Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Jedne z najbardziej haniebnych słów wypowiedzianych przez duchownego.

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 listopada 2018


 

 

Słowa kardynała Nycza – „Potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże” dotyczące działalności HGW to jedne z najbardziej haniebnych słów wypowiedzianych przez duchownego w Polsce. Wstyd!

Komentarzy 113 do “Jedne z najbardziej haniebnych słów wypowiedzianych przez duchownego.”

 1. przeklejka said

  A słowa „Potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże” dotyczące działalności HGW

  Królestwo Boże???
  raczej królestwo szatańskie
  a dokładniej eskimoskie
  Nie zastanawia was fakt że Imperator Europy Tusk
  już dwa razy spowiadał się na komisji śledczej
  Hanka jeszcze ani razu

 2. Józef Piotr said

  Abp Nycz zrobił co chciał
  Wywołał powszechne ZGORSZENIE w Polskim KRK
  Piekielne zgorszenie
  Czas mija a tu nie ma reakcji jego „braci” w Biskupstwie ani jakiego kolwiek Duchownego
  na co czekają ?
  W owieczki z Diecezji Warszawskiej też jakoś cicho
  Ks Piotr dostaje zawału serca ……….
  On to od dawna to widział

  • Zorrro said

   Książe widać ma szerokie sumienie…Nie wiem czy zmieści się w wąskim i niskim wejściu do Królestwa Niebieskiego – przypomina mi się w tym momencie wejście do Bazyliki Narodzenia Panskiego – trzeba moco się pochylić, bardzo mocno ….
   Boże miej go w swojej opiece – bo mówi jakby postradał zmysły…

  • Inka0 said

   Orędzia podyktowane Vassuli Ryden
   OSTRZEŻENIE PRZED ZDRADĄ
   16.05.1988
   Vassulo, w okresie krótszym niż dwa lata, na­uczy­łem cię wiele o Moich Boskich Dziełach, zaw­sze tak ta­jemni­czych dla ludzi, dla ich zdolności zgłę­biania ich. Widzisz, Mo­je dziecko, te Boskie Dzieła prze­kra­czają ludzkie zrozumienie. Wiele dusz nie od­po­wiada na Moje Dzieła, ponieważ nieliczni są ci, któ­rzy chcą się zmie­nić.
   Te dusze są przywiązane do świata, do tego, co ma­terialne. Chociaż określają się jako duchowe, nie są takie, ponieważ przy­wią­zu­ją się do tego, co widzą swy­mi cielesnymi o­czami i czego dotykają ciałem. Są zawzięte i żyją bezowocnie. Ich serca nie otworzą się, aby pozwolić wylać się na nie Mojej Boskości. Tak, istnieje wiele czynników przeszka­dza­ją­cych im po­zo­stawać w Mojej Światłości. Po­wiedziałem i wciąż będę powtarzał te ważne słowa: „Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” nig­dy. Bądźcie niewinni, miejcie dzie­cięcą wiarę, a wtedy ogarnie was Moje Boskie Światło i jak kwiaty zwróci­cie się do słońca, otworzycie się i pozwolicie Mojej Świat­łości wniknąć w was. Zrozumcie, Moje umiłowa­ne dzieci, że Ja jestem zawsze z wami. Moja Miłość do was jest niestru­dzona.
   Wszystko, co mam do powiedzenia, zo­sta­nie za­pisa­ne. Jestem zawsze blisko was, aby was kochać i po­u­czać. Niech ci, którzy mają u­szy, słuchają. Niech usły­szą, że to Ja, Jezus, wasz Pan, ob­jawiam Samego Sie­bie poprzez to narzędzie. Nigdy was nie opu­ściłem…
   Módl się za te wszystkie dusze, które je­sz­cze nie po­jęły Pisma Świętego; za du­sze źle inter­pre­tu­jące tak wie­le jego frag­mentów, odrzucające całe czę­ś­ci, które mo­głyby was oświecić, i wykorze­niające li­cz­ne ele­men­ty, które mogłyby wlać w was światło.
   Po­słuchaj i spróbuj zrozumieć.
   Był raz siewca, który przy­gotował ogromne pole. Do obsiania go wybrał naj­lepsze ziarno, aby otrzymać naj­lepszą pszenicę! A kie­dy żniwo – o, jakże wielkie żni­wo! – było gotowe do zbioru, jego nieprzyjaciel wy­s­łał na jego pole gromadę kruków. Poleciały na to pole, na którym pracował i przy­gotował z tak wielką mi­ło­ś­cią i za cenę tak wiel­kich ofiar. Pole to – na któ­rym żni­wo było gotowe i obfite – mogłoby wyżywić ca­­ły kraj, nikogo nie pozo­stawiając o głodzie. Kruki posłane przez nieprzyjaciela zaczęły dziobać to tu, to tam, po­że­rając i pustosząc jak tylko to możliwe. Gdyby sie­w­ca, widząc to wszystko, nie posłał swych sług, aby prze­gonili kruki, znisz­czy­łyby cały plon.

   Siewcą jestem Ja, Pan. Zasiewem jest Moje Sło­wo, Nieprzy­ja­cielem – szatan. Kruki to dusze znaj­dujące się pod wpływem szatana, niszczące od czasu do czasu, przez wiele lat ważne ele­menty Moich Słów. Jednak Ja, Jezus Chrystus, Pan, będę się uka­zy­wał wie­le, wiele razy, aby przynieść wam te bra­ku­jące skład­ni­ki. Upiększę i odnowię Mój Koś­ciół. Kocham cię, stwo­rzenie. Cały Mój Koś­ciół zostanie odnowiony. Te elementy, które zo­staną wam zwrócone, upiększą Go i uczynią doskonałym. Jednak najpierw ukoronuję Pio­t­ra, Piotra-Moich-Baranków. Da­łem mu to imię i zacho­wa je. Wejdę do Mojej Świątyni dokładnie tak, jak u­czy­ni­łem to wtedy, kiedy byłem na ziemi. Uderzę Mo­im Pasem Dosko­nałości wszystkich tych oszustów. Wejdę z siłą i obalę wszystkich czcicieli pienią­dza.
   Wejdę do «Jeruzalem», aby Nowe Jeruzalem mo­gło ujrzeć Światło. Usunę te bloki i otworzę Drogę.
   To, Vas­sulo, będzie znane jako Wielki Ucisk Mojego Koś­cioła. Włożę wtedy w rękę Piotra żelazne berło, którym będzie bronił Mo­je owieczki. Tym zaś, którzy nie wie­dzą i py­tają się jeszcze: «Dlaczego powinniśmy mieć przewodnika?», mówię:
   Czy kiedykolwiek wi­dzieliście lub słyszeliście o owczarni bez pasterza? Ja jestem wa­szym Boskim Pasterzem i wybrałem Piotra, aby strzegł Moich baran­ków aż do Mojego Powrotu. Nałożyłem na niego tę odpowiedzialność. Po co więc wszy­s­t­kie te kłó­tnie? Po co te wszystkie próżne dys­ku­sje? Tym zaś wszy­stkim, którzy nie znają jeszcze Mo­ich Słów, mó­wię, aby przeczytali je w Pismach. Znaj­dują się w świa­dectwie Jana, Mojego Ucznia.
   Zjednoczę Mój Kościół i otoczę was Moimi Ra­mio­na­mi w jed­nej owczarni, ponieważ dzi­siaj, rozwijając zbyt wiele wspól­not, jeste­ście wszyscy rozproszeni w grupach, po­dzie­leni. Roz­człon­kowaliście Moje Cia­ło, a tak NIE MOŻE BYĆ! Wszystkich was zjed­no­czę.
   Potem Ja i Piotr będziemy działać razem. Pokażę mu Moje ukryte elementy, ukażę mu wielką liczbę Moich Tajemnic, aby go uzdolnić do nauczania Moich dzieci. Dzięki temu nauczaniu uj­rzycie Nowe Niebo i Nową Zie­mię. Ja, Pan, odnowię mury Mo­jego San­ktua­rium.
   http://vassula.pl/ostrzezenie-przed-zdrada.html

   • Inka0 said

    c.d. przepraszam,że takie długie orędzie wstawiam, ale to co zostało powiedziane w 1994 r. spełnia się na naszych oczach!

    3.10.1994

    Ach! Vas­sulo, jak bardzo cierpię z powodu te­go po­ko­­le­nia. Na ich pustyni wyciągam do nich Mo­ją Rękę – do waszych wysuszo­nych dusz, które przy­­chodzę o­ży­wić – lecz oni zdają się nigdy nie wi­dzieć Mojej zba­w­czej Ręki…
    …prorokuj w Moim Imie­niu, i powiedz Memu lu­do­wi o Moim Nowym Przy­­­­mie­­rzu, że teraz nadcho­dzą dni, w których Na­sze Dwa Serca zostaną na nowo prze­­szy­te.\
    Moi wro­go­wie przygo­towują się do opano­wa­nia Mojej Świą­ty­ni, Mojego Ołtarza i Mo­jego Ta­ber­nakulum, aby wznieść stra­szliwą ohydę. Nad­cho­dzi czas wiel­kiego utrapienia, któremu nie było rów­nych, od­kąd na­rody po­wstały. Siłą i zdradą zapanują nad Mo­im Domem. Bunt już się dokonuje, ale w ta­jem­ni­cy. Za­nim Bu­n­townik otwar­cie zbez­cześci Moją Świą­­ty­nię, ten, który go po­wstrzy­muje, musi być naj­­pierw usunięty. Och! Jak wielu z was upadnie z powodu jego po­chlebstw! Moi je­dnak nie ulegną. Od­­dadzą ra­czej swo­­je życie za Mnie.
    Mó­wię wam to ze łzami w oczach: «Przez tego na­je­ź­dźcę bę­dziesz doświadczony Ogniem, ludu Mój…» Je­go oblężnicze ma­szyny są już rozstawia­ne po świe­cie. Lew opuścił swoją kry­jów­kę…
    Po­słuchajcie choć tym ra­zem i zrozumiejcie:
    Najeźdźca jest człowiekiem uczonym – z tych u­czonych, któ­rzy służą Bestii i zaprzeczają Mojej Bo­s­­ko­ści, Mojemu Zmar­twych­wstaniu i Moim Tra­dy­cjom. To o nich mówi Pismo: «Po­nieważ serce twoje stało się wy­nio­słe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja za­siadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz – a prze­cież ty je­s­teś tylko czło­wiekiem a nie Bogiem i rozum swój chciałeś mieć równy ro­zu­mowi Bo­że­mu…»
    Dziś, Moja córko, znalazłem serce nie podzielone. Mogę na nim wypisać te tajemnice, które były zapie­czę­towane, po­nie­waż teraz wypełnią się bez wąt­pie­nia. Pozwól więc Mojej Rę­ce wypi­sać te sło­wa na two­im sercu, Moja córko:
    Kiedy ten, który miażdży władzę Ludu Świętego, sam zajmie miejsce na Moim Tronie – razem z kup­czą­­cymi Moją Tradycją – o­be­cność jego będzie jak­by wznie­sieniem boga w centrum Mojej Świątyni. O­­strze­g­łem was. Nadal was ostrzegam, lecz wielu spo­­­ś­ród was słucha nie rozumiejąc… Budujecie dziś, lecz mó­wię wam: nie będziecie mogli dokończyć swe­­­go dzie­ła… Otwórzcie wszyscy oczy i zo­ba­­cz­cie spisek w Mo­im Domu…
    Spisek i zdrajcy kro­czą ra­zem: jeden z tych, którzy zasiadają przy Moim Stole, buntuje się przeciwko Mnie i prze­ciwko wszyst­kim mo­com Mojego Kró­le­s­t­wa. Mówię wam to te­raz, aby­ście – kiedy na­dejdzie ten czas – zro­zu­mieli w pełni Moje Słowa i aby­ście u­wie­rzyli, że od po­czą­t­ku Ja, Bóg, byłem Autorem tego wo­ła­nia.

    Powiem wam teraz coś, co było przed wami za­cho­wywane w ta­jemnicy. Ujawnię przed wami rze­czy no­we, rzeczy ukryte i wam nie znane. Wielu z was utraci wiarę i będą czcić tego Kupca, po­nieważ u­żyje po­ch­lebstw, sprzymierzy się z lu­dem obcego boga: z uczo­nymi waszego czasu, z tymi, którzy od­rzucają Moją Bo­skość, Moje Zmartwychwstanie i Moje Tradycje …i podepczą Moją Ofiarę. Ponieważ słabe jest serce ludzi, wie­lu go przyjmie, nada im bo­­wiem wielkie godności, gdy ich serca go uznają.

    Mój Kościół będzie musiał znieść wszystkie te cie­r­pienia i zdra­dy, które Ja sam zniosłem. Jesz­cze je­den raz jednak muszą się wy­pełnić Pisma mó­wią­ce: «U­de­rzę Pasterza, a roz­pro­szą się owce». Bą­dź­cie więc po­­słuszni temu Paste­­rzo­wi, cokol­wiek się stanie; je­mu pozostańcie wierni, nie – żad­ne­­­mu in­nemu. Wasz Pa­sterz zostanie uderzony… a jęki Mo­jego ludu prze­szy­ją Nie­biosa. Kiedy Moje mia­sto będzie już tylko po­lem ruin, zie­mia się roz­stąpi, ro­zerwie i zostanie wstrzą­śnięta.
    Kiedy to wszystko się stanie na waszych oczach, wte­dy iskra roz­błyśnie na Wschodzie. Ze Wschodu wy­ciągnie się ręka wierna w obronie Me­go Imienia, Mojej Czci i Mojej Ofiary. Gdy bluź­nier­stwa wy­le­ją się z ust Bestii, wte­dy zostanie o­fiarowane serce na Wscho­dzie dla ocalenia tego bra­ta, który stanie się łu­pem Złego. Gdy traktaty zos­ta­ną pogwałcone, pro­rocy od­rzuceni i za­bici, wtedy da się słyszeć szla­che­­­­­tny głos ze Wschodu: «O, Niepo­konany, uczyń nas na nowo go­dnymi Twego Imie­nia. Czy możesz nas teraz uczy­nić Jednym w Twoje Imię?…»
    Szatan znajduje się na drodze do Mojego Tronu. Zgromadźcie wasze wspólnoty i powiedzcie im, że Ja, Je­zus, opatrzę wasze rany, kie­dy nadejdzie czas. Na­sze Dwa Serca staną się waszym jedynym schro­­nie­niem w dniach waszego utrapienia. Wy, których kocham tak czule, posłuchajcie i zrozumiej­cie!
    Chcę, abyście byli odważni. Nie lękajcie się w dniach tego wielkiego ucisku. Brońcie nadal Mego Sło­­wa, Mojej Tradycji, nie przyjmujcie doktryn lu­dz­kich i wymyślonych, które Mój wróg doda i pod­pi­­sze włas­nym piórem. Jego podpis zostanie do­ko­na­ny krwią – krwią odebraną dzieciom, którymi po­słu­gu­ją się w swoich morderczych wtajemniczeniach, któ­­rych celem jest jego nomina­cja!
    …Moi przyjaciele, czekając na Ju­t­rzenkę – gdy tra­ktaty są gwałcone, gdy bunt osiąg­nie swój szczyt – po­d­­nieście oczy i po­patrzcie na Wschód. Spójrzcie na Ju­t­rzenkę, zobaczcie światło, które rozbłyśnie od Wscho­du. Patrzcie na wypeł­nianie się Mojego Pla­nu. Kiedy czło­wiek spra­­gniony, z wy­su­szo­nymi us­ta­mi będzie szu­kał wo­dy, Ja – w całej Mojej Wspa­nia­łości i Mojej Wsze­ch­władzy – zstąpię na was jak Rzeka z Moim No­wym Imie­niem.
    http://vassula.pl/ostrzezenie-przed-zdrada.html

 3. La Salette said

  Warto przeanalizować sytuacje z ambasadorem USA.
  Ona działa w ściśle określonych ramach i ma poparcie nie tylko lobby związanego ze stacją Discovery.
  Sprawa może iść na noże.
  Film TVN był ustawka pokazująca niby faszyzm w Polsce.
  Dlaczego i kiedy on został wyemitowany? Popatrzcie i zobaczcie, kto na tym zyskał …(polski rząd cofną ustawę, wiemy jaką, chodzi o grube pieniądze od Nas…)
  Ten kto zyskał, ten stał za emisją materiału TVN.
  Metody z „Przedsiębiorstwa Holocaust”…
  idzie o bardzo wysoką stawkę i znowu obawiam się iż „podkulimy” ogon…

 4. Dzieckonmp said

  zaproponowałbym taką modlitwę wiernych

  Dziękujemy Bogu za Klątwę, tęczę na Zbawiksie, za Golgota Picnic i wylanie prof Chazana, i usunięcie św Zofii z nazwy szpitala

  • Zorrro said

   Spróbuj to zaproponować księciu kard. Nyczowi…

  • Alutka said

   Ta ironia nie do śmiechu , Panu Bogu należą się za to wynagrodzenie i przeprosiny zwłaszcza z ust kościelnego dostojnika. Cierpliwość Boża też ma swoje granice tylko szkoda że zapłaci cały naród a Warszawa szczególnie.

  • Inka0 said

   oraz pokaz mody w Kościele św. Augustyna za panowania tej pani, na którym była cała „śmietanka” Warszawy —–

  • Anzelmik said

   To nie wszystko…
   Za wyrzucenie tysięcy rodzin Polskich na bruk…
   Za przyczynienie się do zmarnowania milionów złotych na nieudane inwestycje…
   Za spalony most Łazienkowski (nikogo nie ukarano )…
   Za brak odwagi by stanąć przed komisją…

 5. La Salette said

  Chińskie manipulacje ludzkimi genami. Zmodyfikowane dzieci mają być odporne na HIV.
  https://www.m.pch24.pl/chinskie-manipulacje-ludzkimi-genami–zmodyfikowane-dzieci-maja-byc-odporne-na-hiv,64406,i.html

 6. szach said

  ostatnio zachęcałam was do lektury ks. Pranajtisa „Chrześcijanin w talmudzie Żydowskim”. Zachęcam wszystkich do kształcenia się . Powieści czyta się przyjemnie, ale prawdziwa wiedza jest w książkach trudnych. Skoro Żydzi uważają, że nawet najlepszy chrześcijanin zasługuje na śmierć, to nie dziwmy się, że taki S.Morel uratowany przez Polaków z narażeniem życia, mordował Polaków jak bestia. Znalazłam w tej lekturze też ciekawe wyjaśnienie , dlaczego choć Niemcy mordowali w komorach gazowych Żydów, ci mają nienawiść do Polaków a nie do nich. Taki szczególik w wyjaśnieniu znaków pisma oryginalnego w Talmudzie który jest tak objaśniony:
  ” W języku niemieckim. – Używają, gdy wyjaśniają wyraz hebrajski
  po niemiecku, żydzi mówią, że Aszkenaz syn Gomera,
  syna J a fe ta (Genesis X, 3) jest ojcem Niemców.”

  Rozumiecie teraz, dlaczego Żydzi są tak nielogiczni w swoich sympatiach i antypatiach ? My Polacy, jako katolicy, jesteśmy dla nich najbardziej znienawidzeni. Teraz już nic mnie nie jest w stanie zdziwić w ataku na Polskę. Ani to, co UE płynie, ani to co z Rosji czy z USA. O Izraelu nie mówiąc. Teraz też rozumiem , że ludzie KO są w stanie tak nienawidzić prawdy i nie mają za grosz wstydu , by wszystko wypaczać , przekręcać i bezczelnie kłamać. Po prostu, traktują nas jak wypsnęło się Bartoszewskiemu. Czyli- bydło. W talmudzie są tego liczne nakazy.
  Niby to wszystko się wie, ale jak ma się kawę na ławę, dokładnie zacytowane, to ciarki po plecach przechodzą.

  • Leszek said

   Szachu! Zob. w Gł. wpisie „Wileńska młodzież w hołdzie Powstańcom Warszawskim. Przejmujący teledysk…” z 23 listopada 2018, w poz. 8 (nowsze komentarze), na Twój wpis z dn. 26 listopada 2018 @ 10:31. Pozdr. w Panu

  • szach said

   Niech Chrystus Król Polski sam wymierza sprawiedliwość. W końcu to Jego królestwo i On tu jest władcą 🙂 Jakie siły stały za wywindowaniem Nycza, możemy się domyślać po tym, kogo ma sobie za przyjaciół. Nie spodziewajmy się z tej strony miłości i dobroci dla Polaków. Ale też miłujmy nieprzyjaciół swoich i módlmy się za tych, którzy nas nienawidzą. To my jesteśmy solą Ziemi . Kto pije niegodnie Krew Pańską, ściąga na siebie wieczną karę. Ratujmy dusze.
   Mszę odprawił i dobrze. Trzeba się modlić i Bogu za wszystko dziękować. Również za to, co trudne i bolesne. Pan Bóg wie co robi. My, jako Jego dzieci, mamy postępować tak, jak nas Chrystus naucza . Mamy nie tylko modlić się, ale też jako żołnierze Chrystusa, walczyć . Mamy obowiązek bronić wiary świętej. Mamy obowiązek bronić prawdy i sprawiedliwości. Byle byśmy nie byli ciepłymi kluchami , to z Chrystusem, wygramy nie jedną bitwę.
   Jeśli będziemy się modlić za Nycza, Gronkiewicz, Komorowskiego…, to zyskamy błogosławieństwo .I o to nam przecież chodzi. Nadal módlmy się za Polskę. Jak kiedyś napisałam na transparencie, który niosłam na Marszu-” Zwyciężymy Różańcem”.

 7. La Salette said

  O gruntach rolnych w Getin Noble Banku. Ta historia miała nie ujrzeć światła dziennego.
  https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/afera-gruntowa-w-getin-noble-banku/yh2m8pf

 8. La Salette said

  Gdy wojny będą narastać, przyjdzie czas na otwarcie drugiej pieczęci.
  Wiedz, że Izrael, na który tak bardzo wpływa zachód zostanie odrzucony i zdradzony przez USA, kiedy będzie się tego najmniej spodziewał.
  Wówczas holokaust, o którym mówię, będzie miał miejsce.
  Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Izraelitami, którzy nadal będą cierpieć za swoje grzechy, aż do Mojego Drugiego Przyjścia.
  http://paruzja.info/2012.03.10_15-30.php

  • Zorrro said

   Za Izrael czy za izraelitami?
   To naród wybrany – wg zapowiedzi bedzie cierpiał, by nie zostać potępionym – a wg ich obecnego trwania poza Chrystusem, musieli by zostać odrzuceni na zawsze. Jednak Bóg zawarł z nimi przymierze – obiecał, że nigdy ich nie opusci- dopuszcza chrzest krwi dla wypełniania obietnicy…
   Zatem porzucenie przez mocarzy Zachodu to w gruncie rzeczy łaska…
   Baczmy byśmy i my Polacy nie sprzeniewierzyli się łasce wiary… Ciągle 1/3 Polaków a może dziś i więcej, wybiera droge poza Chrystusem.
   Módlmy się za nich…

   • La Salette said

    Co do Warszawy.
    Objawienia dla Rozalii Cielak, orędzia w Siekierkach coś dały? Bóg Ostrzegał. Co spotkało Warszawe w czasie II WS wiemy… Teraz po HGW znając jej działania wybierają jej syneczka Trzaskowski ego…
    Dziś szedłem rano do Sanktuarium Sw Andrzeja Boboli w Warszawie. A na przystanku, na którym stoją też dzieci taka reklama.

    • Atanazy said

     Te gumy reklamują po całym kraju przecież.

    • La Salette said

     Ja w swoim mieście tego nie widziałem.
     Chodzi o zakłamanie samej formy reklamy…

    • :) said

     Nie szukajmy na siłę diabła za każdym „krzakiem”. Po co tracić na darmo energię? Czy nie lepiej wykorzystać ją na spełnianie Woli Bożej? Być może on tam jest (szatan), ale my mamy się skupić na Panu Jezusie, bo w pewnym momencie może się okazać, że nieświadomie służymy szatanowi nie Bogu. Co do tej reklamy, to fakt, że pozostawia ona bardzo wiele do życzenia, ale osobiście bardziej (tak mi się wydaje) prosiłbym Boga o Miłosierdzie i ograniczenie jej wpływu na potencjalnych Odbiorców oraz Miłosierdzie Boże zarówno dla jej Pomysłodawców, jak i Zleceniodawców, niż umieszczał w internecie. Przepraszam, za krytykę, ale mam jeszcze w głowie dyskusję o sklepie Lewiatan. Oczywiście, „pióro” i „kartka papieru” wszystko przyjmie, tylko co mają ludzie zrobić? Życie jest życiem, a teoria teorią. Co mają zrobić ludzie, jeśli jedni mówią, te sklepy niemieckie, inni, te rosyjskie, a jeszcze inni, te mają nazwę diabelską, itd. Po prostu w takiej sytuacji to chyba trzeba z głodu umierać, bo gdzie tu cokolwiek kupić do jedzenia?! Oczywiście chciałbym mieć w Polsce polskie sklepy, ale ich jest jak na lekarstwo. Idzie zwariować. Przepraszam, uniosłem się trochę.

    • Pokręć said

     Nawet nie wiem, co mnie omija i jestem szczęśliwy. Od dobrych 5-ciu lat może kilka razy byłem w centrum dużego miasta. A u mnie na wsi reklam nikt nie wiesza po przystankach. I bardzo dobrze. Jestem zacofany i dobrze mi z tym w Ciemnogrodzie.

    • szach said

     przy takiej ilości reklam , która jest w miastach, stają się niezauważalne jak płytki w chodniku.

  • przeklejka said

   La Salette said
   Wiedz, że Izrael, na który tak bardzo wpływa zachód zostanie odrzucony i zdradzony przez USA, kiedy będzie się tego najmniej spodziewał.
   Wówczas holokaust, o którym mówię, będzie miał miejsce.

   Wszystko Eskimosi zaplanowali
   Ci sprytni bogaci i dobrze poinformowani
   już przenoszą się do Europy Środkowej
   w tym do Polski
   W Izraelu zostaną biedni i niedoinformowani
   aby znów cudzymi rękami tym razem islamistów
   zginąć jako kozioł ofiarny , aby ci cwani i bogaci
   co uciekli z Izraela mogli kolejne 100 lat eksploatować
   świat za kolejny holokaust
   Podczas II WŚ przecież to samo zrobili rękami Niemców

   • Halina K said

    A co będzie ,jezeli własnie tych na zachodzie bogatych dotknie holokaust ?
    przecież zydzi maja wyważać drzwi dio kościołów aby sie ochrzcic ,
    Wątpie żeby ci bogacze chcieli z tego skorzystać .
    I to włąśnie ich spotka ten holokaust w imie Bożej sprawiedliwości .
    Nie szatańskiej .
    A jak będzie zobaczymy jak pożyjemy . Teraz to możemy sobie tylko pogdybać .

 9. Józef Piotr said

  Zbyt podobne by spać spokojnie #MosbacherGoHome
  Im więcej farby, silikonu i botoksu tym mniej klasy oraz rozumu…
  Czyż nie jest to po prostu świadectwo naszych czasów?

 10. Józef Piotr said

  portal tvp.info 🇵🇱‏Konto zweryfikowane @tvp_info · 7 godz.7 godzin temu
  Płk Grzegorz Małecki: Takich podobnych incydentów na Morzu Azowskim w ostatnim roku było więcej niż sto. Można się było spodziewać, że to zmierza w jakimś konkretnym kierunku i będzie ulegało nasileniu
  #wieszwiecej #Ukraina #MorzeAzowskie

  https://pbs.twimg.com/card_img/1067327907721183233/LUa7svpa?format=jpg

  Cz6li jest to USTAWKA

 11. Józef Piotr said

  27 listopada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika.

 12. La Salette said

  Burza i dyskusja teologów po słowach Benedykta XVI o Żydach. Papież-senior odpiera zarzuty
  Benedykt XVI pisze, że „judaizm i chrześcijaństwo oznaczają dwa sposoby wykładni Pisma. Obietnice dane Izraelowi są dla chrześcijan nadzieją Kościoła. Kto się tego trzyma, bynajmniej nie kwestionuje podstaw dialogu judeo-chrześcijańskiego”. Papież senior pisze dalej, że Chrystus polecił głosić Słowo wszystkim narodom i kulturom. Dlatego „nakaz misyjny jest uniwersalny – z jednym wyjątkiem: misjonowanie Żydów po prostu dlatego nie było przewidziane i konieczne, ponieważ tylko oni sami spośród wszystkich narodów znali «Boga nieznanego»”.

  W stosunku do Izraela więc liczy się nie misja, ale dialog o tym, czy Jezus z Nazaretu jest „Synem Bożym, Logosem”, na którego – wedle Jego obietnic skierowanych do swojego narodu – czeka Izrael i, nie wiedząc tego, czeka ludzkość.

  https://m.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,7664,burza-i-dyskusja-teologow-po-slowach-benedykta-xvi-o-zydach-papiez-senior-odpiera-zarzuty.html

  • Zorrro said

   Ten dialog z tezą o jedynym Mesjaszu- Jezusie Chrystusie, jest nieco inną misją niż wobec pogan ale to też misja!
   Tyczy się to zresztą może 5-10% populacji żydów…reszta jest w głębokim pogaństwie praktycznego ateizmu…czyli wracamy do misji pierwotnej…

  • szach said

   musieli by odrzucić Talmud i dopiero może po kilku pokoleniach, coś by z tego dialogu mogło być. Moim skromnym zdaniem, uczeni w Piśmie i faryzeusze dobrze wiedzieli, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Oni takiego Mesjasza nie chcieli ! Odrzucili Go świadomie. Wprawdzie lud , którego trzymali w posłuszeństwie swoimi naukami, nie zna prawdy, wierząc swoim nauczycielom. Jednak nie może na polu zasianym koniczyną, wyrosnąć pszenica. Koniczynę sieją rabini a KK sieje pszenicę.Tak więc wszystkie pokolenia Żydów aż do dzisiejszego, trwają w błędnej nauce , wypaczonej i chyba niewiele mającej wspólnego z wiarą w Jedynego Boga-Ojca wszystkich ludzi. Jeśli Żydzi mają się nawrócić jako ostatni ze wszystkich ludów i narodów ziemi, to te rozmowy ekumeniczne mają małe szanse powodzenia . Dopóki Żydzi nie ucywilizują się tzn nie uznają nie Żydów za równych sobie ludzi i dopóki nie uznają 10 przykazań w całej rozciągłości a zwłaszcza nie zaprzestaną mówić fałszywie, nie ma szansy na jakiekolwiek, nawet najmniejsze, szczere porozumienie. Bo cóż z tego, że dziś zgodzą się na jedno czy drugie , skoro jutro uznają to za nieobowiązujące ich ? Z takimi ludźmi nie da się wspólnie egzystować na normalnych zasadach. Widzicie jakiekolwiek zażenowanie , gdy ustawka TVN z faszystami wyszła na jaw ? Nie. Jeszcze buta . A kiedy sądzono M.Kamińskiego , albo kiedy Sawicka wzięła łapówę, inna była narracja . Nie mogę ścierpieć takiej hipokryzji . Ci ludzie nie mają nawet krzty przyzwoitości. Nie ma szansy, żeby z Ewangeliami było im po drodze.

 13. Ciocia said

  Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono – Łk 21, 5 11 – 27 XI 2018

 14. Józef Piotr said

  Israel Shamir: „Polacy, przemyślcie swoją sytuację” 4. czerwiec 2018
  =========================================

  Polska

  Kraj w Europie

  Polska to wschodnio-europejski kraj nad Morzem Bałtyckim znany ze średniowiecznej architektury i żydowskiego dziedzictwa.

  – w ten sposób Google charakteryzuje kraj dumnych Polaków. Dla Polaka ta definicja jest bardziej bolesna niż trzy rozbiory jego kraju. Dlaczego zatrzymują się na Polsce, krzyknąłby.

  Dlaczego Google opisuje

  Anglia

  Kraj Zjednoczonego Królestwa

  Anglia, miejsce urodzenia Szekspira i The Beatles.

  Zamiast „Anglia to europejski kraj na wyspie na Morzu Północnym, znany z jamajskich rastafarian”?

  Współczuję wam, polscy przyjaciele. Bardzo poniżające być znanym nie z czynów waszych przodków, ani z potężnego miecza Jana Sobieskiego, który ocalił Wiedeń dla chrześcijaństwa, ani z wiedzy o gwiazdach Kopernika, ani z łagodnej muzy Mickiewicza i Chopina, a za coś całkiem marginalnego dla waszej kultury i historii, przynajmniej tak marginalnego jak rastafarianie dla Brytyjczyków.

  Rosjanie i Niemcy podzielili wasz kraj trzykrotnie, ale nie sądzili, że waszym jedynym pretekstem do sławy jest to, że byliście gościnni dla Żydów. Ta bardzo żydowska postawa jest typowa dla Ameryki w naszych czasach, ponieważ Stany Zjednoczone stały się bardziej żydowskie niż kiedykolwiek była Polska. I za gościnność odpłaca się wam podłą monetą.

  Na polskiej ziemi Żydzi mieszkali przez wieki, i żyli bardzo dobrze, aż przenieśli się na nowe pastwiska – do Ameryki, Niemiec, Rosji, Izraela. Mój ojciec był polskim obywatelem, i kochał swoje wspomnienia o ziemi i jej ludzie, i tak czuli inni Żydzi z jego pokolenia.

  Ale zorganizowane żydostwo miało inne pomysły.

  Konflikt między Żydami i Polską zaczął się kilka lat temu od antypolskich publikacji w amerykańskich mediach. Żydzi zaczęli prowokować Polskę. Przypominali o polskich starciach z Żydami w latach 1930 i 1940, nie wyjątkowej historii Polski. Wiele narodów ścierało się z Żydami, ostatnio naród Gazy.

  Ostatni bunt anty-żydowski, albo pogrom, w Europie wydarzył się w Anglii w 1947, nie w Polsce, i wywołała go nie jakaś patologiczna, nielogiczna, nieracjonalna nienawiść Anglii, a ohydny czyn Żydów: zamordowali dwóch angielskich żołnierzy, ich ciała powiesili na drzewie i zainstalowali w nich minę-pułapkę. Ale Żydzi nie chcą wspominać tych brytyjskich buntów, a zawsze mówią o problemach w Polsce. [in England in 1947]

  Powiedzieli, że nazistowskie obozy koncentracyjne zbudowano w Polsce, bo Polacy sympatyzowali z nazistowskimi planami unicestwienia Żydów. Coraz częściej nawiązywali do „polskich obozów koncentracyjnych” (zamiast nazistowskie obozy koncentracyjne w Polsce), mocno sugerując polski współudział w holokauście. Na tę salwę nadużycia Polacy odpowiedzieli uchwalając prawo zakazujące każdemu oskarżania ich o współpracę z nazistami pod karą więzienia. Żydzi byli wściekli [furious and called] i wezwali do świadomego łamania prawa wykrzykując „polski holokaust!”. (Warto obejrzeć to krótkie video żeby poczuć ich wściekłość).

  Był tego powód praktyczny, a także dyskursywny. Naciskając na Polaków, żydowskie organizacje postępowały zgodnie z planem, który wykorzystały z wielkim sukcesem przeciwko Szwajcarom. Chociaż znane aktywa żydowskie w szwajcarskich bankach były dość małe, Szwajcarzy poddali się presji i wypłacili miliardy dolarów organizacjom żydowskim. Teraz podobny plan wyłudzenia zaplanowały przeciwko Polsce.

  To był praktyczny powód, podczas gdy potrzeby ich walki o dyskurs wzywały Żydów do ochrony ich praw autorskich, tj. do trzymania w swoich rękach upoważnienia do decydowania i rządzenia tym, co jest holokaustem i kto jest winny tego. Polski przykład można zastosować wobec Amerykanów i Brytyjczyków, którzy mogą się zmęczyć oskarżaniem o to, że nie zbombardowania torów kolejowych prowadzących do obozów koncentracyjnych. Rzeczywiście, Donald Trump próbował już mówić o milionach nieżydowskich „ofiarach holokaustu”. Buntownicza Polska musiała zostać stłumiona.

  Zorganizowane żydostwo wezwało Polskę do zwrócenia im całej własności, która należała do pojedynczych Żydów w Polsce przed II wojną światową. Chociaż Żydzi stanowili małą mniejszość, byli bardzo zamożną mniejszością, i wielu Żydów posiadało wiele nieruchomości. W naturalny sposób byli to polscy obywatele. W czasach komunistycznych wiele polskich własności zostało znacjonalizowanych, niezależnie od wiary ich właściciela, żydowskiej, katolickiej, a nawet buddyjskiej. Ale w 1960 rozwiązano ten problem między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Polska rekompensowała obywatelom amerykańskim, których majątek został znacjonalizowany przez rząd polski, a Stany Zjednoczone zwolniły Polskę z wszelkich dodatkowych roszczeń i roszczeń odszkodowawczych.

  Teraz postanowili wznowić sprawę, domagając się mienia należącego do żydowskich właścicieli, którzy zginęli, nie pozostawiając żadnych spadkobierców. Jeśli właściciel umiera bezpotomnie, jego majątek trafia do państwa. To jest podstawowa zasada na całym świecie, a polscy Żydzi nie są wyjątkiem. Jeśli obywatel Polski, Jan lub Mojżesz (a nawet Ahmed) umrze bez testamentu, jego majątek w Polsce trafi do państwa polskiego. Żydzi chcą to zmienić. Mówią, że własność prywatna żydowskich obywateli polskich powinna być zwrócona Żydom, a dokładnie żydowsko-amerykańskim organizacjom.

  Organizacje te już dostały miliardy dolarów z niemieckich funduszy; te pieniądze przynoszą żydowskim urzędnikom atrakcyjne wynagrodzenie; to buduje pomniki i muzea poświęcone holokaustowi i pozwala Żydom walczyć w licznych sprawach sądowych wzmacniających ich hegemonię. Teraz chcą wstrząsnąć Polską, by uzyskać tylko $300 mld, czyli 60% krajowego PKB. Z pewnością to pozwoli wielu żydowskim funkcjonariuszom żyć w stylu, do którego się przyzwyczaili.

  Ameryka poparła to roszczenie, i kilka dni temu, S. 447, ustawa „sprawiedliwość dla niewypłaconych ocalonych dzisiaj (JUST) z 2017”, stała się prawem, ponieważ prezydent Trump podpisał ją po przegłosowaniu w Izbie Reprezentantów i Senat przegłosował w solidarności ponadpartyjnej. Teraz Polacy nie mogą po prostu lekceważyć tych roszczeń. Muszą przenieść każdą własność która kiedykolwiek należał do Żyda, w ręce amerykańskich organizacji żydowskich.

  Jeśli i kiedy podobne prawo zostanie wprowadzone w życie w USA, amerykańskie organizacje żydowskie odziedziczą po Chomskym i Unz, mnie i Giladzie Atzmonie, Amazon i Soros Fund. Jest to jawne szaleństwo: za kilka lat organizacje żydowskie staną się bogatsze niż Rothschild i Rockefeller.

  Organizacje żydowskie zbierające haracz są również bardzo bogate. Mają brudną historię oszustwa z dziesiątkami wyroków skazujących; wydają znacznie więcej pieniędzy na swoje pensje niż na potrzebujących którzy przeżyli. Norman Finkelstein napisał dobrze znaną książkę Przemysł holokaustu, pełną ostrej krytyki i oburzenia, o Władcach Holokaustu z ich pensjami pół miliona dolarów rocznie i wspaniałymi hotelami na konferencje.

  Wolałbym, żeby wydali cały swój nieuczciwy majątek na swoje pensje i hotele, bo wykorzystują to co zostało (a mówimy o miliardach dolarów), żeby odnowić żydostwo i promować ich narrację, zbudować Muzeum Holokaustu w każdym mieście, udzielać grantów malarzom, pisarzom, reżyserom, redaktorom w mediach. Przekupują całe społeczności. Utrzymają potomków Żydów razem przez stypendia, darmowe szkoły, darmowe posiłki. I de-emancypują Żydów.

  Najważniejszy i najgorszy element tego planu (czy oszustwa?) nie jest finansowy. Jest to przywrócenie porządku feudalnego, kiedy Żydzi byli poddanymi żydostwa, quasi-państwa w wielu krajach. Tak o tym napisałem / wrote:

  „Samo istnienie korporacyjnej jednostki znanej jako „naród żydowski” (lub żydostwo czy Żydzi) jest często negowane. Około 200 lat temu żydostwo istniało tak jednoznacznie, jak Francja czy Kościół. Nasi przodkowie byli poddanymi tego ekstra-terytorialnego państwa, autorytarnego pół-kryminalnego porządku, rządzonego przez bogatych ludzi i rabinów. Jej przywództwo, zwane Kahałem (hebr: wspólnota), podejmowało ważne decyzje, a zwykli Żydzi wykonywali ich wskazówki. Przywództwo mogło rozporządzać życiem i własnością Żydów, tak jak każdy feudalny władca. W murach getta nie było wolności słowa. Zbuntowany Żyd mógł zostać ukarany śmiercią. Nastała emancypacja, i siła Kahału została przerwana od wewnątrz i od zewnątrz. Żydzi zostali uwolnieni i stali się obywatelami krajów zamieszkania”.

  Ta wolność Żydów nie trwała zbyt długo: teraz Żydzi są na drodze do stawania się poddanymi żydostwa, rządzonymi przez żydowsko-amerykańskie organizacje. Chcą z mocą wsteczną ze wszystkich Żydów zrobić członkami Światowego Żydostwa, żeby ich własność pozostała w rękach żydowskich, jeśli umrą bez testamentu. Jest to prawo państwa, a nie kościoła ani wspólnoty, ani diaspory.

  Tak więc, ponad dwoma żydowskimi państwami, Izraelem i USA A, powstaje trzecie, żydostwo, quasi-państwo, którego istnienie często się neguje, ale gdy chodzi o pieniądze, zaciemnianie jest nie na miejscu. Stany Zjednoczone zdecydowały, ogłaszając Akt 447, że polski Żyd nigdy nie był obywatelem Polski; był członkiem żydostwa, i jego własność powinna wrócić do żydostwa, a nie do gojowskiego państwa polskiego. Jest to dość niezwykłe roszczenie; być może zrozumiałe w średniowieczu, kiedy żydostwo tworzyło odrębne państwo, ale teraz jest znakiem rozpoznawczym żydowskiej epoki mesjanistycznej.

  To jest koniec Oświecenia, a Żydzi, liberalni lub konserwatywni, zostali przekształceni z wolnych ludzi i obywateli swoich krajów w poddanych żydostwa. To odbywa się bez żydowskiej zgody. Zwyczajni lub nadzwyczajni Żydzi nie zgadzali się, nie głosowali, nie wyrażali w żaden sposób zgody na ten obrót wydarzeń. Piszę te linijki z myślą o ostatnim cierpieniu Philipa Rotha. Żydostwo zbiera jego duchową i materialną spuściznę – i to pomimo jego ostatniej woli, by pochować go bez żadnej żydowskiej ceremonii religijnej, mimo że nienawidził nazywania go „żydowskim pisarzem”, twierdząc, że jest on amerykańskim pisarzem.

  To nie zaczęło się dzisiaj – Niemcy już uznały żydostwo (albo Żydów świata) za przedmiot prawa międzynarodowego: „Konferencja / Conference o żydowskich roszczeniach materialnych przeciwko Niemcom, albo Konferencja Roszczeniowa, reprezentuje światowe żydostwo w negocjacjach o odszkodowaniach i restytucji dla ofiar prześladowań nazistowskich i ich spadkobierców”. Teraz to spadło na Polskę, a później, jest lista 40 krajów które zamierzają obedrzeć, od Estonii do Maroka. One wszystkie będą musiały uznać, że ich żydowscy obywatele byli, faktycznie, obcokrajowcami, członkami obcych bytów. W przeciwnym wypadku znajdą się na czarnej liście amerykańskiej administracji.

  To jest ironiczny zwrot wydarzeń dla Polski. Polska jest najbardziej proamerykańskim i antyrosyjskim krajem w Europie. W Polsce są amerykańskie czołgi i amerykańskie bazy oraz amerykańskie wyrzutnie rakietowe; Polska jest bramą na wschód i przednią bazą Imperium. W przypadku ostrej wojny z Rosją Polska będzie najbardziej niezbędnym ogniwem w zachodnim łańcuchu dowodzenia. Polacy nawet wyrąbali stare dęby w prastarej Puszczy Białowieskiej na granicy z Białorusią / chopped off the old oaks, by otworzyć drogę na wschód dla amerykańskich czołgów (dali to czy inne wyjaśnienie). Chciwość żydowskiego lobby i samozadowolenie amerykańskiej klasy politycznej mogą jeszcze osiągnąć to czego nie udało się Putinowi.

  A może nie. Polacy zawsze powtarzają ten sam kosztowny błąd: sprzymierzanie się z Zachodem przeciwko Rosji. Raz za razem byli zdradzeni przez swoich zachodnich sojuszników i musieli zapłacić cenę. [1] Każdego można raz zdradzić, ale Polskę zdradzano tyle razy, że Polacy powinni przemyśleć swoją sytuację. Polska nie ma przyszłości jako frontowa baza przeciwko Moskwie, ale to zrozumienie nie przeniknęło jeszcze do głowy Polaków.

  Żydzi kontynuują swoją ofensywę przeciwko Polsce. Nawet polski pomnik w New Jersey ma zostać usunięty, pomimo sprzeciwu Polaków. Burmistrz New Jersey nazwał polskiego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego „znanym antysemitą, białym nacjonalistą + negacjonistą holokaustu” z „zerową wiarygodnością”, który „próbuje przepisać historię na temat roli ich kraju w holocauście”. W grzecznym społeczeństwie dopuszczalne jest odniesienie się do „lobby Izraela”; jednak prawo JUST nie ma nic wspólnego z Izraelem. Siłą, która z powodzeniem dąży do tego, jest żydowskie lobby, proste i niezaprzeczalne.

  Prawo ostrzyżenia Polskie odpowiada na stare pytanie: czy interesy imperialne USA i żydowskiego lobby w USA są zbieżne? Zniszczenie Iraku i Syrii oraz wspieranie Saudyjczyków było w interesie Izraela, jasne, ale można się spierać, czy było to w interesie amerykańskim, czy nie. Teraz mamy rzadki, jasny przypadek, w którym amerykańskie lobby żydowskie
  było w interesie Izraela, jasne, ale można się spierać, czy było to w interesie amerykańskim, czy nie. Teraz mamy rzadki, jasny przypadek, w którym amerykańskie lobby żydowskie działało przeciwko amerykańskim „interesom imperialnym”, i cały amerykański establiszment polityczny zaakceptował żądanie lobby, zamieniając supermocarstwo w najpotężniejszego egzekutora dla Żydów

  Duchowe znaczenie tej sytuacji

  (Ostrzeżenie: jeśli masz silną awersję do dyskusji religijnych i duchowych, nie czytaj tej części).

  Dlaczego mówię o żydowskim Mesjaszu? Kim on jest? Pisałem o tym obszernie w książce Pardes / Pardes Mesjasz dla Żydów nie jest osobą, a siłą duchową. To duch żydostwa. Nazwałem to żydostwem – Yizraelem, w przeciwieństwie do Izraela. Yizrael jest własnym Mesjaszem, taki jest pogląd żydowskich kabalistów. Żydowski Mesjasz, duch Yizraela czyni świat doskonałym dla siebie. A teraz wchodzimy w okres jego panowania. Kiedy zasiądzie w świątyni na górze Moria, jego władza stanie się idealna – niekoniecznie wspaniała dla pojedynczych Żydów, a tym bardziej dla Gojów.

  Proroctwo mówi, że zostanie on obalony i zastąpiony przez Chrystusa, albo chrześcijańskiego mesjasza, Prawdziwego Zbawiciela i Boga. Dlatego żydowskiego Mesjasza nazywa się anty-Chrystem, tym który przyjdzie przed (jak w antipasti lub ante meridiem) i przeciwko Chrystusowi. Skoro żydowski Mesjasz jest anty-Chrystem, to Chrystus jest anty-Semitą. To oznacza nie tylko „przeciwko”, ale „przed” także, bo Chrystus wiąże się z Melchizedechem, „Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka” (Ps 110:4), a Melchizedech poprzedził Izrael, bo on jest synem Adama.

  Ten tytuł, Syn Adama, Syn Człowieczy, jest tytułem Chrystusa, Prawdziwego Mesjasza, natomiast żydowski Mesjasz domaga się tytułu Syna Abrahama i Syna Izraela. Żydostwo odrzuca Chrystusa, to egzystencjalny sens jego istnienia. Podczas gdy wielu Żydów z czasów Jezusa poszło za Nim do Izraela, czyli Kościoła, inna część, Yizrael, czy żydostwo, walczyła z Nim, doprowadziła do Jego śmierci i kontynuowali walkę z Nim po Jego zmartwychwstaniu

  Teraz Yizrael zwycięża, chociaż proroctwo mówi, że zostanie pokonany przez Izraela i Chrystusa. Żydzi zaprzeczają, że Melchizedek jest anty-Semitą: oni mówią, że on JEST Shem, pierwszy Semita, i że oddał swoje kapłaństwo Abrahamowi i ostatecznie Aaronowi. Z chrześcijańskiego który dzielę punktu widzenia, Melchizedek nie zrezygnował ze swojego kapłaństwa, przyjął hołd Abrahama i pobłogosławił mu, ale jego starsze kapłaństwo i pochodzenie od Adama nie zostało pomniejszone.

  Omówiłem gdzie indziej żydowskie twierdzenie, że tylko oni są Adamem, tj. w pełni ludzkimi dziećmi Pierwszego Człowieka. Jest to fałszywe twierdzenie i źródło i przyczyna buntu Izraela przeciwko Bogu i Jego Chrystusowi. My wszyscy, nie tylko Żydzi, jesteśmy w pełni ludzkimi dziećmi Pierwszego Człowieka, a ponadto przyjmujemy komunię krwi i ciała Chrystusowego.

  Pojawienie się żydowskiego anty-Chrysta przepowiedziano; zdumiewające jest to, że to widzimy. Uważałem, że to jest alegoria, bajka, przypowieść; ale to jest tak prawdziwe jak filiżanka herbaty.

  _______________________________________________________________________

  [1] Oni poparli inwazję Napoleona na Rosję. Odmówili propozycje Rosji przed II wojną światową sojuszu przeciwko Hitlerowi. Zamiast tego, w styczniu 1934 sprzymierzyli się z Hitlerem przeciwko Rosji, i w 1938 przyłączyli się do rozczłonkowania przez Hitlera Czechosłowacji, blokując plany Rosji ratowania Czechów. Później sprzymierzyli się z Anglią i Francją, ale w każdym razie przeciwko Rosji. Nawet w sierpniu 1939 Polska była nieugięta / Poland was adamant w przyjęciu jakiejkolwiek rosyjskiej pomocy, co mogłoby zatrzymać inwazję Hitlera.

  Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Hitlerowi, gdy napadł Polskę, ale była to „fałszywa wojna”. Nie zrobili nic by ratować Polskę. Wykrwawili Polaków pod Monte Cassino. Zachód pchnął Polaków do powstania przeciwko Niemcom w 1944, mając nadzieję na ponowne ustanowienie antyrosyjskiej Polski, ale nic nie zrobili gdy powstańcy wykrwawiali się na śmierć. (No, nie do końca nic: narzekali dlaczego rosyjscy żołnierze nie chcą za nich umierać). W 1945 zachodni alianci zgodzili się na rosyjskie panowanie w Polsce.

  Israel Shamir

  Tłum. Ola Gordon

  Źródło: http://www.unz.com/ishamir/poland-under-the-jewish-messiah/

  • szach said

   trzeba dopisać autora – ruski troll.

   • szach said

    „Odmówili propozycje Rosji przed II wojną światową sojuszu przeciwko Hitlerowi. Zamiast tego, w styczniu 1934 sprzymierzyli się z Hitlerem przeciwko Rosji, i w 1938 przyłączyli się do rozczłonkowania przez Hitlera Czechosłowacji, blokując plany Rosji ratowania Czechów. Później sprzymierzyli się z Anglią i Francją, ale w każdym razie przeciwko Rosji. Nawet w sierpniu 1939 Polska była nieugięta / Poland was adamant w przyjęciu jakiejkolwiek rosyjskiej pomocy, co mogłoby zatrzymać inwazję Hitlera.”

    Najbardziej krzyczeli, kiedy Ribbentrop z Mołotowem podpisywali układ ratowania Polski przed źle pojętą wolnością 😦 (ironia)
    Szlag trafia na takie kłamstwa. Nie dziwne, że napisał to „miłośnik” Polski- Israel jakiś tam. Ale, żeby Polak to wklejał i tym samym propagował, to już nie do zniesienia jest. A tak się tu przedstawia, jako pogromca Żydów. Jakże prawdziwe jest twierdzenie, że największymi antysemitami są sami Żydzi. A na pewno są anty polonusami.

   • Józef Piotr said

    Autorem jest Israel Shamir narodowości żydowskiej i prezentuje żydowski punkt widzenia

    Tak to widza niektórzy – mam nadzieję – żydzi

    Szerzyli swoje poglądy i filozofie aż doprowadzili do wymordowania prawdziwych żydów a przy okazji kilkadziesiąt milionów słowian

   • Opcja said

    Ruscy mają ciepło w pampersie, bo z jednej strony chińczycy jawnie już mówią co zamierzają z nimi zrobić, a z drugiej amerykanie cisną sankcjami. Teraz jeszcze wierny sojusznik Niemcy przejmują inicjatywę i chcą wykorzystać Nord Stream 2 do nacisku na Rosję, bo Niemcy jednak mają też niestety dla nas, swoje interesy na Ukrainie
    https://www.salon24.pl/u/energetyka/914325,faz-zablokowac-nord-stream-2-rosja-odpowiada-zimnowojenna-retoryka

 15. Stryk said

  Kardynale Nycz jeżeli czytasz ten blog wiedz że królestwo Boże buduje się miłośćią nie bezpdstawnymi eksmisjami.HGW budowla królestwo nierzadu sodomi i złodziejstwa.

 16. OSTOJA said

  https://wpolityce.pl/polityka/423045-krotki-list-do-trumpa-pawlicki-niech-pan-ja-zabierze

  Szanowny Panie Prezydencie – niech Pan zabierze tę Panią Nieszczęście; z jej zadziwiającym brakiem kultury i wiedzy zrujnuje relacje polsko-amerykańskie z prędkością światła

  • Dzieckonmp said

   Znów news bomba dotyczący tej pani:

   Pani ambasador zapraszała na spotkanie w sposób, który sprawiał wrażenie, że to bardziej polecenie służbowe. Żywo interesowała się jak przebiegają prace nad zmianami w przepisach. Dociekała. A potem padło bardzo zaskakujące żądanie – mówi nasz rozmówca. Zaproszenie na spotkanie otrzymało od ambasador Mosbacher co najmniej kilka osób pracujących nad zmianami przepisów gospodarczych. Co usłyszeli?

   – Pani ambasador bardzo wyraźnie, otwartym tekstem zadeklarowała, że nie powinno być tak, że wszystkie podmioty funkcjonujące na polskim rynku płacą podatek w podobnej wysokości. Mówiła, że polski i europejski rynek jest trudny dla amerykańskich firm i oczekiwała, że wprowadzone zostaną rozwiązania zmniejszające wysokość obciążeń podatkowych dla firm pochodzących ze Stanów Zjednoczonych – mówi nasz informator. Dodaje: – Ambasador oczekiwała, że nowe przepisy w efekcie postawią amerykańskie podmioty w uprzywilejowanej pozycji wobec polskich firm.

   • Atanazy said

    Nie chciał się polski premier pokłonić Chrystusowi Królowi w Łagiewnikach, to teraz następca musi wysłuchiwać impertynencji p. Mosbacher.

   • Opcja said

    Tu akurat można by się z nią zgodzić, pod warunkiem, że mniejsze obciążenia podatkowe zostałyby wprowadzone także dla innych firm.
    Widać jednak że ta pani kompletnie nie orientuje się w prawie unijnym i nie rozumie, że takie zmiany w podatkach dające uprzywilejowanie, są niemożliwe na terenie UE

   • obserwator said

    Botoxowy genderkurwiszon okazał się tak brzydki wewnętrznie jak jest obrzydliwy zewnętrznie.

 17. Dzieckonmp said

  Badanie wśród młodych ludzi w wieku 18-34 lat. Czy jesteś przeciw uznaniu związków homo za małżeństwa?
  Na mapie jest zaznaczona procentowa odpowiedź „tak”.
  Wyraźny podział Europy.
  Polska z roku na rok traci rozum.

 18. Józef Piotr said

  Radosław Kuleta 🇵🇱‏ @kuleta_radek · 2 godz.2 godziny temu
  Z pewnością przy wyborze #Żorżeta @USAmbPoland Prezydent @realDonaldTrump nie myślał o jej intelekcie czy umiejętnościach dyplomacji. Po prostu to jego psiapsiułka😑 #Mosbacher

  CIEKAWA BIOGRAFIA

 19. La Salette said

  Ambasada USA w Warszawie: nie możemy komentować oficjalnej korespondencji dyplomatycznej
  „Co należy odczytać tak: list pani Mosbacher do PMM jest oficjalnym pismem ambasady, a więc zawiera stanowisko ambasady, a więc Departamentu Stanu USA”
  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ambasada-usa-nie-mozemy-komentowac-oficjalnej-korespondencji/7kg390b

  • szach said

   onet stale pracuje przeciwko Polsce i nie dziwne, że chce Polaków skłócić z USA. Trafiła się okazja, to wykorzystuje.To tak samo, jak wierzyć Tuskowi w to co mówi. Taka sama wiarygodność. Płacicie im za mówienie prawdy ? Jeśli nie, to się jej nie spodziewajcie.

   • Zorrro said

    Jeśli nie będzie reakcji Trumpa, to wysiłki pozyskania sojusznika w USA powinny być już historią.
    To chyba jednak zdradziecki kraj z silną masonerią NWO i Trump nie radzi sobie z nią sam. Znów jesteśmy sami.
    Tylko Chrystus Król Polski jest naszą nadzieją – ale nasi książęta napili się światowego szaleju i markują wg własnych norm intronizację.
    Boli ich normatyw jaki został podany przez s.b. Rozalię Celakownę?
    Znów jakaś mało ważna osoba miałaby być ważniejsza od arcykapłanów?

   • cox21 said

    Ambasada USA nie może się w swoich pismach dyplomatycznych mieszać w nasze sprawy. To budzi najgorsze skojarzenia z końca XVIII w. Prezydent Trump powinien zareagować.

 20. Adrian said

  Pawłowicz do ambasador USA: żądam od Pani szacunku dla narodu i państwa polskiego
  „Pani Georgette Mosbacher, jako poseł na Sejm RP żądam od Pani szacunku dla narodu, państwa polskiego i jego demokratycznie wybranych władz. Proszę szanować nasze zwyczaje” – zaapelowała prof. Krystyna Pawłowicz na Twitterze.
  https://gloria.tv/article/SMAk91QERrhT3iHm78BetcspY
  ================================================
  Anomalia pogodowa: Śnieg pokrywa pustynię w Arabii Saudyjskiej

  https://www.koniec-swiata.org/anomalia-pogodowa-snieg-pokrywa-pustynie-w-arabii-saudyjskiej/
  ==========================================
  12 lat cudownej prezydentury Gronkiewicz- Waltz. Msza i podziękowania od kard. Nycza.

  Nie sposób wycenić ludzką miarą ile dobra wyświadczyła ludziom odchodząca ze stanowiska prezydenta Hanna Gronkiewicz- Waltz. Dlatego odprawiający „mszę dziękczynną” metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz był zmuszony odwołać się do Boga.
  https://www.ekspedyt.org/2018/11/26/12-lat-cudownej-prezydentury-gronkiewicz-waltz-msza-i-podziekowania-od-kard-nycza/

  • szach said

   Trzaskowski zapowiedział podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej. Warszawiacy będą pić przez kolejne 5 lat to samo gorzkie piwo, którego sobie nawarzyli. Nie tylko Warszawiacy zresztą, ale wszyscy w wielkich i średnich miastach mają podobnie. Tacy sami „mędrcy”. Jednak, byli gotowi żreć szczaw i popijać wodą z Wisły , byle nie rządził PiS . No to teraz nie ma co narzekać, że marzenia się spełniają 😦

 21. bodka said

  Do góry nogami
  https://scontent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46917582_551921071945924_7206303043573252096_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fwaw7-1.fna&oh=1e0c6d9110e82cbe93a177aaac9bd4c2&oe=5C6BCC2A

 22. Adrian said


  SPISEK KOMANDOSÓW W NIEMIECKIEJ ARMII UJAWNIONO (PL)

 23. Adrian said

  Wezwanie Anielskie i Rosa Mystica, 8 grudnia 12:00 – 13:00 godzina olbrzymiej

 24. W pierwotnym Kościele kurzu z ołtarza nie wolno było podeptać. Dziś deptanie partykuł to „powrót do korzeni”.https://swietatradycja.wordpress.com/2018/11/26/w-pierwotnym-kosciele-kurzu-z-oltarza-nie-wolno-bylo-podeptac-dzis-deptanie-partykul-to-powrot-do-korzeni/

  • Ciocia said

   Cytat : „Brak szczerości tych nieszczęśników otumania i wyprowadza z Kościoła setki tysięcy wiernych rocznie, czyni winnymi bezczeszczenia Ołtarza i klątw kościelnych kolejne pokolenia kapłanów.

   Kto jest autorem tej twórczości ?

 25. Darek said

  Nowa lektura duchowa: Augustyn Pelanowski OSPPE – Dom Józefa

  Od 4 listopada 2018 r. zapraszamy do słuchania nowej lektury duchowej. Będzie nią wyjątkowa książka o. Augustyna Pelanowskiego, paulina, pt. „Dom Józefa”. Pozycja ta zdobyła już serca wielu czytelników. Podejmuje tematy męskości, ojcostwa, czystości. Wskazuje św. Józefa i dom, który stworzył, jako wzór dla naszych rodzin. Czyta sam o. Augustyn Pelanowski.

  Słuchaj: codziennie o 7.45 (oprócz czwartków), 10.45, 12.45, 16.45 i 22.45.

  „W tym samym roku, w którym się urodziłem, w 1963, ukazała się książka Aleksandra Mitcherlina „Ku społeczeństwu bez ojców”. Rzeczywiście, tak się dzieje do dziś, gdy ginącym gatunkiem stali się ojcowie. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, co do tego dewastującego naszą cywilizację procesu. Pojawiło się mnóstwo książek, artykułów, filmów, badań socjologicznych i psychologicznych, jak również tych z zakresu duchowości, nie mówiąc już o rekolekcjach, które próbowały stawić opór tej złowieszczej korozji społeczeństwa. Ilekroć wchodziłem do jakiegokolwiek kościoła i szukałem wizerunku świętego Józefa, rozczarowywałem się, gdyż obrazy przedstawiające go, raczej były obrazą męskości i odbiegały daleko od wizerunku ojcostwa, jaki odmalowuje Biblia w kilku zaledwie skromnych fragmentach związanych ze świętym Józefem. Wzbudziło się we mnie pragnienie, by napisać książkę, która nie będzie powtórką sztampowych i przesłodzonych pozycji, jakie można do dziś jeszcze napotkać w księgarni, gdy się szuka czegokolwiek o świętym Józefie. Mężczyznom, którzy pragną być mężczyznami i ojcom, którzy pragną być ojcami chciałem bardzo przybliżyć postać Józefa – męża Maryi i opiekuna Syna Bożego. Chciałem to uczynić w taki sposób, aby każdy z nas, mężczyzn, mógł być dumny, że naśladuje Józefa, który staje się wzorem ojcostwa i umożliwia rozwijanie się w tej roli. Przy świętym Józefie żaden mężczyzna wpatrzony w niego, nie może pozostać zgaszony wstydem, że nie odnajdzie się w tej roli.”

  o. Augustyn Pelanowski OSPPE

  http://radioniepokalanow.pl/nowa-lektura-duchowa-augustyn-pelanowski-osppe-dom-jozefa/

 26. Darek said

  „Wyemitowany materiał manipuluje odbiorcą”. Policja zarzuca TVN24 kłamstwa

  https://www.tvp.info/40168753/wyemitowany-material-manipuluje-odbiorca-policja-zarzuca-tvn24-klamstwa

  Waszczykowski o liście Mosbacher: To nie jest normalne. Jakaś wyjątkowa aktywność

  https://www.tvp.info/40168186/waszczykowski-o-liscie-mosbacher-to-nie-jest-normalne-jakas-wyjatkowa-aktywnosc

  „Trump nazywa CNN fabryką fake newsów. Czy ktoś mówi, że wolność mediów w USA jest zagrożona?”

  https://www.tvp.info/40171332/trump-nazywa-cnn-fabryka-fake-newsow-czy-ktos-mowi-ze-wolnosc-mediow-w-usa-jest-zagrozona

  • szach said

   Trump też ma z mediami problemy. Nie dziwmy się, że gadające głowy urabiają ludzi tak, że wierzą w tezy przeczące zdrowemu rozsądkowi. Baba/ambasador/ dała się urobić i tyle. Kto z nas jest nieomylny ? Puśćmy to mimo uszu i róbmy swoje. Ważny jest efekt końcowy. Im dobro większe, tym większe przeciwności. Nawet w KK , świętych , największe szykany spotykały ze strony ludzi Kościoła.

 27. Darek said

  Wyprzedaż długu USA? „To igranie z ogniem”

  Ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych powiedział we wtorek, że nie wierzy, by Pekin brał pod uwagę użycie potężnych zasobów amerykańskich obligacji jako broni w wojnie handlowej. „To igranie z ogniem” – stwierdził Cui Tiankai. …

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyprzedaz-dlugu-USA-To-igranie-z-ogniem-7629025.html

 28. przeklejka said

  Ambasador USA, Georgette Mosbacher, zszokowała polskich polityków żądaniami bezkarności dla TVN i przywilejów podatkowych dla amerykańskich firm

  Premiera Morawieckiego nazwała ministrem Moraweicki. Poskarżyła się również na ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego, zasugerowała, że to niedopuszczalne, aby kwestionować dobre intencje TVN i zażądała rozwiązania tego problemu grożąc w ręcznym dopisku, że w przeciwnym wypadku stoi to na drodze „naprawdę poważnych spraw”

  Wygląda na to, że Stany Zjednoczone nie udają już nawet tego, że traktują Polskę jako partnera.

  A dlaczego amerykańska armia jest w Polsce
  Już pisałem
  Aby zabezpieczyć interesy Eskimosów
  I tylko po to

  • przeklejka said

  • Darek said

   Tylko ćwoki i jelenie widzą prawdę w tvn

   • :) said

    Bardzo proszę nie obrażać mojej Mamy! To, że na dzień dzisiejszy jest jak jest, to nie znaczy, że będzie tak zawsze (mam przynajmniej taką nadzieję, że kiedyś przestanie oglądać wiadomości w tvn). Nie można na prawo lewo oznajmiać pogardę dla bliźnich. Jesteśmy chrześcijanami, czy tylko chcemy się tak nazywać?!

  • szach said

   A jaką armię byś chciał mieć w Polsce ? Ruską ? Już mieliśmy. Może Francja i Anglia ci pomoże ? Już kiedyś obiecywali i co wyszło ? Niemcy ? Ci chętnie przyjdą, bo już nie raz przychodzili. Dużo polskiej krwi ta ich bytność kosztowała. Dóbr „pożyczonych” do dziś nie oddali. Jeśli liczysz, że w dzisiejszym świecie , taka Polska może się obronić przed mocarstwem atomowym, to popatrz sobie na Ukrainę. 2 x większa od Polski . Marzą o tym, żeby NATO miało interes trzymać tam swoją armię. A nie opłaca im się. To dobrze, że Amerykanie widzą swój interes we wzmacnianiu flanki wschodniej. Inaczej by nie przyszli. Sztuką było przekonać ich do tego. Tylko głupek albo ruski troll może to uznawać za ujmę dla Polski. Jakoś Niemcom armia USA nie przeszkadzała. A kiedy przenosi swe bazy do Polski, to TVN pieje, jaka to ujma dla Polaków. Widać, że Polacy do mądrych nie należą . Przed szkodą i po szkodzie głupimi zostają. Pokazują to takie głosy , wybory, referenda i frekwencja na ważnych marszach. Cokolwiek byś nie zrobił, zawsze niezadowoleni. Choćby z 500+, darmowych leków dla seniorów ,reform i braku reform… Ten rząd dokonuje takich zmian, że głowa mała. Potrzebuje naszego wsparcia w tym, co robi dla Polski. Wsparcia w Polsce i poza jej granicami. A na co może liczyć ? Niech każdy sam sobie odpowie w sumieniu.
   Gdyby byli nierządnikami, złodziejami, kłamcami…, świat piałby z zachwytu nad ich elokwencją, wizją przyszłości i umiłowaniem wartości demokratycznych. Ale ponieważ idą przeciwko nurtowi ścieków, to są homofobami, zaściankiem, komunistami, żydami, faszystami, dyktatorami, zabójcami demokracji itd, itp.
   Gdyby byli ze świata, świat by ich kochał. Skoro świat ich nienawidzi , to….
   Najgorsze są te ptaki, co sra.ą do własnego gniazda !

   • przeklejka said

    szach said
    A jaką armię byś chciał mieć w Polsce ? Ruską ?

    Jaką???
    Polską i tylko Polską
    Sojusze już przetestowaliśmy
    Sprawdzili się tylko Węgrzy i od tego trzeba zacząć
    Inwestować we własną armię i przemysł zbrojeniowy

    W 17w polskiej armii bali się wszyscy
    dlatego po śmierci ostatniego prawdziwie katolickiego
    króla Jana III Sobieskiego w 1696r postanowiono
    rozbroić polską armię.
    Zajęło im to 15 lat
    Przy okrągłym stole masoni dali sobie 100 lat na likwidację
    Polski co dokładnie zrealizowano
    Polska zniknęła z mapy Europy

    Zbroić trzeba się samemu i dbać o naszą armią
    a nie sprowadzać najemników którzy będą realizować
    eskimoskie interesy

    • szach said

     armia Polska jest dozbrajana i rośnie w siłę. Ale ze stanu bliskiego zeru, po rządach Tuska, trzeba trochę czasu na odbudowę. Lepiej mieć i to i tamtego nie zaniedbywać.

 29. Opcja said

  „Po załganej do cna ambasador Azari z Izraela (w każdym państwie nie na niby już dawno byłaby persona non grata) mamy dziś kolejną ambasador o bliskowschodnim nazwisku, z tym, że dla odmiany reprezentującą Stany Zjednoczone, panią Mosbacher, której najwyraźniej za dużo się wydaje i która próbuje dyrygować narodem z tysiącletnią historią w sercu Europy, niczym „republiką Dzibuti”. Wnioski nasuwają się same: jeżeli mamy takich przyjaciół to nie potrzebujemy już wrogów. I drugi – jeśli nie zadbamy o siebie sami, to nikt tego za nas nie zrobi. I jeszcze przykra konkluzja: takie są właśnie skutki polityki płaszczenia się i trwania w pozycji klęczącej. Tylko z dumnymi i silnymi krajami i narodami, które potrafią bronić swojej racji stanu, liczą się inni dumn₩i i silni. Ze słabymi nie liczy się nikt.”
  ₩Wojciech Sumlinski

 30. Ciocia said

  Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie – Łk 21, 12-19 – 28 XI 2018

  • Ciocia said

   „Kto stara się na wszelkie sposoby uniknąć cierpień i nieuniknionych prób życiowych, nie ma chrześcijańskiego ducha.” św. Leopold Mandić

 31. Ciocia said

  Nie bój się świadczyć o Miłości, którą ma Jezus do ciebie !

 32. Hańbą będzie dla nas, jeśli nie zareagujemy. Tacy jak kard Nycz mogą zabić wiarę i zniszczyć wierzących kapłanów: https://swietatradycja.wordpress.com/2018/11/29/1858/

  • Ciocia said

   W związku z uwagami przekazanymi w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dotyczącymi publicznych wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza na temat Żydów i judaizmu, informujemy, że Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. Pozauniwersytecką działalność wykładową prowadzi on na własną rękę i własną odpowiedzialność, a głoszone tezy nie są stanowiskiem jego przełożonych – czytamy we wspólnym oświadczeniu Kurii Metropolitalnej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   Polska Rada Chrześcijan i Żydów skierowała do abp. Stanisława Budzika i rektora KUL ks. Antoniego Dębińskiego list ws. wypowiedzi ks. Tadeusza Guza. Chodzi o słowa wykładowcy, który wypowiadał się na temat “żydowskich mordów rytualnych”.

   “Z rosnącym niepokojem śledzimy narastającą w tym roku aktywność wykładową ks. prof. Tadeusza Guza dotyczącą Żydów i judaizmu. Niektóre wygłaszane przez niego tezy są całkowicie niezgodne z prawdą i absolutnie niedopuszczalne” – napisano w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

   https://ekai.pl/oswiadczenie-lubelskiej-kurii-i-kul-ws-wypowiedzi-ks-prof-t-guza/

   • Halina K said

    A czy są niezgodne z PRAWDĄ bo opierają sie na wymysłach, czy na dokumentach , czy było to weryfikowane ?
    Same takie sformułowanie równa sie z powiedzeniem ,,,,,, pleć pleciugo i to długo ,,,,,,

    Przecież o tym co on mówi sa dowody z przeszłości .
    I można wykazac jasno,
    kto mówi prawde ,
    a kto mataczy i robi wszystko, aby prawda prawdziwa nie ujrzała swiatła dziennego .
    Bo złoczyńców postawi to w poprawnym świetle .

    Jeżeli chciało sie ,żeby historia była chlubą i zaszczytem , to trzeba było ja było tak napisać .
    A skoro żydostwo od odrzucenia Chrystusa Króla pisze złą historię ,
    i tylko przez podstęp chce wybielać to, co na życzenie piekła uczynionym jest i na potępienie zasługuje ,i chce przypisać sobie historie pozytywną zapisana przez prawych ludzi .
    to nie znaczy że maja rację .

    Można wszystko kupic za pieniądze , ale prawdy, sprawiedliwości i miłości nie da sie rady kupić .
    Dlatego żydostwo odrzucające Chrystusa Króla własnie z tym ma problem .
    Bo nie da rady kształtować rzeczywistości w oparcie o boga pieniądza , tak jak zaplanowało .

    Po prostu maja całe pieniądze w swojej ręce ale nie maja prawdy sprawiedliwości i miłości w swoim reku .
    A to własnie sprowadzi ich do totalnego upadku i do drugiego holokaustu .
    Nie ma od tego odwrotu .Sprawy poszły już za daleko .

    Do człowieka i świata przychodzi Zwycięski Chrystus Król .
    A w Jego działaniu liczy sie tylko
    prawda , sprawiedliwośc i miłośc .
    Żaden pieniądz , ziemska pozycja sława i władza. Żadne działanie serwowane w świecie ziemskim tego nie zatrzyma .
    To są fakty .
    Przed tym nie ma odwrotu .
    W to własnie wchodzimy .

 33. Wiesia said

  Jak już mocno widać,to my nie mamy nic do powiedzenia,bo nie jest ważne,że masz rację gdyż większą rację ma ten,kto ma srebrniki,historia się powtarza cyklicznie,lecz teraz będzie już finał tego.Masoneria nic sobie nie robi z Prawa i prawa.Oni kierują się swymi zasadami,a nas od dawna starają się do tego przyzwyczaić.To jest tak,jak np. z golizną na pokaz publiczny,która szokiem była dla naszych dziadków,bo jeszcze wtedy przyzwoitość panowała w pewnych kręgach.Teraz wystarczy włączyć tv i mamy to na okrągło „na salonach”.Tak samo przyzwyczajało się nasze uszy do publicznych i oficjalnych wulgaryzmów i to na taką skalę,że nie można już powiedzieć,że tylko ci spod przysłowiowej „budki z piwem” ich używają.
  To stało się obecnie konwenansem towarzyskim.
  Masoneria kościelna również bardzo dba o nas.
  Pisanie nowego dekalogu i pisma nieświętego przez Watykan także świadczy o stanie obecnego świata,a wielu hahaha! nadal mówi,aby wyłuszczać w punkach.Nie widzą,czy graja wariata?!No chyba,że inny jest jeszcze powód,nie wiem.

  A teraz,po zaproszeniu takich gości z innej kultury nastąpi kolejny etap ubogacania,towarzyszenia i słuchania.
  No i cóż się dziwić,skoro zadeklarowani masoni,feminiści,homoseksualiści mogą jawnie bez poprawy życia,ba!! nawrócenia przyjmować Komunię Świętą i bez żenady się tym afiszują.Pytanie tylko,czy ci,którzy wiedzą o tym i na to pozwalają,to są już tak zdegenerowani,że wszystko im jedno gdzie skończą??Nie wstydzą się na??Nie boją Pana Boga??
  Powracając do nachodżców,to nie martwię się już,bo uświadomiłam sobie dzięki tym sytuacjom dlaczego Matka Boża sama wiele,wiele lat temu zechciała być Królową Polski.Skoro masoneria uwzięła się na mój kraj,to będzie mieć osobiście z NIĄ do czynienia,a Reszta Kościoła Chrystusa już jest uzbrojona i niebawem da świadectwo.Przypomnę tylko,że najgorsi są wewnętrzni wrogowie,którzy udają POLAKÓW i kursują! kursują! kursują!…..

  • Halina K said

   Gdy pan Jezus miał przyjśc na ten świat po raz pierwszy , to Maryja przygotowała Mu miejsce w swoim sercu i w swoim Ciele . Otoczyła Go opieką i pomoca jak tylko mogła i chciała być Mu pomocna we wszystkim, w czym tylko mogła .
   .Cały czas była sercem przepełnionym miłościa przy Nim , i scisle współpracowała z Bogiem Ojcem i Duchem św.Aby plan Boga w Trójcy św mógł sie realizować bez zakłóceń .

   Teraz gdy przychodzi czas powtórnego przyjścia Zmartwychwstałego ,Zwycięskiego Chrystusa Króla na ten świat, Maryja przybywa jako pierwsza i robi wszystko, aby przygotować dla Niego miejsce w Jego Kościele .
   Wśród tych, którzy są ochrzczonymi i stanowią Mistyczne Ciało Chrystusa .By ich szatańska zaraza nie dotknęła .

   Maryja Królowa Polski od przeszło 600 lat chce w swoim Narodzie budować przyczółek ,do którego nie będzie wpuszczonym szatan , przez ludnośc tutaj mieszkającą .
   Po wojnie o to by Polska była Bogiem silna, walczył wraz z Narodem Polskim Rozmodlonym Prymas Wyszyński ,bp Karol Wojtyłło i wielu innych . .

   W latach siedemdziesiątych przystąpiłą w Oławie do formowania WOJSKA MARYJNEGO uzbrojonego w Różaniec , by stanął wraz z Nią do walki z szatanem ..
   By broniło sie przed szatanem .
   By na Polskiej Ziemi był przyczółek do którego przyjdzie Chrystus Król jak do swojego .By rozpocząć swoje panowanie na Ziemi .
   Problem stał sie wielki gdy biskupi z bp Gulbinowiczem i kapłani nie poszli wraz z Nia do budowy barykad na Polskiej Ziemi .
   Przecież to był cały sztab , generalicja jej dowódców i Ona chciała w ścisłej współpracy generałów i półkowników , poprowadzic Naród Polski .
   Oni mieli zgodnie z Jej wskazaniem poprowadzic Naród Polski Rozmodlony w tą decydująca bitwę na Polskiej Ziemi , o Chrystusa Króla .

   jest już 2018 , a generalicja nadal nie chce współpracować z Maryja Królowa Polski w walce o Chrystusa Króla .
   A przez to wykluczaja sie z prawidłowej współpracy z przychodzącym po raz drugi Zwycięskim Zmartwychwstałym Chrystusem Królem .
   Przyjście Chrystusa Króla zaskoczy ich ,w przebywaniu w szeregach wroga szatana .Na pracy szkodzącej Jego sprawom .

   Dotychczasowy wygląd świata zmienia sie . W świecie duchowym Zwycięzca po raz drugi jest Chrystus Król .
   Odchodzi szatan całkowicie pokonanym .
   Przychodzi Chrystus Król , aby zrobic porzadek w świecie ziemskim ,.
   Żadne barykady stawiane przez szatana na Ziemi nie zatrzymaja Zwycięskiego i Zmartwychwstałego Chrystusa Króla .
   To staje sie juz faktem .

 34. Apostolat said

  • Apostolat said

   Zobacz, jak helikopter podpala las w Kalifornii

   • przeklejka said

    Tak się robi nowe miejcie dla deweloperów
    pod nowe osiedla
    A że zginą ludzie a inni potracą dorobek całego życia
    to już nikogo to nie obchodzi
    Człowiek się nie liczy
    Zysk ponad wszystko
    To samo korporacje deweloperskie robiły w Australii, Szwecji , Portugalii i Grecji
    korzystając z panującej suszy

  • Ciocia said

   zwalczanie ognia ogniem

   PRZECIWOGIEŃ – gaszenie pożarów przestrzennych lasów,upraw itp. przez zapalenie przed frontem pożaru ustalonej powierzchni na całej szerokości kierunku rozprzestrzeniania się pożaru i wypaleniu jej przy podjęciu działań obronnych

 35. szach said

  Węgrzy nam pokazują, jak należy działać .
  https://wpolityce.pl/media/423293-prawicowe-media-z-wegier-tworza-wielki-podmiot-medialny
  Prawicowe media z Węgier dołączają do Środkowoeuropejskiej Fundacji Prasy i Mediów. Wielki podmiot medialny wkracza do gry!
  I BARDZO DOBRZE!! NARESZCIE !! Taka powinna być odpowiedź dla lewactwa, panoszącego się w mediach. To lewactwo już dawno łączy siły, by obalać możliwość innej niż własna narracji w mediach. Oto dowód :
  Przedstawiciele środowisk dziennikarskich Grupy Wyszehradzkiej utworzyli wspólny komitet i chcą bronić „niezależności” mediów w ich krajach. Pod deklaracją podpisali się: Seweryn Blumsztajn (prezes Towarzystwa Dziennikarskiego, „Gazeta Wyborcza”, Polska), Adam Černy (przewodniczący Syndykatu Dziennikarzy Republiki Czeskiej), Márton Gergely (zastępca redaktora naczelnego zamkniętego dziennika „Népszabadság”, Węgry), Štefan Hrib (wydawca i redaktor naczelny czasopisma „Tyždeň”, Słowacja), Jiři Hromada (przewodniczący Stowarzyszenia Aktorów, platforma Wolność dla Mediów, Czechy), Matuš Kostolny (redaktor naczelny pisma internetowego „Dennik N”, Słowacja), György Kerényi (konsultant słowackiego radia i TV, były redaktor naczelny węgierskiego publicznego Radia Kossuth, Węgry), Hana Marvanova (platfoma Wolność dla Mediów, Czechy), Wojciech Maziarski (publicysta „Gazety Wyborczej”, członek Komitetu Helsińskiego, Polska), Daniel Raus (dziennikarz i publicysta, były redaktor naczelny Radia Plus, współzałożyciel stowarzyszenia Energeia, Czechy) oraz David Smoljak (platforma Wolność dla Mediów, Czechy).

  wirtualnemedia.pl/artykul/powstal-srodkowoeuropejski-komitet-wolnosc-dla-mediow

  Jak widzicie, wszędzie są siły wrogie Prawdzie. Zło się zawsze dogaduje, mimo wzajemnych animozji , gdy chodzi o zwalczanie dobra. Jak Stalin Z Hitlerem przeciwko Polsce ,lub jak Annasz z Kajfaszem.,przeciwko Chrystusowi, albo jak PO z Nowośmieszną , SLD,PSL…przeciwko PiS….(…)

 36. OSTOJA said

 37. przeklejka said

  Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wezwał kraje członkowskie NATO, a zwłaszcza Niemcy, do rozmieszczenia okrętów wojennych na Morzu Azowskim w celu wsparcia jego kraju w konfrontacji z Rosją.

  Tak tak już widzę jak bundeswera leci na łeb na szyje pomagać
  strzelać od Rosjan
  No ale od czego jest polska armia
  Trzeba ich tam posłać
  Skoro polski kontyngent został posłany na granicę Izraela
  żeby bronić biednych Żydów to czemu nie wysłać polskich
  chłopców coby mogli wrócić do Polski
  w czarnych workach

  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/poroszenko-wezwal-nato-do-wyslania-okretow-wojennych-na-morze-azowskie/s4sstvf

  • Ciocia said

   Niemcy odmówili .

   • Halina K said

    No to Ukraina jest zawiedziona po raz drugi .
    Bo bratała sie z Hitlerem i czyniła mordy na Polakach .
    Teraz także myśłała że przyjaciel Niemiec pomoże .
    A tu figa z makiem .
    No to na kogo mogą liczyć ?

    Przed kilku laty rozmawiałam z ukrainka Polskiego pochodzenia i opowiadała jak współpracują z żołnierzami na froncie .
    Tworzona jest tam organizacja katolicka , która walczyłą o Chrystusa Króla .
    Jeżeli dalej trwają w tym przedsięwzięciu to otrzymaja pomoc z Nieba .
    Tam także są POLACY .

    Chryste Królu proszę ,
    wspieraj Rozmodlony Naród Ukrainy Polskiego pochodzenia .
    Proszę udziel im pomocy i łaski , by zdołali prawidłowo wywiązac sie z zadań i obowiązków jakie na nich spoczywają , tam na obczyźnie, by pomocnymi byli Tobie w realizacji Twoich planów .

   • Ciocia said

    Gaz jest najważniejszy .Rosja i Niemcy są połączeni gazem na wieki .

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: