Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Oświadczenie dotyczące działalności ks. Daniela Galusa i „Wspólnoty Miłości i Miłosierdzie Jezusa”

Posted by Dzieckonmp w dniu 21 listopada 2020


Częstochowa, 20 listopada 2020 r.

 

 

OŚWIADCZENIE
dotyczące działalności ks. Daniela Galusa
i „Wspólnoty Miłości i Miłosierdzie Jezusa”

 

W obliczu ostatnich wydarzeń, zwłaszcza związanych z oświadczeniem rzecznika prasowego Archidiecezji Częstochowskiej z dnia 13 października br., którego bezpośrednim powodem były opublikowane w mediach nagrania wypowiedzi ks. Daniela Galusa, zarówno Arcybiskup Metropolita Częstochowski, jak też Kuria Metropolitalna w Częstochowie i rzecznik Archidiecezji stali się obiektami ataków osób związanych ze  „Wspólnotą Miłości i Miłosierdzie Jezusa”. Nadto w związku z komunikatem z dnia 18 listopada br. oraz „oświadczeniem” ks. Galusa zarówno Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo oraz Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski, jak też pracownicy Kurii Metropolitalnej w Częstochowie zostali przez ks. Galusa oraz identyfikujące się z nim osoby, zaatakowani, oskarżeni i pomówieni, zatem czuję się w obowiązku ukazania złożoności i szerszego kontekstu sprawy, a także przekazania kilku istotnych, choć trudnych faktów, które pozwolą każdemu na właściwą ocenę rzeczywistości. Konieczne jest także niestety sprostowanie pewnych poważnych kłamstw, jakie pojawiły się w owym oświadczeniu ks. Galusa. 

1. Przez ostatnie lata do Kurii Metropolitalnej i samego Księdza Arcybiskupa wpływały dziesiątki i setki świadectw nawróceń, uzdrowień, uwolnień i innych przejawów działania Boga w tej grupie i w tym miejscu. Jednocześnie zgłaszały się niepokojąco duże liczby osób, które opowiadały o swoich złych doświadczeniach, zranieniach, krzywdach, o nieprawidłowościach we „Wspólnocie” i o postawie ks. Galusa. Zadaniem biskupa diecezjalnego jest wszystkie takie sygnały sprawdzić, rozeznać i podjąć najwłaściwsze decyzje. Po wytrwałej modlitwie, rozeznaniu i wysłuchaniu rad osób doświadczonych, zdecydowano, że ks. Galus musi gruntownie przemyśleć swoje zamiary i postawę, a zgromadzona wokół niego grupa musi rozważyć swoją sytuację, a także oczyścić się ze zjawisk i nadużyć, jakie się w niej pojawiły. Deklarowane przez ks. Galusa niezastosowanie się do decyzji swego biskupa stanowi akt nieposłuszeństwa. Posłuszeństwo nie tylko przyrzekał w czasie święceń diakonatu i prezbiteratu, ale i wymagał go zawsze bardzo ściśle od członków kierowanej przez siebie „Wspólnoty”, podkreślając często w swych naukach jego rolę, odwołując się do postaci Św. Ojca Pio, Św. Faustyny i innych świętych. Trzeba zaznaczyć, że podjęte wobec ks. Galusa decyzje nie są karą. Karą była udzielona w marcu br. nagana, która była reakcją na jego niedopuszczalne zachowanie. Nagana sama w sobie nie niesie także zakazu pełnienia funkcji kapłańskich. Decyzje zakomunikowane podczas wspomnianego spotkania są rozwiązaniem, które wydaje się być w skomplikowanej sytuacji ks. Galus i skupionej wokół niego grupy, jednym możliwym. Trzeba stanowczo podkreślić, że rozwiązania te nie mają także na celu likwidacji „Wspólnoty”, ale jej uporządkowanie i uregulowanie. Dla znakomitej większości osób gromadzących się na spotkaniach jest ona miejscem autentycznego doświadczenia Boga, pogłębiania swej wiary, słuchania Słowa Bożego, modlitwy i uwielbienia Boga, niemniej w jej funkcjonowanie wkradły się poważne nadużycia. 

2. Ks. Daniel Galus jest prezbiterem Archidiecezji Częstochowskiej. Nie jest zakonnikiem ani pustelnikiem (o czym jeszcze w dalszej części. Został wyświecony na diakona dnia 20 maja 2006 r., a na prezbitera dnia 26 maja 2007 r. i tym samym został inkardynowany do Archidiecezji Częstochowskiej, choć w pierwotnym zamiarze był święcony z przeznaczeniem do posługi w istniejącej wówczas „Wspólnocie Pustelników pw. Św. Antoniego Opata”. Wspólnota ta była formą stowarzyszenia, zatem nie była żadnym zakonem lub podobnym instytutem życia konsekrowanego. Daniel Galus trafił do niej po opuszczaniu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (paulinów) przed złożeniem ślubów wieczystych. Za aprobatą Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, ówczesnego Metropolity Częstochowskiego, rozpoczął życie w grupie pustelników, którzy od początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku zaczęli osiedlać się w lasach w pobliżu miejscowości Czatachowa. Mimo właściwego pustelnikom stylu życia, czyli surowszego odsunięcia się od świata, milczenia, odosobnienia, gorliwej modlitwy i pokuty w poświęceniu swojego życia na chwałę Boga i zbawienie świata (por. kan. 603 KPK) Ks. Galus podjął kontakty ze „Wspólnotą Przymierza Rodzin «Mamre»”, która po pewnym czasie na skutek pojawiających się trudności i problemów zakończyła z nim współpracę. Wówczas to grupa wiernych z okolic Myszkowa zaczęła gromadzić się na spotkaniach  w Pustelni w Czatachowej. Grupa ta miała charakter modlitewny, z czasem się rozrastała, zyskując dla swej działalności przychylność Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. Coraz liczniejsze spotkania spowodowały jednak zakłócenie dotychczasowego charakteru Pustelni, wobec czego Wspólnota Pustelników przestała faktycznie istnieć, a w dniu 1 lipca 2016 r., po wygaśnięciu statutów nadanych ad experimentum, zakończyła swe istnienie także formalnie. W dniu 12 czerwca 2017 r. ks. Galus przekazał Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu oświadczenie, że nie jest pustelnikiem (nigdy faktycznie nie złożył ślubów pustelniczych), ani nie zamierza nim być. Nie jest prawdą, że nie może opuścić Pustelni, ponieważ byłoby to, rzekomo, złamanie prawa. Jako kapłan diecezjalny (bo takim jest według prawa), może być swobodnie przenoszony według uznania swego biskupa diecezjalnego. Powoływanie się na takie nieistniejące prawo kościelne, które tego zabrania jest nieprawdą i manipulacją. Ks. Galus istotnie zobowiązywał się do prowadzenia życia pustelniczego, ale porzucił je podejmując działalność stojącą w zupełnej sprzeczności z charakterem życia eremickiego. Podczas święceń diakonatu i prezbiteratu ks. Galus zobowiązał się do posłuszeństwa swemu biskupowi i tym, którzy go na tym urzędzie zastąpią („Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?” „Przyrzekam!” – z obrzędu święceń), a także tym, którzy z upoważnienia i delegacji biskupa działają. Niezależnie od niemających żadnych skutków prawnych zobowiązań co do miejsca pobytu, złożonych Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi, ks. Galus jest zobligowany swoimi przyrzeczeniami do podporządkowania się decyzjom swego obecnego ordynariusza. 

3. Jako datę swego powstania „Wspólnota Miłości i Miłosierdzie Jezusa” podaje dzień 5 lutego 2010 r., choć nie stało się to na mocy żadnej decyzji biskupa miejsca. „Wspólnota Miłości i Miłosierdzie Jezusa” formalnie zatem nigdy nie powstała, ponieważ nie otrzymała zatwierdzenia uprawnionej władzy kościelnej. Od początku ks. Galus, lider powstałej grupy, został zobowiązany do stworzenia statutu i przedłożenia go do zatwierdzenia. Projekt statutu złożony w roku 2013 nie został zaakceptowany z powodu niespełniania przez niego wymogów formalnych i merytorycznych. Od tego momentu ks. Galus nie wykazał żadnej aktywności w celu wypracowania nowego statutu. W roku 2016 pracownik Kancelarii Kurii Metropolitalnej został wyznaczony do pomocy w tym zadaniu. W osobistym spotkaniu z ks. Galusem oraz wiceprezes stworzonej przez niego fundacji zaoferował pełną pomoc w opracowaniu statutu, a wspomniani zobowiązali się do współpracy. Współpraca ze strony Ks. Galusa nie została jednak nigdy podjęta, zatem powtarzające się w przekazach informacje o tym, iż rzekomo Kuria Metropolitalna blokuje zatwierdzenie statutu lub przedłożonego dotychczas nie zatwierdziła, są zdecydowanie nieprawdziwe. 

4. Teren tzw. Pustelni w Czatachowej jest w całości własnością Archidiecezji Częstochowskiej, która zakupiła grunt i wybudowała znajdujące się na nim obiekty.Ani sam ks. Galus, ani „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, ani też „Fundacja Anioł Miłosierdzia” nie są jej właścicielami i nie mają praw do rozporządzania nią, decydowania o tym kto tam przebywa lub posługuje. Bez wiedzy i zgody ordynariusza miejsca w Pustelni bezprawnie zamieszkiwali i posługiwali obcy duchowni, w tym m.in. suspendowany obecnie kapłan z innej diecezji, a w kaplicy (!) działała bez stosownych zezwoleń i weryfikacji uprawnień poradnia psychologiczno – pedagogiczna. W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi naruszenia podczas spotkań na terenie Pustelni zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią, Policja zmuszona była podjąć interwencje. Z poszanowaniem charakteru miejsca starali się swoje czynności wypełnić w sposób odpowiedni do okoliczności. Na prośbę Policji Ksiądz Arcybiskup upoważnił proboszcza miejscowej parafii, ks. Stanisława Kotyla, do reprezentowania go jako właściciela terenu. Ponadto, ponieważ kościół na terenie Pustelni jest świątynią w jurysdykcji proboszcza miejsca, ma on prawo nieskrępowanego i niczym nieograniczonego wstępu na teren Pustelni, do kościoła i do kaplicy. Funkcjonariusze Policji oraz Ksiądz Proboszcz spotkali się z obelgami ze strony wiernych oraz atakiem słownym ze strony ks. Galusa. Trzeba nadmienić, że wszyscy duchowni Archidiecezji Częstochowskiej już w marcu br. zostali zobowiązani do stosowania zarówno określonych przez władze państwowe zasad bezpieczeństwa, jak też do szczegółowych reguł podanych w zarządzeniach Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. 

5. Dla lepszej i pełniejszej analizy sprawy, w roku 2014 została powołana specjalna komisja, która za zadanie miała zająć się zarówno kwestią Wspólnoty Pustelników, jak i wyrosłej obok niej „Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa”. Zakończenie istnienia Wspólnoty Pustelników (o czym wyżej), sprawiło, że ten aspekt przestał być aktualny. Aspekt „Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa” był analizowany. Komisja przedstawiła Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu swoje wnioski, które zawierały analizę prawną tejże grupy oraz statusu ks. Galusa, Pustelni i treści nauczania ks. Galusa zawartego w nagraniach i w publikacjach. Ksiądz Biskup Andrzej Czaja, Biskup Opolski, przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP, w roku 2014 przeprowadził teologiczne badanie nauczania ks. Galusa i treści publikowanych w wydawanym przez „Wspólnotę” miesięczniku „Ogień Jezusa”. Odnosząc się do treści zamieszczanych w tymże periodyku stwierdził: „[…] największym mankamentem czasopisma zdaje się być bezustanne odwoływanie się w wielu tekstach do autorytetu o. Daniela Galusa, którego każdemu słowu i gestowi przypisuje się przesadne znaczenie, postrzegając go niemal jako proroka naszych czasów. To swoisty kult jednostki, który budzi niepokój, bo jest przecież jednym ze znamion sekty” (źródło: gosc.pl). W dniu 3 kwietnia 2017 r. Arcybiskup Metropolita Częstochowski wydał komunikat, w którym przypomniał, że ks. Galus jest prezbiterem Archidiecezji Częstochowskiej, a także, że „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa” nie posiada dotąd kościelnego zatwierdzenia. Ponadto wskazał, że właściwe byłoby w obliczu nieuregulowania sytuacji tejże grupy oraz pewnych wątpliwości, powstrzymanie się od organizowania wyjazdów na spotkania modlitewne organizowane przez ks. Galusa oraz „Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa” do czasu zakończenia prac Komisji, wydania orzeczenia na temat jej działalności.

6. W dniu 30 kwietnia 2012 r. została powołana fundacja pod nazwą „Miłośći Miłosierdzie Jezusa”, która to nazwa została wkrótce zmieniona na „Anioł Miłosierdzia”. Fundację powołał ks. Galus (naruszając tym samym obowiązujące prawo, bowiem działał nie tylko bez zgody swego biskupa, ale wbrew wydanym w tej kwestii postanowieniom), by – posiadając osobowość prawną – umożliwiać prowadzenie przez „Wspólnotę Miłości i Miłosierdzie Jezusa” działalności (organizacja spotkań, działalność handlowa itp.). Rada fundacji oraz jej zarząd zostały wyznaczone przez ks. Galusa. Sama fundacja, jako niezależna od Kościoła i prowadzona przez osoby świeckie, nie podlegała w żaden sposób Archidiecezji Częstochowskiej ani Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu. Na nasze wyraźne żądanie fundacja zmieniła niektóre zapisy swego statutu, które budziły największe zaniepokojenie lub wkraczały z kompetencje władz kościelnych. W sierpniu 2017 roku fundacja „Anioł Miłosierdzia” rozpoczęła nieopodal Pustelni budowę tzw. „Domu Maryi”, który w zamyśle miał być „domem nowej ewangelizacji”. Oficjalnie budynek ten jest ośrodkiem agroturystycznym, ponieważ ani ks. Galus, ani fundacja nie uzyskali na to przedsięwzięcie zgody Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego.Po ukończeniu pewnego etapu budowy zwrócono się do Księdza Arcybiskupao pobłogosławienie znajdującej się w budynku „kaplicy”, czego ten – wobec samowolnego działania – stanowczo odmówił. Fundacja prowadziła także działalność handlową, rozprowadzając wśród uczestników spotkań książki, prasę i dewocjonalia. Reprezentowała także „Wspólnotę Miłości i Miłosierdzie Jezusa” w organizowaniu spotkań. W związku z konfliktem z radą i zarządem „Fundacji Anioł Miłosierdzia”, Ks. Galus powołał (znów bez wymaganej zgody swego ordynariusza) nową, drugą fundację, a wkrótce trzecią, pod nazwą „Źródło Miłosierdzia” (formalnie zarejestrowaną w dniu 23 września 2020 r., nie figuruje jeszcze w KRS) informując, że od tego czasu to ona jest jedyną współpracującą ze „Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, a poprzednia („Anioł Miłosierdzia”) powinna znajdować się w stanie likwidacji. Ks. Galus próbował wymóc na zarządzie fundacji „Anioł Miłosierdzia” przekazanie jej majątku (zwłaszcza wspomnianego „Domu Maryi”) nowopowstałej fundacji „Źródło Miłosierdzia”, co jest niemożliwe w polskim porządku prawnym i stanowiłoby poważne naruszenie prawa. Członkowie rady i zarządu fundacji spotkali się z licznymi oskarżeniami i wypowiedziami godzącymi w ich dobro. W dniu 22 września br., na swą gorącą prośbę, spotkali się z Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim, Biskupem Andrzejem Przybylskim oraz kanclerzem i wicekanclerzem Kurii, aby poinformować o tych faktach, przekazując także inne, ważne informacje o licznych niepokojących działaniach podejmowanych przez ks. Galusa bez wiedzy i zgody swego biskupa. Wobec ujawnionych faktów wyrazili żal za dotychczasowe działania bez wiedzy i zgody władz kościelnych oraz zadeklarowali pełne posłuszeństwo w dalszej działalności.

7. Do grudnia minionego roku „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa” otrzymywała zgody na organizowanie spotkań modlitewnych i sprawowanie Mszy świętej poza miejscem świętym (dotyczyło to choćby spotkań w hali sportowej). Wcześniej, za aprobatą Księdza Arcybiskupa, spotkania odbywały się w Sanktuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce. Od grudnia 2019 r. zgody takie nie są już wydawane. Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, trzykrotnie uczestniczył w spotkaniach „Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa”. Jego obecność nie była jednak nigdy formą pełnej akceptacji i pośredniego zatwierdzenia tejże grupy. Jako biskup diecezjalny jest zobowiązany do troski o wszelkie grupy i wszelką działalność duszpasterską i apostolską na terenie swojej diecezji. Uczestnictwo w spotkaniach było zatem wyrazem troski o grupę i swoistą „misją dobrej woli”. Ponadto kilkukrotnie Ksiądz Arcybiskup spotykał się z ks. Galusem i oferował pomoc w ostatecznym uregulowaniu jego sytuacji i statusu „Wspólnoty”. Jako delegat do tej sprawy został wyznaczony Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski, który także spotkał się z ks. Galusem. Nie jest więc prawdą, że Ksiądz Arcybiskup i Kuria nie pomagały w uporządkowaniu sytuacji. Także poprzedni proboszcz Parafii w Żarkach, ks. Jan Wajs, posiadał stosowne pełnomocnictwa Archidiecezji Częstochowskiej do działań związanych z materialną stroną funkcjonowania Pustelni.

8. W związku z napływającymi do Kurii Metropolitalnej w Częstochowie informacjami o tym, że ks. Daniel Galus neguje regulacje państwowe i kościelne dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii, podjęte zostały działania zmierzające do zweryfikowania tychże oskarżeń. Znalazły one swoje potwierdzenie w nagraniach dostarczonych do Kurii oraz opublikowanych w Internecie. Ponieważ wypowiedzi i nie respektowanie przez ks. Galusa zasad bezpieczeństwa zostały potwierdzone, otrzymał on naganę kanoniczną (kan. 1339 § 2 KPK). Ponadto został zobowiązany do odwołania niewłaściwych wypowiedzi i przeprosin za spowodowane zamieszanie poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej „Wspólnoty Miłości i Miłosierdzie Jezusa” (czego nie uczynił), a także do ścisłego stosowania się do wszelkich zarządzeń kościelnych i państwowych (czego także nie uczynił). Ks. Galus za pośrednictwem świeckiej kancelarii adwokackiej i adwokata przedłożył swemu biskupowi pismo z wezwaniem do przeprosin oraz odstąpienia od nakazów nałożonych we wspomnianym dekrecie. Trzeba tu zaznaczyć, że ks. Galus odmawiał osobistego kontaktu ze swym biskupem i jego delegatem (Księdzem Biskupem Andrzejem Przybylskim), korzystając z pośrednictwa wspomnianego adwokata i pism adwokackich. Także po publikacji oświadczenia z dnia 13 października br. za pośrednictwem kancelarii adwokackiej, ks. Galus przesłał pismo do rzecznika prasowego Archidiecezji Częstochowskiej, żądając od niego opublikowania przeprosin na stronie internetowej Archidiecezji oraz jednego z dzienników, który opublikował wypowiedź rzecznika rzekomo naruszającą jego dobra osobiste.

9. W spotkaniu w Kurii Metropolitalnej w dniu 17 listopada br., oprócz Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, uczestniczył Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski, jako specjalny delegat Metropolity Częstochowskiego do tej sprawy. Na żądanie Księdza Daniela Galusa w spotkaniu brała udział także Pani Agnieszka Maćkówka, którą przedstawił jako swego pełnomocnika. Księdzu Galusowi zostały odczytane decyzje, które stanowczo odrzucił i zadeklarował niepodporządkowanie się im. Nie przyjął także dokumentu, ale przekazanie jego treści wobec świadków stanowi skuteczne powiadomienie i zobowiązuje do zastosowania się do decyzji. Podczas tego spotkania ks. Galus wielokrotnie ubliżał obu obecnym biskupom, podniesionym głosem, wysuwał pod adresem Księży Biskupów groźby i oskarżenia o rzekome przestępstwa (o czym została niezwłocznie powiadomiona Nuncjatura Apostolska w Polsce).

 

Napawa przykrością i bólem, że ks. Galus będąc kapłanem nie tylko interpretuje fakty, powołuje się na nieistniejące przepisy prawa, nie tylko ucieka się do kłamstw czy znieważa biskupów i ich współpracowników, ale nade wszystko stawia siebie oraz ludzi, którzy mu zaufali, w postawie buntu wobec swego biskupa. Z przykrością także informujemy o wszystkich przedstawionych tu faktach i okolicznościach, które mogą bulwersować lub nawet gorszyć, ale wobec niesprawiedliwego ataku i nieprawdziwych oskarżeń uznaliśmy za właściwe, by o nich opowiedzieć i je upublicznić.

 

W obliczu kolejnych gróźb pozwów lub negowania treści niniejszego oświadczenia, informuję że wszelkie przytoczone wyżej fakty znajdują swe potwierdzenie w dokumentach będących w posiadaniu Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i mogą posłużyć ukazaniu prawdy oraz obronie dobrego imienia osób.

 

Ks. Mariusz BAKALARZ
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

https://archiczest.pl/zapowiedzi/oswiadczenie-dotyczace-dzialalnosci-ks-daniela-galusa-i-wspolnoty-milosci-i-milosierdzie-jezusa,1605867710.html?fbclid=IwAR1YOiBXYBAlISlaOwRKb6qMiojjw_2PAepo8WGQBX1sT087wAfJZl10CkE

Komentarzy 115 do “Oświadczenie dotyczące działalności ks. Daniela Galusa i „Wspólnoty Miłości i Miłosierdzie Jezusa””

 1. Darek said

  ZOFIA NOSKA – CENTURIA

  17. STRASZNA KARA DLA ŚWIATA GRZESZNEGO, CIĘŻKIE IDĄ CZASY (16.X.1982) Bardzo pilne! Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia wielkiej modlitwy, pokuty. Ciężkie idą czasy, bardzo ciężkie. Głód, mróz, nędza, choroby będą zabijały całe rodziny. Morza zostaną poruszone przez wielkie wichry, wszędzie będzie słychać jęk, krzyk. Wszędzie będą mordy i napady dzikich grup młodych ludzi
  27
  zmieszanych z szatanami, pobudzonych przez szatana. Rzeź będzie wielka, krew będzie płynęła rynsztokami. Ciała zabitych leżeć będą na ulicach. Ciemność zaleje umysły i serca. Nie będzie nigdzie bezpiecznie, wszystko wokoło wszędzie będzie. Po błyskawicach i grzmotach ruszą narody Azji w wielkim pochodzie na bój. na narody Europy. Wypadki toczyć się będą jak błyskawice. Oto wierne i prawdziwe: Niemcy zupełnie przepadną za butę i hardość, Francja będzie częściowo zburzona, będą się szybko we Francji zmieniały rządy, wystąpi głód i pożary, ogień będzie trawił to, co jeszcze jest. Włochy doznają wielkiej rewolucji, która przyniesie wielki głód, klęskę i zniszczony cały kraj, zostawi wszystko w zgliszczach. Anglia będzie cała tonęła w wodzie, w mrokach, wielkich mgłach. Wystąpią walki, okrucieństwo, będzie szarpana i napastowana przez ludy ościenne, opętane przez złego ducha- W walce bratobójczej będzie się wyniszczać, spalać i niweczyć dobytek przez wieki wypracowany. Rosja zginie tak, jak Niemcy, w jednym dniu, nawet nie wypowie: ach! Powstaną zgliszcza i szary dym snuć się będzie nad całą Europą. Węgry, Bułgaria, Rumunia mniej ucierpią. Narody te nawrócą się do Boga, będą szukały oparcia w Polsce. Ziemia twoja, Polska, wyjdzie z tego zamieszania zwycięsko, z wszystkich stron przypłyną ludy, które jeszcze gdziekolwiek pozostały, by szukać ratunku, tu, w Polsce. Holandia poniesie ciężkie straty, zostanie częściowo zatopiona. Szwajcaria zginie. Szwecja zostanie częściowo starta z mapy Europy, Dania i inne państwa nadmorskie częściowo zginą, znajdą się pod wodami. Podaję ci, co do Szczecina: ostoi się, mimo wszelkich zbrodni i grzechów, które niesie na sobie. Obie Ameryki zostaną rozłupane jak kruche spodeczki. Niektóre miasta zostaną starte z ziemi w obu Amerykach. Ameryka Południowa częściowo dozna zniszczenia. Będzie grabiona przez rozjuszone bandy, głodujące ludy. Stany Zjednoczone zostaną zalane i zniszczone przez masywy wód oceanu, które będą ścierać je z powierzchni ziemi. Nikt, kto jest hardy, zarozumiały, noszący głowę wysoko, związany ze złymi mocami, nie ostoi się w te dni. Nikt, kto do Boga nie powróci, nie przeprosi Jego świętego Majestatu, nie ostoi się w te dni. Was, dzieci Moje, pokorne, udręczone i umęczone zbiorę pod skrzydła jak kokosz, ochronię. Pragnę wasz naród wynieść wysoko. Czekajcie w uspokojeniu serc, w modlitwie różańcowej. Czuwajcie w nocy! Miłujcie waszych wrogów! Nie przelewajcie krwi bratniej! Ja przyjdę by objąć Królestwo, być wam Ojcem i Sędzią Sprawiedliwym. Powiadam wam, oto dni, które idą! Dzieci Moje, dni to są straszne i groźne dla niewierzących, walczących z Bogiem. Ale kto ufa w Boże Miłosierdzie, wierzy Chrystusowi, wierzy w Jego Serce i miłość ku wam, dzieci Moje, zwycięży wszystko! Amen.

 2. OSTOJA said

  W trwającej w mediach we Włoszech i innych krajach dyskusji wokół raportu Watykanu na temat ukaranego za pedofilię byłego kardynała Theodore’a McCarricka i roli otoczenia Jana Pawła II najmocniej w obronie polskiego papieża wystąpił włoski kard. Camillo Ruini. To on w nagłośnionej przez włoskie media i oficjalny portal Vatican News wypowiedzi oświadczył: „Ten, kto kwestionuje świętość Karola Wojtyły, a są wśród nich różni katolicy, nie wie co mówi”.

  https://niezalezna.pl/365197-stanowczy-glos-kardynala-ruiniego-w-obronie-papieza-polaka-rece-precz-od-jana-pawla-ii

 3. Ciocia said

  Ksiądz Daniel Galus ukarany przez kurię. Czekają go półroczne rekolekcje odosobnienia

  Ks. Galusowi zakomunikowano decyzję o nakazie odbycia półrocznego (od 29 listopada 2020 r. do 29 maja 2021 r.) czasu rekolekcyjnego odosobnienia, czyli podjęcia samotnej modlitwy i pokuty za Kościół i wspólnotę” – czytamy w komunikacie.

  1. Dyspozycyjność prezbitera i jego posłuszeństwo hierarchiczne

  Posłuszeństwo jest słuchaniem. Posłuszny jest ten, kto nie zamyka się w sobie i nie celebruje samego siebie. Posłuszny – podobnie jak Jezus – rozumie swe życie jako „ogołocenie się”, czyli wyjście z siebie i pójście za wezwaniem. Kandydat do święceń składa swą wolność na ołtarzu duszpasterskiej pracy Kościoła, za którą główną odpowiedzialność ponosi biskup. Stąd też w momencie święceń kandydat w sposób wiążący i publicznie przyrzeka biskupowi i jego następcom szacunek i posłuszeństwo. Celem tego posłuszeństwa jest podporządkowanie życia i posługi każdego kapłana jednemu wspólnemu celowi, którym jest duszpasterstwo w danej diecezji. Nie chodzi tu o niewolnicze poddaństwo, ale wierność. Kapłan uznaje, że biskup jest „pierwszym duszpasterzem” Kościoła lokalnego, a on jest jego współpracownikiem. Ten, kto zobowiązuje się do posłuszeństwa, godzi się na możliwe „sytuacje krzyża” i zgłasza gotowość zaakceptowania swoich frustracji i ograniczania wrodzonego pragnienia szczęścia. Może się to zdarzyć np. w czasie przenoszenia kapłana na inne stanowisko, zmianę parafii, etc. „Ponieważ w przyrzeczeniu posłuszeństwa podczas święceń konkretny kształt przybiera odpowiedź na Boże powołanie do kapłaństwa, posłuszeństwo przyrzeka się właściwie nie biskupowi, lecz Bogu, który skłania i zaprasza do takiego oddanie się, oraz Kościołowi, potrzebującemu dyspozycyjności kapłana. Widziane w tej perspektywie święcenia są również zobowiązującą ofiarą życia przyporządkowaną pełnieniu misji urzędowej. Ofiara zaś jest rzeczywiście ofiarą, oddaniem siebie samego, rezygnacją z jakiejś «cząstki» realizowania samego siebie. Jeśli więc od księży, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji albo otrzymali nieodpowiadające im zadanie czy polecenie, słyszy się czasem słowa: «Nie dam się wykończyć – biskupowi, kurii, proboszczowi, parafii» – wtedy należy zapytać, czy właśnie ofiara nie jest konsekwencją złożonego podczas święceń przyrzeczenia oddania swego życia. Czy nie wiedzieli, co robili, składając przyrzeczenie posłuszeństwa, czy wtedy odgrywali tylko «liturgiczny teatrzyk»”.

  https://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/12/posluszenstwo-jako-istotny-element-duchowosci-kaplanskiej-ks-robert-kantor/

  • Opcja said

   ten ksiądz, właśnie udowodnił, że nie trzeba być pedofilem w Kościele, aby go niszczyć

   • szach42 said

    to właśnie jest ukazanie, jak dochodzi do odejścia od KK pod pozorem troski o Jego świętość. Dlatego ja unikam osób „nawiedzonych” , bo tak właśnie to się kończy jak z ks. Natankiem czy ks. Galusem. Nie moje to klimaty w jednym i drugim przypadku. Niestety, sami katolicy uderzają w Kościół , stając w jednym szeregu z walczącymi ateistami. To jest ta sama sytuacja, co w polityce z Konfederacją. Analogia jest oczywista. Dlatego jest mi bardzo przykro, że atakuje się tu papieża Franciszka , godząc w urząd papiestwa i podważając jego znaczenie w świecie. I strona katolicka to czyni. Przykładem jest tu komentarz pod poprzednim tematem Obserwator@, który w stosunku do papieża Franciszka, używa określenia „papcio Bergoglio” . Choć zgadzam się z wypowiedziami tej osoby wielokrotnie, to niestety tu trzeba stanowczo zaprotestować, bo komentarze tego typu, szkodzą katolikom i Kościołowi. Dlatego udzielam Ci Obserwatorze@, braterskiego napomnienia i proszę, byś się zreflektował i zaniechał ataków pod adresem Franciszka. Jeśli widzisz, że Jego postępowanie nie jest dobre dla sprawy ewangelizacji, to masz obowiązek modlić się więcej, za papieża i za Kościół, ale nie uderzać w godność urzędu . Możesz nawet przesłać do Rzymu swoje uwagi , ale dyskredytowanie publiczne jednego z kapłanów i to tego pierwszego, jest atakiem na Kościół . Nie ma znaczenia, z jakich motywów to się czyni. Owoce tego, nie mogą być dobre.

    Jak przekonuje nas obserwacja rzeczywistości, roztropnie jest unikać osób „nawiedzonych”, bo ci najczęściej są tak „święci”, że nikogo na tej ziemi nie słuchają, bo wszystkie rozumy pozjadali. Grzech widzą wszędzie, poza sobą.
    Jak mawiała święta arabka: w Niebie są ludzie ze wszystkimi grzechami, oprócz pychy. W Piekle nie ma ludzi pokornych.

    • obserwator said

     Zrównując ks.Natanka z ks.Galusem kompromitujesz się na całej linii.Franciszek nie jest papieżem !!!

    • Ciocia said

     Który z tych księży bardziej ci się podoba ?

    • cox42 said

     Faktem jest, że sam Franciszek nie nazywa siebie papieżem, tylko biskupem Rzymu.

    • Kasia1 said

     Akurat natrafiłam na żywo na Ks Natanka w Rzymie.Ludzie przyklękają,modlą sie z jego grupą.On robi więcej dla wiary niż Ci co Go krytykują.

   • Kasia1 said

    wszystkich tych co się modlą i przyciągają Łaskę na Ziemię to trzeba zniszczyć,wywalić na zbity pysk.Potem się dziwimy ,że zło tak się rozpanoszyło.

    • Ciocia said

     Jesteś zgorszona ?

    • szach42 said

     Re Obserwator@
     „Franciszek nie jest papieżem !!! ” ????
     Kto wydał taki werdykt ? Ty ? A kimTy jesteś ? Jakie masz prawo wydawać takie opinie ? Kto cię uczynił sędzią w sprawach Kościoła ? Samosię, to za mało. Zdajemisię , to pycha i oszczerstwo.
     Benedykt XVI pisze książki, spotykał się wielokrotnie z Franciszkiem, były media… i mógłby zareagować, a nie wprowadzać owce w błąd. A skoro nie reaguje, to znaczy, że nie ma tu oszustwa . Papieże przemijają a Kościół pozostaje. Ale niszczenie papiestwa, to niszczenie Kościoła. Widocznie, na te czasy Pan Bóg dał takiego papieża, który wielu wyznawcom się nie podoba. Pan Jezus nie obrał św Jana na papieża, tylko Piotra, który się Go zaparł. Nie zawsze papieżem jest ten, kto w danym czasie ma największą wiarę i największą wiedzę ze wszystkich. Ja może nie jestem miłośnikiem Franciszka, ale jest obecnie głową widzialną Kościoła i przez wzgląd na to, nie obrażam , nie ośmieszam, nie wyśmiewam…Nie czytam z zapartym tchem tego, co kiedy Franciszek powie, bo do mnie to jakoś słabo trafia. Wolę poprzedników. Ale wyrzuciłam z serca niechęć ,odkąd zaczęłam codziennie się za niego modlić Owszem, modlę się za Kościół, bo bycie w Kościele jest ogromną łaską. Wolę błądzić z Kościołem, niźli być z Niego wykluczoną, a teraz Go prowadzi Franciszek. Poza tym, nie słyszałam, żeby Franciszek namawiał do grzechu . Ty słyszałeś ? Mówi wiele o miłości, ale przecież nie wiedza, tylko miłość czyni świat lepszym i z miłości będziemy sądzeni. Czyli wskazuje na to, co jest esencją chrześcijaństwa. Widocznie każdy słyszy to, co chce usłyszeć. Ale żeby obrażać Franciszka ? Nawet, gdyby był tylko prostym księdzem, to i tak nie wolno katolikowi tego czynić. Nie wzbudzajcie podejrzliwości i niechęci do Franciszka. Nikomu to nie wyjdzie na dobre a wrogowie Kościoła zacierają ręce z uciechy.

     W przypadku obu kapłanów chodzi o posłuszeństwo przełożonemu.

 4. Dzieckonmp said

  Pamiętacie tą dyskusję z przed 7 lat o obowiązkowym przysięganiu Franciszkowi posłuszeństwa?

 5. Basia said

  Przesłania z dzisiejszego spotkania grupy Krucjaty Modlitwy

  18.03.2012, 16:00 – Przybędę w obłokach w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba
  Moja szczerze umiłowana córko. Moje dzieci muszą wiedzieć, że przyczyną, dla której świat jest pusty duchowo, jest to, że nie rozpoznają już one różnicy między tym, co dobrem, a co złe.
  Bez Mojego Światła, które wypełnia każdą duszę, nie wyłączając grzeszników, świat przestałby istnieć.
  Jedynie Moje Światło utrzymuje świat przy życiu.
  Wielu Moich wyznawców, którzy poświęcają się, aby cierpieć w zjednoczeniu ze Mną, także pomaga utrzymać w świecie to Światło.
  Na krótko przed Moim powtórnym przyjściem Moje światło zniknie na świecie na okres trzech dni.
  Stanie się to jednak przy samym końcu i nie należy tego mylić z Ostrzeżeniem.
  To właśnie w ciągu tych trzech dni będzie płacz i zgrzytanie zębami, ludzie zaś będą jako ostatniej deski ratunku wyglądać Mojego światła, nawet jeśli wcześniej Mnie odrzucili.
  To będzie czas Prawdy.
  Moi wyznawcy nie powinni obawiać się tych trzech dni, bo choć byście nie byli świadomi Mojej obecności, Ja będę z wami.
  Następnie po upływie trzech dni, powrócę na ziemię dokładnie w taki sposób, w jaki wstąpiłem do Nieba.
  Przybędę w obłokach w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba w wielkiej Chwale.
  Jak piękny i radosny będzie ten dzień, kiedy przyjdę, aby zgodnie z Wolą Mojego Ojca rozpocząć Moje Królowanie na ziemi.
  Żaden człowiek nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości, że to jestem Ja.
  Ludzie nie będą też mieli żadnych wątpliwości co do ich przyszłości.
  To będzie dzień, w którym przyjdę, aby sądzić.
  Dokonam podziału mojego ludu na tych, którzy Mnie kochają, i tych, którzy Mnie nienawidzą.
  Ci, którzy Mnie odrzucili i hołdowali niecnym postępkom, zostaną wydani na pastwę piekielnych ogni.
  Pozostali będą żyć ze Mną w raju pośród sprawiedliwych, którzy zmartwychwstaną.
  Takiego triumfu muszą z radością wyczekiwać wszystkie dusze, kiedy powrócę, tak jak wam obiecywałem.
  A to mówię chrześcijanom:
  Wiedzcie, że to wielkie i chwalebne wydarzenie nastąpi już wkrótce.
  Wasze pokolenie będzie świadkiem Mojego chwalebnego Powrotu.
  Kiedy ten dzień ma nastąpić, nie wyjawię wam nigdy, gdyż wie to tylko Mój Ojciec. Mogę was jednak zapewnić, że chwila Mojego Powtórnego Przyjścia jest bliska.
  Wam, Moi wyświęceni słudzy mówię, że waszym obowiązkiem jest tak przygotować Mój lud czyli te dusze, za które ponosicie odpowiedzialność, aby zostały one włączone do Księgi Życia.
  Błagam was, pracujcie usilnie, wykorzystując potęgę środków komunikacji i modlitwy, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.
  Wasz kochający Zbawiciel
  Jezus Chrystus
  Odkupiciel całej ludzkości

  • Basia said

   cd.

   14.10.2014, 18:15 – Klucze Mojego Królestwa, przyszłego świata, są gotowe
   Moja szczerze umiłowana córko, wszystko, co objawiłem światu przez te Orędzia zostanie wypełnione. Wielu z tych, którzy znają te Orędzia będzie, niestety, w dalszym ciągu tłumić Moje Słowo. Inni, którzy nie są wtajemniczeni w te Orędzia będą sprzeciwiali się Mojemu Słowu, danemu im w Świętych Ewangeliach.
   Wzywam wszystkich, którzy chodzicie ze Mną po tej Ziemi i proszę was, abyście Mi ufali. Żyjcie Moim Słowem, a nie umrzecie. Przeżywajcie swoje życie zgodnie z Prawdą, a wyleję wielkie łaski na was i na tych, których imiona składacie przede Mną. Gdy świat pogrąża się w ciemnościach – gdy wszędzie wybuchają wojny i gdy choroba i głód chwytają w swój uścisk ludzkość – będziecie świadkami Mojej Interwencji. Będę chronił wszystkich tych, którzy poświęcają się Mojemu Najświętszemu Sercu. Podniosę tych, których serca mogą być ociężałe i przynoszę pokój i spokój duszy tym, którzy proszą Mnie o te Dary.
   Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę unieść wasze brzemię. Tylko Ja mogę pokonać waszych wrogów i tych, którzy nadużywają władzy i wpływów, aby was zniszczyć dla swoich własnych korzyści. Tylko wy, Moi umiłowani wyznawcy, możecie sprowadzić Mi dusze tych, którzy Mnie odrzucają, oddalają się ode Mnie i którzy się Mnie wypierają. Wielu z nich nigdy do Mnie nie przyjdzie, chociaż zapraszam ich do Mojego Miłosierdzia.
   Nadal musicie korzystać z przekazanych wam modlitw. Trzymajcie się blisko Mnie, bo wtedy, otrzymacie wszelką ochronę przed złem. Musicie być silni, odważni i zachować spokój, ponieważ Ja nigdy was nie opuszczę. Będę chodził z wami i będę was podtrzymywał. Będę was pocieszał. Otrę wszelką łzę, a wkrótce obejmę Moimi Kochającymi Ramionami was i tych, których kochacie.
   Klucze do Mojego Królestwa, do świata, który nadchodzi, są przygotowane i przeznaczone dla tych wszystkich, których imiona są w Księdze Życia. Jednak Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że powitam w Moim Nowym Raju i tych, których imion w niej nie ma, jeśli sprowadzicie Mi te dusze poprzez wasze modlitwy.
   Wasz umiłowany Jezus

  • Basia said

   cd.
   14.10.2014, 18:15 – Klucze Mojego Królestwa, przyszłego świata, są gotowe
   Moja szczerze umiłowana córko, wszystko, co objawiłem światu przez te Orędzia zostanie wypełnione. Wielu z tych, którzy znają te Orędzia będzie, niestety, w dalszym ciągu tłumić Moje Słowo. Inni, którzy nie są wtajemniczeni w te Orędzia będą sprzeciwiali się Mojemu Słowu, danemu im w Świętych Ewangeliach.
   Wzywam wszystkich, którzy chodzicie ze Mną po tej Ziemi i proszę was, abyście Mi ufali. Żyjcie Moim Słowem, a nie umrzecie. Przeżywajcie swoje życie zgodnie z Prawdą, a wyleję wielkie łaski na was i na tych, których imiona składacie przede Mną. Gdy świat pogrąża się w ciemnościach – gdy wszędzie wybuchają wojny i gdy choroba i głód chwytają w swój uścisk ludzkość – będziecie świadkami Mojej Interwencji. Będę chronił wszystkich tych, którzy poświęcają się Mojemu Najświętszemu Sercu. Podniosę tych, których serca mogą być ociężałe i przynoszę pokój i spokój duszy tym, którzy proszą Mnie o te Dary.
   Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę unieść wasze brzemię. Tylko Ja mogę pokonać waszych wrogów i tych, którzy nadużywają władzy i wpływów, aby was zniszczyć dla swoich własnych korzyści. Tylko wy, Moi umiłowani wyznawcy, możecie sprowadzić Mi dusze tych, którzy Mnie odrzucają, oddalają się ode Mnie i którzy się Mnie wypierają. Wielu z nich nigdy do Mnie nie przyjdzie, chociaż zapraszam ich do Mojego Miłosierdzia.
   Nadal musicie korzystać z przekazanych wam modlitw. Trzymajcie się blisko Mnie, bo wtedy, otrzymacie wszelką ochronę przed złem. Musicie być silni, odważni i zachować spokój, ponieważ Ja nigdy was nie opuszczę. Będę chodził z wami i będę was podtrzymywał. Będę was pocieszał. Otrę wszelką łzę, a wkrótce obejmę Moimi Kochającymi Ramionami was i tych, których kochacie.
   Klucze do Mojego Królestwa, do świata, który nadchodzi, są przygotowane i przeznaczone dla tych wszystkich, których imiona są w Księdze Życia. Jednak Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że powitam w Moim Nowym Raju i tych, których imion w niej nie ma, jeśli sprowadzicie Mi te dusze poprzez wasze modlitwy.
   Wasz umiłowany Jezus

 6. Dzieckonmp said

  Znany kaznodzieja związany z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym ks. Daniel Galus, który prowadzi pustelnię pw. Zesłania Ducha Świętego w Czatachowie i opiekuje się „Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa” wzbudził ostatnio wiele kontrowersji, namawiając wiernych do zdejmowania maseczek i „dezynfekowania” się wodą święconą. Teraz stanowisko zajęła częstochowska kuria, która odcina się od postawy duchownego i informuje o podjęciu wobec niego środków dyscyplinarnych.

  Kilka dni temu do Internetu trafiło nagranie, na którym słychać, jak ks. Daniel Galus wzywa wiernych do nieprzestrzegania zaleceń sanitarnych. Przekonuje, że zasłanianie nosa i ust szkodzi zdrowiu, oraz że nie można modlić się w maseczce. Dlatego zachęca zgromadzonych w kościele, aby zdjęli maseczki. Zachęca też, aby korzystali z dostępnej w kościele wody święconej i się nią „dezynfekowali”:

  – „Jeśli ktoś chce nosić maseczkę, to na własną odpowiedzialność, ale są przypadki, np. w jednym z krajów kilkoro dzieci umarło dlatego, że w szkole nosiło maseczki. Można się tylko zatruć nosząc maseczkę w kościele. Dlatego taka moja prośba, by jej nie nosić, dla swojego zdrowia właśnie i bezpieczeństwa” – mówił kapłan.

  – „Jak można wielbić w ten sposób pana Boga? Wszystko będzie tłumione. Niektórzy chcą, żebyśmy wydawali z siebie pogrzebowe jęki, chcą nas zgasić, zniewolić, przeszkadzać nam się modlić. A my będziemy się modlili tak, jak Pan chce, bez maski” – dodawał.

  • Ciocia said

   Przecież nie jest lekarzem ,a wielu księży i proboszczów zmarło na Covid -19 . Czy ks. Daniel wie o tym ?

   Sugerowanie ,że ksiądz umarł bo się nie modlił jest szkodliwe i niesprawiedliwe .

  • hallinna said

   Tak to jest ,jak dusz pasterz mający zajmowac sie sprawami ducha ,
   uwage swoją skupi na problemach czynionych przez szatana sprawom ciała …..

   Pan Jezus także mówił, że On walczył z szatanem w świecie duchowym , nie zajmował sie sprawami ciała , dlatego szatan przegrał, bo nie wciągnął Go do walki z człowiekiem na Ziemi .
   Duszpasterze także jeżeli chcą wygrac ten bój z szatanem , powinni za przykładem Chrytusa Króla zajmowac sie sprawami ducha , a wówczas bramy piekielne ich nie przemogą .Bo nie wpadną w sidła szatana zastawione na Ziemi w sprawach ciała .

   Ten kapłan wszedł bowiem w zasiecg działania szatana i dlatego bedzie lawina problemów wewnatrz Kościoła z tego wypływających .
   I nie tylko w Kościele , do czasu, az ktos przerwie ten mechanizm łaczeńia następnych niewłasciwych ogniw w łańcuchu szatańskiej ingerencji w sprawy człowieka .

   Aż jestem ciekawa ilu teraz zacznie skakac sobie do oczu z tego powodu ,
   ile osądów i potepienia bedzie itd .
   Nadarzyła sie szatanowi okazja aby zrobic ferment , podział i bedzie chciał z tego ugrac jak najwięcej dla swojej sprawy .
   Ale ile zdoła to zalezy od postawy człowieka .
   Bo człowiek to narzędziee . Jeżeli narzędzie powie NIE to nic z tych planów nie wyjdzie ..
   Daj Boże by szatańskie plany jątrzenia w Kościele spełzły na niczym …

 7. Mar said

  Pytanie do Admina. Pisałaś kiedyś, że woja na być w 2021 roku. Czy jesteś w stanie określić, w którym kwartale? Widzę, że wszystko do niej zmierza.

  • Dzieckonmp said

   Nie da się dokładnie daty podać. Ona może wybuchnąć za 2 tygodnie jak również za 1,5 roku.
   Podany rok 2021 jest takim wskazaniem kolejności co się będzie działo jedno po drugim. Dlatego nie należy ściśle trzymać się tej daty bo 3-4 zdarzenia z tej propozycji mogą się wydarzyć w jednym roku. Najwazniejsza jest kolejność tzn. pielgrzymka papieża do Rosji, wojna następnie zwycięstwo komunizmu, 10 królów, Antychryst itd.Teoretycznie te zdarzenia które wymieniłem mogą się wydarzyć w jednym roku. Istotna data w miarę poprawnie obliczona jest data Cudu 2030 rok. Teraz musimy odjąć 7 lat na Wielki Ucisk a więc do 2023-2024 powinien Antychryst zacząć panować w świecie. Do tego czasu a więc w najbliższych 2-2,5 roku powinna mieć miejsce wojna.

  • Dzieckonmp said

   Tak dodam świeże info.

   USA przerzuciły dziś bombowce B-52 „na Bliski Wschód”

 8. Adrian said


  Zobacz świątynię króla Salomona w… 3D!

 9. Ciocia said

  Króluj nam Chryste

 10. Darek said

  Sąd administracyjny w Clermont-Ferrand, stolicy departamentu Puy-de-Dôme w środkowej Francji, uchylił wydany przez prefekta tego departamentu zakaz zgromadzenia modlitewnego na wolnym powietrzu. Chodzi o możliwość odprawienia niedzielnej mszy świętej. Od 8 listopada msze z udziałem wiernych w kościołach są zakazane….

  https://www.tvp.info/50910434/koronawirus-zakaz-mszy-we-francji-sad-uchylil-zakaz-nabozenstwa-na-wolnym-powietrzu

 11. Ciocia said

  Króluj nam Chryste !

 12. Ciocia said

  Ks. Piotr Pawlukiewicz – Najprostsza droga do nieba. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 13. Ciocia said

  Jak żyć po zawierzeniu? rozmowa z o. Mihovilem Filipovićem SMM

  • Ciocia said

   „Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. Dziatki, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dziatki, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

   (Orędzie, 25. maja 2020)

  • Ciocia said

   W świecie ducha” część I: rozmowa-świadectwo ks. Dominika Chmielewskiego SDB

 14. Jozef Piotr said

  UWAGA

  Wśród 226 eurodeputowanych odnajdujemy 6 osób ze świata polskiej polityki:
  – Lidia Geringer de Oedenberg – dostała się z listy SLD
  – Andrzej Grzyb z PSL – przy jego nazwisku odnotowano, że można go przekonać, by wypowiadał się na określone tematy i że jest “użytecznymAGA !!!!

  przekaźnikiem” w swojej frakcji politycznej
  – Danuta Jazłowiecka z PO
  – Agnieszka Kozłowska-Rajewicz z PO, była pełnomocnik rządu ds. równego traktowania
  – Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  – Róża Thun z PO
  Wśród pozostałych “zaufanych” Sorosa

  https://dziennik-polityczny.com/2019/02/05/wyciekla-lista-sorosa-oto-jego-zaufani-poslowie-jest-tam-6-polakow-mamy-nazwiska/

  • Stryk said

   Dodałbym jeszcze największego szkodnika Polski męde lewandowskiego Janusza

  • PinkBo said

   Dzisiaj słuchałam Mszy św z jednej z Polskich katedr i ks mówiący kazanie przytoczył list Katarzyny Carycy (była on Niemką) o tym jak zniszczyć p
   Polski naród, tu znalazłam tekst
   „Z listu carycy Katarzyny II…

   do Ekscelencji ministra Spraw Zagranicznych Imperium Rosji w latach 1764-1780 – Nikity Panina:
   Cytat:

   Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne można podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem, a świat nie podniesie wrzasku – to małe narody, plemiona. Z innych można uczynić małym wysiłkiem niewolników i będą chętnie lizali rękę Pana – to narody o podłej duszy, od kolebki niegodne samostanowienia, w wielkich obszarach Azji roztopią się bez śladu. Z trzecimi wreszcie nie można zrobić ani tego, ani tego, przynajmniej nie od razu – to Polacy.

   Nie można zaanektować ich państwa, bo trzeba byłoby się dzielić z Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie jeszcze z kim; narzuca to europejska równowaga sił. Po drugie nie można tego zrobić od ręki, gdyż są to znakomici żołnierze, a cały naród gdy otwarcie zagrożony, przypomina wściekłego wilka w nagonce. Zbyt dużo by to kosztowało, należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości.

   Trzeba … rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność… Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu… Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę… Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba.

   Będą oni walczyć długo, bardzo długo, nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas gdy sami sprzedadzą swój kraj, sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My rozpoczniemy ten proces Panin! Korupcją „milczących psów”, którzy będą nimi rządzić. Bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem.

   Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli. Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się, by w piramidę wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by zechciwiał w niej i spodlał.

   Niedopasowywalnych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Zadanie to jest wielkie Panin, lecz i efekty będą wielkie. Polska zniknie w samych Polakach! Wtedy właśnie, gdy będzie wydawało się im, że mają wolność. Ale ja tego nie doczekam Panin, zaczniemy jednak ten proces.”

   ŹRÓDŁO: https://bialczynski.pl/2013/02/09/plan-carycy-katarzyny-polske-zgnebic-na-zawsze/

   Wg mnie ta piramida to piramida masonów w Polsce, powiedziałabym ze wszyscy którzy w tej chwili sa przeciwko Polsce a zajmują jakieś stanowisko sa masonami i wykonują odgórne polecenia śmiejąc sie nam w twarz i nie zważając na to ze to co mówią nie ma składu ni logiki jakby nie mieli ani mózgu ani krytycznego myślenia

   Na kazaniu tez było powiedziane ze dzisiejsza młodzież znów parafrazowala psalm krzycząc ze ” nie brak im niczego tylko aborcji…”
   „Takie będziemy mieli Rzeczypospolite jak naszej młodzieży chowanie” – niedokładnie przytaczam już słowa poety…

   • Dzieckonmp said

    —„Bijcie Polaków, aby aż o życiu zwątpili (…) jeśli chcemy istnieć, to nie pozostaje nam nic innego, jak ich wytępić” (Bismarck, 1861).
    —„Znów doszło do tego, że polska buta chce ubliżyć Niemczyźnie (…) Poskromimy polską butę i zuchwałość!” (Wilhelm II,1902).
    I tak na okrągło…

   • hallinna said

    To pokazuje jak na przestrzeni wieków szatan przez swoje marionetki, nie może sobie poradzic z Prawowitym Narodem Królowej Polski Maryji .

    Ten Naród ma we krwi szlachetnośc , bezintereowną pomoc bedacemu w potrzebie , ma wiarę ,ufnośc i miłość do Boga i własnie to, czyni go wyjatkowym spośród wszystkich ludów Ziemi .Podążając za Maryją wypracował w sobie wiele z cech charakteryzujących Maryje Mateńke i nasza Królową. Wiele serc jest rozpalonych Płomieniem Miłości Jej Niepokalanego Serca , a z takimi szatan nie może sobie poradzic w zaden sposób .Dlatego nigdy nie powiodły sie próby zniewolenia tego Narodu , bo siła jego jest w zjednoczeniu sie z Maryja Królową.
    Maryja powtarzała ,,,, dokąd jestescie przy mnie to jestescie bezpieczni , szatan nic wam nie może zrobic , bo jesteście poza jego zasięgiem …

    Ten Naród jest wielki ,bo trzyma sie zasad kryteriów Bożej Sprawiedliwości .
    Teraz jest atak na duchowe wartości tego Narodu .
    Ale mimo tak skomasowanego ataku on utrzymuje sie na drodze prawidłowej współpracy z Niebem .
    Ten Naród z wszystkich sił chce doprowadzic do tego, by ukochany Chrystus Król odzyskał całkowita władze nad człowiekiem i światem .
    Posunął sie juz daleko w wznoszeniu sie na wyzyny Nieba .
    Wychodzi już poza zasięg działania szatana .

    Prawdą jest ,że szatan przegrywa wówczas , gdy jego iluzja do kształtującej sie rzeczywistości, nie ma pokrycia w prawdzie , .
    Dowody na to ,
    algorytmy jakimi szataństwo ,sztuczna inteligencja, chce sterować rzeczywistościa na Ziemi, mija sie z prawdą , która następuje ..
    Wszyscy stwierdzili że szacowania względem koronowirusa sa przeszacowane , poprzez interes szatana ,.Dlatego są błedne i mijaja sie z prawdą .
    Bo te algorytmy biora pod rozwage tylko sprawy świata ziemskiego w oderwaniu od Boga Stworcy , który ma decydujący głos na kształtującą sie rzeczywistośc .

   • Stryk said

    Czy obecnie nie ma zdrajców pokroju Tuska który mówił polskość to nienormalność , cz cała opozycja zdrajcy zaraz po przegranych wyborach w2015 roku zakładają kod żeby ich nie odsunąć od koryta i obecnie protesty macic myślę że obecnie jest taki podział wśród Polaków nawet w rodzinie.
    Według przepowiedni Królowej z Saby jest wrogość między ludźmi tak jak mówiła brat przeciw bratu , sąsiad przeciw säsiadowi , syn przeciw ojcu itd.

 15. Jozef Piotr said

  ks. Robert Jantczak

  „Ciebie, Chryste, wyznajemy
  Królem czasu i wieczności,
  Władcą ludów całej ziemi,
  Dusz i serc najwyższym Sędzią.
  Tobie śpiewa chór aniołów
  I majestat Twój wychwala;
  Także my sławimy Ciebie
  Jako Pana wszystkich rzeczy.”

 16. pio0 said

  Widać jak zło i szatan się ujawnia w ostatnim czasem i to w dobitny sposób.

  No dajcie spokój, tyle czasu Archidiecezja wiedziała przecież co się tam dzieje i co tyle lat nie mieli „ale” tylko dopiero po jakiejś zwykłej wypowiedzi o nienoszeniu maseczki? A weźcie się puknijcie w głowy, tyle co zrobił dobrego ten kapłan, uzdrowień, tyle modlitwy i wielbienia Boga – przekreślacie jakąś wypowiedzią o nienoszeniu maseczki. Walnijcie się w głowy.
  Niszczycie Bożego kapłana, a ostatnio to jakieś szaleństwo, Bożych kapłanów się wybija, ucisza, przegania jak o. Pelanowskiego i innych.
  Wszyscy co dajcie przykład

  • pio0 said

   że kazał przysięgać wierność Papieżowi , a niby nie jest posłuszny biskupowi jesteście obłudnikami! Gdzie niby nie jest posłuszny?
   To tyle lat Archidiecezja wiedziała przecież co się tam dzieje, jeździli kapłani, biskupi i było ok?, ale teraz po jakiejś głupiej wypowiedzi o maseczce przekreślacie całe to dobro co uczynił ten kapłan?!

   Wpisujecie się w to lewactwo co walczy z Kościołem, z kapłanami, za nic macie lata dobra uczynionego przez tego kapłana?
   Obłudnicy idziecie w jednym rzędzie z lewakami!

   • szach42 said

    Posłuszeństwo biskupowi we wszystkim , co nie jest niegodziwością ! ! !
    Zobaczymy, jaką drogę wybierze ks. Daniel .

    • hallinna said

     Na pewno bedzie to droga wierności nauce Chrystusowej .
     Kapłan który uwierzył, zaufał ,szczerze ukochał sercem Chrystusa Króla, nie da sie wciagnąc w żadne intrygi , które miałyby zakłócic jego pokój ducha .
     Które miałyby szkodzic sprawom Chrystusa Króla .
     Z nim Duch św i Ci z którymi związany jest sercem ..
     Przecież on niczego nie uczynił żeby szkodzic Chrystusowym sprawom na Ziemi .
     On stanął w obronie Chrystusa Króla .
     By budować ufnośc wiare i miłośc do Chrystusa Króla .
     On chce by Chrystus Król był na pierwszym miejscu a na drugim szatański koronowirus i maseczki .
     On wprowadza w Kościele to co podstęp szatana wprowadził, by zakłócic prawidłowe funkcjonowanie w tym, co Chrystusa Króla jest .
     Bo człoweik przyjął jako prawdę szatański etap zniewolenia i zniszczeni tego co Boże jest .

    • bozna2 said

     Posłuszeństwo samemu Bogu a nie bożkowi we wszystkim !!!! Któż jak Bóg! Każdy z nas musi wybrać. Jak może zwykły marny człowiek, choćby był biskupem żądać dla siebie posłuszęństwa pomijając przy tym samego Boga, któremu i on i ten jego podwładny winien być posłuszny.

   • Opcja said

    niestety, okazuje się że on ośmiesza Kościół swoimi działaniami i jeszcze brak mu pokory, a media to wszystko nagłaśniają.
    W dzisiejszych czasach, kapłan musi być jak żona Cezara, po za wszelkim podejrzeniem, a jego bronią powinna być pokora, bo z niej rodzi się świętość.
    Widać zapomniał (chyba nie tylko on) o słowach bp. Krasickiego: „prawdziwa cnota krytyk się nie boi”…

  • Ciocia said

   Półroczne rekolekcje go zbiją ?Ty się puknij w głowę .

   Wziąłeś sobie nick ” Pio0 ” to się zapoznaj z życiem Ojca Pio .

  • Ciocia said

   Trzeba mieć też świadomość .

   Ewangelia Mateusza .

   Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

  • Ciocia said

   „Dalej archidiecezja opisuje spotkanie sprzed kilku dni, w czasie którego ks. Galus miał ubliżać biskupom. „Księdzu Galusowi zostały odczytane decyzje, które stanowczo odrzucił i zadeklarował niepodporządkowanie się im. Nie przyjął także dokumentu, ale przekazanie jego treści wobec świadków stanowi skuteczne powiadomienie i zobowiązuje do zastosowania się do decyzji. Podczas tego spotkania ks. Galus wielokrotnie ubliżał obu obecnym biskupom, podniesionym głosem, wysuwał pod adresem Księży Biskupów groźby i oskarżenia o rzekome przestępstwa” – pisze rzecznik kurii.”

 17. Joanna said

  W dniu Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata serdecznie dziękuję za ten blog. Dużo dobrego się tu dzieje. Panie Adminie, proszę go nigdy nie zamykać, bo porusza on wiele serc i prowadzi ku Bogu. I właśnie w czasie trwania nowenny o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski, stała się rzecz wspaniała. W Świebodzinie pod przewodnictwem księdza arcybiskupa i z udziałem przedstawicieli rządu polskiego Jezus Chrystus został Intronizowany na Króla Polski !!! Otrzymał koronę ze złota, oraz insygnia władzy złote berło i pierścień. Niebo przyjęło ten akt, potwierdzając przez wybranych proroków. I morze łask spłynęło na Polskę. Będzie uratowana. Radujmy się i uwielbiajmy Boga! Dziękujmy Jezusowi za Jego królowanie w Narodzie Polskim! Zamawiajmy dziękczynne msze święte.
  Przed nami jeszcze wielka Intronizacja, dokonana przez cały episkopat i cały rząd Polski, ale cieszyć należy się już teraz. Kłódki serc Polaków otwierają się na Boże Łaski. Dziękujmy i błogosławmy Panu. Niech wszyscy usłyszą o Jego panowaniu w Narodzie Polskim. Niech wszyscy zapragną Jego wielkiej Intronizacji w Krakowie o której pisała Rozalia Celakówna. Nie odrzucajmy jednak tych łask, których udzielił nam Bóg już teraz. Niech będzie błogosławiony na wieki !
  Panie Adminie, ten blog dociera do milionów Polaków i gorąco Pana proszę o zamieszczenie informacji o tej Intronizacji dokonanej 31 października 2020 r. w Świebodzinie, w wiadomościach na blogu.
  Niech dziękczynienie Narodu Polskiego dotrze do Bram Nieba za wielką łaskawość Bożą, by spełniła się rola, jaką Polska ma spełnić wobec innych narodów i poprowadzić je do Królestwa Bożego.
  Ataki na Pana stronę świadczą właśnie o jej wartości, proszę się nie zniechęcać, bo służy ona dobru, a za włożony wysiłek i odwagę, nagroda w Niebie będzie wielka.
  Niech Bóg w Trójcy Jedyny, Maryja Królowa Polski, Jan Paweł II i wszyscy święci Panu błogosławią.
  Króluj nam Chryste !!!

  link do uroczystości Intronizacji

  • szach42 said

   Intronizacja odbyła się w Łagiewnikach 19 listopada 2016 r. z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, pana prezydenta i przedstawicieli rządu RP
   i w każdej polskiej parafii dzień później.

   Przestańcie już mieszać. No tak, trzeba się wycofać z oczekiwania na coś, co się przegapiło lub zdyskredytowało, bo przychodzą owoce Intronizacji i jeszcze przyjdą, a wizjonerzy zapowiadali klęskę i rozpacz Narodu i muszą teraz wyjść z twarzą a znimi ci, co dawali im wiarę. Trzeba odwrócić kota ogonem i wycofac się jakoś z twierdzenia, że Intronizacji nie było a to co było, to dla nieba za mało .Ha ha ha. Kto by się przyznał do tego, że jest łatwowierny i byle szarlatanowi uwierzył ?
   Następna „nawiedzona”, co do materialnych znaków przykłada większą wagę, niż do milionów serc i mysli. Bo przecież wreszcie nałożono koronę na figurę i to jest najważniejsze ! Przed Intronizacją 19.11.2016, w parafiach był odczytany list arcypasterzy KK i odbywało się przygotowanie, a sam Akt był również odczytany, nie tylko w Krakowie, wśród licznie zebranych dzieci Kościoła, ale też w każdej polskiej parafii. Ale wy przecież nadal negowaliście rzeczywistość i modliliście się o przeprowadzenie Intronizacji, choć była tak niedawno przeprowadzona. Nic złego nie ma w modlitwie, ale w dyskredytowaniu tak waznego wydarzenia, już jest dużo złego.
   Znoszenie was, to prawdziwa ofiara.

   • szach42 said

    http://intronizacja.pl/
    4. Rocznica Intronizacji
    W tym roku obchodzimy 4. rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Akt ten został ogłoszony 19 listopada 2016 r. przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, w obecności wielu biskupów i przedstawicieli władz państwowych z Prezydentem RP na czele oraz przy udziale tysięcy wiernych. Później Akt ten był odczytany w świątyniach całego kraju, jako wyraz dążenia do uznania Jezusa za Króla w całym Narodzie i Państwie Polskim.

    Od tamtej pory Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla przez organizowane dwudniowe obchody rocznicowe przypomina wiernym w Polsce o dokonanym Akcie i zawartych w nim zobowiązaniach. Obecnie jednak, z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, program rocznicowy został ograniczony do uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która zostanie odprawiona 15 listopada br. o godz. 12.00. Podczas Mszy nastąpi odnowienie Aktu Intronizacyjnego. Uroczystość będzie transmitowana przez Telewizję Miłosierdzie http://www.tvmilosierdzie.com.

    W tym trudnym dla naszego narodu czasie pragniemy jeszcze raz zwrócić się do Jezusa, naszego Króla i Pana. Pamiętamy o słowach S.B. Rozalii Celakówny, która zanotowała: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości”. Wciąż jako naród mamy na tym polu wiele jest do zrobienia. Mamy nadzieję, że obchody 4. rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana będą dla wszystkich wezwaniem do większego zaangażowania się w pracę na rzecz królestwa Chrystusowego w Polsce i w obliczu współczesnych zagrożeń przyczynią się do ocalenia naszej Ojczyzny.

    Zarząd i Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

    • Ciocia said

     Ale dlaczego to ci przeszkadza ?Przecież nigdy za wiele aktów Miłości do Pana Jezusa .

    • szach42 said

     Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
     Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku
     Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu
     Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami
     duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu,
     zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
     Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że
     Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe
     czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i
     całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
     Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:
     Króluj nam Chryste!
     – W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
     – W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
     – W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
     – W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
     – W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
     – W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam
     Chryste!
     – W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
     – W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
     Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
     – Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu,
     dziękujemy!
     – Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wie-
     kami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
     – Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste
     nasz Królu, dziękujemy!
     – Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu,
     dziękujemy!
     – Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu,
     dziękujemy!
     Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie
     nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości
     względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za
     wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego
     spraw.
     Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się
     porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
     – Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –
     Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
     – Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste
     nasz Królu, przyrzekamy!
     – Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie
     wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
     – Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie –
     Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
     – Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw –
     Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
     Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie
     panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby
     wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa
     zgodne z Prawami Twoimi.
     Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę
     stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami.
     Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do
     wiecznej jedności z Ojcem.
     W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te,
     które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie
     swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na
     dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
     Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór
     Najświętszego Serca Twego.
     Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas
     w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje
     naszego uświęcenia.
     W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.
     Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych. Patronów naszej
     Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
     Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na
     większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą
     Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo
     świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

     Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
     uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

     Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

    • hallinna said

     Na Ziemi jest tak, że TEN kogo uważamy za KRÓLA , wierni poddani ślubuja posłuszeństwo i chęc walki o jego sprawy .
     Ten ktos ma złota korone , berło ,płaszcz królewski pierścień i siedzi na tronie .
     Jest wyjatkowy .

     Pytanie dla Ciebie SZACH i Tobie podobnych w przekonaniach .

     Czemu własnie wtedy w Łagiewnikach, nie założono Chrystusowi Królowi własnie tych oznak władzy króleswskiej ?
     Czemu nie było stosownego pisma dokonującego w zgodzie z prawem tej nominacji ?
     To co miała byc taka prowizorka , czy czyn na odczepne , żeby Rozmodlony Naród Polski dostał to co chciał .??
     Czy to w porządku w stosunku do Syna, Boga Ojca Stworzyciela Własciciela człowieka i świata ?
     Czy to jest az tyle, na ile zdobyli sie przedstawiciele naszych władz kościelnych i swieckich ?Bo chca zachowac dla siebie władzę jaka posiadaja ?I nie chca oddac Prawowitemu Królowi ???

     Bo przecież epiksopat powiedział ,że uczynił to na wskutek prósb grup walczących o intronizacje .

     Maryje ukoronował na Królowa Polski ,Król Polski we Lwowie i jest to przypieczętowane dokumentem .
     Proszę mi powiedzieć dlaczego tek nie postąpiono z Chrystusem Królem ??????

     Naród Polski Rozmodlony szczerze kocha Chrystusa Króla i chce na Polskiej Ziemi budowac Jego Królestwo Miłości .I ma do tego prawo by ci, którzy tutaj na Ziemi piastuja stanowiska władzy ,uznali Pana Jezusa w obrazie JEZU UFAM TOBIE ,KRÓLA POLSKI .
     Bo to ON przychodzi do nas po raz drugi własnie w osobie Króla MIŁOSIERDZIA , tylko przychodzącego Zwycięskiego Zmartwychwstałego Chrystusa Króla nie ma kto witac jako Króla .
     I to najbardziej boli .

     Rozmodlony Naród Polski robi co może aby szatan wyrzuconym był z Polski i swiata .
     Kolaborujący episkopat ani myśłi zając sie tymi sprawami .
     Pytanie,,,,, czemu ?

     Może dlatego , dlaczego bp Gulbinowicz walczył z Oławą .
     Miał bowiem dużo na sumieniu i bał sie zeby prawda nie wyszła na jaw .
     No ale wyszła jeszcze za jego zycia .Czy przyniosła mu sławy i zaszczytu ???
     A my jako naród utracilismy tak dużo łask .
     To są skutki i następstwa kolaboracji .

     Skoro szatan miał całkowita władze nad człowiekiem i swiataem a Chrystus Król w Łagiewnikach otrzymał już wolna wole człowieka do dyspozycji ,
     skoro dostał juz insygnia władzy królewskiej w Świebodzinie ,
     to miejmy nadzieje że bedzie dokonana nominacja w pełnym tego słowa znaczeniu .
     I człowiek zyjący na Ziemi bedzie miał Króla i Władce swiata duchowego i ziemskiego w osobie Chrystusa Króla .I człowiek duchem i ciałem bedzie podążał Boża droga do Bożego celu . Dając po drodze zycia idąc wszystko to, co chce Bóg Stwórca otrzymac .
     I na zawsze juz bedzie nowy człowiek i nowy swiat ,w którym nie bedzie mógł prebywac i działać przeklęty szatan .

     Do osiagnięcia własnie tego cały czas zmierzamy ….
     czy to nie piekne ?
     Dla tych, którzy szczerze Boga kochaja to tak ,
     ale dla tych, którzy w sercu maja złego ducha , to troche problem .
     Ale jest wyjście , bo wystarczy powiedziec szatanie idz z mego serca , ja chce służyc Chrystusowi Królowi , i wejśc na droge Rozmodlonych i sukces murowany …….

    • szach42 said

     Hallina@
     Odpowiem Ci, dlaczego nie założono korony, płaszcza, berła…
     Bo dzisiaj to już nie jest warunkiem ważności koronacji. A nawet dawniej nie było. Musiał być najpierw akt wydany przez papieża. Te symbole są nieczytelne . Mamy królów w Anglii, Hiszpanii… Ilu z nich widziałaś kiedykolwiek w koronach, płaszczach, z berłem ? To są tylko rekwizyty . Prawdziwa władza odbiera cześć w posłuszeństwie, doznawanym szacunku, mocy spawczej, miłości poddanych, zaufaniu, uległości… Król nie musi mieć korony na głowie, żeby być królem. Nawet więcej. Koronę noszą aktorzy a królami nie są. Dziś to nie jest znak rozpoznawczy ani nie jest karalne, gdy nie król, chodzi w koronie. Czy w koronie czy bez, ZAWSZE Chrystus był i jest Królem. A my oddajemy Mu cześć należną królowi w sercu i posłuszeństwie Jego prawom. Nie w koronach, berłach, płaszczach… Jest i to. Np na Jasnej Górze jest posąg Chrystusa Króla w koronie potrójnej, jak należy. W Krakowie również są starania postawienia pomnika Chrystusa Króla. Kiedyś stanie . Ale sam Akt ma moc nie uwarunkowaną od pomników, posągów, koron, bereł… Akt to wola Narodu , serce Narodu i słowo Narodu. Znaki i symbole są ważne. Ale nie najważniejsze, jak sugerujesz Ty i jak widzi sprawę wielu innych na tym blogu. Wy właśnie powinniście wysłuchać uważnie słów ks. biskupa Czaji z dnia 19.11.2016 . Przysięgi nie pieczętuje się dzisiaj krwią, żeby była ważna a poddanym nie zostaje się przez założenie na nogi łańcuchów albo wypalenie znamienia na ciele. Dziś wystarczy w obecności świadków wypowiedzieć swą wolę albo podpisać stosowny dokument. Traktowanie symbolu jako najważniejszego elementu, warunkującego ważność danego aktu, jest błędne . Rozalia Celak pisała wyraźnie: my mamy uznać Chrystusa Pana za swego Króla i żyć tak, jak On nauczał. Nigdzie nie napisała, że Intronizacja to nałożenie na posąg korony, płaszcza i włożenie w rękę berła. Bo nie o to chodzi. To nie jest sednem Intronizacji.

    • szach42 said

     re Halina @
     Dodać muszę, że twoje wpisy są okropne.
     Gloryfikujesz Naród Polski pisząc , że jest rozmodlony( myśląc oczywiście o sobie). A te czarne marsze i ataki na kościoły, wulgaryzmy na transparentach, donoszenie na Polskę do Brukseli, głosowanie na homoseksualistów, lewaków i innych ludzi złej woli… to nie część narodu polskiego ? Ci to dopiero „rozmodleni” są !
     Natomiast wyrażasz swoją niechęć do episkopatu, Franciszka i jeszcze na dokładkę do św. pamięci ks. biskupa Gulbinowicza. Nie masz pojęcia o rzeczywistości w jakiej żyjemy. Osąd wydajesz jak głupia gęś , co gęga nie wiedząc dlaczego i o czym. Inni gęgali, to tak solidarnie. Przynajmniej umarłemu byś odpuściła, bo ani sprawy nie znasz, ani pojęcia nie masz o walce jaka się toczy .
     Rozumu i umiarkowania życzę.

    • hallinna said

     Szach ,,,,
     Mówisz ze królowie sa jeszcze w Anglii i Hiszpanii,
     ale proszé powiedz mi jaka oni teraz wladzé majá .
     Oni sa tylko reprezentantami , bez wladzy.
     Wladze ma premier rzad prezydent , zaden sie ich nie pyta czy moze podjác taka czy inna decyzje .

     Caly czas rozbija sie sprawa o wladzé królewska .
     Obecni monarchowie sá pozbawieni wladzy .
     Dlatego nie uzywaja stroju krolewskiego

     Musisz wziasc pod rozwage fakt ,ze zyjemy w czasach ,po 100 letniej wladzy szatana nad czlowiekiem i swiatem , w czasie antychrysta .
     I trzeba powiedziec jasno i zdecydowanie , ze chce nalezec do Chrystusa Krola ,bo wowczas mam szanse wyjsc z zasiegu dzialania szatana .
     gdy jestem biernym, to daje dowod na to ,ze akceptuje ten stan jako fakt ,w ktorym przyszlo mi zyc i nie szukam zmian .
     Przeciez zyjemy w tym czasie zwanym KONIEC SWIATA ,gdzie oddzielane sá kozly od owiec .I kazdy czlowiek wybiera swoimi decyzjami ,w poczet ktorych sie kto zakwalifikuje , na czas przyjscia na Ziemie Bozej Sprawiedliwosci .

     Z Chrystusem Królem jest sprawa taka ze On jest Królem w ßwiecie duchowym i nalezy uczyni© wszystko, aby byø Królem na Ziemi .
     By On mial wladzé w obydwu swiatach równoczesnie i jednakowá.
     By wolna wola i swiadomosc czlowieka to zaakceptowala , by nie mowila NIE na Jego wskazania, lecz TAK ….
     Bo do tej pory na Ziemi szatan czuje sie jako wladca i chce ksztaltowac rzeczywistosc na wzor jak w piekle jest .
     Ja mówie temu NIE i walcze o Chrystusa Króla w pelnym tego slowa znaczeniu .

     Jezeli Tobie jest obojetne i nie masz zamiaru czynic niczego ,aby ten istniejacy stan rzeczy zmienic na prawidlowy , wiec nic mi do tego .
     Kazdy ma wolna wole i decyduje wyborem swego serca .
     A po smierci otrzymuje kazdy to , co wypracowal podejmowanymi decycjami .

     Zycze Ci wiecznej szczesliwosci w Niebieskiej ojczyznie .
     Ale aby to zyczenie stalo sie prawda, to musisz sama swoimi decyzjami temu dopomoz.
     Przez Twoja biernosc zyczenia moje nie staná sie rzeczywistosciá.

     Odnoßnie stawiania pomnika Chrystusa krola .
     W tradycji Polskiej bylo to ze na polach wlasciciele ziemscy stawiali kapliczki aby byly dowodem na to, ze tutaj gospodarzy czlowiek majacy w sercu wiare ufnosc milosc do Chrystusa i Maryji .
     Postawienie pomnika Chrystusa Krola jest tym samym , lecz nie jest oddaniem pelnej wladzy .
     A tutaj o wøadze chodzi .
     Bo szatan uwlaszcza sie podstepem na tym co wlasnoscia Boga jest .
     A czøowiek bedacy w szatanskiej dezorientacji ,nie daje wladzy Prawowitemu krolowi Jezusowi , tylko mówi Mu NIE …

     odnosnie bp Gulbinowicza ,,,,,
     znalam oredzia przekazywane w Olawie , i widze ze one byly etapem w planach Bozych na czas decydujacej bitwy w swiecie duchowym .
     Powiedzialam prawde , odnosnie decyzji bp .
     Nie moja wina jest ,ze mowa o tych wydarzeniach, jest zlym obrazem dla podejmowanych decyzji bp.
     Tak, on zakonczyl czas pobytu na Ziemi , juz sie dowiedzial co zle a co dobrze zrobil .
     Faktem jest ze mial czas, aby naprawic to co bylo efektem zle podjetych decyzji . Ale nie zrobil tego .
     I to jest jego problem .
     Mozna sobie jedynie zadac pytanie , czy nie rozumial swego bledu , czy z pychy nie chcial sie przyznac do bøedu ,do winy wzgledem Boga planów .
     Przeciez to nie chodzi o kolege , lecz o sprawy Boze .
     A to inna miara .

     Zarzucasz mi ze pisze glupoty ,
     ale od kiedy przeszlam smierc kliniczna i zobaczylam roznice, jak oceniana jest tam rzeczywistosc w ktorej zyjemy , dlatego zaczelam glosno mowic jak prawda wyglada z tamtej strony patrzac .
     A Ty mozesz sie nad tym pochylic zastanowic rozwazyc sercem , lub powiedziec ze to glupoty i isc wlasna droga zycia .
     Po smierci sie spotkamy i wtedy sie przekonamy kto mial racje .
     Ale wtedy jest juz za póxno aby zrobic cokolwiek …..

     Zyj dlugo i szczesliwie w zdrowiu powodzeniu i radosci ..

     Przepraszam za literowke ,,,, szwankuje mi klawiatura .

    • hallinna said

     Zarzucasz mi ze czynie gafe mówiác æe na Polskiej Ziemi zyje Prawowity Naród Królowej Polski Maryi i nazywam go Rozmodlonym Narodem Polskim .

     W wypowiedzi przeciwstawiasz mi kolaborantów z szatanem maszerujácych po ulicach , którzy æyja na Polskiej Ziemi , która jest wøasnoscia Królowej Maryji od przeszøo 600lat, ale nie uznajá Prawowitej Królowej i nie chcá dopuscic do tego ,aby Prawowity Król Jezus Chrystus budowal tutaj Królestwo Miloßci na wzór jak Niebo zbudowanym jest .
     Przeciez oni chca budowac pieklo na Ziemi .

     Czy ten podziaø , który czynie, jest w konflikcie z prawdá ?
     A skoro nie jest , to czemu masz do mnie objekcje i wskazujesz æe mijam sie z prawdá ?

     Po takich perypetiach, przez które przechodzil i przechodzi NARÓD POLSKI , ze sa jeszcze Wojownicy Modlitwy to wielki sukces tego Narodu i wielka radoßc dla Maryi Królowej .
     Jest to dowód na to, æe æadná miará szatan nie jest w stanie oderwac Prawowitego Narodu od swojej Królowej .

     Nie godzi sie by æy© na Ziemi Królowej Maryi , i nie wspólpracowac z Niá .
     Bo zapracowuje sie na miano przybledy , która robi problemy Prawowitej Królowej

     Przepraszam za literówke ….ale chce odpisac

   • józek said

    Byłem na tej niby intronizacji i mogę powiedzieć że intronizacja była i nie była bo pełnej intronizacji morzę dokonać Pan prezydent z rządem i episkopatem tak jak zrobił to Król Jan Kazimierz we lwowie co nie slusznie nazywają ślubami a to byla intronizacja Maryi na Królową Polski
    Chodzi o to że władza cywilna musi uznać panowanie Jezusa nad nami a nie tylko że katolicy sobie wybrali
    Musi to zrobić legalny przedstawiciel Narodu Polskiego z rzadem i episkopatem wtedy mamy Króla a tak to można powiedzieć że w 2016 roku było tylko namaszczenie i uspokojenie ruchów intronizacyjnych aby nie domagły sie intronizacji
    Więc wszystko przed nami dopiero jak staniemy przed grożbą całkowitej zagłady wszyscy zgodnie zrobią introniazcjie jak należy

    • szach42 said

     i Ty jesteś pod wpływem tego „wizjonera”, co to zapowiedział, że Intronizacja będzie w momencie dla Polski tragicznym. Dlatego widzisz to, co chcesz widzieć.Tylko , że on umarł przed 2016 rokiem i nie mógł już niczego naprawić w „orędziach”. I sieją po Polsce te jego „wizje” nie wierząc własnym oczom i uszom, ale wizjom.
     Był prezydent ? Był. Był episkopat ? Był. Byli przedstawiciele Parlamentu ? Byli. Była nawet Wielka Pokuta na Jasnej Górze i był tam J. Kaczyński oraz B. Szydło i ten Akt był odczytany. I było morze Polaków a wielu potem w swoich parafiach. Jeśli może być coś większego, to ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. Troc jestescie jak Jehowici, co musza dokładnie wymienić imię boga, żeby czasem do jakiego bóstwa ich modły nie trafiły.

    • hallinna said

     Szach ,,,,,,
     Nie obronisz swojego punktu widzeniaa , bo po prostu nie masz racji .

     W Łagiewnikach było oddanie Chrystusowi wolnej woli Narodu Polskiego .
     Była wyrazona chęc budowy wraz z Nim Królestwa Miłosci na Polskiej Ziemi .
     Ale gdzie są insygnia władzy królewskiej ?
     Gdzie jest dokument nadania tytułu Króla Polski przez władze kościoła i państwa ?
     By nastąpiła całkowita władza, to musi byc tytuł , nominacja ,i insygnia władzy królewskiej .
     Proszę mi powiedziec czy to było w ŁAgiewnikach ?
     Nie było , więc trzeba to dokonac tak ,aby to było .
     Dlatego jeżeli Rozmodlony Naród Polski stara sie uczynic wszystko tak, jak zyczy sobie tego Niebo , to czemu Ty to negujesz i krytykujesz .
     Przecież nie masz racji .

  • Wiesia said

   A ja jestem ogromnie wdzieczna za to,że są jeszcze ludzie, którzy pomyśleli, że przed 1 listopada sataniści na całym globie sie łaczyli w swoich czarnych obrzedach. ptrzeciwko Polsce. Pomyślcie o tym. Również uważam,że każdy AKT miłosci z naszej strony wzgledem Pana Jezusa jest bardzo potrzebny.Inaczej,to jesteśmy niewdzięcznikami za to,co dla nas Niebo szykuje.Nie kłóćcie się,a dopatrzcie czegoś wspaniałego..Jestem wdzięczna kazdemu z osobna za te Intencje Ofiary Mszy Świętych. Osobiście byłam wtedy w 2016 roku i odniosę się do tamtego czasu ,bo byłam i mam prawo powiedzieć,co powiedział ks.Biskup Czaja i mówił za kazdym razem(nawet przed wyjazdem do łagiewnik),że jest to ZAWIERZENIE w ostateczności tzw.mała Intronizacja.. Bardzo się cieszę, że są osoby,którym na tym wszystkim zależy.To znaczy,że one się za naszą Polskę modlą nieustannie..Takich ludzi potrzeba,bo to są ludzie czynu.To moje zdanie, no uciekam już.
   Bóg zapłać
   Króluj nam Chryste!

   Ogromne podziękowania na Kapłańskie ręce dla Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.
   W listopadzie miał nalot.diabelski.Dlatego nieustannie się módlmy i bądzmy w takich wypadkach wdzięczni.

   • Wiesia said

    Przecież prawdziwa Intronizacja dopiero będzie. Chodzi o to,że kazde Zawierzenie ,kazdy Akt jest potrzebny skoro jeszcze tej właściwej Intronizacji nie ma,a koło Polski kręci się mnóstwo szarlatanów, u nas też siedzą.. Żyjemy w czasach zamętu,więc Modlitwa,Pokuta i Ofiara powinna być na porządku dziennym.Skoro widzicie,bo chyba macie oczy??, że idzie ku większej rozwałce na świecie,to cieszmy się tym,że chociaż niektórzy działają.na tyle ile mogą jeszcze.Bo narzekać każdy potrafi. Intronizacja jest masonom nie na rękę.A tak nawiasem mówiąc,to wtedy w 2016 widziałam ich tam siedzących z tyłu na krzesłach. Pilnowali porządku. Dobrze wiecie,,że to nie ten Episkopat na to zezwoli.Musi sie coś stać,aby wróciła,że tak powiem RÓWNOWAGA postawy katolickiej a jednocześnie Świadomość,kto jest BOGIEM.

    .

   • szach42 said

    A ja pamiętam co mówił w Łagiewnikach ks.biskup Pindel. Polecam każdemu zapoznać się z tą wypowiedzią. Bo biskup Czaja mówił jak do jakichś prostaków a nie do dojrzałych chrześcijan. Mówił o tym, by Aktu nie traktować w kategoriach magicznych czy jako amuletu, mającego magiczną moc zapewnienia pomyślności (to nie cytat tylko moja refleksja po wysłuchaniu słów bp. Czaji). (Natomiast ks.biskup Pindel mówił o wadze Atu Intronizacji. O wyznaniu Jezusa Chrystusa przed ludźmi, któremu sam Chrystus nadał wartość mówiąc; kto Mnie wyzna przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed Ojcem Moim, który jest w Niebie.
    A co do określeń, to mamy intronizację Serca Pana Jezusa, która jest zawierzeniem i zawierzenie , które jest Intronizacją Chrystusa Króla. Słowa nie zawsze są precyzyjne.

    • Wiesia. said

     @Szach
     Nie weszłam doprawdzać się swego,bo to nie jest moje Dzieło . Rozmowa wirtualna,to nie jest rozmowa,to jest szarpanina i to zupełnie niepotrzebna.Potrzeba nam teraz jedności i chciałam przez swój komentarz na to wpłynąć,ale jak widać znowu sie nie udało. Dodam tylko,że Ks Bp Czaja ( nie wiem jak teraz),ale wtedy w 2016 to on był wyznaczony przez Episkopat jako zwierzchnik od tzw. ruchów intronizazyjnych(bodajże to tak się nazywa).

     Opieram sie sama na tym co Pan Jezus powiedział Rozalii Celakównie i na tym,co wykładał Sługa Boży Ksiądz Tadeusz Kiersztyn. Mnie absolutnie nie interesują waśnie i moje „ja” czy kogokolwiek,kto tak samo jak ja nie siedzi w temacie od A do Z.
     Chciałam powstrzymać niepotrzebne kłótnie i przypomnieć,że końcem pazdziernika wszystkie siły zła odprawiały czarne msze nad Polską ( wiecie ,że jest taki dzień w którym wcale nie dla zabawy robią cos dla szatana),wiec to chyba dobrze,że jest trochę u nas Księży,którzy w tym samym czasie odprawiali Ofiarę Mszy Świetej poświęcając Polskę do kogo chcemy,aby należała. Nie ważne jest w tym wypadku jak my to nazwiemy,bo ważne jest to jak Pan Bóg to przyjmie i czy przyjmie.Więc lepiej skupmy sie na tym o co prosi nas Maryja- A mówi przecież_ UCZYŃCE CO WAM POWIE.. Ksiądz Abp.Dzięga krótko po tym co dla Polski uczynił,to miał odwiedziny tych z maseczką czarną i czerwoną błyskawicą.Jest w tym prężna grupa nawet pielegniarek i lekarzy,którzy mają suto płacone od jednej aborcji./To jest biznes dla nich.
     Wszelkie podteksty i nieporozumienia są mi niepotrzebne,bo sie od tego odcinam.Dlatego przestałam pisać,jest to jeden z wielu powodów. Wszystkich Was pozdrawiam,za wszystkich sie modlę i jeżeli kogoś z Was uraziłam,to prosze o wybaczenie.

    • Wiesia said

     Dałam Ci odpowiedz,ale jestem moderowana

    • szach42 said

     Wiesia@
     Spory były i będą , bo gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania.
     Niestety, jest grupa osób , która neguje wartość wszystkiego, goniąc stale za wiatrem i we wszystkim doszukuje sie niedociągnięć, co miało by przekreslać ważność wydarzenia. A wydarzyło sie w Polsce w ostatnich latach tak wiele dobrego, że diabeł widzi , jak przegrywa i zebrał wszystkie swoje siły do walki. Ale mu się nie uda. Pierwsze, to wygrywane wybory przez ludzi wierzących czyli pana prezydenta Dudę i Zjednoczoną Prawicę.
     Kolejne sprawy wielkie, to Różaniec do Granic, Wielka Pokuta, Intronizacja , Polska pod Krzyżem, Różaniec do Granic Nieba… To takie ogromne dobre dzieła, że aż serce rośnie. Zamiast stawać się dumnymi Polakami, bo i historię mamy wspaniałą i teraz jestesmy przykładem dla świata pogrążającego się w pogaństwie,to nadal sieje się defetyzm, że to nieważne, bo jakieś niedociągnięcia były . Gdyby Pan Bóg oceniał w ten sposób, to nigdy, przenigdy człowiek by nie spełnił próśb kierowanych z Nieba . Tak do wizjonerów jak i tych w serca . To taki skrupulantyzm , zamiast skupienia się na dyspozycji serc. A jak wskazuje św. Tomasz a Kempis w ” O naśladowaniu Chrystusa” , liczy się intencja a nie wielkość przedsięwzięcia. Przecież chyba nikt nie myśli, że tyle tysięcy ludzi jedzie na drugi koniec Polski i trwa na modlitwie, by sobie zrobić wycieczkę i mieć przyjemność. Ludzie to robią z miłości do Boga i do własnej Ojczyzny. Bo mogliby siedzieć w domu w cieple i przy kawce, na którą teraz każdego stać, a nie tracić czas, pieniądze i się trudzić. Dlatego , że ja widziałam gorące serca i sama byłam pełna radości, że mam udział w tak wielkich dziełach duchowych i że dane mi było dożyć takich chwil, nie mogę zrozumieć tych, co stale szukają pretekstów, żeby dyskredytować .Bo chyba każdy ma w sumieniu zapisane takie wskazówki, co miłe może być Bogu a co niemiłe. I jak ktoś stale opowiada, że Intronizacja jest nieważna, bo berła zabrakło, bo posągu nie było, korony, płaszcza.. to wiem doskonale, że jest to czepialstwo. Mogło być lepiej, ale było tak. Nawet to, że może biskupi niechętnie uczestniczyli w uroczystości, to nie ma znaczenia. Nie zawsze my wszyscy chętnie spełniamy zadania jakie nam Bóg stawia na drodze. Prorocy też niechętnie szli ze słowem Boga, ale to nie znaczy, że nieskutecznie. Byli biskupi i to się liczy. Wiadomo, że są różne interpretacje pism Rozalii i są różne wnioski z nich wyciągane. Wazne jest to, że w tej Intonizacji każdy mógł odnaleźć to, o co mu chodziło. I ci, co pragnęli Intronizacji Serca i ci, co chcieli Intronizacji Osoby PJ i ci, co uważają, że Chrystus jest Królem i my nie możemy Mu nadawać tytułów, które ma od wieków. Nawet ks. Natanek był ze swoimi rycerzami , choć przecież sam dokonał wcześniej Intronizacji na polach Grunwaldu. Dlatego , kłamstwem jest mówienie, że Intronizacji nie było, była jakaś mała Intronizacja, Intronizacja jest przyjęta przez Niebo, ale nieważna … Różne są drogi dezawuowania wydarzenia. A powinniśmy raczej skupić się na wypełnianiu zadań z Niej wypływających i staraniu się, by inne narody poszły w nasze ślady. Ale jak mówić innym narodom, żeby dokonały Intronizacji, jeśli my sami nie dokonaliśmy według tych ludzi ? Ja wiem tyle, że moc sakramentu chrztu nie zależy od czystości wody użytej do obmycia a komunii św od wielkości opłatka użytego do konsekracji. To całkiem inny wymiar. Dlatego należy badać swoje sumienie i swoje intencje. Jeśli one były czyste, skierowane ku Bogu , to co mogło by przeszkodzić w ważności Aktu ? Czy ten kawałek złota, którego nie było? Czy Chrystus nie czyta z serc ? Czy muszę być bez maseczki i mówić głośno, żeby Pan Bóg usłyszał ? Byliśmy licznie. Wyznaliśmy głośno. Biły zgodnie nasze serca i myśli nasze były przy Chrystusie Królu. Jeśli ktoś uważa, że do ważności Intronizacji niezbędna jest ustawa Sejmu, to w przypadku zmiany rządów, kolejni mogliby odwołać ustawą Chrystusa z Królowania nad Polską. Bo ustawa to ustawa a parlament i rząd wyraża wolę narodu. Uważacie, że to dobre posunięcie ? Kto jest wyższy i kto komu nadaje władzę ? Odpowiedź jest oczywista. My nie nadaliśmy Chrystusowi władzy Królewskiej, bo On ją miał i ma i miał będzie. My jedynie uznaliśmy, że chcemy tego Królowania całym sercem i spośród wszystkich władz jakie mamy, władza Chrystusa Króla jest pierwszą i Jemu chcemy służyć z miłością i oddaniem.

 18. Robert said

  Akt poddania się panowaniu Chrystusa Króla nad Polską – Odmawiamy w dniu 22.11.2020 r.

  Dobrowolny Akt Poddania się Panowaniu Jezusa Chrystusa Króla nad Ojczyzną naszą.
  Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, nasz Boże Stwórco i Zbawicielu!
  Jako odkupione Twą najdroższą Krwią i obmyte wodą Chrztu Świętego Dzieci Boże, w akcie Wolnej Elekcji, uznajemy Ciebie Jezu Chryste za Króla Polski aby nasza Ojczyzna stała się rzeczywistym Królestwem Twoim i Twej Najświętszej Matki – Maryi Królowej Polski. Potwierdzamy moc Ślubów Lwowskich naszego króla Jana Kazimierza, który w 1656 roku przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej wraz z przedstawicielami obu władz – państwowej i kościelnej – uroczyście wprowadził na tron Rzeczypospolitej Twoją Matkę, w ten sposób odpowiadając na Jej wcześniejsze życzenie, iż chce być uznawana i wyznawana jako Królowa Polski.
  Potwierdzamy moc Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których przyrzekliśmy w 1956 roku uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twej Matki i Twoim – w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia byśmy w tych trudnych czasach rozszerzającego się bezbożnictwa i apostazji spełnili nasze ślubowania i prowadzili aż do zwycięstwa walkę o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
  Abyśmy odnieśli zwycięstwo, wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia, toczymy bowiem bój o nieśmiertelne nasze dusze w czasach, w których publicznie zwalczane jest Twe święte prawo Dekalogu a tron Twej władzy i panowania nad stworzeniem chce, w swej nieposkromionej pysze, zagarnąć grzeszny człowiek, wynosząc siebie samego, prawa człowieka i „nowy” porządek świata ponad Ciebie, Dekalog i Twój porządek świętości. Dziękujemy Jezu Chryste nasz Królu, że chcesz dobra naszej Ojczyzny i naszego Narodu! Dziękujemy Jezu Chryste nasz Królu, że zechciałeś już w latach 30-tych XX wieku wyrazić Słudze Bożej Rozalii Celakównie swą wolę królowania nad Polską wiedząc z jak strasznymi zagrożeniami dla życia i dla wiary przyjdzie nam się zmagać. Wiemy z historii II Wojny Światowej oraz późniejszych okupacji co spotkało naszą Ojczyznę a przed czym Ty Panie nas przestrzegałeś i przed czym chciałeś nas chronić, także i dziś widzimy do czego doprowadziło zlekceważenie Twych żądań i obietnicy Twej pomyślności dla Polski i świata, zależnej od królowania w życiu indywidualnym i społecznym, każdego człowieka i każdej zbiorowości, Twego słodkiego prawa Dekalogu.
  Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!
  Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!
  Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!
  Wraz z Tobą Chryste nasz Królu gorąco pragniemy – i tak, jak Ty Chryste chcemy – by spełniona została Twoja wola i żądanie abyś przez uroczystą intronizację był uznany przez władze świecką i duchowną za Króla Polski.
  Tę Twoją wolę, naszego Pana i Króla, spełniamy mocą aktu woli każdego z nas, dokonując oddolnej elekcji, wzorując się na prawach i obowiązkach naszych Ojców, gdy tron w Ojczyźnie naszej był osierocony.
  Wyznajemy i uznajemy Ciebie Jezu Chryste za Króla Polski!
  Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!
  Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!
  Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!
  Bez Ciebie Chryste, Królu Polski nie jest możliwe ocalenie ojczyzny, gdy – z ludzkiego punktu widzenia – silniejsi od nas są nasi prześladowcy, dla których Polska wierna Tobie i Twej Matce, Królowej Polski, jest przeszkodą na drodze budowania dzisiejszej wieży Babel, globalnego totalitaryzmu, pod przejściową postacią demokracji nie opartej na prawie Bożym i objawionej Prawdzie.
  Nie chcemy mieć nic wspólnego z taką władzą, która uważa, że jej źródłem, odniesieniem i ostatecznym celem nie jest Bóg lecz człowiek. Na drodze odmowy posłuszeństwa Tobie Boże władzę nad nami przejmuje książę tego świata, a wiec Szatan wraz z jego narzędziami. Jemu w rzeczywistości poddają się narody i państwa, które tak liczne dziś odwracają się od swych chrześcijańskich korzeni i wyrzekają się wolności Dzieci Bożych. Nasz umiłowany Zbawicielu i Królu doświadczamy coraz boleśniej tej strasznej niewoli bezbożnictwa, struktury zła sprzyjają grzeszności człowieka i nie tylko strącają go w niewolę duchową lecz systemowo chcą z nas uczynić współczesnych niewolników.
  Stoimy przed wyborem: prawda albo kłamstwo, życie albo śmierć. Drogi Jezu, mówisz do nas: „wybierajcie życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo”. Ty Panie Boże poprzez Sługę Bożą Rozalię ostrzegałeś Polskę przed zgubną drogą, przestrzegałeś nas przed zbliżającą się katastrofą a więc pomni doświadczeń poprzednich pokoleń chcemy, tym aktem oddolnej elekcji Ciebie na Króla Polski, wybrać PRAWDĘ i wybrać ŻYCIE!
  Pełnia Twej władzy Chryste Królu Wszechświata objawi się w swoim czasie w porządku sprawiedliwości wobec wszystkich, czy ją uznają czy też jej zaprzeczają. Ale już teraz pragniesz, Jezu nasz Królu, aby Twoja władza była przez każdego z nas dobrowolnie przyjęta w porządku miłosierdzia poprzedzającego Bożą sprawiedliwość. Modlimy się więc i wołamy: Króluj nam Chryste w naszej Ojczyźnie, jako intronizowany Król Polski!
  Niech poprzez ten dobrowolny akt każdego z nas intronizacji Ciebie Jezu Chryste na Króla Polski, spełnią się słowa powiedziane św. Faustynie Kowalskiej: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie posłuszna Mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na Moje powtórne przyjście”.
  W Ewangelii mówisz Panie Jezu: „Beze mnie nic nie możecie uczynić”. Chcemy wspólnie i osobiście pełnić pod Twym przewodem to dobro, jakim jest okazanie posłuszeństwa Twej woli, wywyższenie Polski w potędze i świętości, przygotowanie świata na Twe powtórne przyjście, wiedząc że bez Ciebie nic z tego nie uczynimy, wołamy do Ciebie:
  Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!
  Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!
  Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!
  Króluj w naszych sercach, w naszych umysłach i w naszej woli, w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
  Amen
  Akt ten został odmówiony w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

  • Wiesia said

   Bóg zapłać, też odmówiłam dzisiaj.

  • Wiesia said

   A tu tak dla przypomnienia. Bo pamietam,jak wielu sie wtedy z tego śmiało.Śmiali sie nie tylko niewierzący,ale tacy,po których bym sie tego absolutnie nie spodziewała.

   Musimy zawsze pamietać,że jak się tak strasznie śmieją i nabijają,to znaczy, że warto było,bo jest to Boże.

 19. Eliezer said

  „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” – Exodus 20:16 ___”Nie rozgłaszaj fałszywej wieści” – Biblia
  Wiara w spiskowe filozofie nie tylko niszczy biblijną wiarę, nie tylko oddala od CHRYSTUSA, ale również często prowadzi do różnych grzechów m.in. do składania fałszywego świadectwa przeciwko innym ludziom.
  Np. wiele osób nazywa lekarzy, pielęgniarki walczących z Covid -19 : „mordercami”. Wielu wyznawców filozofii spiskowych służbom medycznym zarzuca że zabijają ludzi. Wielu wyznawców filozofii spiskowych zarzuca rządzącym mordowanie ludzi przez jak mówią „plan-demię i że planują np. ludobójstwo pod płaszczykiem walki z koronawirusem. Ci ludzie nasłuchali się internetowych „proroków” lub jakichś innych ludzi i dobro nazywają złem. Widziałem np. przerobione zdjęcie z lekarzami i pielęgniarkami którzy trzymają w rękach kartki które składają się na napis : „mordujemy was bo nam za to płacą”. Jak można robić takie podłe grafiki i jak można je umieszczać dla innych ?? To wielki grzech w oczach CHRYSTUSA YHVH i BOGA OJCA. Składanie fałszywe świadectwa to rzecz której nienawidzi BÓG i jest obrzydliwością dla NIEGO – Księga Przysłów Salomona 6:19. Dalej Salomon pisze : „Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie cało” _____ „Świadek fałszywy zginie” _____ „Nie bądź bez powodu oskarżycielem swojego bliźniego i nie nakłaniaj swoich warg do fałszywych zeznań” ______ „Młotem, mieczem i ostrą strzałą jest człowiek, który fałszywie zeznaje przeciwko swojemu bliźniemu”. Chrystus Pan wymienia fałszywe świadectwa na liście rzeczy które kalają człowieka – Mateusz 15:19. Zbawca przestrzegł bogatego młodzieńca m.in. przed składaniem fałszywego świadectwa.
  Słowo „diabeł” oznacza m.in. oszczerca, ten który oczernia. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Zanim się coś o kimś napisze, powie to należy wiele razy to rzetelnie, dokładnie sprawdzić czy jest to na 100 % prawdziwe. Nawet gdyby było prawdziwe to nie zawsze rozpowiadanie czegoś jest właściwe. Najlepiej wprost spytać danej osoby/osób – czy to co jest mówione o niej jest prawdą. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw innemu człowiekowi. Koronawirus nie ma nic wspólnego z biblijnym wielkim uciskiem i nic wspólnego z biblijnym znamieniem bestii. Wielu chrześcijan zwiedzionych jest filozofiami spiskowymi co przynosi im duchowe zniszczenia, oddala ich serca od BOGA i JEGO prawdy.

 20. Jozef Piotr said

 21. Jozef Piotr said

  Nie potrzeba słów. PORUSZAJĄCE

  Dopóki jest śmierć doputy jest nadzieja,bo rzeczywistość ukazuje się tylko temu kto akceptuje śmierć!Żałoba jest koniecznym przeżyciem,bo tylko ona może miłością zaszpachlować ból próżni! Świat się zmienia!Tragizm śmierci,w swej istocie,pozostaje bez zmian!Ona jest piękna,wierzy

 22. Jozef Piotr said

  To się dzieje

  oncern Agora, właściciel http://m.in. „Gazety Wyborczej”, otrzymał 13,5 mln złotych państwowego dofinansowania z tarczy antykryzysowej. Pieniądze mają zostać wykorzystane jako dofinansowanie do wynagrodzeń pracownikom firmy.
  Mogą znów spokojnie Polakom pluć w twarze

  • Kasia1 said

   no i ktoś mi powie,jest to normalne?

   • szach42 said

    jeśli spełnili warunki , to jest to oczywiste. A Ty byś chciała, żeby wprowadzano kryteria polityczne czy światopogladowe ? No to mamy w Warszawie kartę LGBT , gdzie w przetargach mają być preferowane firmy promujące genderyzm. Uważasz, że to jest dopuszczalne ? Bo ja uważam, że powinien iść za to pod sąd.

    • Kasia1 said

     czemu mi wciskasz coś czego nawet nie pomyślałam?

    • szach42 said

     Kasia1@
     Nic Ci nie wciskam, tylko daję argumenty. Ludzie coś usłyszą i oburzają się na rząd, nie mając pojęcia o czym mówią. Jeśli państwo ustala pomoc dla firm, które straciły z powodu lockdownu, to są kryteria tej pomocy . Kto je spełnia, ten dostaje wsparcie. Lewacy oburzali się na pieniądze na projekty dla Fundacji Lux Veritatis a wy obórzacie się na wsparcie dla GW. Nie czytajcie, nie wspierajcie. Ja nie czytam, nie kupuję i nie wspieram. Ale państwo tak działać uznaniowo nie może. Jest prawo ustalone i nie ważne, kto przychodzi, z jakimi poglądami, są dla wszystkich takie same kryteria. Mnie to nie oburza. Rząd się zmieni i tego samego będę oczekiwać od następców. Najgorsze co może nam się przytrafić, to uznaniowość, czyli niejasne kryteria pozwalające na machlojki i protekcjonizm. Znamy to z przeszłości i do dziś odczuwamy skutki.

   • Jozef Piotr said

    Kasiu
    to nie jest normalne gdyż jest to dofinansowanie wrogów Polski – podłych
    Zauważ że w takich sytuacjach wychodzi na wierzch prawda o tym kto jest kto …..!!!
    Jest to katastrofa
    A my wyciągajmy z tego wnioski

    DARCZYŃCY zapom,nieli o tym że jest w Polsce instytucja tzw KURONIÓWKI czyli zasiłku dla bezrobotnych nad czym sprawują nadzór Urzędy Zatrudnienia i na tym polu jest wszystko prawnie uregulowane
    A tu nie !! uruchomieni zostali dobrzy WYJKOWIE i z pieniędzy Polaków robią wspomożenie A TO POWINIEN ZROBIĆ OBCY WŁAŚCICIEL AGORY
    A jak nie ? to niech zdychają

  • Ciocia said

   I to warto wyjaśnić .

 23. OSTOJA said

  Jaka piękna katastrofa
  😍

 24. Jozef Piotr said

  Kampinoski Park Narodowy

  a tak było w maju

 25. Jozef Piotr said

  Święte myśli O, Pio

 26. Jozef Piotr said

  Hańba światu. Sprzedaliście chrześcijan. Hańba Zachodowi.

  Ormianie żyjący na ojczystych ziemiach od wielu pokoleń, teraz muszą opuszczać domy! Napaść i terroryzm w XXI wieku jest nagradzany oddaniem ziem Azerom!!! Brawo świecie żyjcie w Covidowym świecie,za Wami cywilizacja upada!

  Prawda jest taka że mało kto pokazywał ten konflikt w głównych mediach, zarówno w PL i na świeci

  Armenia jako strona biedniejsza, mniej ludna i gorzej uzbrojona, tę wojnę po prostu przegrała. Mogła wcześniej rozmawiać w formacie mińskim, co proponował Azerbejdżan, i zachować kontrolę nad całym Karabachem oddając terytoria zajęte 30 lat temu i do Karabachu nienależące …

 27. Kasia1 said

  A nad Śląskiem piękne słoneczko,ale zaraz malują chemtralis i nas trują.

 28. OSTOJA said

  Pierwsza próba powiązania budżetu z praworządnością

 29. Dzieckonmp said

  O jakie zaplecze ochronne! Twitter nie pozwala pisać źle o bestii, która w wieku 14 lat wydawała Niemcom swoich pobratymców, Żydów. Myślę oczywiście o George Soros.

  • Jozef Piotr said

   Bestia i kanalia !!

   Ale co sądzić o wspołcześnie żyjących żydach że go nie rozliczyli z tej zbrodni
   Jest to obrzydliwe
   Skąd pochodzi zło tego świata ?

   • Dzieckonmp said

    Skąd pochodzi zło świata. A skąd pochodzi zło w Polsce?
    Największym złem nie są gazety wybiórcze, pieniądze niemieckie czy pieniądze Sorosa, z tym można sobie poradzić. Największym złem w Polsce jest totala opozycja, która nie ma za grosz patriotyzmu a Jachira, Spurek czy Lempart, Tusk, Budka, Kosiniak, Bosak, Braun, czy Neuman oni wszyscy maja obywatelstwo polskie. To jest największym złem w Polsce. Podobnie było przed rozbiorami.

    • Leszek said

     Skąd pochodzi zło? Wystarczy zajrzeć do św.. Ewangelii i przeczytać co ntt. mówił Pan Jezus: Mk 7,21-23.

  • Stryk said

   Rząd polski powinien tak jak Orban na Węgrzech zlikwidować obce fundacje.

 30. Jozef Piotr said

  Benedictine Abbey in Tyniec, Poland.


  https://pbs.twimg.com/media/EnSxqjFXEAQdWEc?format=jpg&name=large

 31. Ciocia said

  Nie rzucim Chryste świątyń Twych

 32. Ciocia said

  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz Król Polski bo to ogłosiła publicznie .

  • Ciocia said

   KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

  • Ciocia said

   Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia i pod zwykłymi warunkami można zyskać odpust zupełny dla osoby zmarłej lub dla siebie.

   Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi

   O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

   Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

   Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą i ponownie przyjąć Ciebie jako Króla całego świata, jako naszego Króla. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Królewskiego, Świętego Serca Swego. Popatrz, o Jezu Dobry i Miłosierny, na wszystkie rodziny naszej wspólnoty parafialne, a także na cały nasz Naród. Poświęcamy dzisiaj Twojemu sercu każdą wspólnotę rodzinną w naszej Wspólnocie Wiary.

   Znasz, o Jezu, wiarę rodzin naszych. Spraw, by moc Chrztu świętego i łaska sakramentalnego bierzmowania, sycone częstą Komunią Świętą, przynosiły w naszym życiu błogosławione owoce wiary, odważnie wyznawanej przez rodziców i przez coraz liczniejsze młode pokolenie. Spraw, by Twoja Eucharystyczna Obecność pośród nas, którą wciąż na nowo rozpoznajemy naszą Wiarą, pozostała dla nas ożywczym źródłem Miłości i Nadziei.

   Chryste – Królu! Tobie poświęcamy wszystkie rodziny przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem małżeństwa. Niech z Twojego Serca, przebitego za nasze grzechy, potrafią zaczerpnąć nową siłę do wytrwania w wierności łasce sakramentalnego małżeństwa. Tobie poświęcamy wszystkich małżonków, złączonych sakramentalnym węzłem, którzy wzgardzili Twoją Bożą Miłością, umacniającą ich małżeńską miłość. Niech zdroje krwi i wody, wylewające się z Twojego przebitego Serca, staną się także dla nich nową szansą na przebaczenie i powrót do pełnej jedności z Twoim Kościołem.

   Chryste – Królu! Tobie poświęcamy wszystkich nauczycieli i wychowawców, odpowiedzialnych za kształtowanie ducha młodego pokolenia polskiego Narodu, aby nauczyli to pokolenie słuchać Twojej królewskiej woli.

   Poświęcamy Tobie wszystkich wypełniających różnorakie urzędu społeczne, samorządowe i państwowe, w szczególności władze naszego Państwa, Parlament i Rząd, aby -uznając Twoją królewską wolę -w każdym swoim działaniu szukali prawdziwego dobra Polskiego Narodu.

   Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odwrócili się od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

   Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

   Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Narodowi Polskiemu, i wszystkim Narodom dzisiejszej Europy i świata, użycz spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

   Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

 33. Ciocia said

  o. Dolindo Ruotolo: „O Niepokalanej”. Rozważanie na 22 listopada.

 34. Stryk said

  Czy obecnie nie ma zdrajców pokroju Tuska który mówił polskość to nienormalność , cz cała opozycja zdrajcy zaraz po przegranych wyborach w2015 roku zakładają kod żeby ich nie odsunąć od koryta i obecnie protesty macic myślę że obecnie jest taki podział wśród Polaków nawet w rodzinie.
  Według przepowiedni Królowej z Saby jest wrogość między ludźmi tak jak mówiła brat przeciw bratu , sąsiad przeciw säsiadowi , syn przeciw ojcu itd.

 35. szach42 said

  https://www.tvp.info/50921532/koronawirus-w-usa-amerykanska-agencja-zatwierdzila-lek-na-covid-19-ktory-otrzymal-donald-trump
  Lek, który otrzymał Donald Trump podaje się jednorazowo, dożylnie
  Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na użycie w nagłych wypadkach leku firmy Regeneron. W październiku podano go choremu na COVID-19 prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

  FDA w sobotę zezwoliła na podanie eksperymentalnej mieszanki przeciwciał firmy Regeneron, aby zapobiec hospitalizacji i nasileniu się choroby u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi objawami Covid-19.

  Lek podaje się jednorazowo, dożylnie. FDA zezwoliła na jego stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat, ważących co najmniej 40 kg i narażonych na ciężki przebieg Covid-19 ze względu na wiek lub inne choroby.

  Zezwolenie w trybie pilnym umożliwia rozpoczęcie stosowania leku, podczas gdy trwają badania dotyczące jego bezpieczeństwa i skuteczności stosowania. Regeneron poinformował, że początkowo udostępni dawki dla ok. 300 tys. pacjentów. Nie będą oni obciążeni kosztami leku.

  W październiku FDA zatwierdziła remdesivir firmy Gilead Sciences jako lek na koronawirusa. W maju wydała zezwolenie na stosowanie leku w nagłych wypadkach, umożliwiając szpitalom i lekarzom stosowanie go u pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19. Remdisivir także był stosowany w leczeniu prezydenta Trumpa.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: