwester said

  Dlug w malzenstwie, wyjasnia wiele spraw w tym temacie

 7. Sylwester said

 8. Anna said

  Po kopie jest już p[o chłopie, problemy ze wzwodem itd. Ale cały czas jest wojna o łóżko, jakby ta biedna kobieta była temu winna i jest zobowiązana coś z tym zrobić , żeby pan i wladca mógł. Obrzydliwość.

  • Ciocia said

   w oczach mężczyzny zawsze winna jest kobieta

  • Ciocia said

   Sąd orzekając rozwód ma trzy wyjścia, orzec, że oboje małżonkowie są częściowo winni trwałemu i zupełnemu rozpadowi ich pożycia, owemu jest winien tylko jeden z małżonków lub też, że żadne z nich nie ponosi winy.

 9. mentronik said

 10. Leming said

  Ciekawy temat. Ale jeśli kobieta która mnie kocha nie chce ze mną uprawiać seksu to coś jest nie tak z naszym małżeństwem. Nie ma takiej możliwości żebym się jej podobał i nie chciała by iść ze mną do łóżka.

 11. Leming said

  Wiem ze są lepsze i gorsze dni, np dzisiaj jest taki zmulony dzień że nic mi się nie chce. Ale wytlumaczcie mi jak to możliwe że kogoś kochacie , pociąga was fizycznie ale nie chcecie z nim współżycia? Nie da się tak

 12. Leming said

  A czy jakieś udziwnienia w łóżku to grzech? Jeśli wiem że moja żona lubi to i to i ja chcę żeby jej było dobrze to zgrzeszymy? Mam nadzieję ze rozwinie się ciekawa dyskusja,bo temat jest naprawdę zacny..

  • Dzieckonmp said

   Udziwnienia?
   Istnieją ograniczenia narzucone przez Boga i prawo naturalne. Seksualne akty małżeńskie są moralne tylko wtedy, gdy każdy z małżonków „wykonuje akt małżeński zgodnie z normami zdefiniowanymi i narzuconymi przez samą naturę”. Wszelkie czynności seksualne, które są sprzeczne z „normami zdefiniowanymi i narzuconymi przez naturę” są nienaturalnymi aktami seksualnymi i są zatem wewnętrznie złe.
   Czy wystarczy odpowiedź, czy potrzebujesz żeby to również rozebrać na czynniki pierwsze.

   • Leming said

    Może rozbierz to na czynniki i użyj najprostszych przykładów, bo naprawdę nie wiem Jak mam to rozumieć…

    • krystynka said

     Leming to najprosciej podane jak można, ty robisz w łózku to co chcesz nikt ci nie broni,np.fetysz ….ale nie proś ludzi aby ci w tym dziwactwie przyklasnęli, bo np.żona musi dla ciebie założyć szpilki na obcasie…itd….robicie w łóżku to co chcecie wasza sprawa, nikt wam pod kołdrę nie zagląda, dla własnego widzimisię, to możecie nawet nogi na zyrandol założyc….a co wolność Tomku w swoim domku..

   • Hoplita said

    Czyli za lodzika z połykiem piekło?

  • Anna said

   Sex oralny i analny w małżeństwie jest grzechem nieczystości, jeśli cię mogę oświecić Lemingu.

 13. Leming said

  Albo zbyt częsty seks? Wiem ze każdy brak umiaru jest zły. Ale mamy przecież różne temperamenty i w małżeństwie mamy chyba czuć się spelnieni . Od dawna mnie zastanawia Kiedy można zgrzeszyc w łóżku…

  • Joanna said

   LEMING – to ironiczne określenie osób mających liberalne poglądy polityczne i skupiających się na karierze zawodowej i pieniądzach[1]. Nazwa „lemingi” pochodzi od gryzoni, które rzekomo popełniają masowo samobójstwa
   Jednak najciekawszy fakt, dotyczący życia tych małych gryzoni, jest taki, że wśród lemingów średnio co 4 lata występuje zjawisko gwałtownego wzrostu populacji – mamy wtedy tzw. rok lemingów. Dochodzi wtedy do sytuacji, że na 1 hektarze żyje nawet 250 osobników. Wynika to z tego, że lemingi są praktycznie bezbronne wobec drapieżników i jedyną ich ochroną przed wyginięciem jako gatunku jest niewiarygodna wręcz zdolność rozmnażania się. Przeciętnie w roku „Pani leming” rodzi 3-4 razy. W miocie jest 5 -6 młodych, czasami ta liczba dochodzi do 13

   Skoro wybrałeś dla siebie pseudonim ‘Leming’ to coś jest z twoją osobowością nie tak jak piszesz tylko podpuszczasz innych.
   Uważajcie!

   • Leming said

    Zostaw w spokoju moją osobowość:) A Nick był wymyślony na szybko na Niezależnej, chwilę potem tu zawędrowalem i użyłem tego samego Nicka i tak już zostało. Ale chyba zmienię bo nie Ty pierwsza się mnie czepiasz

   • mentronik said

    Przeczuwalem ze jakas niewiasta moze Cie zaatakowac za nahcalnosc w temacie . Przeciez dyskusji sluzy ten wpis .

  • Anna said

   Małżeństwo to nie instytucja do eksploatacji człowieka przez człowieka. Co za dużo to i świnia nie chce. Jeśli facet ma zbyt wybujały temperament, to szybko obrzydzi te sprawy kobiecie właśnie częstotliwością.

   • Ren said

    SEX po 80-e. W naszym powiecie w tym miesiącu zatrzymano w areszcie (bo nie wyraził zgody na hospitalizacje) mężczyznę,który tak męczył swoją żonę sexem,że ta uciekała do córki a niezaspokojony mąż(elegancki jeszcze pan) urządzał awantury.

  • Anna said

   Dla nadpobudliwych w temacie, którzy uważają się za bardziej temperamentnych od innych, polecam ku uwadze.https://www.youtube.com/watch?v=VJj09Ue0FgA

 14. cox21 said

  Chuligani sprzed sejmu uniewinnieni http://www.fronda.pl/a/kuriozalna-decyzja-chuligani-sprzed-sejmu-uniewinnieni,114206.html

 15. Ciocia said

 16. Ciocia said

 17. Ciocia said

 18. Kasia1 said

  Matko Boża i nasza ,Królowo Polski ,proszę ,Miej w Swojej opiece Nasza Ojczyznę i wszystkich którzy się do Ciebie uciekają. Błogosławionego i spokojnego dnia życzę.

 19. OSTOJA said

  Tarczyński pokazuje zaskoczonemu szwedzkiemu dziennikarzowi, jak żyje się w Polsce. I pyta: Gdzie jesteście wikingowie?

  Dziennikarze szwedzkiej gazety internetowej „Nyheter Idag” przybyli do Polski, aby przekonać się na własne oczy, jak wygląda sytuacja w naszym kraju. Przeprowadzili wywiad z posłem PiS Dominikiem Tarczyńskim.

  https://wpolityce.pl/polityka/408824-tarczynski-tlumaczy-szwedom-jak-zyje-sie-w-polsce

 20. OSTOJA said

  ZDF nie przeprosi za „polskie obozy”? Władze twierdzą, że wyrok ich… nie obowiązuje!

  Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof) twierdzi, że w Niemczech nie może być egzekwowany wyrok sądu w Krakowie – uznający, że niemiecka telewizja ZDF musi w określony sposób przeprosić na swojej stronie internetowej za użycie zwrotu „polskie obozy zagłady”.

  http://niezalezna.pl/233802-zdf-nie-przeprosi-za-polskie-obozy-wladze-twierdza-ze-wyrok-ich-nie-obowiazuje

 21. OSTOJA said

  Cukiernik znowu przed sądem. Odmówił upieczenia tortu z okazji… zmiany płci.

  Cukiernik z Kolorado Jack Phillips dopiero, co odzyskał spokój, po tym jak sąd przyznał mu prawo do odmówienia upieczenia tortu weselnego dla pary gejów, a znowu wpadł w tarapaty. A to wszystko za sprawą kolejnego klienta, który poprosił o ciasto mające upamiętnić rocznicę… zmiany płci. Kolejny raz cukiernik odmówił, ze względu na wiarę i wyznawane wartości i znowu sprawa znalazła finał w sądzie.

  http://niezalezna.pl/233806-cukiernik-znowu-przed-sadem-odmowil-upieczenia-tortu-z-okazji-zmiany-plci

  • Anzelmik said

   Wspaniały człowiek !
   Oby zawsze miał klientów na ciasta i swoje wyroby !
   Takich ludzi trzeba wspierać i chwalić oraz reklamować by ludzie częściej odwiedzali jego cukiernie !

 22. Alutka said

  Jeśli chodzi o proroctwa Mieczysławy Kordas,to rzeczywiście szkodzą małżeństwu totalnie. U mnie omal nie doszło do rozwodu, ale dzięki Bożej Opatrzności przetrwaliśmy. Lecz nie jest już tak jak było kiedyś,( tzn przed orędziami) i chyba nigdy nie będzie. Ale te grzechy, błędy , zaniechania trzeba ze skruchą wyznać spowiednikowi, ja to uczyniłam w ramach konsultacji. Tylko uwaga ! w konfesjonale może się „zakotłować”, ale jeśli chcemy żyć w Prawdzie, musimy przez to przejść.

  • Dzieckonmp said

   Alutka może napiszesz krótkie świadectwo o tym do czego prowadzą orędzia Mieczysławy. Czuję że kiedyś bardzo w nie wierzyłaś, byłaś prawie zniewolona aż przyszła spowiedź i Duch Święty podpowiedział wszystko. Uwolniłaś się od diabolicznych orędzi.

   • Alutka said

    Niech wystarczy to co napisałam jako ostrzeżenie dla innych. Jeśli ktoś zawiera związek małżeński, po to tylko ,żeby mieć potomstwo, a potem do końca życia post, niech nie zakłada rodziny, bo niechybnie się rozpadnie i unieszczęśliwi również dzieci. Po to Pan Bóg ustanowił małżeństwo aby być razem ze sobą do końca życia, w celibacie to jest nierealne. Celibat jest dla kapłanów zakonników i bezżennych. Anioł Ciemności przybierając postać Anioła Światłości, jak w przypadku „orędzi” Mieczysławy Kordas , atakuje precyzyjnie małżeństwo i rodzinę i totalnie rozkłada na łopatki i.Tu wychodzi cała diabelska robota.. W moim przypadku dzieci są dorosłe, z mężem cudem jesteśmy razem,bardziej jako małżeństwo z rozsądku i mam nadzieję, że z pomocą Bożą wytrwamy do końca.

    • Dzieckonmp said

     Dlatego przestrzegam głosicieli orędzi Mieczysławy. Jesteście winni wielu, wielu nieszczęść ludzi. Jesteście winni setek rozwodów, samotnych dzieci. To spada na was. Ten niewinny was ruch w postaci linka do jej powieści , staje się ciężkim grzechem. Alutka wyszła z tego jako tako. Ale ile żalu pozostało? Ile zdarzeń się już nie wróci? Ja pamiętam jak gorliwa była i broniła orędzi M. Orędzia które zwalczają miłość, które niszczą miłość i sieją spustoszenie nie mogą pochodzić od Matki Bożej.

    • Alutka said

     Diabłu nie podobało się to co napisałam, bo tekst mi znikł, musiałam drugi raz pisać ale najpierw uczyniłam znak Krzyża i poprosiłam o pomoc Matkę Bożą..

    • Ciocia said

     Jak ludzie są ze sobą długo to brak seksu ich nie rozłączy . Chyba że łączy ich tylko łóżko .
     Przecież ludzie chorują i co wtedy czy żyć z nimi bez seksu , czy mają iść na śmietnik bo nie są ” sexy ” ?

    • Ciocia said

     Alutka może znikło co napisałaś bo to samokrytyka .

    • Jj said

     Ciocia. Oczywiście że jeśli sa ze sobą dlugo to brak seksu ich nie rozłączy. Ale jak ida razem do oltarza, pobieraja sie piekni i mlodzi. Potem rodzi im sie 2 dzieci przykładowo. I jesli kobieta pi urodzeniy dzieci przestaje dbac o siebie, przybiera 20kg, a jedyną oznaką dbania sa paznokcie i fryzura robione co tydzien to nie dziwota, ze chlop zaczyna potrzebowac wiagry. A jak mu jeszvze baba dawkuje seksu za dobre uczynki albo go unika to katastrofa pewna. I oczywiście to samo tyczy panow. Nie dziwie sie ze jak chlop przybiera na wadze, niedba o siebie, nie goli sie, pije piwsko albo smierdzi fajkami to kobieta jest podatna na wfzieki innych panow. Seks jest piekny wraz z miłością w małżeństwie. Od braku seksu facet jest frustratem, spada mu samoocena, zac
     Lzynają się problemy w pracy i domu. Krok od depresji….

    • Ciocia said

     Jesteś estetyczny i higieniczny ,Na pewno dbasz o prawidłowe krążenie krwi . Można też uprawiać sport .

    • Ciocia said

     Czy któryś z Panów oddaje honorowo krew ?

    • Magda 2 said

     Pamiętam jak ktoś kiedyś przytoczył przykład wspólnoty chrześcijańskiej z USA która te zasady wcieliła w życie. Jak para już nie chciała dzieci to celibat. Efekt był taki że wiele małżeństw się rozpadło a owa wspólnota zaprzestała tych praktyk.

   • Ren said

    Tak z ciekawości się pytam to te pseudo orędzia Mieczysławy zabraniały życia wspólnego małżonków?

    • Dzieckonmp said

     tak zabraniały. Pozwalały tylko tyle razy ile chcesz mieć dzieci

    • Ren said

     Tyle razy ile dzieci ??? Niewiarygodne,że ludzie dali się w to w manewrować.Przecież to rozwali całe rodziny i zniechęci innych do kościoła katolickiego.

   • Marek said

    Potwierdzam, z własnego doświadczenia uważam je za bardzo szkodliwe orędzia.

  • Ciocia said

   Wydaje mi się ,że najbardziej chodzi o to aby w życiu nie karmić bożka seksu . Ludzie skupiają wiele uwagi na doznaniach nawet nie zważając na partnera . Chodzą do sek shopu oglądają porno-filmy i martwią się czy staną na wysokości zadania .Miłość dla nich jest poniżej pasa .
   To obraża serce .

   • Jj said

    Ciocia. Ja srednio uprawiam sex 3 razy w tygodniu, zajmuje nam on po 15-20 minut. To daje 4h w miesiacu, intymnosci z zona. Ja chcialbym zas 2 razy wiecej. Ale niemamy czasu. I teraz pracuje w miesiacu jak i zona po okolo 180 godzin. Dojazdy do i z pracy zajmuja nam 24godzinu w miesiacu. Sprzatanie gotowanie prace przy domu, lekcje domowe, sprawdzenie zeszytow do szkoly nauka z dzieckiem…. Wiec popatrz jaka to skala. Sama praca z dojazdem to 200godzin w miesiacu, wiec 4 godziny seksu w miesiacu to 50 razy mniej niz czas poświęcony na prace.

    • Ciocia said

     To się ciesz . Ale co to ma do rzeczy ? Czy przechodzisz andropauzę ?

    • Vesper said

     Chyba trochę się zagalopowałeś Jj. Nikt nie chce znać szczegółów Twojego współżycia z żoną. Za mało? Za rzadko? To jej to powiedz, a nie rób jakichś publicznych matematycznych wyliczeń w tym temacie. Jak za mało czasu na to, to znajdźcie sobie inną pracę, cokolwiek, bez takiego uzewnętrzniania się, bo to niesmaczne.

   • Vesper said

    Ciocia, piękny komentarz, popieram.

 23. Ciocia said

  Cytat z neta .

  Polacy najwyraźniej przestali już traktować sex shopy miast jako coś nienormalnego, wulgarnego czy zakazanego. Szacuje się, że w 2013 r. polskim dystrybutorom udało się sprzedać rozmaitego typu frywolny asortyment za łączną sumę 10 mln zł. Czy to dużo? Cóż, biorąc pod uwagę skalę globalnego rynku erotycznych zabawek – szacowany na aż 15 mld dol. – można się spodziewać, że polska branża erotyczna ma jeszcze w porównaniu do „zgniłego Zachodu” sporo do nadrobienia.

 24. OSTOJA said

  Zakłócanie modlitwy, problemy z prawem. Fundacja Pro o lewicowej kandydatce na prezydenta Wrocławia.
  Antyklerykalizm i aborcjonizm to dla lewicowych polityków zestaw podstawowych poglądów. Fundacja Pro-Prawo do Życia przypomina jednak o innych elementach biografii Marty Lempart, kandydatki na prezydenta Wrocławia.

  „Osoba o ultralewicowych poglądach i jedna z liderek tak zwanego Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, szerzącego kłamstwa o inicjatywie ustawodawczej Stop Aborcji oraz opowiadającego się za prawem do zabijania nienarodzonych. Związana również z KOD-em” – informuje na swojej stronie internetowej Fundacja obrońców życia.

  https://www.m.pch24.pl/zaklocanie-modlitwy–problemy-z-prawem–fundacja-pro-o-lewicowej-kandydatce-na-prezydenta-wroclawia,62293,i.html

  • tomaszgd said

   Marta Lempart: dzieci potwornie mnie nudzą

   “W GW wywiad z Martą Lempart inicjatorką Strajku Kobiet. Jest lesbijką, woli psy niż dzieci. To takie piękne i szczere”

  • obserwator said

   Nie dziwota że jest lesbijką.Z taką mordą żadnego chłopa nie znajdzie.Nie spotkałem jeszcze nigdy ładnej lewaczki.wszystkie wyglądają jak Niemki z NRD.Za to lewackie chłopy wyglądają jak typowe pedały z kokiem lub kitką na łysej głowie a’la Hare Kriszna.Cioty śmierdzące.

   • Anzelmik said

    hahahaha
    Potwierdzam. 🙂
    Jak patrzę na marsze feministek czy KOD to tak trudno tam dostrzec ładne osoby.
    Same jakieś takie cudaki z dziwnymi kolorowymi włosami czy tatuażami.

  • Anzelmik said

   Oby ta idiotka nie wygrała wyborów !
   Miejscem dla takich ludzi są zakłady zamknięte.
   Leczyć ich a nie promować.

 25. Pokręć said

  Artykuł sążnisty a św. Paweł to w kilku słowach wyłuszczył… Faktycznie, jak pisał, miał ducha do takich rad.

  • Atanazy said

   Pismo święte jest pisane w sposób niezwykle skompresowany i czasem nad jednym zdaniem można tyle deliberować, aż doktorat się napisze. To nie jest złe, a wręcz bardzo potrzebne.

 26. Ciocia said

  Atrakcyjny Kazimierz

 27. Ciocia said

  Śmieszne anegdoty x. Pawlukiewicza (cz.1)

 28. OSTOJA said

  KE o skutkach paktu Ribbentrop-Mołotow: „Zamordowano miliony ludzi, a pokolenia Europejczyków zostały psychicznie okaleczone”.

  Komisja Europejska przypomniała w środę, w przeddzień Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych, o skutkach paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki.

  https://wpolityce.pl/polityka/408975-ke-przypomina-o-skutkach-paktu-ribbentrop-molotow

 29. Marcin said

  Szczęść Boże, mam mały problem a mianowicie, chodzi o Litanie do Niepokalanego Serca Maryi, otóż chciałem pomodlić się tą modlitwą, ale w internecie jest kilka wersji tej modlitwy i nie wiem do końca która jest właściwa, czy ktoś z was drodzy blogowicze modlił się ów modlitwą i zechciał by pomóc ? 🙂

 30. Ciocia said

  Przysięga Małżeńska – Ślub

  • Ciocia said

   • Atanazy said

    Feminizacja dotyka najgłębszych pokładów nauczania Kościoła. Nawet tak doświadczony i mądry ksiądz jak ks. Drzewiecki skupia się w swoim nauczaniu na wymuszaniu (delikatnym, ale pod sankcją grzechu) na mężczyznach, by zachowywali się jak kobieta. By byli dla swoich żon jak kolejna psiapsiółka do wygadania się. Do tego oczywiście wypełniali wszystkie obowiązki w pracy, zmywali w domu i znosili kaprysy żon. To nie ma szans tak zadziałać, gdyż kobieta nie uszanuje takiego mężczyzny i w najlepszym razie zdominuje go i będzie nim lekko pogardzać. W najgorszym – znudzi się i poszuka emocji w nowej relacji. O wymaganiach w stosunku do kobiet ani słowa. I potem mamy takie właśnie nieszczęśliwe rodziny, ponieważ nawet ze strony Kościoła nie otrzymuje się należytego wsparcia i prawidłowych wskazówek.

    Obecnie najbardziej dyskryminowany jest na świecie biały, heteroseksualny ojciec. Szykanuje go lewica, która schlebia dewiacjom seksualnym oraz wszelkim związkom „nienormatywnym”. Zwykły, wierny mąż jest gorszy i nie zasługuje na ochronę. Kobieta ma nad mężczyzną wielką przewagę. Jeśli zechce, może sama zadecydować o zabiciu nienarodzonego dziecka. Jeśli odejdzie, zabiera żywe dzieci ze sobą i bierze alimenty, dzięki czemu może żyć z pracy porzuconego męża nie mając żadnych obowiązków względem niego. Do tej skrajnie niekorzystnej sytuacji dokłada się Kościół, który albo rozwadnia naukę małżeńską (zgorszenie idzie z samego Watykanu), albo ustami bardziej ortodoksyjnych kapłanów – jak ks. Drzewiecki – kładzie nacisk nie na to, co potrzeba. Europa wymiera, bo kobietom nie chce się rodzić dzieci, ale o tym ani słowa. Chociaż ich postawa to czysty egoizm oraz jawne pogwałcenie obowiązków małżeńskich, to ks. Drzewieckiego bardziej martwi to, że mężczyzna ma jakieś hobby zamiast wracać prosto do domu. I są młodzi mężczyźni, którzy tego słuchają i tak starają się żyć, myśląc, że dobrze robią. Porzucają wszystko dla kobiety, ale potem stają się dla nich nudni i kobiety nimi pogardzają, a związek nie jest szczęśliwy lub zupełnie się rozpada. Kobieta dlatego wybiera mężczyznę, bo ma on w sobie swój styl i coś pociągającego. Namawianie mężczyzn do rezygnacji z tego, co ich najlepiej definiuje, to zła rada szczególnie w ustach kapłana.

    • Ciocia said

     Jest też tato „pracoholik ” woli mieć dwa etaty niż niańczyć dzieci , bo szkoda czasu .Żona też widzi go w nocy przez 6 godzin .
     Takie małżeństwa nic nie łączy i stają się sobie z czasem obcy .
     Wszystkich szkoda ,bo ludzie popełniają błędy życiowe .

    • Ciocia said

     Atanazy czy rozpadają się bardziej małżeństwa katolickie ? Dlaczego winny jest Kościół ?

     Jak często rozwodzą się Polacy?

     W miastach rozpada się prawie co drugie małżeństwo.
     W 2016 roku rozwiodło się aż 64 tys. par, a dodatkowo wobec 1,7 tys. małżeństw sąd orzekł separację. I choć liczba rozpadających się związków była mniejsza o 3 tys. niż w 2015 r., nie można mówić o poprawie. To dlatego, że tzw. współczynnik rozwodów, czyli liczba rozpadających się małżeństw na 1000 nowo zawartych, pozostał praktycznie bez zmian.

    • Dzieckonmp said

     Przed chwilą dowiedziałem się że jeden z moich pracowników się rozwodzi. Przyszedł poprosić o zaświadczenie o zarobkach

    • Ciocia said

     To Adminie walcz o uratowanie małżeństwa .
     Pogadaj z pracownikiem .

    • Ciocia said

     Jak potrzebuje zaświadczenie o zarobkach to będą alimenty – są też dzieci .

 31. Adrian said

  Trevignano Romano 21 sierpnia 2018
  Moje dzieci, dziękuję wam za wasze modlitwy, dziękuję wam, ponieważ jesteście wierni Ewangelii i postępujecie zgodnie z moimi instrukcjami. Tym, co robią uczniowie, jest noszenie własnego krzyża, Jezus powiedział: kto nie przyniesie krzyża, nie może być moim uczniem. Wszystko, co się wydarzy, stanie się w oczach wszystkich i wszyscy rozpoznają prawdziwość tych wiadomości. Wy, wierne dzieci, pijcie gorzki kielich, a wasze cierpienia będą wielkie, ale pomyślcie o nagrodzie razem ze mną i moim Jezusem, módlcie się za Włochami, bo silne trzęsienie ziemi sprawi, że drżą. Bądź pokorny w cierpieniu, ale bądź silny w wierze. To jest moment, kiedy będzie wiele prób, nawet tych, które zakończą twoją misję. Teraz, błogosławię cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen. ”
  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=it&u=http://www.lareginadelrosario.com/&prev=search

 32. Adrian said

  Benedykt XVI jest ciężko chory i umiera. Tę informację przekazał starszy brat emerytowanego papieża, ksiądz Georg Ratzinger. Życie Benedykta jest zagrożone. Wszyscy z przerażeniem patrzą się na jego obecny stan.

  • Atanazy said

   To stara informacja.

  • i.want.to.be.saint said

   Nie prawda. Dwa tygodnie temu miałem okazję być w Watykanie. Przewodnik oprowadzający nas po Ogrodach Watykańskich powiedział, że tydzień wcześniej popołudniem spotkał Benedykta XVI jak spacerował po ogrodach (wyszedł do niemieckiej grupy pielgrzymów). Był bardzo podekscytowany, że miał okazję go spotkać i powiedział nam, że Papież jest w 100% sprawny umysłowo, jedynie widać, że spala się jak świeczka, ale sprawny nadal jest.

   • Atanazy said

    Niektórzy ludzie nadal nienawidzą Benedykta tak bardzo, że nie wystarcza im, że zamknął się w klasztorze. Jeśli mogą, to jeszcze i w taki sposób go szturchają, siejąc szkodliwe plotki.

 33. Adrian said


 34. Adrian said

  fragmenty…translator……..

  20 SIERPNIA 2013 ROKU – 10: 40 A.M.

  śmiertelnymi bracia, zbliżają się dni tej wielkiej próby i ludzkości nadal zdrętwiała przez grzech; Nie zdają sobie sprawy, że to, co nadchodzi jest ucisk, jak nigdy wcześniej nie widziała w tym świecie……..Pozostańcie w Łasce Najwyższego…..by konsekrować Krwi Chrystusa, Glorious Serc Jezusa i Maryi; umieść Zbroję Duchową i wzmocnienie Psalmu 91; modląc się w każdej chwili z Różańca Świętego i robi mój Egzorcyzmy tak, że w ostatnich dniach panowania mojego przeciwnika, może pojawić się odeprzeć ataki dzień i noc, przed złymi siłami………….
  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

 35. Adrian said

  Małe niemieckie miasto zmieniło się nie do poznania po przyjęciu 1200 uchodźców

  Mieszkańcy Boostedt w niemieckim landzie Szlezwik-Holsztyn skarżą się, że „nie poznają własnego miasta” po ściągnięciu do niego 1200 tzw. uchodźców…..„W sklepach towary są kradzione………Poza tym zostawiają stosy śmieci i wykorzystują każdą dostępną przestrzeń, aby usiąść i napić się piwa” ………..
  https://ndie.pl/male-niemieckie-miasto-zmienilo-sie-nie-do-poznania-po-przyjeciu-1200-uchodzcow/
  ==========================
  Kleszcze giganty w Niemczech! Mogą przenosić śmiertelne choroby. Naukowcy boją się, że kleszcze giganty zadomowią się w naszej części Europy
  http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-agro/zwierzeta/a/kleszcze-giganty-w-niemczech-moga-przenosic-smiertelne-choroby-naukowcy-boja-sie-ze-kleszcze-giganty-zadomowia-sie-w-naszej,13424221/

 36. krystynka said

  co powiecie po obejrzeniu tego filmiku ?…

  • Dzieckonmp said

   nie chce tego oglądać. Nie mam czasu na bajki

  • Ciocia said

   Są dzieci które do 5 roku życia widzą duchy i mogą być w pewnym rodzaju medium. Po pewnym czasie to im mija .
   Być może jakaś dusza błąka się po świecie i nie chce odejść .

 37. krystynka said

  Bóg powołuje nieudaczników….

 38. Ciocia said

  Spytaj matki

 39. Ciocia said

  Fajna Żona

 40. Ciocia said

  Taniec

 41. Halina K said

  Kiedy małżonek małżonka odmawia seksu ?

  Wtedy gdy wygasa miłośc, ta która pchnęła na wspólna droge małżeńską ,

  Bo akt współżycia cielesnego, jest dopełnieniem miłości ofiarnej , szczerości ,przyjaźni itd,.
  Tej która trwać powinna między obojgiem małżonków do końca zycia ..
  A gdy nie ma miłości ofiarnej , bo zżarła ją miłośc własna egoistyczna ,to zaczynają sie problemy, i to w każdej sferze życia małżenskiego .
  Gdy zapanoszy sie szatańska miłośc własna , która zabija i pasożytuje na miłości ofiarnej ..
  to życie w takim małżeństwie jest gehenną .

  A gdy małżeństwo jest uzywane tylko do egoistycznego zaspakajaknia potrzeb seksualnych , z pominieciem czynienia tego ,co potrzebne jest , aby wzrastała i rozwijała sie Miłośc prawdziwa ta, której kolebką byc powinna rodzina, ta która daje bezinteresownie z siebie dla dobra współmałżonka i członka rodziny ,wówczas szczęścia i radości w takim małżeństwie nie ma .

  I nawet uprawiany seks co godzine nie da tego ,co dałby , gdyby był uzywany zgodnie z tym, jak to czynionym byc powinno , jak było w zamyśłe Boga .
  Człowiek zwiedziony przez szatana bawi sie seksem .
  Używa go jako rozrywkę , jako powód do przeżywania przyjemności .
  A przecież Bóg Stwórca powołał go do istnienia po to ,aby w radości i szczęściu, w uniesieniu miłosnym był poczynany nowy człowiek .

  I cóż szczęśliwym jest teraz człowiek gdy sie seksoli z kim popadnie i ile sie tylko da ?
  Gdyby sam seks dawał szczęście , to ci którzy używaja seksu zarobkowo byliby najszczęśliwszymi ludzmi swiata .
  A czy są ?
  Czy gwarantem trwałości małżeństwa jest uprawianie seksu 3 razy dziennie ?
  Nie .
  Bo Małżeństwo nie opiera sie na seksie w 100 %, lecz jest składową wielu czynników .

  Prawda jest to, że szatan namieszał tak, aby zniszczyć małżeństwo i rodzinę ,przez wprowadzenie szatańskiej zarazy i błędne rozumowanie przez człowieka rzeczywistości, w której przyszło zyc

  Tylko trwanie w zasadach i prawach stanowionych przez Boga daje możnośc utrzymania sie małżeństwa w prawidłowym funkcjonowaniu .
  W prawidłowym stanie , w tym w którym wszyscy członkowie rodziny są szczęśliwi i wszyscy moga wzrastać i może następować harmonijna samorealizacja .
  A widok jaki przedstawia soba ta rodzina, jest miły Bogu
  Wszystkie inne dodatki czynią szatańskie spustoszenie i problemy, rozbijające małżeństwo i rodzinę .

 42. Ciocia said

  Kabaret Starszych Panów ‚No co ja ci zrobiłem’, ‚Shimmy szuja’

 43. krystynka said

  Polska zaatakowana bronią biologiczną !!!!!!!!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: